Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 85/2019

Miten Kajaanin ammattikorkeakoulu teki erinomaisen tuloksen opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusmittareissa 2018?

9.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Miten Kajaanin ammattikorkeakoulu teki erinomaisen tuloksen opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusmittareissa 2018? Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua

Tekijä: Heikkinen Eija

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, korkea-asteen koulutus, mittarit (mittaus), tuloksellisuus

Tiivistelmä: Kajaanin ammattikorkeakoulu oli kokoonsa suhteutettuna Suomen paras korkeakoulu opetus- ja kulttuuriministeriön 2021 rahoitusmittareilla arvioituna vuonna 2018. Tässä artikkelissa tarkastellaan kyseisistä mittareista amk-tutkintojen saatavuutta, jatkuvaa oppimista ja yhteistyöopintoja sekä keinoja erinomaisten tulosten saavuttamiseksi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944804

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Heikkinen, E. 2019. Miten Kajaanin ammattikorkeakoulu teki erinomaisen tuloksen opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusmittareissa 2018? Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 85. Hakupäivä 5.6.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944804.

Kajaanin ammattikorkeakoulu oli kokoonsa suhteutettuna Suomen paras korkeakoulu opetus- ja kulttuuriministeriön 2021 rahoitusmittareilla arvioituna vuonna 2018. Tässä artikkelissa tarkastellaan kyseisistä mittareista amk-tutkintojen saatavuutta, jatkuvaa oppimista ja yhteistyöopintoja sekä keinoja erinomaisten tulosten saavuttamiseksi

Kuva: Shutterstock

KUVA: Pressmaster/Shutterstock.com

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sijoittui ammattikorkeakoulujen amk-tutkintojen saatavuudessa, jatkuvassa oppimisessa ja yhteistyöopintojen tulosten mittareissa sijoille 1-2, kun tulokset suhteutetaan ammattikorkeakoulun kokoon Jonninen, J. 2019. Mittaritulokset 2018: Analyysi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareiden kehityksestä 2018. Viivain Oy.. Strategisesti johdettu toiminta KAMK-tasoisesta toimenpideohjelmasta yksiköiden toimintasuunnitelmiin ja henkilökohtaiseen toimintaan on tuottanut erinomaisia tuloksia viime vuosina. Vuonna 2018 KAMK organisoitui siten, että poikkialainen kehittämistoiminta oli vahvaa. Koulutusmittareiden saatavuutta tarkasteltiin johdon asettamien KAMKin tavoitteiden, osaamisalueiden tavoitteiden sekä eri koulutusten tavoitteiden mukaisesti. Tulostavoitteiden määrittelyssä otettiin huomioon kolmen vuoden kertymät siten, että tavoitteet asetettiin sen mukaisesti, että esimerkiksi ylimääräisiä tai alle tavoitteiden mukaisia tutkintoja ei pääsisi syntymään. Toki tutkintotavoitteet huomioitiin jo opiskelijarekrytoinneissa siten, että arvioitiin keskeyttäminen ja opiskelijoiden valmistuminen sisäänottoluvuissa.

Mittaritietoisuuteen perehdyttämistä

KAMKin henkilöstöä on perehdytetty systemaattisesti mittaritietoisuuteen useita vuosia. Tutkintotavoitteita ja niiden ennustettavuutta on käsitelty useissa poikkialaisissa työryhmissä kuten koulutustoiminnan kehittämisen työryhmässä ja ohjauksen tiimissä. Lisäksi tutkintotavoitteet olivat systemaattisesti esillä muun muassa osaamisalueiden johtoryhmissä ja -kokouksissa sekä opintoasiainhallinnon viikkokokouksissa. 

Monipuolista ohjausta ja valmentavaa pedagogiikkaa

Tärkeintä on kuitenkin ollut erinomainen opiskelijaohjaus, opiskelijoiden päivittäinen kohtaaminen asiakaslähtöisesti. KAMKissa toimii opinto-ohjaajat, jotka tukevat opinnoissa viivästyneiden valmistumista olemalla säännöllisesti yhteydessä opiskelijoihinsa. Tuutoriopettajat käyvät kehityskeskusteluja vuosittain opiskelijoidensa kanssa. Opettajat mahdollistavat opinnoissa etenemistä yksilöllisilläkin suoritustavoilla. Vahvuutena on, että tuutoriopettaja tuntee nimeltä oman ryhmänsä opiskelijat. Hän keskustelee vuosittain opiskelijoidensa kanssa ja opiskelija valmistautuu ennakolta keskusteluun. Lisäksi opintosihteerit, kansainvälisten palvelujen henkilökunta, kirjaston henkilökunta, opiskelijatuutorit, kuraattori ja opintopsykologi sekä koko henkilökunta toimi siten, että opiskelijat ovat meidän keskeisin asiakas. Eräs kollega sanoi, että opettajat ovat osanneet priorisoida työnsä niin, että tutkintoja syntyy. Opiskelijakunta tekee äärimmäisen hyvää työtä tukiessaan uusien opiskelijoiden alueelle asettautumista. Opiskelijakunta koordinoi opiskelijatuutoreiden toimintaa. Opintopalveluiden henkilöstöä on mukana opiskelijatuutoreiden valinnassa. Tuutorit valitaan haastattelemalla ja he kouluttautuvat tuutorin vastuulliseen tehtävään. Heikkinen, E., Jormakka, R., Kurtelius, J., Loikkanen, K., Meriläinen, A., Puskala, P., Rajander, T., Sievers, K., Sievänen, R., Turunen, H. & Vaattovaara, P. 2018. Opintojen ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 87. Hakupäivä 22.5.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-34-8

KAMKissa on kehitetty valmentavan opettajuuden pedagogiikkaa. Opettaja toimii asiantuntijana, joka ohjaa opiskelijoita löytämään tarvitsemansa tiedot. Opiskelijat ovat vastuussa oppimisestaan ja osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn. Valmentavan opettajan tehtäviin kuuluu ryhmähengen luominen, yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen. Arviointi kohdistuu tehtäväkokonaisuuksien prosesseihin ja lopputulokseen sekä opiskelijan oppimiseen ja kehittymiseen. Arviointi tapahtuu yhdessä opiskelijoiden, opiskelijatiimien sekä yritysten tai sidosryhmien kanssa.Tämä tukee opiskelijan oppimista ja valmistumista aikataulussa. Heikkinen, E. 2018. cKAMK toimintatavan lähtökohdat. Teoksessa P. Auno, E. Heikkinen, A. Heikkinen, A. Karhu, R. Karjalainen, P. Korhonen, R. Leinonen, A. Määttä, A. Oikarinen, T. Rajander & K. Takala (toim.) cKAMK – opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 88, 1–5. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy. Hakupäivä 22.5.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-35-5 Valmentava opettaja toimii pääsääntöisesti opintokokonaisuuksien sisällön valmentajana. Tuutoriopettaja toimii valmentavalla työotteella luotsatessaan opiskelijaa kohti valmistumista ja työelämää. 

Jatkuva oppiminen ja yhteistyöopinnot tekevät KAMKista kokoansa suuremman

KAMK on alusta asti ollut innokkaasti mukana rakentamassa eAMK-konseptia. Yhteistyörakenne pohjaa virtuaaliamk-yhteistyöhön, joka toimi jo 2000-luvun alusta lähtien. Tuolloin rakennettiin ensimmäiset verkko-opintojaksot. Lisäksi opetushenkilöstöä koulutettiin verkossa opettamiseen. KAMK on tunnistanut, että sen oma korkeakoulutasoinen volyymi on pieni, kun se toimii yksittäisenä ammattikorkeakouluna. Laaja verkkotarjonta tekee siitä kokoansa suuremman. Siksi se on satsannut laajaan verkkotarjontaan, jota se tarjosi 2018 CampusOnlinessa. Lisäksi KAMK teki yhteistyötä muun muassa Lapin amkin kanssa tarjoamalla yhteistyöopintoja. Verkkotarjotin toimii erinomaisesti KAMKin omassakin opetuksessa, jota toteutetaan monimuotona Kajaanissa, Kuusamossa, Kuhmossa ja Raahessa.

Tällä hetkellä toimintaa kehitetään lisäksi koulutusviennin osalta, koska kansainvälisyys lisää KAMKin henkilöstön osaamista ja koulutusten tunnettavuutta sekä mahdollistaa erillisen rahoituksen saamista toimintaan. Jatkuva oppiminen haastaa voimakkaasti ja sen vuoksi muun muassa Master School (ylempi amk tutkintokoulutus) on uudelleen organisoitumassa vastatakseen kyseiseen haasteeseen. Etäopetukseen ja -ohjaukseen satsataan jatkossa yhä enemmän. Erilaisten oppijoiden asiakaslähtöinen kohtaaminen ja ohjaaminen tekee jatkossakin KAMKista kokoansa suuremman.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus