Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osku, Misu ja Rosku – Osaamisperusteisen ohjausprosessin mallintaminen opinto-ohjaajaopiskelijoille

Metatiedot

Nimeke: Osku, Misu ja Rosku – Osaamisperusteisen ohjausprosessin mallintaminen opinto-ohjaajaopiskelijoille. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Laajala Tiina; Lehtelä Pirjo-Liisa

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opinto-ohjaajan täytyy sisäistää osaamisperusteisen koulutuksen prosessi voidakseen ohjata opiskelijaa osaamisperusteisesti. Parhaiten tämä onnistuu toteuttamalla opinto-ohjaajankoulutus täysin osaamisperusteisena – jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisena ja kokonaisvaltaisena – ohjausprosessina.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938960

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Laajala, T. & Lehtelä, P-L. 2018. Osku, Misu ja Rosku – Osaamisperusteisen ohjausprosessin mallintaminen opinto-ohjaajaopiskelijoille. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938960.

Opinto-ohjaajan täytyy sisäistää osaamisperusteisen koulutuksen prosessi voidakseen ohjata opiskelijaa osaamisperusteisesti. Parhaiten tämä onnistuu toteuttamalla opinto-ohjaajankoulutus täysin osaamisperusteisena – jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisena ja kokonaisvaltaisena – ohjausprosessina. 

Opinto-ohjaajaopinnot alkavat ennakkotehtävällä. Opiskelijalle lähetetään itsearviointilomake, jossa syvennytään opinto-ohjaajan koulutuksen osaamistavoitteisiin ja osaamisen kehittymisen arviointikehikkoon. Ennakkotehtävä aloittaa opiskelijan osaamisen itsearvioinnin. 

Henkilökohtaisia osaamisen kehittämisen keskusteluja – Osku-keskusteluja – toteutetaan jokaiselle opiskelijalle opinto-ohjaajankoulutuksen aikana neljä kertaa.  Ensimmäinen osaamisen kehittämiskeskustelu, Osku 1, käydään opintojen alussa ensimmäisen lähijakson jälkeen. Sen teemoina ovat oman elämänkentän kartoitus ja osaamisen itsearviointi. Osku 1 käynnistyy keskustelulla opiskelijan elämänkentän dynamiikasta ja eri systeemitasojen vaikutuksista siihen. Keskustelu on tärkeä avaus luottamuksellisen ohjaussuhteen syntymisen kannalta: opiskelijalle välittyy ohjauksesta kuva, että siinä voidaan käsitellä mitä tahansa hänen elämäänsä liittyvää asiaa hänen omien tarpeidensa mukaisesti ja hänen itsensä haluamallaan syvyydellä. Ohjaajat puolestaan pystyvät keskustelun avulla rakentamaan kuvan opiskelijan käytettävissä olevista voimavaroista.  

Osku 1 -keskustelussa ohjataan jokaista opiskelijaa henkilökohtaisesti hänen itsearviointinsa tekemisessä. Opiskelijaa pyydetään pohtimaan kunkin osaamistavoitteen kohdalla mitä konkreettista osaamista hänellä kyseiseen osaamistavoitteeseen sisältyvistä asioista jo on. Toiseksi häntä pyydetään pohtimaan ja sanallistamaan asioita, joita hän ei mielestään osaa ja joissa hänellä on oman käsityksensä mukaan kehittymisen tarvetta. Itsearviointi kohdistuu opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaiseen osaamiseen, keskustelun lähtökohtana on kuitenkin aina opiskelijan omat henkilökohtaiset tavoitteet koulutukselle. 

Osku 2 -keskustelut aloitetaan kahden ensimmäisen lähijakson jälkeen, kun opiskelijat ovat perehtyneet riittävässä määrin osaamisperusteisen koulutuksen periaatteisiin ja toteutuskäytäntöihin. Osku 2:n teema on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Laadittu itsearviointi on osa henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentamista. Opiskelijaa pyydetään Hops-lomakkeessa pohtimaan, millä tavoin hän voisi kehittää osaamistaan niissä osaamistavoitteissa, joissa hän tunnistaa itsellään olevat kehittämisen tarvetta ja millä tavoin hän voisi osoittaa osaamistaan. Osku 2:ssa kannustetaan opiskelijaa löytämään itselleen sopivia tapoja sekä kehittää että osoittaa osaamista. 

Osaamisen osoittamisen suunnittelu on vahvasti yhteydessä opiskelijan elämänkentän systeemeihin. Opiskelijan valitsema osaamisen osoittamisen tapa nousee usein hänen henkilökohtaisista preferensseistään ja taipumuksistaan osoittaa osaamista esimerkiksi kirjallisesti, suullisesti, visuaalisesti tai toiminnallisesti. Häntä kannustetaan kokeilemaan myös jotain itselleen uutta tapaa oman kokemuksensa laajentamiseksi. Osaamisen osoittaminen yhdistetään opiskelijan omaan työhön, jolloin työn opinnollistaminen mahdollistuu. Opiskelijan työmarkkinatilanne huomioidaan tässä mahdollisimman pitkälle, mutta hän voi osoittaa osaamistaan monenlaisissa ohjauksen konteksteissa palkkatyön ulkopuolellakin. 

Osku 3 toteutetaan kasvokkain siinä ohjauksen toimintaympäristössä, jossa opiskelija osoittaa ohjausharjoittelun osaamistaan. Osku 3 -keskustelun ideana on kohdata opiskelija toiminnassa autenttisessa ympäristössä, hänen omalla maaperällään. Keskustelu fokusoituu opiskelijan yksilöllisen ohjausosaamisen ohella hänen ammatilliseen identiteettiinsä, rooliin työyhteisössään ja osana moniammatillista verkostoa. 

Osku 4 käydään opintojen lopussa. Siinä opiskelija pysähtyy katsomaan matkaansa taaksepäin. Hän pohtii tätä hetkeä ja tulevaisuuttaan.  Opiskelija tekee ennen keskustelua itsearvioinnin osaamisensa kehittymisestä osaamistavoitteittain. Häntä pyydetään myös koostamaan koulutuksen aikana saamansa palaute viiteryhmältään, työyhteisöltään ja tuutoreilta. Lisäksi käsitellään hänen itse antamansa palaute viiteryhmällensä. Kolmas tehtävä on oman ohjausajattelun koostaminen, joka on opinto-ohjaajankoulutuksen teorian ja käytännön kokoava reflektio. Osku 4 päätetään keskusteluun opiskelijan urasuunnitelmista ja ammatillisen kehittymisen tavoitteista.  

Opintopolun vaiheisiin sidottujen Osku-keskustelujen lisäksi opinto-ohjaajaopiskelijoilla on mahdollista varata Misu eli "mitä sulle kuuluu" -ohjauskeskustelu missä tahansa vaiheessa omien ohjaustarpeidensa mukaisesti, esimerkiksi oman elämäntilanteen muutosten yhteydessä. Misu -keskusteluja tarjoamalla viestitetään, että ohjauksen tarpeet voivat olla moninaisia ja henkilökohtaiseen ohjaukseen voi tulla mihin tahansa omaan elämänkenttään liittyvän asian tai pulman kanssa. 

Opinto-ohjaajaopiskelijoille on tarjolla myös ryhmäohjausta. Tätä kutsutaan Rosku-ohjaukseksi eli ryhmässä tapahtuvaksi osaamisen kehittämisen keskusteluksi. Jokaisen lähijakson yhteydessä tarjotaan mahdollisuus ryhmäohjaukseen, jossa käsitellään kyseisen opintojakson osaamistavoitteiden osaamisen osoittamista ja kehittämistä.  Osaamisperusteinen koulutus vaati monilta opiskelijoilta ajattelutavan ja opiskelutottumusten muutoksia verrattuna aikaisempiin koulutuksiin. Tämän vuoksi kiinnitetään huomiota siihen, että jokainen opiskelija luo ymmärryksen kaikista osaamistavoitteista ja saa tukea osaamisen osoittamisen suunnitteluun. Opiskelijoiden kysymykset osaamisen osoittamisesta ovat usein yhteisiä ja on hyödyllistä kuulla muiden ihmettelevän samoja asioita. 

Opiskelijoilla on mahdollista varata ryhmäohjausta mihin tahansa ohjaustarpeeseen myös Skypen välityksellä.  Ohjausaikojen sopiminen tapahtuu Google Driveen ladatun ajanvarauskalenterin kautta, jonne tuutorit kirjaavat tarjolle noin 1-3 aikaa viikkoa kohti. Kaikki ohjaukset toteutetaan pääsääntöisesti kahden opettajatuutorin tiiminä.

Ohjausmuoto Nimi Milloin Ohjauksen tavoite ja sisältö
Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen keskustelut kasvokkain tai skypellä

Osku 1
Osku 2
Osku 3
Osku 4

 • opintojen alussa
 • opintojen alussa
 • keskivaiheilla
 • lopussa
 • osaamisen itsearviointi, elämänkentän kartoitus
 • osaamisen osoittamisen suunnittelu
 • osaamisen kehittäminen autenttisessa ympäristössä
 • opintopolun koonti ja osaamisen kehittymisen suunnitelma
Henkilökohtaisen "mitä sulle kuuluu" -keskustelut Misu Milloin tahansa Opiskelijan tarpeen mukaisesti
Ryhmäohjaus kasvokkain Rosku Lähijaksojen aikana Vertaisen ja tuutoreiden tuki osaamisen osoittamisiin
Ryhmäohjaus verkossa Skype-Rosku Etäjaksojen aikana Vertaisen ja tuutoreiden tuki osaamisen osoittamisiin

 

Lukemistoa

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E. & Vuorinen, R. (toim.) 2018. Opinto-ohjauksen käsikirja 2. Oppaat ja käsikirjat 2018:1. Opetushallitus.

Laajala, T. & Lehtelä, P-L. 2017. Osaamisperusteisen Hops-keskustelun toteuttaminen. Oulun ammattikorkeakoulu. ePooki asiantuntijablogi 27.2.2017.

  Kommentit

  blog comments powered by Disqus