Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan työ muutoksessa – MS- ja epilepsiapotilaan sairaanhoitajavastaanotto

Ala-Aho Tuula, sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, neurologian poliklinikka

Järvimäki Leena, osastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, neurologian poliklinikka ja geriatrian yksikkö

Hulkko Tarja, TtM, ylihoitaja,  Oulun yliopistollinen sairaala, neurologian, ihotautien, kardiologian ja geriatrian vastuualue

Meriläinen Merja, TtT, ylihoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Sairaanhoitajavastaanottotyöryhmä:

  • sh Tuula Ala-Aho, sh Riitta Brotherus, sh Kaija Vuollo, oh Leena Järvimäki, yh Tarja Hulkko, ayl Harri Rusanen, oyl Tarja Haapaniemi, professori Kari Majamaa, laatupäällikkö Helena Väänänen
  • MS- ja epilepsiapotilaan kehittämishanke raportti 5.9.2013. Tekijä sh Tuula Ala-Aho, hyväksyjä oh Leena Järvimäki ja yh Tarja Hulkko ja Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan kehittämistyöryhmä, Neurologian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala 

Neurologian poliklinikalla aloitettiin ydinprosessien tarkastelu ja kehittäminen syksyllä 2009 ja nimettiin kehittämistyöryhmä. Kehittämistyöryhmän mukaan haasteita olivat hoidon saatavuuteen vastaaminen kontrollipotilaiden kohdalla, puhelintoiminnan kehittäminen, työnjako eri ammattiryhmien välillä, selkeät ohjeet toiminnalle ja resurssien varmistaminen. Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan kehittämiselle perustettiin oma työryhmä vuonna 2011.

Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteina oli turvata suositusten mukainen jatkohoito epilepsiaa ja MS-tautia sairastavien potilaiden kohdalla, sairaanhoitajien työnkuvan selkeyttäminen ja osaamisen hyödyntäminen, työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien kesken ja sairaanhoitajien työhyvinvoinnin lisääminen ja kuormituksen vähentäminen ennakoitavan ja ohjeistetun työn avulla. 

Hanke toteutettiin moniammatillisena työryhmätyöskentelynä. Potilasryhmiksi valittiin kaksi suurinta kontrollipotilasryhmää; epilepsiaa ja MS-tautia sairastavat potilaat. Sairaanhoitajavastaanotoille laadittiin toimintamallit ja työohjelma sekä ajanvarauskirjepohjaa muutettiin potilaiden informointia varten. Lääkärit tekivät ohjeet vastaanottojen sisällöistä. Kartoitettiin ongelmakohtia ja laskettiin resurssien tarvetta. Seuraavaksi selvitettiin koulutustarpeet ja laadittiin koulutussuunnitelma tehtävään tarvittavalle koulutukselle. Tutustuttiin tutkittuun tietoon ja tehtiin vierailuja paikkoihin, joissa sairaanhoitajien työnkuvaa oli jo kehitetty. Tehtävään valittiin kolme vapaaehtoista pitkään kyseisiä potilasryhmiä hoitanutta sairaanhoitajaa ja käytiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut. Ennen sairaanhoitajavastaanoton aloittamista vastaanottosairaanhoitajat olivat kisällin opissa neurologin vastaanotolla perehtymässä epilepsia- ja MS-potilaan hoitoon. Toiminta käynnistyi 3.9.2012 ja sairaanhoitajan vastaanotolle on kirjattu 4941 käyntiä ajalla 3.9.2012–31.5.2016, joista 1162 lääkärikäynnin korvaavaa käyntiä ja noin 2000 soittoaikaa, noin 400 kirjevastausta ja noin 1000 ohjausaikaa.

Palautetta toiminnasta kysyttiin sekä potilailta (n=18), että henkilökunnalta (n=19) kevättalvella/kesällä 2013 ja molemmissa palaute oli hyvää. Potilaspalautteen mukaan sairaanhoitajavastaanotto vastasi lääkärikäynnin korvaavaa käyntiä. Henkilökuntakysely tehtiin 5.8–21.8.2013. Henkilökuntapalautteen mukaan potilaan hoitoon pääsy oli parantunut, työn mielekkyys ja ennakoitavuus lisääntynyt ja oman työn koettiin helpottuneen toiminnan avulla sekä sairaanhoitajien, osastonsihteereiden että lääkäreiden kohdalla.

Uusi toiminta on saatu vakiinnutettua. Jatkokehittämistarpeina nousi toiminta- ja lisäohjeiden laatiminen, kehittämis- ja arviointiajan varmistaminen sekä puhelintoiminnan ja työnjaon jatkokehittäminen. Hanke on koettu tärkeäksi myös sairaanhoitajan osaamisen hyödyntämisenä ja kehitettyä toimintamallia voidaan laajentaa myös muille potilasryhmille. Hanke on herättänyt kiinnostusta myös muualta Suomesta. Hanke ylsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin laatupalkintokilpailussa 2. sijalle vuonna 2013.