Oulun ammattikorkeakoulu

Terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämisen keskustelulla kohti tulevaisuuden haasteita

Hautala Pasi, sairaanhoitaja (YAMK), apulaisosastonhoitaja, Kokkolan terveyskeskus

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työkalu esimiehille osaamisen johtamisen tueksi terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Kokkolan terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnan osaamisen nykytilasta ja sen kehittämisen tarpeesta osaamisen kehittämisen suunnittelemisen pohjaksi. Olemassa olevan osaamisen parempi hyödyntäminen motivoi henkilökuntaa omaehtoiseen osaamisen kehittämisen. 

Opinnäytetyö toteutettiin konstruktiivista lähestymistapaa noudattaen. Kehittämistyön pohjaksi suoritettiin Kokkolan terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnan osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus toteutettiin kokonaistutkimuksena strukturoidulla kyselylomakkeella Webropol®-ohjelmaa hyödyntäen. Kohderyhmänä oli vakituinen tai pitkäaikaista sijaisuutta tekevä hoitohenkilökunta (n=108) neljästä toimintayksiköstä. Vastausprosentiksi muodostui 64,8 %. Osaamiskartoituksen aineistosta muodostettiin prosentti- ja frekvenssijakaumat sekä ristiintaulukoinnit. 

Vastaajista osaamisen tason arvioi erittäin hyväksi neljännes vastaajista. Yli puolet arvioi osaamisensa tason hyväksi ja alle viidennes melko hyväksi. Ammattiryhmien vastauksissa ei ollut merkittävää eroa. Sekä sairaanhoitajien että perus- ja lähihoitajien ammattiryhmissä reilut viidennes arvioi osaamisensa erittäin hyväksi ja puolet hyväksi. Melko hyväksi osaamisensa arvioi molemmissa ammattiryhmissä vajaa viidennes. Sairaanhoitajien osaamisen arviointi parani korkeimmassa ikä- ja työkokemusryhmissä koko ammattiryhmän keskiarvon yläpuolelle kun perus- tai lähihoitajien ammattiryhmässä se laski koko ammattiryhmän keskiarvon alapuolelle. 

Tulosten pohjalta kehitettiin osaamisen kehittämisen keskustelun teemarunko. Teemarunko rakentui yhteistyössä opinnäytetyön ohjausryhmän, Kokkolan terveyskeskussairaala-hankkeen henkilöstösuunnittelutyöryhmän sekä henkilöstösuunnittelutyöryhmän nimeämän haastattelutyöryhmän kanssa. Kokkolan terveyskeskussairaala-hankkeen henkilöstösuunnittelutyöryhmä hyväksyi teemarungon maaliskuussa 2016, ja se otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Teemarunko on hyödynnettävissä myös muissa organisaatioissa, joissa kehitetään henkilöstön osaamista.