Oulun ammattikorkeakoulu

Valmistuvien sairaanhoitajien odotuksia tulevan työpaikan suhteen

Sairaanhoitajaopiskelijat: Haukipuro Asta, Laurila Salla & Matkaselkä Mika, Oulun ammattikorkeakoulu

Kiviniemi Liisa TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on tällä hetkellä pääosin hyvä työntekijän kannalta, mutta haasteellinen työnantajan kannalta. Eri sukupolvilla on erilaisia odotuksia työpaikan suhteen ja siksi on tärkeää selvittää nuorten työuraansa aloittavien sairaanhoitajien odotuksia. Hyvään perehdytykseen sekä toimivaan työyhteisöön, kehittämiseen ja johtamiseen panostava organisaatio on myös vetovoimainen työpaikka. 

Haukipuron, Laurilan & Matkaselän (2016) tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden odotuksia tulevan työpaikan suhteen.

Tutkimuskysymykset ovat:

  • Mitkä ovat sairaanhoitajaopiskelijoiden odotukset tulevan työpaikan suhteen?
  • Mitkä asiat ovat yhteydessä sairaanhoitajaopiskelijoiden työpaikan valitsemiseen?

Tutkimusaineisto koottiin ryhmähaastattelun avulla viimeistä vuotta opiskelevilta sairaanhoitajilta kahdessa neljän hengen ryhmässä. Ryhmähaastattelut tallennettiin ja aukikirjoitettiin sanasta sanaan. Ne analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. 

Tulosten mukaan valmistuvat sairaanhoitajat pitävät ilmapiiriä erittäin tärkeänä tekijänä työpaikan valitsemisessa. Hyvän työilmapiirin perusta on toisten kunnioittaminen ja tervehtiminen työpaikalla. Odotettiin, että uudet työntekijät otetaan huomioon tasavertaisesti muihin työntekijöihin nähden ja lisäksi kunnioittavaa ja avointa yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Työskentelyn tulee olla potilaslähtöistä ja koko työtiimin tulee toimia yhdessä potilaiden hyväksi.

Haastateltavien mukaan johtajan tulisi olla helposti lähestyttävä ja läsnäoleva esimies. Johtamisen oletetaan olevan selkeätä, mutta kuitenkin tarvittaessa joustavaa. Valmistuvat sairaanhoitajat pitivät tärkeänä johtajan kokemusta hoitajan työstä. Johtajan on tärkeää tarttua asioihin, pyrkiä selvittämään niitä ja viemään asioita eteenpäin ratkaistavaksi. Haastateltavien mielestä hyvältä johtajalta odotetaan luottamuksellisuutta, inhimillisyyttä, kuuntelukykyä, oikeudenmukaisuutta ja tukea.

Valmistuvat sairaanhoitajat toivoivat, että uusi työntekijä saa esittää toiveita työvuoroista ilman leimaantumisen pelkoa. Autonominen työvuorolista vaatii työyhteisöltä yhteistyötä. Haastateltavien mielipiteet jakautuivat autonomisen ja valmiiksi suunnitellun työvuorolistan välillä. Osa valmistuvista sairaanhoitajista kokee jäävänsä uutena työntekijänä altavastaajiksi autonomisessa työvuorosuunnittelussa.

Työyhteisön moniammatillinen yhteistyö koetaan tärkeänä ja mielenkiintoisena. Työn tulee olla myös tarpeeksi haastavaa ja osa vastaajista halusi työskennellä vaihtelevassa ympäristössä. Valmistuvat sairaanhoitajat hakeutuvat työhön, joka kiinnostaa heitä ja motivoi työskentelemään. Työpaikan tulee panostaa työntekijään ja hänen asiantuntijuuttaan tulee arvostaa. Työpaikan koulutus- ja kehittymismahdollisuudet koettiin tärkeäksi työpaikan valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi.