Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Yksilö on erityinen

Metatiedot

Nimeke: Yksilö on erityinen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Talonen Eero; Happo Iiris; Koukkari Marja

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisen koulutuksen ja erityisen tuen järjestämisen avaimena on yksilöllisyys, joka tehdään henkilökohtaistamisen kautta. Lähtökohta on kovin humanistinen. Meillä kaikilla seitsemällä miljardilla ihmisellähän on omat osaamisemme ja omat tuen tarpeemme. Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on toteutettu jo pitkään yksilöllisiä polkuja pitkin, ja elokuussa 2018 osaamisperusteisuuden reformi kuljetti kaikki sille samalle polulle.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638901

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Talonen, E., Happo, I. & Koukkari, M. 2018. Yksilö on erityinen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638901.

Osaamisperusteisen koulutuksen ja erityisen tuen järjestämisen avaimena on yksilöllisyys, joka tehdään henkilökohtaistamisen kautta. Lähtökohta on kovin humanistinen. Meillä kaikilla seitsemällä miljardilla ihmisellähän on omat osaamisemme ja omat tuen tarpeemme. Ammatillisessa koulutuksessa erityinen tuki on toteutettu jo pitkään yksilöllisiä polkuja pitkin, ja elokuussa 2018 osaamisperusteisuuden reformi kuljetti kaikki sille samalle polulle. 

Laki ammatillisesta koulutuksesta tarkoittaa erityisellä tuella opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä (64 §). Erityistä tukea tarvitsevan yksilöllinen polku järjestetään siis opiskelijan lähtökohdista, kuten kaikille muillekin. Asiaa vahvistetaan vielä samassa pykälässä, jossa todetaan erityisen tuen tavoitteeksi sen, että opiskelija saavuttaa tutkinnon ja koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Tämä tavoite taitaa olla yleinen tavoite valtaosalla ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Lisäksi erityisen tuen avulla voidaan tavoitella kokonaiskuntoutuksen edistämistä. Erityinen tuki on hyvin integroitunut osaamisperusteiseen koulutukseen, ja sitä voi olla jopa hankala hahmottaa mitenkään erityiseksi. Erinomainen toimintatapa. 

Jokainen osaamisperusteisen koulutuksen opiskelija kohdataan aidosti yksilönä ja hänen opintopolkunsa muotoutuu yksilöllisesti. Jos jokainen yksilö nähdään erityisenä, häntähän pitäisi kohdella erityisesti. Erityinen tuki onkin parhaimmillaan erityisen hyvää tukea, joka sopii jokaiselle. Se voi siis olla jokaisen opettajan tavoite kaikissa opiskelijakontakteissa. Haluavatko opiskelijat kuitenkaan olla erityisiä, kun erityisyyttä on totuttu tarkastelemaan ongelmalähtöisesti? 

Osaamisperusteisuuden lähtökohta onkin käänteinen: olisiko aiheellista ihailla erityistä yksilöä vahvuuksien kautta ja keskittyä havaitsemaan erinomaisuutta? Tällöin keskiössä olisi syytä pitää yksilön käsitykset itsestään, omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan. Johtoajatuksena pitäisi olla se, että jokaisella on paljon resursseja, jotka näkyvät ehkä jo monenlaisena osaamisena, kykyinä ja taitoina. Täytyy myös muistaa, että pinnan alla kytee myös potentiaalia ja taipumuksia, jotka olisi parasta saattaa monien elämänalueiden hyötykäyttöön. Se olisi osaamisperusteista ja vahvistavaa toimintaa, myös erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle.

Ammattiin oppimisen ja ammatillisen kasvun suunnittelemiseksi ja ohjaamiseksi tunnistellaan ja tunnustellaan osaamista. Siitäkö ammatti-ihminen lopulta koostuu osaamisperusteisessa koulutuksessa? Tällainen näkökulma olisi humanistisen lähtökohdan kanssa ristiriidassa: onhan ihmisessä muutakin kuin tavoitteita ja osaamisia. Toivottavasti yksilöllisyyteen pyrkivä osaamisperusteinen koulutusmalli ei kalauta itseään karille. Voivatko erityisen tuen tarvitsijan inhimilliset vahvuudet unohtua osaamisen metsästyksessä? 

Pelko pois. Vahvuudet valjastetaan oppimista tai suoraan osaamista tukeviksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta valottaa ammatillisen koulutuksen tarkoituksen (2 §). Sen pitäisi antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon, tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua sekä opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi tarkoituksena on persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen antaminen. Lain takana on siis ihmiskäsitys ja arvopohja, johon kelpaa nojata. Määreissä on hyvästi tulkinnanvaraisuutta ja epämääräisyyttä, mutta henki arvojen ja ajatusten takana on selkeä. Ihminen esiin! 

Osaamisperusteisuuden ja erityisen tuen maailmat vaikuttavat lähes identtisiltä: koska kaikki ovat erityisiä, ei erityisiä olekaan. Olisiko erityisyys siis uusi normaali? Jokaisen yksilön erinomaisuus saakoon vahvistusta osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa!

Erityisen hyvästä opetuksesta, ohjauksesta ja tuesta hyötyy jokainen. Erityisopetusmaailma saa tyytyväisenä seurata, kun koko ammatillinen koulutus siirtyy näyttävästi ja suurieleisesti tutulle, opiskelijalähtöiselle polulle (48 § ja 64 §). Ammatillinen koulutus vie opiskelijalähtöisyyden syvimmälle mahdolliselle tasolle, yksilötasolle. Toiminnallinen ja työelämäläheinen ote hyödyttää myös monia opiskelijoita, jolla on oppimisvaikeuksia.

Koulutuksen järjestäjällä säilyy vastuu opiskelijan luoviutumisesta omalla yksilöllisellä polullaan. Opiskelijan on saatava tarvitsemiaan ohjaus- ja tukitoimia. Koulutuksen järjestäjä seuraa myös osaamisen kehittymistä ja tarvittaessa edelleenkin järjestää opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa erityistä tukea, suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Kaikkeen tähän pitää olla valmiudet entistä isommassa ja sykkyräisemmässä toimijoiden verkossa. 

Yksilöllisyyden toteuttamiseen tarvitaan aina hyviä toimintatapoja ja struktuureja. Se on oleellista opintoihin kiinnittymisen kannalta. Tavoitteena on saada vahvuuksien kehä kiertämään, jossa kiinnittyminen lisää motivaatiota, joka puolestaan lisää kiinnittymistä. Mutta mitä tapahtuu opiskelijalle, joka ei ole valmis etenemään yksilöllistä polkua pitkin ja joka tarvitsee ohjausta toimintansa suuntaamiseen oikeisiin asioihin tai kenties kaipaa selkeää rakennetta arkeensa? 

Hänelle järjestetään tuki yksilöllisesti ja tarvittaessa erityinenkin tuki! Opinnot henkilökohtaistetaan niin, että jokaisen on mahdollista matkustaa omalla polullaan ja saada matkan aikana runsaasti onnistumisen kokemuksia alusta loppuun asti.  Opiskelijalähtöistä erityistä tukea tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa nyt enemmän kuin koskaan. Tarvitaan entistä enemmän isoja korvia, silmiä, sydämiä ja turvaverkkoja, jotta osaamisperusteinen koulutus toteutuu jokaisen opiskelijan parhaaksi.


Lukemistoa

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Opetushallitus. 2018. Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 

Sointu, E., Virtanen, T., Lappalainen, K. & Hotulainen, R. 2017. Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä ja hyvinvointia. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus