Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa

Metatiedot

Nimeke: Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Halonen Laura; Happo Iiris; Kilja Päivi; Hanhela Pentti

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelija on aktiivinen toimija omien opintojen ja osaamisen kehittymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin koulutuksessa toteutuu osallistava pedagogiikka, joka hyväksyy opiskelijan omat tavoitteet ja lähtökohdat opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistava pedagogiikka painottaa opiskelijan ensisijaisuutta, vapautta ja vastuuta oppimisen lähtökohtien pohdinnassa, tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja onnistumisen arvioinnissa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638912

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Halonen, L., Happo, I., Kilja, P. & Hanhela, P. 2018. Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638912.

Osaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelija on aktiivinen toimija omien opintojen ja osaamisen kehittymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin koulutuksessa toteutuu osallistava pedagogiikka, joka hyväksyy opiskelijan omat tavoitteet ja lähtökohdat opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistava pedagogiikka painottaa opiskelijan ensisijaisuutta, vapautta ja vastuuta oppimisen lähtökohtien pohdinnassa, tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja onnistumisen arvioinnissa. 

Osaamisperusteisessa opiskelussa osallisuus merkitsee opiskelijan omakohtaista sitoutumista ja vaikuttamista asioiden kulkuun. Osallisuus tarkoittaa myös sitä, että tavoitteiden asettamiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä osaamisen arviointiin otetaan mukaan kaikki oppimisprosessin osalliset, myös opettajat ja toiset opiskelijat. Tämän myötä jokaiselle mahdollistuu mielekkääksi koettu toimijuus.

Vapaus tulee näkyväksi opiskelijan mahdollisuutena opiskella ja osoittaa osaamistaan itselle sopivalla tavalla. Aikaan, paikkaan ja opiskelutapaan sitoutumaton toimintamalli antaa opiskelijalle vapauden suunnitella ja toteuttaa opiskeluaan ajallisista ja muista reunaehdoista vapaana.

Opiskelijan vastuu omista opinnoista on osaamisperusteisessa opiskelussa suuri. Se tarkoittaa opiskelijan omaa työtä ja vastuuta oppimisesta. Opiskelija ottaa vastuun seurauksista. Opiskelijalle ei tarjota valmiina aikatauluja, oppimisen polkuja tai oppimistehtäviä, vaan opiskelijalla on vastuu perehtyä osaamisvaatimuksiin, joiden perusteella hänen tulee itse suunnitella, miten ja missä hän hankkii vaadittavan osaamisen ja miten hän sen osoittaa.  Osaamisperusteisessä työtavassa opettaja on ohjaaja, tukija ja oppimisen yhteyksien sekä mahdollisuuksien ylläpitäjä. 

Oppimisen mahdollisuuksien laaja valikoima ja joustavuus, yksilöllisen opintopolun haasteet ja riskit houkuttelevat opiskelijoita ylittämään mukavuusalueiden rajat. Onnistuakseen kaikki tämä edellyttää erinomaista yhteistyötä, jossa opettaja ohjaa sekä luo ja ylläpitää oppimisen edellytyksiä. 

 

Lukemistoa

Jauhola, L. & Kortelainen, J. 2018. Osallisena opinnoissa. Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Opetushallitus, Helsinki.   

Kiilakoski, T., Gretschel, A. & Nivala, E. 2012. Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi. Teoksessa A. Gretchel & T. Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 118. Helsinki, 9–33.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2013. Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2013. Kuopio: Suomen sosiaalipedagoginen seura ry., 9–41.  

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus