Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen opettaja

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen opettaja. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Paaso Aila; Kepanen Pirkko; Koukkari Marja; Laajala Tiina; Lehtelä Pirjo-Liisa; Nissilä Säde-Pirkko

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisen opettaja ymmärtää, että opiskelija on oman osaamisensa tekijä. Opiskelija on tärkein. Opiskelijan oppimistulokset ratkaisevat osaamisen laadun. Osaamisen opettajan identiteetti syntyy oppimisen tuen ja avun kokonaisvaltaisesta tarjoamisesta. Kaikki mitä hän tekee, palvelee opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Osaamisen opettaja ei ole ylpeä aineestaan tai asiastaan vaan siitä, miten hänen aineensa tai asiansa rakentuu opiskelijan tuloksellisen toiminnan mahdollistavaksi kokonaisuudeksi yhdessä muiden asioiden ja oppiaineiden kanssa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938964

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Paaso, A., Kepanen, P., Koukkari, M., Laajala, T., Lehtelä, P-L. & Nissilä, S-P. 2018. Osaamisen opettaja. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938964.

Osaamisen opettaja ymmärtää, että opiskelija on oman osaamisensa tekijä. Opiskelija on tärkein. Opiskelijan oppimistulokset ratkaisevat osaamisen laadun. Osaamisen opettajan identiteetti syntyy oppimisen tuen ja avun kokonaisvaltaisesta tarjoamisesta. Kaikki mitä hän tekee, palvelee opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Osaamisen opettaja ei ole ylpeä aineestaan tai asiastaan vaan siitä, miten hänen aineensa tai asiansa rakentuu opiskelijan tuloksellisen toiminnan mahdollistavaksi kokonaisuudeksi yhdessä muiden asioiden ja oppiaineiden kanssa.

Osaamisen opettaja ymmärtää, että hänen opettamansa asiat ovat merkityksellisiä, kun ne yhdistyvät muiden opettajien opettamiin osaamisen alueisiin. Osaamisen opettaja ilmentää työllään ja toiminnallaan, kuinka tärkeää osaaminen on ihmisten ja yhteisöjen tulevaisuuden turvaamiseksi. 

Osaamisen opettaja on osaamisen hankkimisen mahdollistaja. Hän on osaamista kehittävän tarjouman avartaja ja selventäjä. Hän koordinoi sisältöjä ja menetelmiä, joiden avulla opiskelijaa tuetaan itsenäisesti, ryhmissä tai omassa työyhteisössään kehittämään osaamista. Hän ohjeistaa prosessia, joka tukee osaamisen arviointia, osoittamista ja dokumentointia. 

Sanotaan, että hyvä opettaja on myös oivallinen psykologi. Osaamisen opettajaan tämä sanonta osuu erityisen hyvin. Hän katsoo tutkintoa opiskelijan näkökulmasta. Osaamisen opettaja puhuu ongelmien sijaan ratkaisujen etsimisestä ja myönteisten tavoitteiden muodostamisesta. Ohjaajan roolissa hän kannustaa opiskelijaa kehittämään osaamista mahdollisimman laadukkaalla tavalla. Yhdessä opiskelijan kanssa hän suunnittelee valintoja, mikä parhaiten palvelee osaamispolulla etenemistä.

Osaamisen opettaja on yhteistyön tekijä ja linkittäjä. Hän kytkee toisiinsa opettajayhteisön, työelämätoimijat ja opiskelijat. Osaamisen opettaminen toteutuu myös siinä, että perinteinen oppilaitoksiin ja luokkahuoneisiin sidottu näkemys oppimisesta korvautuu monitoimijaisilla verkostoilla. Näin saadaan aikaan yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta, yhteistoiminnallista innovointia ja vertaisoppimista. 

Osaamisen opettaja huolehtii siitä, että yhteisöllisyyden tavoite realisoituu oppijoille työpaikoilla. Opiskelijalle työpaikan aidot työtehtävät ja työyhteisökokemus ovat välttämättömiä osaamisen edistämisen kannalta. Osaamisen opettaja iloitsee, kun opiskelija voi yhdistää työn kontekstissa omat oppimistavoitteensa osaamisen osoittamisen suunnitteluun ja osaamisen hankkimiseen. 

Osaamisen opettaja luottaa opiskelijaan. Hän luottaa siihen, että opiskelija tunnistaa omia kehittymisen tarpeitaan ja suunnittelee opinpolkunsa niiden mukaan. Luottamalla opiskelijaan opettaja vahvistaa opiskelijan toimijuutta, minkä seurauksena opiskelija aktivoituu oman opiskelunsa omistajuudessa.

Osaamisen opettajan työtä luotsaavat ammattieettiset periaatteet, joissa on kyse positiivisesta suhtautumisesta työhön ja sen mukanaan tuomiin työtehtäviin. Kolme periaatetta nousee yli muiden. Ne tähdentävät, että osaamisen opettaja on työssään

Osaamisen opettaja on turvallinen, jotta opiskelija voi avoimesti kertoa hänelle käsityksistään ja ajatuksistaan. Opiskelijan ei tarvitse teeskennellä. Epäonnistumiset sallitaan. Kipukohtien puheeksi ottaminen mahdollistaa korjaavan toiminnan. 

Ammattialansa tiedon ja taidon haltijana osaamisen opettaja on arvioissaan rehellinen eikä milloinkaan kohtuuton. Hän kohtaa opiskelijan avoimesti, mikä mahdollistaa oikeanlaisen avun antamisen. Jokainen opiskelija kulkee omaa polkuaan osaajaksi omien kokemuksiensa kautta. Osaamisen opettaja tiedostaa tämän myös omien oppimispolkujensa kautta.

Osaamisen opettaja noudattaa turvallisuuden, auttavaisuuden ja rehellisyyden periaatteita myös omassa työyhteisössään. Hänelle on tärkeää työyhteisön välitön ja arvostava ilmapiiri, luottamukselliset keskustelut työkavereiden kanssa, tiedon jakaminen ja tiedon yhdessä tuottaminen, huolien ja murheiden kuunteleminen ja jakaminen, kannustaminen ja asioista puhuminen myönteisessä valossa. Osaamisen opettaja ymmärtää, kuinka tärkeää on, että tervehditään, puhutellaan, kuunnellaan, katsotaan, viestitään, otetaan mukaan, kutsutaan joukkoon, annetaan tilaa ja suvaitaan.

Osaamisen opettajien työyhteisössä on ilo tehdä työtä. Siellä nautitaan yhdessä onnistumisen kokemuksista, kannustetaan toisia onnistumaan, kiitetään tuesta, kehutaan ja kuljetaan rinnalla, osallistutaan yhteisen hyvän tekemiseen, puhutaan opiskelijoista, työkavereista ja työyhteisöstä hyvää, kunnioitetaan erilaisuutta ja suvaitaan moninaisuutta. Työyhteisön ruokkiminen ilolla ja huumorilla edistää hyvinvointia ja lujittaa opettajien sosiaalista osallisuutta. Osaamisen opettajan työyhteisössä uskalletaan nostaa esille nekin seikat, joista ollaan eri mieltä. Osaamisen opettaja luottaa siihen, että asiat selviävät puhumalla. 

Osaamisen opettaja ottaa vastuun työyhteisönsä ilmapiirin luomisesta − raikkaassa ja hapekkaassa ilmassa on hyvä hengittää. Aika ajoin osaamisen opettaja katsoo peiliin ja pysähtyy pohtimaan: "Mitä voisin tehdä enemmän ja paremmin työyhteisössäni?" Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen sekä ikävien asioiden unohtaminen ja niistä oppiminen ovat työntekijän arvokkaita ominaisuuksia työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä osaamisen opettajien yhteisössä.

Lukemistoa

Nissilä, S.-P., Karjalainen, A., Koukkari, M. & Kepanen, P. 2015. Towards competence-based practices in vocational education – what will the process require from teacher education and teacher identities? CEPS Journal 5 (2), 13-34. 

Paaso, A. 2010. Osaava ammatillinen opettaja 2020. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Acta Universitatis lapponiensis 174. 

Paaso, A. & Korento, K. 2010. Osaava opettaja 2010-2020. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaaminen. Loppuraportti. Opetushallitus ja tekijät. Tampereen yliopistopaino, Tampere. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus