Oulun ammattikorkeakoulu

Simulaatioiden toteuttaminen sairaanhoitajan perustutkinnon opiskelijoiden ja sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen täydennyskoulutuksessa olevien opinnoissa

Alahuhta Maija, TtT, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Niemelä Eija, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Simulaatiolla tarkoitetaan työelämää jäljitteleviä oppimistilanteita, joissa harjoitellaan ammatissa tarvittavaa osaamista. Oamkin sairaanhoitajan perustutkinnon opiskelijat suorittivat hoitotyön syventävissä ammattiopinnoissa polikliinisen hoitaminen -osion ja sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -täydennyskoulutuksessa olevat opiskelijat opintoihinsa kuuluvan osaamisen näytön yhteisissä vastaanottotilanteiden simulaatioissa. 

Sairaanhoidon opiskelijat tekivät perusterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottotilanteisiin potilasrooleista kirjallisen tuotoksen, jossa käytettiin tutkimusartikkeleita, käypähoito-suosituksia ja oppikirjoja. Kuvaus sisälsi potilaan taustatiedot, oireet, joilla potilas tulee sairaanhoitajan vastaanotolle, anamneesiin liittyvät kysymykset, kliiniset tutkimukset ja potilaan hoidon. Opiskelijat valmistautuivat vastaamaan simulaatiossa näyttöä suorittavan opiskelijan kysymyksiin, jotta tämä päätyisi oikeaan tulokseen potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon toteutuksesta, osaamisensa ja toimivaltansa rajoissa. Rooleissa olevat opiskelijat ottivat mukaansa simulaatioihin potilaan tilanteen kannalta olennaisia laboratoriotuloksia, ekg-nauhoja ja kuvia. Roolien esittämistä ja potilaan tutkimista harjoiteltiin etukäteen laboraatioissa.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen yhteisissä perusteissa suositellaan, että opiskelija tekee valtakunnallisen kirjallisen kokeen ja työelämänäyttöjen lisäksi opintojen aikana kolme kliinisen tutkimisen, päätöksenteon ja hoitotyön toteuttamisen osaamiseen liittyvää näyttöä. Näytöissä arvioidaan sairaanhoitajan toimimista käytännön tilanteissa: vuorovaikutustaitoja, kliinisten tietojen ja taitojen soveltamista potilastilanteessa, hoidon tarpeen arviointia ja hoidosta päättämistä sekä ongelmanratkaisukykyä. 

Simulaatioissa olivat läsnä molemmat opiskelijaryhmät, lääkäri, farmakologian opettaja ja kaksi hoitotyön opettajaa. 

Simulaation toteutus: 

  • Ovitekstissä oli potilaan tulosyy ja sen lukemiseen oli aikaa 1 minuutti.
  • Potilas odotti hoitajan kutsua vastaanottotilassa.
  • Potilaan vastaanottotilanne kesti 15 minuuttia. Opiskelija perusteli toimintansa ääneen tilanteen kuluessa, jotta toiminnan perustelut olivat arvioitavissa. 
  • Opettajat eivät puuttuneet vastaanottotilanteeseen. Lääkäriä kuitenkin voitiin konsultoida. Palaute- ja arviointikeskustelu (5 min) käytiin vastaanottotilanteen jälkeen. Keskusteluun osallistuivat näytön suorittaja, potilas, opettajat ja opiskelijat.

Näytön arvioinnissa käytettiin potilastapauskohtaista lomaketta, joka sisälsi osiot: vuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja laillisuus, anamneesin teko, potilaan kliinisen tutkimisen taidot, näyttöön perustuva päätöksenteko, potilaan ohjaus, jatkohoito/seuranta, vastaanottotilanteen lopetus ja toiminnan eettisyys.

Opiskelijapalautteen mukaan sairaanhoidon opiskelijat olivat tyytyväisiä opintojen toteutukseen.