Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 27/2019

Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä

15.5.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä

Tekijä: Koivunen Kirsi; Huttunen Johanna (toim.)

Aihe, asiasanat: kehittäminen, monialaisuus, osaamisperusteisuus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, tutorointi, verkkopedagogiikka, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Tämän julkaisun kirjoittamiseen osallistuivat Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master-kehittämistiimin edustajat, kehittäjäopiskelijat ja työelämän yhteistyökumppani. Yksi taustalla vaikuttava tekijä tämänkin teoksen syntyyn on Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima (2017) korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, jossa korostetaan yhdessä tekemistä ja avoimuutta.

Oamkin Master-koulutusta on kehitetty systemaattisesti tuota visiota mukaillen jo noin seitsemän vuoden ajan. Keskeisinä teemoina ovat monialaisuus, osaamisperustaisuus ja verkkopedagogiikka. Kehittämistoimintaa tehdään monialaisena yhteistyönä. Suuntaviivoja antavat Oamkin johtoryhmä, työelämän edustajia sisältävä Master-asiantuntijatiimi sekä Master-ohjausryhmä. Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien yhteinen ydinkehittämistiimi koordinoi toimintaa tiimipäällikön vetämänä. Kaikki Master-opettajat on osallistettu yhteiseen kehittämiseen järjestämällä säännöllisesti kehittämisteemoihin kohdistuvia työpajoja. Eri tutkinto-ohjelmien kehittäjäopiskelijat antavat suuren panoksen laadukkaalle jäljelle. Keskiössä on sekä opiskelijoiden että opettajien osaamisen kehittäminen.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-05-15

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-173-9

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-173-9

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivunen, K. & Huttunen, J. (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 1.6.2020. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-173-9.

Tässä artikkelikokoelmassa kerrotaan Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master-koulutuksen (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) monivuotisesta kehittämistyöstä. Keskeisimpinä teemoina esille nostetaan monialaisuus, osaamisperustaisuus ja verkkopedagogiikka. Teksteistä käy myös ilmi, ettei laadukasta jälkeä synny ilman hyvää yhteistyötä työelämän yhteistyökumppanien, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Monialainen yhteistyö on uudistanut Master-koulutusta monella tavalla!


JOHDATUSTA OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN MASTER-KOULUTUKSEN KEHITTÄMISMATKAAN

Master-koulutusta (Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus) on toteutettu Suomessa vuodesta 2002 alkaen ja siitä saakka myös Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk). Master-koulutus on maisteritasoista koulutusta. Ammattikorkeakoulujen tarjoama Master-koulutus on duaalimallin mukaisesti käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta, kun taas yliopiston maisterikoulutuksessa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus Isohanni, I. & Huttunen, J. 2014. Master-koulutuksen kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 24.4.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa (2017) korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030-luvulle. Hakupäivä 25.3.2019. https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030 korostetaan yhdessä tekemistä ja avoimuutta. Visiossa linjataan muun muassa, että digitaalisuus ja avoimuus uudistavat opetusta, oppimista, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä korkeakouluja ja avaavat uusia vaikuttavuuden kanavia. Voisi sanoa, että Oamkissa Master-koulutusta on kehitetty intensiivisesti tuon vision mukaisesti jo sen alkuajoista lähtien, mutta vuodesta 2012 lähtien Master-koulutuksessa on erityisesti panostettu näihin asioihin eli kehitetty ja vahvistettu monialaisuutta, osaamisperustaisuutta ja verkkopedagogiikka.

Kehittämistoimintaa on tehty monialaisessa yhteistyössä. Mukana ovat olleet kulttuurin, liiketalouden, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan tutkintovastaavat, opettajia, opetuksen kehittäjäopiskelijoita sekä Master-asiantuntijatiimin kautta myös työelämän yhteistyökumppaneita. eKampuksen toimijoita ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajia on ollut mukana valmentamassa meitä tällä kehittämismatkallamme. Monialainen yhteistyö on uudistanut Master-koulutusta monella tavalla. Se on tuonut Master-tutkinto-ohjelmiin uudenlaista osaamista tiimiopettajuuden, tiimioppimisen ja koulutusten uusien sisältöjen kautta. 

Tällä hetkellä, vuonna 2019 Oamkissa on kahdeksan Master-tutkinto-ohjelmaa. Mutta jo vuonna 2020 tutkinto-ohjelmia tulee olemaan 15 ja aloituspaikkoja 316. Uusia tutkinto-ohjelmia on täten tarjolla jopa seitsemän. Tavoitteena on, että uusilla tutkinto-ohjelmilla reagoidaan ketterästi työelämän osaamistarpeisiin ja tuotetaan alueelle uutta osaamista. Opiskelijoille on tällä hetkellä tarjolla jo yhdeksän viiden opintopisteen laajuista ja yksi kolmen opintopisteen laajuinen monialainen opintojakso.

Voidaan siis todeta, että Oamkin Master-koulutus on monialainen ja vastaa jo hyvin pohjoisen Suomen työelämän osaamis- ja kehittämistarpeisiin, mutta kehittämistäkin on edelleen. Eri alojen osaamistarpeiden ennakointi eli tulevaisuuden työelämävastaavuuden systemaattinen ja syvällinen tutkiminen ja selvittäminen on haasteellista. Miten vastataan vielä ketterämmin ja osuvammin niihin osaamistarpeisiin, joita alati muuttuva toimintaympäristö meiltä edellyttää?

Opettajat ovat avaintoimijoita koulutuksen kehittämisessä ja uudistamisessa. Opettajien jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa. On myös huolehdittava opettajien työhyvinvoinnista, jotta uusia pedagogisia innovaatioita ja kehittämistä voidaan odottaa tapahtuvan. Yhteistoimintaa ja yhteiskehittämisen foorumeita on pidettävä yllä ja kehitettävä edelleen, jotta avaintoimijoilla on työkaluja jatkuvaan uudistamiseen ja uudistumiseen. 


Oulussa 15.5.2019

Kirsi Koivunen & Johanna Huttunen

Master-koulutus kehittämisprosessi

Master-koulutus matkalla osaamisperustaisuuteen – kertomus kehittämisprosessista

Koivunen Kirsi, Huttunen Johanna

Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksen osaamisperustaisuuden kehittämisprosessi on ollut useamman vuoden kestänyt opettajien yhteinen ponnistus. Kehittämismatkalla on edetty pienin, mutta ponnekkain askelin ja pidetty useita yhteiskehittämisen työpajoja. Coacheina osalla matkaa ovat olleet Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat. 

Työelämän tulevaisuus

Katse työelämän tulevaisuuteen

Oja Teea

Muutos työelämässä on jatkuvaa. Mitä isommista kokonaisuuksista on kyse, sitä epädramaattisemmin asiat kuitenkin muuttuvat. Elinikäinen oppiminen ja keskeisten tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen takaavat hyvät lähtökohdat tulevaisuuden työelämässä menestymiselle.  

Monialaisuus Master-tutkinnoissa

Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa

Heikka Helena, Huttunen Johanna

Monialaisuus on vakiinnuttanut paikkansa Master-koulutuksessa. Tulos on saavutettu koordinoidulla ja systemaattisella kehittämistyöllä, jota on tehty usean vuoden ajan. Monialaisessa yhteistyössä hyödynnetään eri alojen henkilöiden asiantuntijuutta ja kehitetään sellaista uutta osaamista, jota kukaan ammattilainen ei voisi yksin saavuttaa. Työelämä edellyttää monialaista yhteistyötä.

Master-tutkinnot verkkoalustalle

Oulun ammattikorkeakoulun Master-tutkinnot yhteiselle verkkoalustalle

Paaso Leena

Digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen opetukseen ja ohjaukseen, mutta samalla digitalisaatio haastaa ammattikorkeakouluja uudistamaan opetustaan työelämän tarpeita vastaavaksi. Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus koetaan usein perinteiseksi ja toteutusten muutokset hitaiksi. Master-tutkinnoissa opiskelevat ovat suurimmaksi osaksi työssä kokoaikaisesti opintojensa aikana...

Master-koulutus kehittää johtamis- ja tki-osaamista

Master-koulutus kehittää johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista

Koivunen Kirsi, Huttunen Johanna

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman pätevyyden kuin yliopiston maisterikoulutus. Kummankin tutkinnon tuottama osaaminen perustuu eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen tason 7 osaamiskuvaukseen. Tässä artikkelissa raportoidaan Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksessa tehdyn Master-opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä kuvaavan tutkimuksen tuloksia.

Osaamisperustaisuuden mahdollisuudet ja haasteet

Master-koulutuksen opettajien näkemyksiä osaamisperustaisuudesta

Kiviniemi Liisa, Isomursu Pekka, Virkkula Outi

Opiskelijalähtöisyyden vahvistuminen ja oppimisprosessin selkiytyminen ovat Master-koulutuksen opettajien näkemysten mukaan osaamisperustaisuuden tunnusmerkkejä. Opettajan roolissa korostuvat ohjaajana ja valmentajana toimiminen. Lähtökohta onnistuneelle osaamisperustaisuudelle on opiskelijoiden osaamisen tason tunnistaminen, jonka perustana on onnistunut opiskelijavalinta.

Tuutoroinnista tukea

Tuutoroinnista tukea osaamisperustaiseen koulutukseen

Happo Iiris, Kiviniemi Liisa

Opettajan antaman tuutoroinnin merkitys on tärkeä osaamisperustaisuuden eri vaiheissa. Tuutorointia tarvitaan avuksi opiskelijan laatiessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa oman osaamisensa hankkimiseksi ja osoittamiseksi. Opiskelijoiden välisen yhteistoiminnan ja vertaistuen vahvistamiseksi tarvitaan ryhmätuutorointia. Sen lisäksi opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma selkiytyy ja konkretisoituu yksilökohtaisen ohjauksen avulla. 

Kehittajaopiskelijatoiminta

Kehittäjäopiskelijat opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistamassa – Lähtökohtia kehittäjäopiskelijoiden toimintaan

Kiviniemi Liisa, Koivunen Kirsi, Kokemäki Marko, Lahdenperä Irma, Leskinen Susanna, Määränen Ira, Sainio Hanna

Master-koulutuksen kehittäjäopiskelijat arvioivat ja kehittävät yhteistyössä opettajien kanssa koulutusta ja edistävät toiminnallaan opiskelijalähtöisiä ja tarkoituksenmukaisia uusia toimintatapoja. Master-koulutuksessa on toiminut vuodesta 2013 kehittäjäopiskelijoita...


YHTEENVETO

Koivunen Kirsi, Huttunen Johanna

Idea Master-tutkintojen kokoomateoksesta syntyi toukokuussa 2018. Master-kehittämistiimi halusi dokumentoida pitkään tehtyä kehittämistyötä ja jakaa tarinaansa muille. Iloksemme teoksen kirjoittamiseen saatiin mukaan myös ulkopuolinen asiantuntija ja kehittäjäopiskelijoiden näkökulma. Tämä teos on jatkoa aiemmin, muun muassa vuonna 2014 julkaistuille Oulun ammattikorkeakoulun Master-tutkintojen kehittämiseen liittyville artikkeleille. 

Kehittämistyöhön on osallistunut lukuisa määrä opettajia ja opiskelijoita sekä työelämän yhteistyökumppaneita. Tiimipäällikön luotsaama Master-kehittämistiimi koordinoi kehittämistyötä ja toimii ”työrukkasena”. Voidaan sanoa, että Master-kehittämistiimistä on tullut ”ammattilaisyhteisö”, joka puhaltaa yhteen hiileen. Tutkintovastaavat ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen ja innostavat oman tutkinto-ohjelmansa opettajia ja opiskelijoita. Master-tutkintojen opettajia on osallistettu yhteiseen kehittämiseen järjestämällä työpajoja, joissa on tarjottu tukea muun muassa verkkopedagogiikkaan ja osaamisperustaisuuteen liittyen sekä jaettu hyviä käytänteitä. Hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan ja edistää osaltaan työhyvinvointia, mikä on tärkeää nykyajan jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Toivomme, että teoksesta välittyy Master-koulutuksen tiivis ja jopa intohimoinen kehittämistyö – ja parhaimmassa tapauksessa annamme innostusta myös muille yhteiseen monialaiseen kehittämiseen. 

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus