Oulun ammattikorkeakoulu

Voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli paljon palveluja käyttävän asiakkaan ohjaamiseen

Kiviniemi Liisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Vuokila-Oikkonen Päivi, TtT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kuormittavat tunteet, kuten häpeä ja syyllisyys saattavat ilmetä epämääräisenä psyykkisenä ja fyysisinä pahana olona. Tunnistamatta ja käsittelemättä jääneet kuormittavat tunteet voivat johtaa toistuvaan sosiaali- ja terveysalan palvelujen käyttöön. Palvelujen piirissä asiakkaan avuntarve voi jäädä tunnistamatta ja hänelle välittyy kokemus kohtaamattomuudesta. Olemme kehittäneet voimavaroja vahvistavaa moniammatillista toimintamallia tilanteisiin, joissa kohdataan paljon palveluita tarvitsevia. Kehittämämme toimintamallin taustalla ovat tutkimustulokset häpeän ja syyllisyyden kokemuksista sekä kokemusaisantuntijoiden tuottama tieto. Mallin kehittämistyön toiminnallisena taustana on ratkaisukeskeisyys, ratkaisun löytäminen ja uusien toimintatapojen kokeilemiseen liittyvä moniammatillinen ohjaus ja tuki. Toimintamallin kehittämiseen ovat osallistuneet sairaanhoitajaopiskelijat, jotka käyttivät toimintamallia harjoittelunsa aikana ja reflektoivat työpajoissa kokemuksensa toimintamallin kehittämiseksi. 

Toimintamallin ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ja kartoitetaan tilanteet, joissa asiakkaan kokema vaikeus tai ongelma esiintyy sekä tilanteisiin liittyvät tunteet, ajatukset ja ongelman ilmeneminen päivittäisissä toiminnoissa. Työntekijän tehtävänä on auttaa tunnistamaan ja nimetä asiakkaan kanssa yhdessä elämää kuormittavia tunteita sekä auttaa käsittelemään niitä. Työskentelyn eri vaiheissa voidaan käyttää muun muassa toiminnallisia menetelmiä, kuten kuvallista ilmaisua. Piirtämällä, valokuvaamalla ja mallintamalla saadaan ongelmaan tai vaikeuteen erilaista näkökulmaa ja ongelma ikään kuin asetetaan tarkastelun kohteeksi itsestä ulospäin. Tulevaisuuden muistelu- menetelmän avulla on mahdollisuus katsoa jumiutuneen tilanteen yli tulevaisuuteen ja vahvistaa toivoa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa pohditaan ratkaisujen löytymistä edistäviä ja hidastavia asioita. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan asiakkaan uudenlaisten toimintatapojen kokeilemista, onnistumisten vahvistamista ja uusien merkitysten löytämistä. Kun uusien merkitysten mukaiset toimintatavat ovat osa elämää, voidaan toimintamallin mukainen prosessi siltä erää lopettaa.

Toimintamallia kehitetään syksyn 2016 aikana yhteistyössä Oulun kaupungin toimijoiden kanssa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden ohjaamiseen Kehittämisen lähestymistapa on osallistuva työelämän kehittäminen, jossa keskeisiä ovat uudenlaisen toiminnan kokeilut, ammattilaisten välinen reflektio ja heidän saamansa työnohjauksellinen tuki. Tulokseksi kehittyy tietoiseen näyttöön perustuva (informed evidence) perustuva toimintamalli. Sen avulla saadaan asiakkaan omat voimavarat ja moniammatillinen osaaminen systemaattisesti käyttöön. Tavoitteena on, että asiakkaan voimavaroja vahvistava toimintamalli edesauttaa asiakkaan asemaa valintoja ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja tekevänä toimijana.