Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen opettajien yhteistyö

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen opettajien yhteistyö. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Koukkari Marja; Kepanen Pirkko; Nissilä Säde-Pirkko; Korkala Hannu; Laajala Tiina; Lehtelä Pirjo-Liisa; Paaso Aila; Virkkula Esa

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaaminen tuotetaan yhdessä, myös opetusosaaminen. Hyvässä työyhteisössä osaaminen koetaan voimavaraksi, jota halutaan jakaa avoimesti ja pyytämättä. Osaaminen on kuin kakku, josta palat eivät lopu koskaan. Osaamisen opettajien välinen yhteistyö saa ravintonsa halusta auttaa ja tukea työkaveria.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938963

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koukkari, M., Kepanen, P., Nissilä, S-P., Korkala, H., Laajala, T., Lehtelä, P-L., Paaso, A. & Virkkula, E. 2018. Osaamisen opettajien yhteistyö. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938963.

Osaaminen tuotetaan yhdessä, myös opetusosaaminen. Hyvässä työyhteisössä osaaminen koetaan voimavaraksi, jota halutaan jakaa avoimesti ja pyytämättä. Osaaminen on kuin kakku, josta palat eivät lopu koskaan. Osaamisen opettajien välinen yhteistyö saa ravintonsa halusta auttaa ja tukea työkaveria.

Yksi tärkeä yhteistyötä edistävä tekijä on työyhteisön ilmapiiri. Avoimet ja luottamusta herättävät ihmissuhteet, arvostuksen kokeminen ja välittävä kohtaaminen aktivoivat toimimaan yhdessä ja ponnistelemaan yhteisten päämäärien eteen. Kun opettaja kokee henkilökohtaisesti saaneensa apua toisilta, silloin hän haluaa auttaa myös muita. Opettajien keskinäinen keskustelu tutkinto-ohjelmaan liittyvistä asioista aktivoi ja motivoi yhteistyöhön ja tiimissä toimimiseen. Toisten osaamiseen tutustuminen, kokemuksen jakamisen ja kuulemisen keinoin, valmistaa onnistuneen tiimiopettajuuden rakentumiseen ja arvostavan yhteistyön muodostumiseen.

Osaamisen opettaja arvostaa itseään sekä osaamistaan ja on sinut itsensä kanssa. Hän ymmärtää myös, että kaikki osaaminen on kehittyvää ja täydentyvää. Asenne on, että olemme kaikki täällä oppimassa ja kasvamassa. Mikäli näin ei ole, yhteistyössä ilmenee ongelmia ja opettajat toimivat mieluummin yksin kuin toisten kanssa.  Opettaja kamppailee tällöin negatiivisten sosiaalisten tunteidensa kanssa. Ylpeyden, kateuden, halveksunnan, alemmuuden tai häpeän tunteet ovat voineet syntyä vääränlaisen osaamisidentiteetin oppimisen kautta. 

Opettajat toimivat yhä paljon yksin, ammatillisen substanssin osaaminen ohjaa opetusta ja tutkinto-ohjelmien sisältöjä.  Yksin toimiva opettaja jää ongelmatilanteissa myös yksin ja vaarana on työssä uupuminen.  Opettajayhteisön toimintakulttuuri on parhaimmillaan osaamista jakava ja hyväntuulisuutta pursuava. Yhteistyössä on aina voimaa ja energiaa tuottavaa virtaa. Pedagoginen osaaminen on pääomaa, joka kertaantuu keskustelun ja yhteisen tekemisen myötä ollen samalla voimavara työhyvinvoinnin edistämisessä. Hyväntuulinen työasioiden pohdiskelu ja vertaisapu työyhteisössä voisikin olla kuin auringon nousu, itsestään selvää ja arkipäiväistä. 

Yhteistyön osaajaksi kehitytään oppimalla. Yhteinen tulos tekee oppimisen näkyväksi, ja osaajaidentiteetti rakentuu osaamiskokemusten kautta. Osaamisen opettaja suunnittelee osaamiskokemusten edistämisen oppimisympäristöjä yhdessä kollegoiden ja oppijoiden kanssa ja oppii ohessa itsekin − alati paremmaksi yhteistyön osaajaksi.

Lukemistoa 

Arvaja, M. & Malinen, A. 2013. Dialoginen oppiminen aikuisopiskelijan näkökulmasta. Teoksessa J. T. Hakala & K. Kiviniemi (toim.) Vuoro- vaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 59-72.

Erkkilä, R. & Perunka, S. 2016. Näkökulma tiimiopettajuuteen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. Oulu.

Koukkari, M. & Junkkari, M. 2018. Osaaminen jakoon – pedagoginen mentorointi työyhteisön voimavarana. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 21. Oulu.

Nummenmaa, L. 2010. Tunteiden psykologia. Helsinki: Tammi.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus