Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajakoulutusta työelämän, opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteistyönä

Jurvansuu-Honkala Emilia, sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Lehtikangas Miia, sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Alatalo Minna, sairaanhoitaja, hoitotyön johtaja, Raahen hyvinvointikuntayhtymä

Ojala Aini, sairaanhoitaja, aluepäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu

Virolainen Kari, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Kiviniemi Liisa, sairaanhoitaja, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampus ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ovat suunnitelleet yhteistyössä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksen, joka alkoi tammikuussa 2015. Opinnot toteutetaan monimuoto -opintoina, teknologiaverkkoa hyödyntäen. Koulutusta markkinoitiin aktiivisesti Raahen alueella, ja siihen tuli yhteishaun valintamenettelyn kautta valituiksi useita Raahen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöitä, joilla on aiemmin suoritettu toisen asteen tutkinto. Sairaanhoitajakoulutus toteutuu lähellä työelämää, mikä mahdollistaa harjoittelujen suorittamisen kuntayhtymän toimipisteissä ja tiiviin yhteistyön opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistehtävien hyödyntämisessä. Tavoitteena on myös saada osaavia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia töihin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään. Työelämäläheisyys on yksi ammattikorkeakoulun toiminnan painopistealueita. Sen edistämiseksi tarvitaan toimivia, tutkimukseen perustuvia yhteistyön toimintatapoja, joissa hyödynsaajina ovat kaikki osapuolet. Toimivien ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan pitkäjänteistä kolmikantayhteistyötä työelämän toimijoiden, opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ja kehittää Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden ja opettajien sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön ja johdon kolmikantayhteistyötä monimuoto- opintoina toteutettavassa sairaanhoitajakoulutuksessa. Tutkimustehtävät ovat: Mitkä ovat kolmikantayhteistyössä toteutettavien sairaanhoitajienopiskelijoiden monimuoto-opintojen vahvuudet? Mitkä ovat kolmikantayhteistyön kriittiset kohdat sairaanhoitajanopiskelijoiden monimuoto-opinnoissa yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden, työelämän toimijoiden ja opettajien kesken? Mitkä ovat kolmikantayhteistyön kehittämistarpeet sairaanhoitajanopiskelijoiden monimuoto-opinnoissa yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden, työelämän toimijoiden ja opettajien kesken?

Opinnäytetyön aineisto kootaan fokusryhmähaastattelun avulla. Fokusryhmähaastattelussa kiinnostuksen kohteena ovat osallistujien kokemukset ja ideat tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Fokusryhmään kuuluu kuusi sairaanhoitajaopiskelijaa, kolme opettajaa ja kolme työnantajan edustajaa. Tutkimusaineiston muodostaa fokusryhmähaastattelusta nauhoitettu aineisto, joka tullaan tallentamaan ja litteroimaan. Lisäksi tutkimusaineistona ovat fokusryhmän tuottamat kirjalliset yhteenvedot. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysiä käyttäen. Fokusryhmähaastatteluja järjestetään kaksi, joista jälkimmäisessä analysoitu aineisto palautetaan ryhmän jäsenille tulkittavaksi. He nimeävät lisäksi toisessa fokusryhmässä yhteistyön keskeiset kehittämiskohteet.

Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien ja työelämän toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi opinnäytetyön prosessiin liittyvä yhteinen työskentely mahdollistaa tammikuussa 2015 alkaneen sairaanhoitajakoulutuksen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tarkastelun ja edistää käyttäjälähtöisyyttä opintojen suunnittelussa.