Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä – Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015–2020

Ahonen Outi, lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

Kouri Pirkko, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu

Liljamo Pia, erikoissuunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Granqvist Henna, tietohallintokoordinaattori, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Junttila Kristiina, kehittämispäällikkö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kinnunen Ulla-Mari, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Kuurne Salla, osastonhoitaja, Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Numminen Jari, palvelusuunnittelija, Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitos

Salanterä Sanna, professori, Turun yliopisto

Saranto Kaija, professori, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtään alati muuttuvassa ympäristössä. Muutosten myötä työnteko on jatkossa aiempaa moniammatillisempaa ja vuorovaikutteisempaa ja asiakkaat ovat entistä aktiivisempia toimijoita. Tämän muutoksen tukemisessa tietojärjestelmät ja tiedonhallinta ovat avainasemassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, STM, (2015) on laatinut vision Sote-tieto hyötykäyttöön – strategia 2020, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja tukea kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Suomen sairaanhoitajaliitto haluaa olla ajassa mukana kehittämässä tietoyhteiskuntaa sekä sairaanhoitajien roolia sähköisten terveyspalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä kansalaisen osallistamisen vahvistamisessa itse- ja omahoidossa. Tältä pohjalta laadittiin Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015–2020. Työryhmä koostui hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijoista ja toimijoista.

Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategian tarkoituksena on kuvata hoitotyön luonteen ja sairaanhoitajan työympäristön muuttumista eri näkökulmista. Strategia on suunnattu terveydenhuollossa toimiville henkilöille, sairaanhoitajayrittäjille, organisaatioille sekä heidän yhteistyökumppaneilleen ja Sairaanhoitajaliiton yhteistyöjärjestöille. Strategia on osa kansallista ja kansainvälistä digitalisaatiokehitystä, joka sisältää sekä ulkoisten ja sisäisten toimintatapojen uudistamista että palveluiden sähköistämistä käyttäjälähtöisiksi. Kehitys vaatii uudenlaista osaamista sairaanhoitajalta. Sairaanhoitajien koulutuksessa opitaan teknologioiden käyttötaitoja, tiedon lukutaitoa, tietämyksen hallintaa ja tiedonhallinnan prosessia. Sairaanhoitajalla on myös mahdollisuus syventää sähköisten terveyspalvelujen osaamistaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Jo nyt sairaanhoitaja voi osoittaa osaamistaan tiedonhallinnan erityispätevyys-nimikkeen avulla. 

Tulevaisuuden sairaanhoitaja suhtautuu positiivisesti sähköisten terveyspalvelujen tuomaan muutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja käyttää teknologisia ratkaisuja osana turvallista hoitoa. Asiakkaiden rooli omien terveystietojensa tuottajana ja hallinnoijana tulee tulevaisuudessa korostumaan. Sairaanhoitajan tehtävänä on ohjata, tukea, mahdollistaa ja kannustaa asiakkaita sähköisten terveyspalvelujen ja eri teknologioiden käyttöön asiakkaan mahdollisuudet huomioiden. Teknologian käyttö ei saa heikentää palvelujen laatua, sosiaalista kanssakäymistä eikä inhimillisiä tekijöitä. Lainsäädäntö ja sairaanhoitajien eettiset ohjeet ohjaavat sairaanhoitajan toimintaa myös sähköisissä terveyspalveluissa. 

Lähteet

Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015–2020 

STM 2015. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena - Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125500/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf?sequence=1