Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisperusteinen opettajankoulutus palautteissa ja opiskelijan kokemana

Metatiedot

Nimeke: Osaamisperusteinen opettajankoulutus palautteissa ja opiskelijan kokemana. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Karjalainen Asko; Guttorm Tomi; Kiviniemi Kari; Länsitie Janne; Kajula Outi; Tuomikoski Annukka

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opettajan osaaminen on aivan erityisen kiehtova ilmiö. Kun muutamme sitä osaamisperusteisen opetussuunnitelman muotoon, teemme näkyväksi jotakin sellaista, jota on vaikea kuvata ja sanallistaa. Kun näemme taitavan opettajan työssään, osaaminen on ilmeistä ja ihailtavaa. Kun koitamme kertoa, miten taitava opettaja toimii, kohtaamme heti suuria vaikeuksia. Kun kirjoitamme opetussuunnitelmaan opetusosaamisen arvioinnin kriteerejä, joiden avulla osaaminen voitaisiin tunnistaa, olemme jo todella syvillä vesillä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938968

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karjalainen, A., Guttorm, T., Kiviniemi, K., Länsitie, J., Kajula, O. & Tuomikoski, A. 2018. Osaamisperusteinen opettajankoulutus palautteissa ja opiskelijan kokemana. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938968.

Opettajan osaaminen on aivan erityisen kiehtova ilmiö. Kun muutamme sitä osaamisperusteisen opetussuunnitelman muotoon, teemme näkyväksi jotakin sellaista, jota on vaikea kuvata ja sanallistaa. Kun näemme taitavan opettajan työssään, osaaminen on ilmeistä ja ihailtavaa. Kun koitamme kertoa, miten taitava opettaja toimii, kohtaamme heti suuria vaikeuksia. Kun kirjoitamme opetussuunnitelmaan opetusosaamisen arvioinnin kriteerejä, joiden avulla osaaminen voitaisiin tunnistaa, olemme jo todella syvillä vesillä.

Millä käsitteillä osaamista voidaan analysoida, millä sanoilla siitä voidaan kertoa toisille? Millaisilla kriteereillä voimme ryhtyä osaamisen laatua arvioimaan? Opettajan osaaminen on aina ollut olemassa, mutta kulttuureissa on kehittynyt vain rajallinen määrä kielellisiä ilmaisuja, joilla sitä voidaan analysoida ja kuvailla. Osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatiminen ja sen kehittämisen ydin näyttäisi olevan juuri sanallistamisessa, sanoittamisessa. Vain oikeanlaisten sanojen kautta opetusosaamisen sisäinen rakenne yhteyksineen tulee näkyviin ja sitä voidaan arvioida, ohjata ja kehittää. Vastaavasti opiskelija joutuu reflektoidessaan omaa oppimistaan sanoittamaan ja selittämään sitä ulkopuoliselle arvioijalle. Mutta ennen kaikkea hän pääsee selittämään sitä itselleen ja tätä kautta ymmärtämään paremmin omaa oppimisprosessiaan.

Vaikka opetuksesta, opettajien toiminnasta ja tähän ilmiömaailmaan liittyvistä asioista on tehty paljon tutkimusta, tuntuu se osaamisperusteisen kehittämisen näkökulmasta puutteelliselta. Opettamisen mysteeriä ei ole vielä ratkaistu, se on pikemminkin syventynyt. Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on kehittänyt osaamisperusteista opetussuunnitelmaa vuodesta 2011 alkaen vuosittain. Tänä aikana osaamistavoitteiden määrä on vähentynyt ja niiden arvioinnin tarkkuus puolestaan lisääntynyt. Osaamisen tunnistamista ohjaavien sanojen valikoimaa on koko ajan kehitetty ja uutta löytyy koko ajan. Opiskelijoiden palautteissa korostuu itsearvioinnin osaamisen merkitys. Itsearviointi mahdollistuu, kun opiskelija saa käyttöönsä oikeita sanailmaisuja, joilla osaamista voi tulkita. Opiskelijat kokevat arvioinnin useimmiten osuvan oikeaan ja olevan myös oikeudenmukaista. Opettajan osaamisessa koetaan myös selvästi tapahtuneen kehitystä opintopolun aikana. Selvä havainto on, että eri opiskelijoille valmius osaamisperusteiseen työskentelyyn on erilainen. Lisää tietoa ja kokemusta tarvitaan siihen, kuinka tukea opiskelijaa, jolle oman osaamisen tunnistamisesta alkava osaamisen kehittäminen tuntuu erityisen vaikealta.

Seuraavassa kaksi opiskelijaa kertoo positiivisista kokemuksistaan osaamisperusteisessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

hipsut_oranssi.pngOsaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelijan oma rooli on keskeisessä asemassa. Oma vastuuni korostuu, mikä voi myös luoda haasteita. Osaamisperusteisuus vaatii kykyä reflektoida omaa oppimistaan koko oppimisprosessin ajan. Uuden oppimisen esteenä voi olla, että en tunnista omia kehittymiskohteitani. Itselleni yhtenä keinona tässä on reflektio vertaisen ja tiimin kanssa. Toimiva tiimityöskentely tukee oppimistani, mutta antaa samalla valmiudet yhteisölliseen työskentelyyn, joka on tärkeässä roolissa tämän päivän työelämässä. Osaamisperusteinen koulutus ja yksilöllinen opintopolku vaativat myös opintojen ohjausta. Pedagoginen ohjaus on ollut merkittävässä roolissa koko koulutuksen ajan, mutta erityisesti opintojen alkuvaiheessa, jolloin opiskelijana loin pohjan koulutukselleni ja oppimisprosessilleni.

On opiskelijalla aikaisempaa pedagogista osaamista tai ei, niin mielestäni suurimman hyödyn koulutuksesta saa, kun lähtee avoimin mielin vastaanottamaan ja käsittelemään osaamisperusteisessa koulutuksessa saamaansa uutta tietoa. 

hipsut_oranssi.pngOpiskelijan osaamisen tunnistaminen on tärkeä vaihe osaamisperusteisessa koulutuksessa, siinä opiskelija itsearvioimalla vertaa aiempaa osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin.  Aluksi itsearviointi tuntui haastavalta, mutta se laittoi pohtimaan syvällisemmin aiempia kokemuksia ja työtehtäviä sekä laajensi ajatusta siitä, että millaista osaamista tulen tarvitsemaan opettajan työssä. Itsearviointi antoi kuitenkin tulevalle oppimiselle kehykset, jonka kautta oli helppo lähteä kehittämään omaa osaamista niistä osaamisen osa-alueista, joita ammatillisena opettajana tulen tarvitsemaan. 

Opintojen alkuvaiheessa, on tärkeää tarkastella kriittisesti omaa pedagogista lähtötasoa peilaamalla sitä koulutuksen osaamistavoitteisiin. Osaamisperustaisuuden etuna on, että saan mahdollisuuden eri tavoin osoittaa aikaisemmin hankittua osaamistani ja täten pystyn keskittymään niihin osaamistavoitteisiin, jotka ovat tarkoituksenmukaisia omalle oppimiselleni. Arviointikriteerit huomioiva henkilökohtainen opintosuunnitelma varmistaa koulutuksen tason ja laadukkaan oppimistulokseni. Henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa myös itseäni suunnittelemaan tavoitteellisen, yksilöllisen opintopolkuni ja tekemään aikataulusuunnitelman opintojen suorittamisesta. Yksilöllinen opintopolku on joustava ja edistää oppimistani. Lisäksi tämä on motivoiva tekijä ja lyhentää opiskeluaikaani nopeuttaen työelämään pääsyä.

hipsut_oranssi.pngOsaamisen arviointi tapahtui itsearvioina, jolloin arvioin itse asettamiani tavoitteita suhteessa koulutukselle asetettuihin arviointikriteereihin. Ei helppoa, mutta lopputuloksena oli syvällisempi ymmärrys oman osaamisen kehittymisestä ja siitä, että mihin osaamisalueisiin tulee vielä jatkossa keskittyä. Oman osaamisen arvioinnissa sain hyvän käsityksen omasta osaamisestani ja itse prosessi tuotti uusia oivalluksia ja oppimisen iloa. Oman osaamisen arviointia helpotti se, että arviointikriteerit oli kuvattu tarkasti ja konkreettisesti. 

Koulutuksen aikana osaamista hankittiin eri menetelmillä. Koulutuksen alussa opintoryhmän opiskelijat jaettiin tiimeihin ja tiimit opettivat vuorollaan koko opintoryhmää.  Tiimi otti vastuun opettamisesta ja näin ollen myös omasta ja muiden ryhmäläisten oppimisesta. Mielestäni tämä oli oiva tapa opettaa opettajia opettamaan, laittamalla opettajaopiskelijat opettamaan. Tällaisessa tavassa oppia, opiskelijalle annettiin vastuuta omasta, mutta myös muiden opiskelijoiden oppimisesta. Opettajan tehtävänä olikin ohjata opettajaopiskelijoita oikean osaamisen suuntaan ja antaa opiskelijoille yksilöllistä tukea tarpeen vaatiessa. 

hipsut_oranssi.pngOsaamisperusteisuudessa korostuu opiskelijan yksilöllisyys ja joustavuus. Opiskelija on keskiössä koko oppimisprosessin ajan. Osaamisperusteisuus antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää itseohjautuvuutta ja heittäytyä pohtimaan omaa osaamistaan laajemmin. Osaamisperusteinen koulutus vaati minulta opiskelijana rutkasti itseohjautuvuutta ja kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Samalla se antoi minulle mahdollisuuden tutkia omaa osaamistani ja kehittää itseäni eri osaamisen alueilta, mutta myös samalla auttoi hahmottamaan omaa itseäni ja osaamistani uudella tavalla. 

Lukemistoa

Järvinen, A. 1990. Reflektiivisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A nro 35.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus