Oulun ammattikorkeakoulu

Tki-pankista opinnäytetyön aiheita

Niemelä Eija, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Sandelin Pirkko, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Tki-pankki on työkalu Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoille, henkilöstölle ja yhteistyötahoille tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen ja yhteistyöhön. Pankissa on käynnissä olevat hankkeet, opinnäytetöiden aiheet, valmiit opinnäytetyöt ja linkit raportteihin. Lisäksi siellä ovat yhteystiedot kehittämisohjelmiin, hankkeisiin ja opinnäytetöihin. Oamkin strategian päivittyessä tuli ajankohtaiseksi kehittää tki-pankkia. Oamkin opiskelijoille ja opettajille suunnattiin Webropol-kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää heidän mielipiteitään TKI-pankin käytöstä. 

Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostitse 397 henkilölle, joista Oulaisten kampuksen opettajia oli 18 ja opiskelijoita 256 ja Professorintien kampuksen opettajia 16 ja opiskelijoita 107. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2016. Kyselyn palautti yhteensä 6 opettajaa ja 14 opiskelijaa. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysillä. Kyselyn teemoista muodostettiin 7 yläluokkaa. Yläluokat nimettiin: tki-pankin hyödyt, yleinen kehittäminen, opinnäytetyöaiheiden ryhmittely, kuvion, hakutoiminnan ja informatiivisuuden kehittäminen sekä nimiehdotus pankille.

Vastaajien mielestä tki-pankki oli hyödyllinen opinnäytetyön aiheen löytämisessä, koska aiheet löytyvät yhdestä paikasta ja niitä on runsaasti tarjolla. Pankki koettiin inspiraation lähteeksi. Se on hyödyllinen myös hankeinformaation välittäjänä. Osa vastaajista ei ollut kuullutkaan pankista. tki-pankkia tulee kehittää päivittämällä sisältöä säännöllisesti. Aiheita pitää luokitella ja kuvata aiempaa selkeämmin. Aiheisiin kaivattiin lisää monipuolisuutta. Tki-pankin linkkiä oli vaikea löytää. Pankin käyttöopetusta toivottiin annettavan mm. opinnäytetöiden työpajoissa. Hankkeiden todettiin hukkuvan pankin muuhun sisältöön.

Uusina vaihtoehtoina aiheiden ryhmittelyksi esitettiin: opiskelijaryhmittäin, hoito- ja hoivaympäristöittäin, sote-jäjestelmän mukaisesti, käytettävän menetelmän tai ilmiöiden mukaan. Alue- ja paikkakuntakohtainen jako tuli myös esiin. Kuviota pidettiin hyvänä. Ulkokehän asioiden merkitystä ei ymmärretty eikä sitä, että kuvio ja sen osat toimivat nettilinkkeinä. Hakutoiminnon paikaksi ehdotettiin etusivua, jolle toivottiin myös kuvausta pankin käytöstä ja hyödynnettävyydestä. Pankin nimeksi ehdotettiin Opinnäytetyöpankki tai Työelämän tarjoamat opinnäytetyön aiheet. 

Pankin kehittämisessä kuvio pidettiin ennallaan, mutta sen sivuilta poistettiin ylimääräistä tietoa. Nykyiseen nimeen lisättiin sulkuihin "opinnäytetyön aiheet". Tarpeellisia linkkejä lisättiin pankin löytämisen helpottamiseksi, uusimmat aiheet tulevat ensin ja jokainen opettaja voi piilottaa jo varatut aiheet. Opinnäytetöiden linkittyminen hankkeisiin jää jokaisen opettajan tehtäväksi.