Oulun ammattikorkeakoulu

Tiimiopettajuus Oulun ammattikorkeakoulussa

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu 

Henner Anja, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Tausta

Master-koulutuksen TKI-työn tavoitteena on uudistaa toimintoja niin, että TKI-työn vaikuttavuus vahvistuu tiedon ja osaamisen siirtona, kehittämisenä ja uudistamisena korkeakoulujen ja työelämän välillä. Muuttunut työelämä vaatii verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä yhteistyönä koulutuksen ja työelämän kanssa. Tämän artikkelin kuvaus tiimiopettajuudesta ja sen tutkimisesta ovat osa valtakunnallista YAMK-koulutus vahvaksi TKI-toimijaksi hanketta. Tutkimus kohdistui monialaisissa opintojaksoissa opettavien kokemuksiin tiimiopettajuudesta. Monialaisuus lisää mahdollisuuksia rajat ylittävään tiedon tuottamiseen ja kehittämiseen. Tällainen toiminta on tärkeää tuotettaessa ja innovoitaessa palveluja. Tämä on myös yksi tapa rakentaa huipputiimiä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla monialaisissa opinnoissa opettavien kokemuksia tiimiopettajuudesta. Tavoitteena oli saada tietoa, miten opettajat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisia opintoja ja kursseja. Tietoa tullaan hyödyntämään, kun monialaisia opintoja kehitetään edelleen. 

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus oli kvalitatiivinen. Opintojaksot oli toteutettu syksyllä 2014. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluun osallistui yhteensä 8 opettajaa keväällä 2015. Haastattelun toteuttivat master-opettajat (2) ja yksi master-opiskelija. Haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut kestivät 40 minuutista yhteen tuntiin. Osallistuvia opettajia oli liiketaloudesta (1), tekniikasta (3) ja sosiaali- ja terveysalalta (4). Aineistoa kertyi 100 sivua. Aineisto analysoitiin sisällön analyysi menetelmällä. 

Tulokset

Tuloksiksi muodostuivat seuraavat pääluokat:

  • Tiimiopettajuus, 
  • monilaisten opintojen suunnittelu ja toteutus, 
  • opiskelijoiden arviointi, 
  • työelämäyhteys ja 
  • monialaisuus ja tiimiopettajuuden arviointi. 

Johtopäätökset

Monialainen tiimiopettajuus koettiin mielekkääksi tavaksi toteuttaa opetusta, mutta monialaisuuden yhteistä oppimisen kohdetta ja sisältöä tulisi määritellä tarkemmin. Tämä tarkoitti, että jokainen opettaja esittelisi omaa alaansa siitä näkökulmasta, miten ko. ala loisi jotakin uutta muiden alojen kanssa. Monialaisuus voisi toteutua parhaiten master opinnäytetyö prosessia, jossa yhteistä kehittämisen kohdetta lähestyttäisiin monialaisesti. Mårten Mickosin (2016) mukaan onnistuneessa tiimissä jokainen tiimin jäsen tavoittelee työyhteisön menestystä ja työryhmän jäsenet pitävät tärkeimpänä menestymisen muotona koko tiimin menestystä. Tiimin jäsenillä on jaetut arvot ja heillä on myös eriäviä mielipiteitä. He keskustelevat visiosta, strategiasta ja tavoitteista saavuttaakseen työssä luvattuja asioita. Jokainen ja kaikki ovat toiminta orientoituneita. Jokainen tiimin jäsen tukee toinen toistaan. Tiimissä vallitsee avoin vuorovaikutus. Tiimissä päätökset tehdään keskustelun, väittelyn ja synteesin kautta. Tiimillä on myös hauskaa. On vain yksi tie johtaa tiimi menestykseen: Uskomalla jokaisen henkilön positiiviseen energiaan.

http://schoolofherring.com/ (Read 2.2.2016)