Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Opetussuunnittelusta

Metatiedot

Nimeke: Opetussuunnittelusta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Happo Iiris; Lehtelä Pirjo-Liisa; Kepanen Pirkko; Perunka Sirpa

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opetussuunnitelmien laatimisessa on aina lähdettävä liikkeelle kunkin alan työtehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen kartoituksesta. Osaamisperusteinen opetussuunnittelu aloitetaan kuvaamalla koulutuksen vaikutuksia siellä, missä sen tulisi lopulta vaikuttaa – työelämässä ja ammatillisessa ongelmanratkaisussa. Vaikutusten kuvauksista päästään kuvaamaan tuloksia, joihin koulutuksella pyritään opiskelijan tiedoissa, toiminnassa ja ajattelussa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638910

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Happo, I., Lehtelä, P-L., Kepanen, P. & Perunka, S. 2018. Opetussuunnittelusta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638910.

Opetussuunnitelmien laatimisessa on aina lähdettävä liikkeelle kunkin alan työtehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen kartoituksesta. Osaamisperusteinen opetussuunnittelu aloitetaan kuvaamalla koulutuksen vaikutuksia siellä, missä sen tulisi lopulta vaikuttaa – työelämässä ja ammatillisessa ongelmanratkaisussa. Vaikutusten kuvauksista päästään kuvaamaan tuloksia, joihin koulutuksella pyritään opiskelijan tiedoissa, toiminnassa ja ajattelussa. 

Kysymys kuuluu, mitä tietoja, taitoja ja asenteita koulutuksen tuloksena toivotaan kehittyvän, laajentuvan ja syventyvän, jotta osaaminen on relevanttia ja riittävää kohteena olevissa työtehtävissä. Tulosten kuvaamasta osaamisesta johdetaan osaamistavoitteet, jotka todennäköisimmin johtavat hyvään lopputulokseen. Ammatillinen toiminta tarkoittaa ammatillisten ongelmien onnistunutta ratkaisua. Tärkeä näkökulma osaamistavoitteiden määrittelyyn onkin juuri ammatillinen ongelmanratkaisu. Mitä osaamista vaativat ne ongelmatilanteet, joita ammatin harjoittaja työssään tavallisimmin kohtaa? Prosessin perusteena käytetään osaamisesta tehtyjä tutkimuksia ja tulevaisuuden kuvia sekä työelämästä saatuja kommentteja sen vaatimasta tarpeellisesta osaamisesta.  Mitä enemmän oppiminen, sitä tukeva ohjaus ja arviointi tapahtuvat työelämässä, sitä läheisemmin opetussuunnittelu tehdään yhdessä työelämän edustajien kanssa. 

Tavoitteet määritellään osaamisalueittain ja osaamisalueet jaetaan tarvittaessa opintojaksoihin. Tämä jäsentää ja selkeyttää kokonaisuuden hahmottamista. Opetussuunnitelmaa tehtäessä on tarkoin mietittävä, mitä kukin tavoite tarkoittaa opiskelijan osaamisena ja käytännön toimintana. Määritelläänkö osaamisen taso tunnistamisena ja tietämisenä vai pitääkö sen näkyä tekoina ja toimintana työssä?  Selkiytetään myös, onko kysymys minimivaatimuksesta vai pidemmälle etenevästä osaamisesta. Tässä kohtaa suunnittelua on myös hyvä tiedostaa, millä tavalla osaamista voi ylipäätään tuoda arvioitavaksi, jotta ei laadittaisi sellaisia tavoitteita, joiden saavuttamista on mahdotonta osoittaa.

Kun tavoitteet johdetaan edellä kuvatun prosessin kautta, vältytään siltä vaaralta, että tavoitteet tuottaisivat pirstaleista osaamista. Taustalla on kokonaiskuva, ajatus siitä mihin pyritään, ja tavoitteet on laadittu siten, että ne yhdessä muodostavat mielekkään kokonaisuuden.

Opiskelija arvioi osaamisensa suhteessa jokaiseen tavoitteeseen. Jotta tämä onnistuisi eikä olisi liian haasteellista, tulee tavoitteiden olla selkeitä ja yksiselitteisiä, voisi jopa sanoa että yksinkertaisia. On turha hämmentää opiskelijaa laatimalla tavoitelauseita, joihin on sisällytetty useita laajoja asioita. Itsearviointien tekeminen ja oman osaamisen tunnistaminen on jo sinällään vaikea prosessi ja vaatii opiskelijalta aikaa ja paneutumista. Selkeät tavoitteet ohjaavat opiskelijaa keskittymään olennaiseen, eikä häneltä mene aikaa sen miettimiseen, miten tavoitteen kielellinen ilmaisu tulisi tulkita.

 

Lukemistoa

Happo, I., Karjalainen, A. & Perunka, S. 2018. Osaamisen pyramidi opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen tukena ammatillisessa opettajankoulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. Oulu.

Laajala, T. 2015. Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.

Karjalainen, A., Jaakkola, E., Alha, K. & Lapinlampi, T. 2007. Opetussuunnitelman laatiminen. Teoksessa  A. Karjalainen (toim.) Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopisto: Oulun yliopistopaino.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus