Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 17/2018

Oulun seudulla ammattikoulussa opiskelevat altistuvat yleisesti seksuaaliselle häirinnälle niin vapaa-ajalla kuin koulussakin

Metatiedot

Nimeke: Oulun seudulla ammattikoulussa opiskelevat altistuvat yleisesti seksuaaliselle häirinnälle niin vapaa-ajalla kuin koulussakin

Tekijä: Kontio Piia; Lappalainen Minja; Rainto Satu

Aihe, asiasanat: ammattioppilaitokset, henkinen väkivalta, häirintä, kiusaaminen, koulukiusaaminen, nuoret, opiskeluympäristö, seksismi, seksuaalinen hyväksikäyttö, sukupuolinen häirintä, sukupuolisyrjintä

Tiivistelmä: Tässä artikkelissa esitellään Oulun ammattikorkeakoulussa valmistunut opinnäytetyönä toteutettu tutkimus Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimuksessa dokumentoitiin tutkimustietoa seksuaalisesta häirinnästä ja selvitettiin, missä opiskelijat häirintää kokivat ja millaista ilmennyt häirintä oli. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin mahdollisia seksuaaliselle häirinnälle altistavia tekijöitä. Tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena sähköisen kyselylomakkeen avulla yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Vastauksia saatiin 789 opiskelijalta, vastaajajoukon edustaessa 14,6 % otantaa kyseisessä ammattioppilaitoksessa perustutkintoa opiskelevista.

Seksuaalinen häirintä voidaan tämän tutkimuksen valossa nähdä yleisenä ilmiönä ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten elämässä. Häirinnän yleisyyteen ja häirinnän muotoihin vaikuttivat tutkimuksen mukaan ympäristö, sukupuoli, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluminen sekä päihteiden käyttö.

Nuorten seksuaaliterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen on huomioitu laajasti Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ohjelman tavoitteissa. Tällä artikkelilla pyritään tavoittamaan laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneita ja hyötyviä tahoja. Tutkimuksen tulokset auttavat ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn suuntaamisessa. Tavoitteena on nostaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun alueellinen näkökulma nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisyn tarpeellisuudesta sekä tuoda uusia näkökulmia häirinnälle altistavista tekijöistä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-04-20

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802073196

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kontio, P., Lappalainen, M. & Rainto, S. 2018. Oulun seudulla ammattikoulussa opiskelevat altistuvat yleisesti seksuaaliselle häirinnälle niin vapaa-ajalla kuin koulussakin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 17. Hakupäivä 30.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802073196.

Seksuaalinen häirintä on yleinen ilmiö ammattikoululaisten keskuudessa. Häirinnälle altistuvat erityisesti naiset, muunsukupuoliset, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opiskelijat sekä alkoholin käyttäjät. Yleisimmin nuoret kokevat häirintää toisen opiskelijan tai kaverin taholta, mutta häirintää koetaan myös koulun henkilökunnan taholta. Häirintämuotoihin ovat yhteydessä erityisesti tapahtumapaikka ja häirityksi tulleen sukupuoli. Tässä artikkelissa esitellään opinnäytetyönä toteutettua tutkimusta, jossa selvitettiin Oulun seudun ammattiopistossa opiskelevien nuorten seksuaalisen häirinnän kokemuksia.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Fure/Shutterstock.com

Seksuaalinen häirintä loukkaa uhrin koskemattomuutta

Seksuaalinen häirintä on yksipuolista ja ei-toivottua huomiota, joka kohdistuu sukupuoleen tai seksuaalisuuteen Aaltonen, S. 2006. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Helsinki: Yliopistopaino.. Se voidaan kokea fyysistä tai henkistä koskemattomuutta loukkaavana seksuaalisena vallankäyttönä, jossa olennaista on häirityksi joutuneen kokemus ja tulkinta tapahtuneesta Apter, D., Väisälä, L., & Kaimola, K. (toim.) 2007. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim. Vilkka, H. 2011. Seksuaalinen häirintä. Juva: Bookwell Oy. Aaltonen, J. 2012. Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Opas 21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes- Print. Hakupäivä 23.1.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-611-3. Tasa-arvolaissamme seksuaalinen häirintä nähdään sanallisena, sanattomana tai fyysisenä ei-toivottuna käytöksenä, joka on luonteeltaan seksuaalista Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Finlex. Hakupäivä 16.1.2018. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609.

Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen, suojeluun seksuaaliselta häirinnältä sekä seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvältä kaltoinkohtelulta ja syrjinnältä. Useissa lähteissä seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä nähdään merkittävinä tekijöinä seksuaalikasvatus, tunne-ja turvataidot, tietoisuus seksuaalioikeuksista ja opitut taidot ja arvot seksuaaliterveydestä. Vilkka, H. 2011. Seksuaalinen häirintä. Juva: Bookwell Oy. Aaltonen, J. 2012. Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Opas 21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes- Print. Hakupäivä 23.1.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-611-3 Brusila, P., Hyvärinen, S., Kallio, M., Porras, K. & Sandberg, T. 2009. Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori. Väestöliitto. Helsinki: VL-Markkinointi Oy. Valoaho, S. (toim.) 2013. Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Ota puheeksi. Pelastakaa lapset ry.

Seksuaalioikeuksien tärkeisiin osa-alueisiin kuuluu WHO:n mukaan esimerkiksi oikeus itsensä suojeluun, oikeus tulla suojelluksi sekä oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on olennaista ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta ja ne kulkevat käsikkäin ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Ilmonen, K. & Korhonen, E. 2015. Seksuaalioikeudet. Väestötietosarjan osa 28. Helsinki: Nord Print Oy. Hakupäivä 16.1.2018. http://www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys/materiaalit/vaestotietosarja/ Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Helsinki: Edita. Nuorille on luotu myös omat nuorten seksuaalioikeudet, joissa on huomioitu nuorten erityinen haavoittuvuus, oikeus tulla kuulluksi ja saada turvaa ja tukea. Nuorten seksuaalioikeuksilla pyritään myös vaikuttamaan nuorten seksuaalisuuteen liittyviin asenteisiin ja toimintaan varhaisessa vaiheessa. Nazarenko, S. 2011. Mun elämä - mun valinta. Nuorten seksuaalioikeudet ja kehitys. Väestöliitto.  Helsinki: Nord Print Oy. Seksuaalioikeudet voidaan siis nähdä osana seksuaaliterveyden edistämistyötä ja ne kietoutuvat tiiviisti seksuaalikasvatukseen. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa vuosille 2014–2020 on myös nostettu kehittämistarpeisiin muun muassa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan yleisyys nuorten arjessa sekä nuorten heikentyneet tiedot seksuaaliterveydestä Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2014. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki..

Seksuaalinen häirintä ja sen ehkäiseminen ovat osa oppilaitosten arkea

Nuorten ilmiöt nousevat esiin heti ja ensimmäisenä koulumaailmassa siellä vietetyn ajan suuruudesta johtuen. Häirinnän kannalta oppilaitokset ovat erityinen yhteisö, koska seksuaalinen häirintä on kohteiltaan ja tavoiltaan monipuolisempaa kuin monissa muissa arjen ympäristöissä. Vilkka, H. 2011. Seksuaalinen häirintä. Juva: Bookwell Oy. Koulu kerää nuoria ikäryhmittäin yhteen ja altistaa monia muita yhteisöjä herkemmin vertailulle Aaltonen, S. 2006. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Helsinki: Yliopistopaino.. Häirinnällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia uhriksi joutuneen koulunkäyntiin ja tätä kautta myös jatko-opintoihin Vilkka, H. 2011. Seksuaalinen häirintä. Juva: Bookwell Oy..

Seksuaalinen häirintä oppilaitoksissa on kielletty tasa-arvolain nojalla. Laki myös velvoittaa koulutuksen järjestäjiä suunnitelmallisiin ja tavoitteellisiin toimiin sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyyn. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Finlex. Hakupäivä 16.1.2018. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Mikäli oppilaitoksessa havaitaan seksuaalista häirintää, on oppilaitoksella velvollisuus puuttua häirintään välittömästi. Toisen asteen oppilaitoksissa pätevät samat lait ja rikosnimikkeet kuin muissakin ympäristöissä, ja esimerkiksi opettajat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan seksuaalirikoksista poliisille Tasa-arvovaltuutettu. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oppilaitoksissa. Hakupäivä 16.1.2018. https://www.tasa-arvo.fi/hairinta-oppilaitoksissa. Seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa luettu seksuaalirikoksiin Laki rikoslain 20. luvun muuttamisesta 509/2014. Finlex. Hakupäivä 17.01.2018. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140509. Koulun ja kouluterveydenhuollon merkitys seksuaalikasvatuksessa on merkityksellinen. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla on tällä hetkellä yksi pakollinen terveystiedon opintojakso. Opintojaksoon on sisällytetty seksuaali- ja lisääntymisterveyden opetusta, jonka tulisi jatkaa peruskoulun sisältöjen syventämistä. Opetushallitus. 2015. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa. Oppaat ja käsikirjat 10. Joensuu: Grano Oy. Hakupäivä 16.1.2018. http://www.oph.fi/download/168861_ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano_ammatillisessa_perusk.pdf Opetuksen tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa tieto mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille. Peruskoulussa aloitettua seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan käsittelyä tulee myös jatkaa.

Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden koulutuksesta vastaavien tahojen on seksuaali- ja lisääntymisterveyden toiminta-ohjelman mukaan lisättävä opetussuunnitelmiin seksuaali- ja lisääntymisterveyttä nykyistä laajemmin. Seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliterveyden edistämisen ei voida nähdä rajoittuvan ainoastaan terveydentiedon opetukseen. Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2014. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. Aiempien tutkimusten valossa seksuaalinen häirintä on hieman yleisempää ammattioppilaitoksissa kuin lukiossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015. Kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2015. Helsinki. Hakupäivä 16.1.2018. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset/tulokset-aiheittain/tapaturmat-ja-vakivalta#kokenut_seksuaalista_vakivaltaa_joskus_tai_toistuvasti.

Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisissa oppilaitoksissa Oulun seudulla opiskelevien nuorten kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä

Tässä artikkelissa esiteltävässä, opinnäytetyönä toteutetussa tutkimuksessa Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 dokumentoitiin tutkimustietoa seksuaalisesta häirinnästä Oulun seudun ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien kokemana. Tutkimuksessa selvitettiin, missä häirintää koettiin, millaista häirintä oli ollut ja kartoitettiin mahdollisia seksuaaliselle häirinnälle altistavia tekijöitä. Tulokset auttavat ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn suuntaamisessa.

Nuorten seksuaaliterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen on huomioitu laajasti Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ohjelman tavoitteissa. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan moniammatillista organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä. Aaltonen, S. 2006. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Helsinki: Yliopistopaino. Tällä artikkelilla pyritään tavoittamaan laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneita ja hyötyviä tahoja. Tavoitteena on nostaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun alueellinen näkökulma nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisyn tarpeellisuudesta sekä tuoda uusia näkökulmia häirinnälle altistavista tekijöistä. Artikkelin avulla tuodaan esille konkreettista tutkimustietoa seksuaalisen häirinnän todellisuudesta Oulun alueella.

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka mahdollistaa tiedon kokoamisen suurelta vastaajajoukolta. Yhteistyökumppanina toimi Oulun seudun ammattiopisto OSAO, joka koostuu kymmenestä yksiköstä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kyselylomake muodostui monivalintakysymyksistä, joista osa oli taustatietokysymyksiä. Niiden avulla selvitettiin seksuaaliselle häirinnälle altistavia tekijöitä. Tutkimuksessa vältettiin heteronormatiivisia oletuksia ja huomioitiin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Tutkimuskysymysten lomassa ja kohderyhmälle lähetetyssä saatekirjeessä tuotiin myös esille faktatietoa liittyen seksuaaliseen häirintään, sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Kyselyn lopuksi vastaajat saivat myös tietoa auttavista tahoista. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Linkki kyselytutkimukseen lähetettiin saatekirjeen kera sähköpostitse kaikille Oulun seudun ammattiopistossa ammatillista perustutkintoa opiskeleville, pois lukien aikuiskoulutuksen opiskelijat. Tutkimuksen perusjoukko muodostui 5 391 opiskelijasta ja vastauksia saatiin 789 opiskelijalta. Vastaajajoukko edusti näin ollen 14,6 % otantaa kyseisessä ammattioppilaitoksessa perustutkintoa opiskelevista. Vastauksista koottiin tilastoja ja taulukoita, joita analysoitiin kvantitatiivisesti. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Opiskelijat kokevat runsaasti seksuaalista häirintää

Seksuaalinen häirintä voidaan tutkimuksen Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 valossa nähdä yleisenä ilmiönä ammatillista perustutkintoa opiskelevien elämässä. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista lähes 40 % oli kokenut joko kouluissa tai vapaa-aikanaan seksuaalista häirintää. Aiemmissa kouluissa häirintää oli kokenut 14 % vastaajista, nykyisessä koulutuksessa 6 % vastaajista ja vapaa-aikana 36 % vastaajista. (Kuvio 1.) Tämä oli linjassa joka toinen vuosi tehtävien kouluterveyskyselyiden tulosten kanssa. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan ammattiopistoissa opiskelevista alle 21-vuotiaista ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 46 % vastasi kokeneensa häirintää joskus tai toistuvasti. Häirinnän tapahtumapaikkaa ei ollut rajattu. Vuonna 2015 tulokset ovat saatavilla vain valtakunnallisella tasolla. Tällöin kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaa kiusaamista, arvostelua ja nimittelyä kertoi kokeneensa 29 % eli lähes kolmasosa koko Suomen ammatillisen oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden naisopiskelijoista. Miesopiskelijoista vastaavia kokemuksia oli 11 % vastaajista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015. Kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2015. Helsinki. Hakupäivä 16.1.2018. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset/tulokset-aiheittain/tapaturmat-ja-vakivalta#kokenut_seksuaalista_vakivaltaa_joskus_tai_toistuvasti

Seksuaalinen häirintä kouluissa ja vapaa-ajalla

KUVIO 1. Seksuaalinen häirintä kouluissa ja vapaa-ajalla

Tutkimuksessa Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 ilmeni, että seksuaalista häirintää kouluajalla koettiin kaikissa Oulun ammattiopiston yksiköissä. Naisvaltaisissa yksiköissä häirintää koettiin runsaammin kuin miesvaltaisissa yksiköissä. Kouluympäristössä häirintää tapahtui eri tiloissa melko tasaisesti. Muunsukupuoliset ja miehet joutuivat seksuaalisen häirinnän kohteeksi kuitenkin usein wc-tiloissa, joissa naiset eivät kokeneet häirintää lainkaan. Häirintää koettiin vähäisissä määrin myös työharjoittelujaksoilla. 

Seksuaalista häirintää koettiin kouluissa yleisimmin toisen opiskelijan tai kaverin taholta. Huomattavaa kuitenkin on, että tämän hetkisessä koulussa koetusta häirinnästä 33 % häiritsijöistä oli koulun henkilökuntaan kuuluvia. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 (Kuvio 2.)

Häiritsijä

KUVIO 2. Häiritsijä OSAO:lla koettuun seksuaaliseen häirintään

Opiskelijoiden kokema seksuaalinen häirintä yleisimmin sanallista, mutta fyysistäkin häirintää ilmenee

Seksuaalinen häirintä nykyisessä koulussa oli hyvin monimuotoista. Yleisimmin häirintä oli seksuaalisesti loukkaavia katseita, ilmeitä ja eleitä. Häirityistä lähes puolet tuli häirityksi härskeillä puheilla tai kaksimielisillä vitseillä. Yleistä oli myös seksuaalisesti loukkaava kielenkäyttö sekä epämiellyttävät kommentit tai kysymykset seksuaalisuudesta tai vartalosta. Lähes kolmannes häirintää nykyisessä koulussaan kokeneista ilmoitti seksuaalisen häirinnän olleen fyysistä koskettelua tai kopelointia. Jonkin verran esiintyi myös vaatteiden repimistä ja kurkistelua vaatteiden sisään. Sosiaalisen median ja puhelimen välityksellä yksityisesti seksuaalisesti loukkaavia yhteydenottoja koki 14 % nykyisessä koulussaan häirintää kokeneista vastaajista, joka oli vähemmän kuin aiemmissa kouluissa. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Seksuaalinen häirintä oli selkeästi yleisintä vapaa-ajalla. Myös vapaa-ajalla häirintämuodoista yleisimmiksi esille nousivat sanallinen häirintä sekä häirintä seksuaalissävytteisin elein ja ilmein. Fyysisen häirinnän kokemukset olivat vapaa-ajalla kuitenkin verrattain yleisiä. Vapaa-ajalla häirintää kokeneista opiskelijoista yli puolet olivat joutuneet fyysisen koskettelun tai kopeloinnin uhriksi ja myös seksuaalista väkivaltaa oli koettu. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Myös fyysinen häirintä ja seksuaalinen väkivalta näyttäytyivät opiskelijoiden kokemuksissa. Viidennes kaikista tutkimukseen vastanneista oli joutunut fyysisen ahdistelun tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 (Kuvio 3.)

Seksuaalisen häirinnän ilmenemismuodot

KUVIO 3. Seksuaalisen häirinnän ilmenemismuodot

Sukupuolella, seksuaalisella suuntautumisella ja päihteiden käytöllä on merkitystä seksuaaliselle häirinnälle altistumisessa

Aiempia tutkimuksia mukaillen myös tässä tutkimuksessa Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 ilmenee, että naiset ovat huomattavasti miehiä alttiimpia seksuaaliselle häirinnälle. Häirintää kokeneista 86 % oli naisia. Muunsukupuolisten kokema seksuaalinen häirintä aiemmissa kouluissa ja nykyisissä opinnoissaan oli kuitenkin naissukupuolisiakin yleisempää. Seksuaaliselle häirinnälle altistuivat vahvasti myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opiskelijat. He kokivat häirintää kaksi kertaa enemmän kuin heteroseksuaalit. Aiemmissa kouluissa ja vapaa-ajalla ero oli vielä hieman suurempi. Vähiten häirintää kokivat tutkimuksen mukaan päihteettömät opiskelijat. 

Päihteitä käyttävät altistuivat vahvasti seksuaaliselle häirinnälle ja seksuaaliselle väkivallalle vapaa-ajalla. Erityisesti alkoholia käyttävien vastaajien keskuudessa seksuaalista häirintää ilmeni vapaa-ajalla selkeästi enemmän kuin ei alkoholia käyttävien keskuudessa. Alkoholia käyttävistä 47 % koki häirintää vapaa-ajallaan, kun taas päihteettömistä vastaajista 20 % ilmoitti kokeneensa häirintää vapaa-ajallaan. Vapaa-ajalla seksuaalisesti häirityistä alkoholia käytti 76 % joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Koulussa koettuun häirintään päihteiden käyttö ei sen sijaan tämän tutkimuksen mukaan juuri vaikuttanut. Ainoastaan 8 % vastaajista, jotka olivat joutuneet fyysisen seksuaalisen ahdistelun tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi, ei käyttänyt mitään päihteitä. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Tarkastellessa asuinmuodon yhteyttä seksuaalisen häirinnän uhriksi joutumiselle, ei tässä tutkimuksessa löydetty yksiselitteistä tai merkittävää tulosta. Vanhempien kanssa asuvat kokivat seksuaalista häirintää nykyisessä koulutuksessa saman verran kuin muualla asuvat, mutta vapaa-ajalla häirintä oli jonkin verran vähäisempää. Myöskään seurustelustatuksella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta häirinnälle altistumisessa. Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880

Yhteenvetoa: Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn on panostettava

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia aiempiin opiskelijoille tehtyihin kyselyihin, huomataan kasvua seksuaalisen häirinnän kokemuksissa. Tämä on linjassa myös valtakunnallisella tasolla. Tärkeänä voidaan nähdä ennaltaehkäisevä työ sekä monipuolinen seksuaalikasvatus. Jatkossa olisi hyvä tutkia nuorten asenteita seksuaalista häirintää ja fyysistä koskemattomuutta kohtaan, sekä etsiä seksuaalista häirintää mahdollisesti ylläpitäviä rakenteita. Jokainen tutkimus tuo asiaa laajempaan tietoisuuteen ja pysäyttää myös tutkittavan ryhmän aiheen äärelle.  

Tehtyjen tutkimusten vertailu on vaikeaa, sillä seksuaalisen häirinnän määritelmä sekä häirintämuotojen ja paikkojen määrittely ja huomiointi eroavat suuresti toisistaan eri tutkimusten välillä. Seksuaalisen häirinnän määritelmä ei selvästi ole vielä ollut vakiintunut, vaikka se on laissammekin auki kirjoitettu. Sukupuolen- ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta ei aiemmissa tutkimuksissa ole myöskään pääsääntöisesti huomioitu. Tähän on onneksi tullut positiivinen muutos tässä artikkelissa esitellyn tutkimuksen Kontio, P. & Lappalainen, M. 2017. Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimus Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 20.3.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220880 teon jälkeen toteutetussa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2017. Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi 2017. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Hakupäivä 18.1.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-909-5

Jo tasa-arvolakikin velvoittaa koulutuksen järjestäjiä suunnitelmallisiin ja tavoitteellisiin toimiin sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyssä Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Finlex. Hakupäivä 16.1.2018. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 Tasa-arvovaltuutettu. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oppilaitoksissa. Hakupäivä 16.1.2018. https://www.tasa-arvo.fi/hairinta-oppilaitoksissa. Lisäksi opiskelijaterveydenhuollon tulisi tarjota mahdollisuudet myös yksilölliselle seksuaaliterveyden edistämiselle. On tärkeää, että ammattilaiset kokisivat nuorten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin tukemisen yhteiseksi asiaksi. Nuorilla on oikeus suojeluun, koskemattomuuteen ja opiskeluun ympäristössä, jossa häirinnälle on asetettu nollatoleranssi.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus