Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Rekonstruktiivista pedagogiikkaa

Metatiedot

Nimeke: Rekonstruktiivista pedagogiikkaa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Karjalainen Asko; Korento Kati; Pousi Juha; Virkkula Esa; Kuortti Kimmo

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaaminen rakentuu kokemusten kertymänä, ja se on luonteeltaan arkista, toimintaan sisältyvää ja toiminnan tuloksissa ilmentyvää. Kokenut ja rutinoitunut osaaja ei välttämättä pysty kysyttäessä kertomaan, saati erittelemään onnistuneeseen suoritukseen johtanutta osaamistaan kovinkaan yksityiskohtaisesti. Osaamisen tiedostaminen vaatii aikaa ja pohdintaa, työn vaatimusten ja sen teoreettisen rakenteen analysoimista.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638905

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karjalainen, A., Korento, K., Pousi, J., Virkkula, E. & Kuortti, K. 2018. Rekonstruktiivista pedagogiikkaa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638905.

Osaaminen rakentuu kokemusten kertymänä, ja se on luonteeltaan arkista, toimintaan sisältyvää ja toiminnan tuloksissa ilmentyvää. Kokenut ja rutinoitunut osaaja ei välttämättä pysty kysyttäessä kertomaan, saati erittelemään onnistuneeseen suoritukseen johtanutta osaamistaan kovinkaan yksityiskohtaisesti. Osaamisen tiedostaminen vaatii aikaa ja pohdintaa, työn vaatimusten ja sen teoreettisen rakenteen analysoimista.

Ohjauksellinen lähestymistapa, jossa opiskelijalle annetaan tehtäväksi oman osaamisen huolellinen arviointi suhteessa sanallisesti ja selkeästi kuvattuun osaamistasoon, on luonteeltaan rekonstruktiivista pedagogiikkaa. Saavutettu osaaminen ikään kuin rakennetaan uudelleen ajattelussa, käsitteellisen tarkastelun avulla. 

Osaamista uudelleen rakentava prosessi on tiedollista ja tunne-elementtejä sisältävää oman toimintakyvyn kielellistämistä eli tietoiseksi tekemistä. Oppija valaisee toimintakykynsä sisältöä ja rakentumista osaamistavoitteiden ja arvioinnin kriteereiden tarjoamien käsitteellisten välineiden avulla, saaden tarvittaessa tukea ohjaajalta. Kielellistämisen kautta selventyy teorian suhde käytäntöön, jolloin asiasisältöjen ja oppiaineiden tiedollinen merkitys käytännön työtoiminnassa käy ilmeiseksi. 

Osaamisen rekonstruointi tarkoittaa toiminnassa jo rakentuneen ajatuksellista ja kriittistä uudelleen rakentamista tietoisuudessa, käsitteiden avulla. Tällöin aiempi mielikuva osaamisesta voi vahventua tai muuttua. Havaitaan, mikä osaamisessa on yhä pätevää, mikä vanhentunutta tai mahdollisesti jo poisopittavaa. Oman osaamisen kriittinen reflektio synnyttää transformatiivista uudistavaa oppimista.  Syntyy uusia oivalluksia ja näkökulmia sekä teoreettisia tarkennuksia. Osaamisidentiteetti kehittyy. 

Rekonstruktio toteutuu, kun kokemuksia ei vain todeta, vaan niitä kokemuksellisen oppimisen periaatteiden mukaisesti arvioidaan uudelleen ja ymmärretään paremmin. Yksilön aikaisemmat työ- ja elämänkokemukset ovat ainutkertaisia koettuja ja elettyjä tapahtumia. Rekonstruoivassa ohjauksellisessa kohtaamisessa kokemusten merkitys tuodaan esiin siten, että niitä voidaan arvioida ja tarkastella ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Tämä antaa mahdollisuuden uusiin merkityksellisiin oppimiskokemuksiin ja ammatillisen identiteetin kehittämiseen. 

Osaamisen rekonstruktio on itseymmärryksen avartumiseen perustuva osaamista uudelleen rakentava tapa oppia ja opettaa. Toiminnassa saavutettu osaaminen saa nimen, se kielellistetään. Kielellistäminen vaikuttaa osaamiseen jalostavasti. Osaamiselle saadaan käsiteellinen rakenne ja se voidaan yhdistää olemassa olevaan teoriaan. Samalla mahdollistuu osaamisen arviointi, osaamisen osoittaminen ja edelleen kehittäminen. Kielellistäminen auttaa opiskelijaa oman minäkuvan kehittämisessä ja osaamisprofiilin viestinnässä. 

Osaamisen rekonstruktio on oivallinen tapa opettaa ja oppia. Se on osaamisen opettamista parhaimmillaan. Teoreettisessa tarkastelussa osaamisperusteinen rekonstruktiivinen oppimisprosessi tuo uusia näkökulmia pedagogiseen ja kasvatustieteelliseen tapaan jäsentää opettajan ja opiskelijan välistä pedagogista suhdetta. 

Opiskelijan kyky ottaa oma toiminta tarkastelun kohteeksi mahdollistaa oppimisprosessin, ja opettajan kyky tarjota selkeä sanasto osaamisen näkyväksi tekemiseen luo edellytykset ammatillisen kasvun prosessille. Millainen pedagoginen kohtaaminen opettajan ja opiskelijan välille rakentuu? Onko se dialoginen, kommunikatiivinen vai valtasuhde? Hämärät ja liiallista moniselitteisyyttä sisältävät osaamisvaatimukset ja arviointikriteerit pönkittävät opettajan valtaa, kun taas selkeä ja viestittävissä oleva osaamisen kuvaus vahvistaa opiskelijan vastuullista ja luovaa toimijuutta.

 

Lukemistoa

Sutinen, A. & Karjalainen, A. 2014. Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu – kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa. Aikuiskasvatus 34 (4), 269–279.

Sutinen, A. Kasvatus ja kasvu. 2003. Turku: Painosalama Oy.

Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus