Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 85/2019

Hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus – kliininen koulutus rakentuu oppipoika–kisälli-malliin

9.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus – kliininen koulutus rakentuu oppipoika–kisälli-malliin. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua

Tekijä: Lähdesmäki Raija

Aihe, asiasanat: arviointi, hammaslääkärit, harjoittelupaikat, koulutus, osaaminen, työharjoittelu

Tiivistelmä: Muistatko, kuinka opit ajamaan polkupyörällä? Arvaan, että sinun ja jokaisen muun vastaus on erilainen. Polku taitoihin on aina yksilöllinen. Tämä on keskiössä, kun koulutamme hammaslääkäreitä. Koulutus edellyttää opiskelijan sitoutumista opintoihin ja työtä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944807

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Lähdesmäki, R. 2019. Hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus – kliininen koulutus rakentuu oppipoika–kisälli-malliin. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 85. Hakupäivä 5.6.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944807.

Muistatko, kuinka opit ajamaan polkupyörällä? Arvaan, että sinun ja jokaisen muun vastaus on erilainen. Polku taitoihin on aina yksilöllinen. Tämä on keskiössä, kun koulutamme hammaslääkäreitä. Koulutus edellyttää opiskelijan sitoutumista opintoihin ja työtä.

Kuva: Shutterstock

KUVA: fotoinfot/Shutterstock.com

Osaamisen harjoittelu alkaa Fantom-laboratoriossa

Oulun yliopiston hammaslääketieteen opetuksessa käytännön perusvalmiudet opetellaan aluksi pariharjoitteluna ja yksilöharjoitteina työskennellen Fantom-laboratoriossa erikoisaloittain teoreettisia tietoja soveltaen. Käytössä on hammaslääkärin Kalle-potilas, hoitoyksikkö, välineistö ja materiaalit. Opiskelijat ohjeistetaan hoitoyksikön huoltoon, työasuun, hygieniaan ja lisäksi potilastietojärjestelmään tutustutaan. Käytänteet siirtyvät potilasharjoitteluun.

Harjoittelutilanteissa on useita opettajia ohjaamassa ja hyväksymässä käytännön harjoittelun toteutumista kuten esimerkiksi reikiintyneen hampaan korjaus, hammaskiven poisto tai hampaan puuduttaminen ja poisto. Kaikille erikoisaloille on Fantom-harjoittelussa omat erilliset muoviset hampaistot, välineet ja materiaalit. Kaksi opetushoitajaa valmistelee harjoituksia varten tilanteeseen soveltuvat hampaistot, välineet ja tarveaineet saataville. Kansalliset osaamistavoitteet ja arviointikriteerit ohjaavat koulutusta KLART. 2015. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi, 1–10. Hakupäivä 8.11.2019. https://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/liite_6_hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi_paivitys_201502061.pdf ja oppiainekohtaiset osaamistavoitteet ja arviointikriteerit ohjaavat tarpeellisia harjoitteita ja arviointia.

Hoitotoimenpiteiden suorittaminen näytetään demona opettajanpöydän hoitokoneelta videoinnin tai valmiiden videoiden välityksellä. Power Point -esitykset tukevat ohjeistusta. Opettajat kiertävät salissa ja antavat ohjeita työn etenemisestä ja välimerkintöjä työn seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi. Uusia hampaita jaetaan, jos työ on aloitettava alusta. Vastuuopettajat ovat tieteellisesti pätevöityneitä erikoishammaslääkäreitä. Välitentit ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen ovat vaatimuksena potilashoitoluvalle erikoisalakohtaisesti mikä vastaa arviointikriteereissä tasoa 1 KLART. 2015. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi, 1–10. Hakupäivä 8.11.2019. https://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/liite_6_hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi_paivitys_201502061.pdf.

Potilasharjoittelua pareittain 

Potilasharjoittelu tapahtuu Oulun kaupungille ulkoistetussa Opetushammashoitolassa (STM rahoitus). Potilashoitoja tehdään 3. lukuvuoden aikana pareittain toisen avustaessa työskentelyä ja päinvastoin. Tämän on todettu tukevan oppimista, koska lyhyessä ajassa tulee hallittavaksi uusi työympäristö ja potilastietojärjestelmä varsinaisen hoitotilanteen lisäksi. Suoritetavoitteet 3. lukuvuotena ovat maltilliset. 4. lukuvuoden alusta potilaita hoidetaan yksin ja tarvittaessa hammashoitaja avustaa. Kokonaishoitopotilaiden lisäksi opiskelijat hoitavat potilaita pareittain erikoisalakohtaisessa solutoiminnassa tehden muun muassa lapsille oikomishoitoa ja harjoitellen akuuttivastaanottotoimintaa. Purentafysiologian poliklinikalla toimintaan osallistuu työfysioterapeutti tukien muun ohella ergonomista työskentelyä. Tiimityö potilaan kokonaishoidossa tulee mukaan yhteistyössä suuhygienistiopiskelijoiden kanssa.

Hoidonsuunnittelu on keskeinen oppimisen osa-alue. Suunnitelmat vahvistetaan laajaan alkudokumentaatioon perustuen yhdessä erikoisalan kliinisen opettajan kanssa. Aluksi opiskelija hyväksyttää hoitotoimenpiteiden välivaiheita. Opettaja ohjeistaa ja tarvittaessa tukee toimenpiteen suorittamista omalla työpanoksella. Itsenäisyys lisääntyy osaamisen karttuessa 5. lukuvuoden aikana.

Osaamisen itsearviointia yksin ja yhdessä

Opetushammashoitolassa itsearviointi toimii OukaOpa-aplikaatiossa, jossa opiskelija arvioi toimintaansa perustuen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin KLART. 2015. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi, 1–10. Hakupäivä 8.11.2019. https://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/liite_6_hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi_paivitys_201502061.pdf. Sen jälkeen pienryhmäohjaaja kommentoi arviointia (esimerkki 1). Erikoisalakohtaisesti on myös määritelty osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Opiskelija arvioi toimintaansa näiden perusteella erikoisaloittain ja alojen kliiniset opettajat kommentoivat arviointia (esimerkki 2). Hoitohenkilökunta kommentoi arvioinnissa heille sovittuja osa-alueita kuten aseptiikka, ergonomia ja vuorovaikutustaidot. He ovat usein läsnä hoitotyön aikana avustajina, kun taas kliininen opettaja on mukana hoidon suunnittelussa ja hoitotoimenpiteissä tulee paikalle pyydettäessä. Itsearviointi tehdään 4. ja 5. lukuvuosien puolivälissä. Opiskelijan itsearviointi on usein realistinen, mutta osa yliarvioi (vrt. leijona tai Batman) tai aliarvioi omaa osaamistaan (vrt. uitettu kissa). Niissä tapauksissa kliinisen opettajan kommentointi ja keskustelu on tapa muokata opiskelijan itsetuntemusta realistisempaan suuntaan ja näin edistää oppimista. Arviointikriteerien taso 3 kolme vastaa taitotasoa siirtyä syventävään käytännön harjoitteluun.

Esimerkki 1: Opiskelijan (4. vsk) itsearviointi osaamistavoitteiden kohdasta ’Ammatillisuus, etiikka ja vuorovaikutus’. Potilasharjoittelu on tässä vaiheessa jatkunut vuoden. Opiskelijan arvioinnista näkyy, että hän on ensin perehtynyt osaamistavoitteisiin ja ymmärtää, että matka on alkanut ja harjoittelun myötä taidot karttuvat vaiheittain.

Opiskelijan (4.vsk) itsearviointi osaamistavoitteiden kohdasta ’Ammatillisuus, etiikka ja vuorovaikutus’

Esimerkki 2: Erikoisalakohtainen itsearviointi, jossa peilataan erikoisaloittain osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä. Opiskelijan potilaat on ennalta seulottu sopimaan opintojen vaiheeseen. Tämä on tärkeää, jotta tarkasti määritellyt taito- ja osaamisvaatimukset täyttyvät opiskelun aikana. Potilashoidot hyväksytään välivaiheittain. Dokumentaatio, hoitosuunnitelma hoitojen välivaiheet ja valmistuminen – kaikki keskustellaan ja hyväksytetään opettajan kanssa. Itsearviointi on tapa tuoda osaamistasoa näkyviin peilaamalla tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

erikoisalakohtainen itsearviointi, jossa peilataan erikoisaloittain osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä

Esimerkki 3: Arviointikriteerit perustuvat KLART-osaamistavoitteisiin KLART. 2015. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi, 1–10. Hakupäivä 8.11.2019. https://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/liite_6_hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi_paivitys_201502061.pdf ja auttavat itsearvioinnissa opiskelijaa ymmärtämään omaa oppimisen vaihetta. Opettajalle kriteerit antavat objektiivisen välineen arvioinnin tueksi.

Yleisten kliinisten arviointien lisäksi tarvitaan oppiainekohtainen kliininen arviointi kaikissa hammaslääketieteen loppuarvosanaoppiaineissa (erikoisaloilla). Se perustuu osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka on tehty oppiainekohtaisesti laadituista ydinainesanalyyseistä. (Taulukko avautuu isommaksi klikkaamalla.)

Syventävä harjoittelu terveyskeskuksessa

Puolen vuoden syventävä käytännön harjoittelu suoritetaan työsuhteessa sopimusterveyskeskukseen, kun kaikki teoriaopinnot, syventävä tutkielma ja kliininen harjoittelu on hyväksytysti suoritettu. Harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti ja opiskelija tekee itsenäisesti hammaslääkärin kliinistä työtä. Vastuuohjaaja tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä harjoittelun aikana. Harjoittelusuunnitelman ja harjoittelun toteutumisen hyväksyvät yliopiston omaopettaja ja kliinisen harjoittelun pienryhmäohjaaja. Opiskelijan yhteenvetokirjaukset Opintokirjaan keskusteluihin perustuen ovat tosite harjoittelun suorittamisesta.

Voinko mennä hoidattamaan purukalustoani vastaanotolle kuin vastaanotolle? 

Takaako tutkintorakenne kliinisen osaamisen ja hyväksi koetut hoitokäytänteet? Teoriaopinnot perustuvat alansa Käypähoitosuosituksiin ja alan hyväksi todettuihin hoitokäytänteisiin ja alakohtaisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Taitojen hyväksytty suoritus vaatii osaamisen näyttämistä eikä ajallinen peruste riitä hyväksytty merkintään erikoisalakohtaisesti vaan osa opiskelijoista jatkaa 5. lukuvuoden jälkeen potilasharjoittelua, kunnes erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet täyttyvät.

Koulutuksen suunnittelussa oppiainekohtainen ydinainesanalyysi on perusta osaamistavoitteille. Koulutuksen kompetenssivaatimukset perustuvat käytössämme oleviin EU-perustaisiin ja kansallisesti yhtenäisiin Osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, KLART KLART. 2015. Hammaslääketieteen yleinen kliininen arviointi, 1–10. Hakupäivä 8.11.2019. https://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/liite_6_hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi_paivitys_201502061.pdf, joiden sisältöä päivitetään uuden tiedon myötä. Bloomin taksonomian kaikki osiot ylintä lukuunottamatta täyttyvät tutkintokoulutuksessa. Koulutus antaa valmiudet osallistua alan nopealla sykkeellä uudistuvaan toimintaan kentällä, tutkimukseen ja koulutukseen mitkä edellyttävät ylintä ’luoda’ osiota Blooms taxonomy. 2010. Hakupäivä 8.11.2019. https://www.uvic.ca/services/counselling/assets/docs/Blooms taxonomy.pdf. (Kuvio 1.)

Osaamisen tasot ja verbit, Blooms taxonomy

KUVIO 1. Osaamisen tasot ja verbit (Blooms taxonomy) KUVIO 1. Osaamisen tasot ja verbit (Blooms taxonomy). Teoksessa Blooms taxonomy. 2010. Hakupäivä 8.11.2019. https://www.uvic.ca/services/counselling/assets/docs/Blooms taxonomy.pdf

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus