Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamismerkki − Aito kokemus osaamisperusteisuudesta

Metatiedot

Nimeke: Osaamismerkki − Aito kokemus osaamisperusteisuudesta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Brauer Sanna; Heiskari Kari; Länsitie Janne; Tenno Tiiu; Rusanen Tiina

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Digitaaliset osaamismerkit ovat eräs keino osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkit perustuvat Mozilla-säätiön kehittämään Open Badges -standardiin, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin saavutettua osaamista. Osaamismerkki on digitaalinen graafinen merkki, johon liittyy aina sanallinen metatieto.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638908

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Brauer, S., Heiskari, K., Länsitie, J., Tenno, T. & Rusanen, T. 2018. Osaamismerkki − Aito kokemus osaamisperusteisuudesta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638908.

Digitaaliset osaamismerkit ovat eräs keino osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkit perustuvat Mozilla-säätiön kehittämään Open Badges -standardiin, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin saavutettua osaamista. Osaamismerkki on digitaalinen graafinen merkki, johon liittyy aina sanallinen metatieto.

Osaamismerkki myönnetään osoitettua osaamista vastaan. Osaamismerkin arviointiprosessi tarjoaa sekä oppijoille että opettajille omakohtaisen kokemuksen siitä, mitä osaamisperusteisuus käytännössä tarkoittaa.  Digitaaliset osaamismerkit soveltuvat työuran eri vaiheissa olevien henkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamismerkein voidaan edistää myös henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien rakentumista jo perusopinnoista alkaen. Osaamismerkit auttavat hahmottamaan omaa oppimispolkua ja saavutettuja tavoitteita, mikä saattaa helpottaa osaamisprofiilin sisällöllistä hahmottamista monissa eri tilanteissa, myös rekrytoinnissa.

Osaamispisteeseen verrattuna tarkastelijan on helppo yhdistää osaamismerkin sisältö konkreettiseen osaamiseen, sillä osaamismerkkien digitaaliseen esitysmuotoon sisältyy mahdollisuus kuvata tarkasti sen myöntämisen edellytyksenä olevat osaamiskriteerit metatiedoissa. Osaamiskriteerien lisäksi merkin metatieto voi sisältää tiedon osaamistavoitteista, ydinteemat sekä opiskelijan niin halutessa myös todisteen osaamisesta, esimerkiksi palautetun tehtävän muodossa. Osaamisen tunnustaminen digitaalisin merkein on havainnollinen ja informatiivinen keino saada osaamiselle tunnustus.

Digitaaliset osaamismerkit voivat olla yksi tapa tuoda pelillisyyttä opetukseen ja oppimiseen. Omaa osaamisen kehittymistä voi seurata kuin pelin tasolta seuraavalle etenemistä. Merkeillä konkretisoidaan opiskelijoiden osaamispolun kehittymistä.

Osaamismerkkien haku- ja myöntöprosessi pohjaa vahvasti kriteerityöhön. Selkeä osaamiskriteeristö auttaa konkretisoimaan osaamisen sisällöt luotettavalla tavalla, mikä on edellytys tehtävien suunnittelulle. Osaamisen osoittamisen tehtävä on hyvä olla rakennettu siten, että jos osaamista on, se on myös helppo todentaa ja vastaavasti arvioida. Mikäli osaamismerkkihakemus ei vastaa osaamiskriteereitä, voidaan syventyä niiden opiskelijoiden ohjaamiseen, jotka kaipaavat tukea.  

Tulevaisuudessa osaamismerkit voivat osaamispisteiden rinnalla olla merkittävä apu tunnistettaessa ja tunnustettaessa tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittävää osaamista. Valtakunnallinen yhteistyö osaamismerkistön käyttöönotossa ja yhteinen käsitys kriteerien määrittelystä tiivistää ja lisää yhteistyötä eri organisaatioiden kesken.

 

Lukemistoa

Brauer, S., Kettunen, J. & Hallikainen, V. 2018. "Learning Online" for vocational teachers − Visualisation of competence-based-approach in digital open badge-driven learning. The Journal of Professional and Vocational Education: Vocational education and training in the  Nordic countries 2, 13−29.

Brauer, S., &  Ruhalahti, S. 2014. Osoita osaamisesi osaamismerkein. Teoksessa A-M. Korhonen & S. Ruhalahti (Eds.) Oppimisen digiagentit. HAMKin e-julkaisuja 40, 87−92.  

Brauer, S., Ruhalahti, S. & Pakanen, L. 2018. Digitaaliset osaamismerkit − merkillä on väliä. Metropolia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Open Badges. 2018. https://openbadges.org/

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus