Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Viisi oppimispolun käsikirjoitusta

Metatiedot

Nimeke: Viisi oppimispolun käsikirjoitusta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Kilja Päivi; Korkala Hannu; Salo Jarmo

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisuus ammatillisen toisen asteen koulutuksessa perustuu ammatillisten tutkintojen osaamiskokonaisuuksiin, joiden osaaminen on osoitettavissa näytöin. Osaamisperusteisuus huomioi aikaisemmin hankitun osaamisen täysimääräisesti ja tie tutkintoon henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvien ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638914

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kilja, P., Korkala, H. & Salo, J. 2018. Viisi oppimispolun käsikirjoitusta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638914.

Osaamisperusteisuus ammatillisen toisen asteen koulutuksessa perustuu ammatillisten tutkintojen osaamiskokonaisuuksiin, joiden osaaminen on osoitettavissa näytöin. Osaamisperusteisuus huomioi aikaisemmin hankitun osaamisen täysimääräisesti ja tie tutkintoon henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvien ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta.

Osaamisperusteisen prosessin voi ajatella koostuvan viidestä eri vaiheesta:

  1. osaamisen tunnistaminen, 
  2. osaamisen tunnustaminen, 
  3. puuttuvan osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelu, 
  4. puuttuvan osaamisen hankkiminen sekä
  5. osaamisen osoittaminen ja arviointi. 

Tutkinnon perusteet toimivat peilinä osaamisen tunnistamiselle. Niiden avulla opiskelija myös perehtyy ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin. Osaamisen tunnistamista voi tehdä esimerkiksi opiskelijan esittämien tutkinto- ja työtodistusten, osaamiskartoitusten, harrastusten, kilpailutoiminnan tai työnäytteiden avulla. Myös opiskelijan itsensä antamat kuvaukset ja selvitykset omasta osaamisestaan antavat tärkeää tietoa osaamisen lähtötason arvioinnissa. 

Osaamisen tunnustamiseen päädytään, kun tunnistettu osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Kyse on arvioinnista, missä arvioijat arvioivat onko osaaminen ajantasaista ja miltä osin se vastaa suoritettavan tutkinnon osia. Mikäli osaamisen tunnistamisen jälkeen todetaan, että opiskelijan osaaminen ei ole sitä tasoa, että osaaminen olisi tunnustettavissa, käynnistyy puuttuvan osaamisen hankkimisen suunnittelu.

Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelua tukee se, että se toteutuu yhteistyössä opiskelijan, ohjaajan ja työpaikkojen toimijoiden kanssa. Myös muita asiantuntijoita on syytä kuulla, jos opiskelijan valmiudet tai muut lähtökohdat opintoihin sitä edellyttävät. Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun opiskelija tulee kuulluksi, hänen tarpeensa ja toiveensa tulevat huomioiduksi suunnittelussa. 

Osaamisen hankkiminen rakentuu yksilöllisen osaamisen hankkimisen suunnittelun mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija voi hankkia osaamista joustavasti eri tavoin ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Jollekin opiskelijalle voi sopia paremmin työpaikalla oppiminen, kun taas toinen opiskelija kokee hyötyvänsä kouluttajan tuesta oppilaitoksen työtiloissa. Osa opinnoista voi toteutua esimerkiksi verkkoympäristöissä tai opiskelijoiden yhteisten projektitöiden parissa. Kouluttajan tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijan osaamisen ja itsearvioinnin kehittymistä palautteen avulla.

Näytössä opiskelija osoittaa, kuinka hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimukset. Osaamisen osoittamisen yksilöllinen suunnittelu sisältää tiedon siitä, miten opiskelija aikoo osoittaa osaamisensa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan, kouluttajan ja työpaikan toimijoiden kanssa. Suunnitelmalla varmistetaan, että näyttöympäristö, työtehtävät ja muut osaamisen osoittamisen tavat vastaavat kattavasti tutkinnon perusteita. Näytössä opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen.

Yhteenvetona voidaan esittää viisi yksilöllistä polkua:

Polku 1
Opiskelija on osoittanut vaaditun osaamisen luotettavalla, toimivaltaisen viranomaisen todentamalla todistuksella. Tässä tapauksessa osaaminen tunnustetaan suoraan tai se voidaan tunnustaa, kun arvioijat tekevät arvioinnin osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen jälkeen. 

Polku 2
Opiskelija on osoittanut, että hänellä on vaadittavaa osaamista ja hän kykenee todistamaan sen luotettavalla, toimivaltaisen viranomaisen todentamalla todistuksella. Ammattitaitovaatimukset ovat kuitenkin laaja-alaisia eikä ko. todistus kata näitä kaikkia. Niinpä opiskelijan kanssa laaditaan suunnitelma osaamisen osoittamiseksi niiltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin todennettu. 

Polku 3
Opiskelijalla on paljon osaamista, joka on voinut syntyä esimerkiksi työn, omaehtoisen koulutuksen tai harrastusten kautta. Opiskelijan kanssa laaditaan suunnitelma osaamisen osoittamiseksi ja hänelle järjestetään näyttö.

Polku 4
Opiskelija on osoittanut vaaditun osaamisen luotettavalla, toimivaltaisen viranomaisten todentamalla todistuksella. Ammattitaitovaatimukset ovat kuitenkin laaja-alaisia eikä ko. todistus ja opiskelijan osaaminen kata näitä kaikkia. Niinpä opiskelija täydentää osaamisvajettaan hankkimalla osaamista yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Sen jälkeen opiskelijan osoittaa osaamisensa näytössä. 

Polku 5
Opiskelijalla ei ole ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Yhteistyössä opiskelijan kanssa laaditaan yksilöllinen suunnitelma osaamisen hankkimiseksi, jonka ohjaamana hän hankkia vaadittavan osaamisen. Osaamisen osoittamisen suunnitelma rakentuu ja päivitetään sen mukaan, miten osaamisen hankkiminen etenee. 

 

Lukemistoa

Opetushallitus. Reformin tuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Amisreformi

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus