Oulun ammattikorkeakoulu

Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia koulutukseen hakeutumisestaan ja opiskelustaan

Elsilä Ulla, Isohätälä Annika, Keimiöniemi Kaisa-Leena, Patronen Niina, Pietikäinen Anne ja Rantala Ulla, opiskelijat YAMK-tutkinto, Oulun ammattikorkeakoulu

Heikka Helena, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Koivunen Kirsi, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia koulutukseen hakeutumisestaan ja opiskelustaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokemuksellista tietoa opiskelusta ylemmässä ammattikorkeakoulussa sen kehittämiseksi. Aineistoa kerättiin työpajassa käyttämällä palvelumuotoilun työkaluja, kuten CocoToolKit-menetelmäkortteja palvelupolkujen muodostamiseksi sekä sähköistä lomaketta opiskelijaprofiilien muodostamiseksi. Aineisto analysoitiin laadullista sisällön analyysimenetelmää käyttäen. 

Vuoden 2015 Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelijat ovat alansa asiantuntijoita: sairaanhoitajia, röntgenhoitajia, työterveyshoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosionomeja, lastentarhaopettajia, perhetyöntekijöitä, opettajia, ohjaajia, vastaavia ohjaajia, koulukuraattori, suuhygienisti, bioanalyytikko. Opiskelijat ovat pääosin työssäkäyviä, perheellisiä ihmisiä. 

Ammattikorkeakouluopintojen käytännönläheisyys innosti monia opiskelijoita hakeutumaan koulutukseen. Heitä kiinnosti mahdollisuus opiskella työn ohessa Oulussa. Hakuprosessin käynnistivät pitkä harkinta ja haaveet opiskelusta, halu oppia, turhautuminen ja kyllästyminen omassa työssä, urakehitys, työnantajan ehdotus tai huoli oman työn jatkuvuudesta. Tietoa koulutuksesta saatiin Oamkin internetsivuilta, Oamkin oman markkinoinnin sekä ystävien ja sukulaisten kautta. Ylempään ammattikorkeakouluun hakeutuneiden opiskelijoiden tavoitteena oli kehittyä sosiaali- ja terveysalan kehittäjiksi ja johtajiksi, lisätä osaamistaan ja ymmärrystään sosiaali- ja terveysalalta ja sen tulossa olevista muutoksista laaja-alaisemmin. Opiskelijat haastoivat itsensä uudistumaan, kehittämään itseään ja työtään sekä irrottautumaan rutiineistaan. He hakivat koulutuksesta uusia työkaluja työnsä kehittämiseen sekä oman alan syvällistä ymmärtämistä. Lisäksi he tahtoivat lisäkoulutusta johtamisesta, esimiestyöstä ja projektien johtamisesta. Osa opiskelijoista tahtoi suuntautua opetusalalle tai yrittäjyyteen. Lisäksi verkostoituminen kiinnosti monia. 

Tulosten mukaan opiskelijat kokivat haastavana oman ajan hallinnan, perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittamisen sekä opiskelusuoritusten aikataulussa pysymisen. Lisäksi osa opiskelijoista pohti, vastaako koulutus odotuksia tai saako koulutuksesta vahvistusta urakehitykseen. Opiskelijat toivoivat tukea taitojensa ja osaamisensa kartoitukseen tutoropettajilta sekä opastusta opiskelun käytäntöihin kuten tiedonhaun oppimista sekä sähköisiin järjestelmiin perehdyttämistä. Opiskelijat toivoivat, että he saisivat koulutuksen alussa käytännönläheistä informaatiota opintojen kulusta sekä tutortoiminnan korostamista. Opiskelijat toivoivat, että tietoa opintojaksoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä opintojaksojen suunnitelmia ja tehtäviä tulisi jo ennakkoon näkyville. Opiskelijat esittivät, että jo ennakkoon saatavilla olevat materiaalit toimisivat johdantona aiheeseen ja lähipäivinä olisi uutta, täydentävää materiaalia sekä mahdollisuus verkostoitumiseen ja keskusteluun. He myös toivoivat, että tehtävänannot olisivat selkeitä sekä lähdekirjallisuus ja materiaalit olisivat uusia ja ajankohtaisia. Opiskelijat tahtoivat myös tarkempaa tietoa opintojen hyväksymisestä sekä palautetta tehtävistään.