Oulun ammattikorkeakoulu

Primaariin pallolaajennukseen tulleen stemi-potilaan hoitoketjun toimivuus Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2011–2013

Kilpeläinen Marja, HTM, osastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Määttä Tuula, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Mölsä Seija, sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Niemelä Matti, LT, apulaisylilääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala

Nyman Minna, sairaanhoitaja

Parkkila Tanja, TtK, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Vesikukka Emilia, TtM, röntgenhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala 

Tausta

Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain yhtenä tarkoituksena oli turvata väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertainen saatavuus asiakaslähtöisesti. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnille vuoden 2013 alusta. Moniammatillinen työryhmä suunnitteli kardiologian ympärivuorokautisen toimintamallin äkillisen ST-nousuinfarktin (STEMI) saaneelle potilaalle OYS:n erityisvastuualueella (OYS erva). Toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa.

Tarkoitus

Selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa primaariin pallolaajennukseen tulleen STEMI-potilaan hoitoketjun toimivuutta vuodesta 2011 vuosiin 2012–2013. Tavoitteena oli kehittää ja päivittää toimintamallia tulosten perusteella ja informoida mallista erva-aluetta ja potilasta hoitavia yksiköitä OYS:n sisällä niin, että viiveet saadaan mahdollisimman lyhyeksi.

Menetelmät

Selvitystyö toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Selvitystyössä tarkasteltiin retrospektiivisesti vuosia 2011–2013. Aineisto kerättiin kardiologian osastolla vuosina 2011–2013 invasiivisesti hoidetuista STEMI-potilaista, joiden muuttujatiedot taulukoitiin. Selvitystyöhön valikoitui 482 STEMI-potilasta. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. 

Tulokset

STEMI-potilaista 75 % tuli PPSHP:n alueelta ja 20 % erva-alueen muista sairaanhoitopiireistä sekä 5 % erva-alueen ulkopuolisista sairaanhoitopiireistä. Ensihoito kuljetti 86,5 % STEMI-potilaista sairaalaan. Potilaista 80,3 % hoidettiin primaaripallolaajennuksella. Ympärivuorokautisen kardiologipäivystyksen aloituksen jälkeen liuotushoitojen määrä väheni. Päivystyspoliklinikan kautta tulevat potilaat lisäsivät jonkin verran sairaalan sisäistä viivettä hoitoprosessissa. Tulosten mukaan potilaan valmisteluaika pysyi vakiona samoin aika toimenpiteen aloituksesta tukkeutuneen sepelvaltimon avautumiseen. Potilaiden hoitoon pääsy nopeutui päivystystoiminnan myötä. Vuoteen 2013 mennessä ei vielä päästy hoitosuosituksien vaatimiin aikarajoihin. Vuonna 2013 primaaripallolaajennuspotilaista PPSHP:n alueelta 44 % pääsi hoitoon 120 minuutissa. Selvitystyössä kävi ilmi, että potilasta yli puolet eivät hakeutuneet hoitoon riittävän ajoissa. Hoitoviiveissä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitseviä eroja eri vuorokauden aikoina.

Johtopäätökset

Tuloksista huomattiin, että potilaat eivät hakeutuneet hoitoon heti oireiden ilmaantuessa. Tulosten perusteella ensihoito kuljettaa edelleen osan STEMI-potilaista päivystyspoliklinikalle. Toimintamallin mukaan potilas tulee kuljettaa viipymättä toimenpideosastolle. Viiveitä tarkasteltaessa huomattiin, että ensihoidon kohteessa oloaika on lisääntynyt kohteessa vuodesta 2011 vuoteen 2013. Tulosten perusteella erva-alueella tulee entisestään tehostaa potilaan hoitoprosessia viiveiden minimoimiseksi lisäämällä tietoa toimintamallista.