Oulun ammattikorkeakoulu

Sote-lähipalvelut vuonna 2030 12 ikääntyvän ihmisen kuvaamana ja kokemana

Lehtola Tuija, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutusohjelma

Pätsi Merja, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutusohjelma

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Lähitulevaisuudessa Suomen palvelujärjestelmän haasteena on ikärakenteen muuttuminen. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös muistisairaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden määrä lisääntyy. Sote palveluiden kustannukset, palveluiden tarve ja työvoimatarve lisääntyvät, mikäli palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta ei kehitetä. Tutkimus- ja kehittämistehtävällä tuotettiin tietoa Pohjois-Pohjanmaan liiton Signaalit ja trendit -hankkeelle siitä, mitä sote-lähipalvelut merkitsevät ikääntyville. Erilaisten palvelujen muotoileminen yhdessä tukee ikääntyvien hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä edesauttaa palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisesti. 

Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena oli kuvailla minkälaisia kokemuksia kuusamolaisilla ja oululaisilla 65–70-vuotiailla oli sote-lähipalveluista tänään ja millaisia toiveita heillä oli sote-lähipalveluiden järjestämisestä vuonna 2030. TK-työn tavoitteena oli asiakasymmärryksen syventäminen siitä, mitä lähipalvelut tarkoittavat tutkimukseen osallistuville henkilöille. TK-työssä kuvattiin niitä lähipalveluiden kokonaisuuksia ja sen osia, jotka olivat merkittäviä tutkimukseen osallistujille. Tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin jälkeen merkittäviksi koettuja palveluita muotoiltiin yhdessä työpajoissa. Kehitystavoitteena olivat toimivat, ennaltaehkäisevät ja asiakasystävälliset palveluprosessit. 

Tutkimusosuus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ja kehittämisosuus palvelumuotoilun keinoin. Tutkimusaineisto koottiin 12 henkilön yksilöhaastatteluilla. Haastattelu pohjautui viiteen teemaan, joiden avulla aineisto myös analysoitiin. Vastausten analysoinnin jälkeen opiskelijat järjestivät työpajan omille haastateltavilleen sekä Kuusamossa että Oulussa. Työpajassa rakennettiin ideoita aivoriihi-menetelmää käyttäen. Menetelmän avulla mallinnettiin erilaisia palveluketjuja, joista muotoiltiin yhteinen palvelupolku. 

Tutkimustulosten keskeisiksi teemoiksi muotoutuivat asiakasymmärrys ja palvelukokemus, hyvin-vointi nyt ja tulevaisuudessa sekä tulevaisuuden palvelut. Tutkimus osoitti, että sote-lähipalvelut koettiin tänä päivänä riittäviksi, kun niiden piiriin on ensin päässyt. Erityisesti julkisen sektorin sote-lähipalveluiden toivottiin säilyvän ja ettei niitä vietäisi kauemmas tai keskitettäisi liikaa. Tutkimukseen osallistuneet korostivat oman aktiivisuuden merkitystä ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin tukemisessa. He toivoivat, että mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja liikkumiseen säilyisi jatkossakin. Vuonna 2030 teknologialla koettiin olevan entistä suurempi merkitys palveluiden tuottamisessa. Tutkimukseen osallistuneet olivat valmiita itse osallistumaan helppokäyttöisen uuden teknologian avulla niin terveydenhoidon kuin kotipalvelun toteutukseen. Käytössä nähtiin teknologisia ratkaisuja yhdistettynä jo olemassa oleviin esineisiin arjen sujumista ja seurantaa helpottamassa. Tuloksista korostui, että teknologiaa voidaan käyttää ihmisen apuna ja valvonnassa, mutta se ei korvaa ihmisten välistä kohtaamista.