Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 64/2019

Koulutusvalinnat vaikuttavat yhä sukupuolten tasa-arvoon – opettajien ja ohjaajien tuki nuorille on tärkeää

21.10.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Koulutusvalinnat vaikuttavat yhä sukupuolten tasa-arvoon – opettajien ja ohjaajien tuki nuorille on tärkeää

Tekijä: Halonen Laura

Aihe, asiasanat: ammatinvalinnanohjaus, ammatinvalinta, koulutus, koulutusvalinnat, sukupuoli, tasa-arvo, tasa-arvokasvatus

Tiivistelmä: Koulutuksella on merkittävä vaikutus sekä naisten että miesten asemaan työmarkkinoilla, työuraan, palkkaukseen ja muihin elämään kiinteästi kytkeytyviin asioihin. Koulutuksellinen eriytyminen eli sukupuolen mukainen segregaatio näyttäytyy naisten ja miesten erilaisina urapolkuina ja rajoittuneina koulutusvalintoina.

Artikkelissa esitetään sukupuolettuneiden koulutusvalintojen syitä tuoreen nuoriso- ja opiskelijatutkimuksen kautta sekä pohditaan opettajien ja ohjaajien keinoja edistää tasa-arvoa koulutuksen kentällä sekä tukea nuoria löytämään mahdollisuuksia ja erilaisia tulevaisuuden näkymiä.

Tutkimusten perusteella opettajat ja ohjaajat eri kouluasteilla ovat keskeisessä asemassa ohjaamassa nuoria kohti ammattia ja uraa. Keskeistä onkin tällöin tunnistaa omia asenteita ja toimintatapoja arjessa sekä sitä, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla edistetään tasa-arvoa ja millaisilla tiedostamattomillakin valinnoilla vahvistetaan segregaatiota.

Opettajan ja ohjaajan ydintehtävää ja osaamista on myös tasa-arvonäkökulmasta vahvistaa nuoren kykyä ajatella itse ja tukea nuoren valmiuksia nähdä itselleen erilaisia mahdollisuuksia ja osaamisyhdistelmiä tulevaisuuden työelämässä ja urapolkunsa rakentamisessa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-10-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901283329

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Halonen, L. 2019. Koulutusvalinnat vaikuttavat yhä sukupuolten tasa-arvoon – opettajien ja ohjaajien tuki nuorille on tärkeää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 64. Hakupäivä 25.2.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901283329.

Koulutuksella on merkittävä vaikutus sekä naisten että miesten asemaan työmarkkinoilla, työuraan, palkkaukseen ja muihin elämään kiinteästi kytkeytyviin asioihin. Koulutuksellinen eriytyminen eli sukupuolen mukainen segregaatio tarkoittaa koulutuskontekstissa sitä, että miehet ja naiset sijoittuvat työelämässä ja yhteiskunnassa eri toimialoille, ammatteihin ja tehtäviin. Eriytyminen näyttäytyy myös naisten ja miesten erilaisina urapolkuina ja rajoittuneina koulutusvalintoina.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Gajus/Shutterstock.com

Nuorten koulutusvalinnat ovat maassamme voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet. Naiset hakeutuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalle ja miehet puolestaan teknisille aloille. Eri alojen sukupuolen mukaisen eriytymisen taustalla ovat yhteiskunnan rakenteelliset sekä alueelliset tekijät muun muassa työmarkkinoilla. Eriytymiseen vaikuttavat myös edelleen stereotyyppiset käsitykset miesten ja naisten aloista ja töistä sekä kulttuuriset odotukset naisten suuntautumisesta hoivan ja kasvatuksen pariin. Naisille työn ja perheen yhteensovittaminen on edelleen haasteellisempaa kuin miehille. Ongelmana sukupuolen mukaan eriytyneissä koulutus- ja työmarkkinoissa on, että ne ylläpitävät ja vahvistavat naisten ja miesten välisiä eroja ansioissa ja eläkkeissä. Sukupuolettuneet koulutusmarkkinat saattavat lisäksi aiheuttaa työvoimapulaa aloilla, joissa yksi sukupuolista on vahvemmin edustettuna. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202

Sukupuolen mukaista eriytymistä tapahtuu erityisesti siirryttäessä perusopetuksesta toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Yhtä lailla eriytyminen näkyy myös ammattikorkeakouluissa, joissa suurimmat alat ovat vahvasti sukupuolettuneita. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202 Ammattikorkeakouluissa terveys- ja hyvinvointialalla opiskelijoista naisia on 83 prosenttia ja puolestaan tekniikan alalla miesopiskelijoita 84 prosenttia Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-4500. 2016. Helsinki: Tilastokeskus. Hakupäivä 9.6.2018. http://www.stat.fi/til/khak/2016/khak_2016_2017-12-13_tie_001_fi.html. Huolestuttavaa suomalainen koulutusvalintojen eriytyminen on myös siksi, että olemme EU-tasollakin yksi sukupuolen mukaan segregoituneimpia maita. Koulutusvalintojen suhteen Suomi on EU-maiden segregoitunein ja työmarkkinoiden sukupuolettumisen suhteen neljänneksi eriytynein. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202

Tässä artikkelissa esitetään sukupuolettuneiden koulutusvalintojen syitä tuoreen nuoriso- ja opiskelijatutkimuksen kautta. Lopuksi pohditaan sitä, miten ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen toimijat, opettajat ja ohjaajat, voivat osaltaan edistää tasa-arvoa koulutuksen kentällä ja tukea nuoria löytämään mahdollisuuksia ja erilaisia tulevaisuuden näkymiä. 

Useat tekijät ohjaavat nuorten koulutusvalintoja

Uusimman Nuorisobarometrin Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (2018, toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf mukaan nuorten koulutusvalintoja ohjaa vahvasti vanhempien koulutustausta. Koulutusvalinnan onnistumiseen vaikuttavat myös perhetilanne ja nuoren aiempi koulumenestys, mikäli onnistumisen mittarina pidetään tutkinnon saavuttamista. Tutkinnon loppuun suorittamisen todennäköisyys kasvaa entisestään, jos nuori pääsee opiskelemaan ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Onnistuneessa koulutusvalinnassa onkin kyse nuoren voimavarojen, vahvuuksien ja toiveiden tiedostamisen sekä erilaisten koulutusvaihtoehtojen kohtaamisesta. Nuori tarvitsee luotettavaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja aloista sekä konkreettisia kokemuksia alalla työskentelystä. Kesätyöt ja harjoittelupaikat ovatkin nuorisobarometrin mukaan erityisesti ammatillisesti suuntautuneille nuorille miehille ensiarvoisen tärkeitä tiedon lähteitä tulevaisuuden koulutusvalintojen tueksi.  

Nuori tekee koulutusvalintaansa usein tilanteessa, jossa sukupuolen ja identiteetin kytkös on voimakas. Valintaan vaikuttavat jo aiemmin lähipiirin, koulun, erilaisten yhteisöjen ja harrastusten, kaveripiirin sekä median kautta välittyneet käsitykset sukupuolieroista. Koulutusvalinnan taustalla vaikuttavat myös nuoren omat mielikuvat ja käsitykset aloista ja ammateista ja niiden sukupuolisidonnaisuudesta. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202 Pääsääntöisesti ammatillista koulutusalan valintaa ohjaa kiinnostus kyseistä alaa kohtaan, mahdollisuus konkreettiseen tekemiseen, itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen sekä esimerkiksi mahdollisuus tehdä harrastuksesta ammatti ja työ. Herranen, J. & Souto, A-M. 2016. Vapaus valita toisin? Ammatillinen koulutus koulutusmyönteisten nuorten kunnianhimoisena valintana. Teoksessa H. Silvennoinen, M. Karalahti & J. Varjo (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Helsinki: FERA, 195–227. Ammatillisesti suuntautuneissa koulutusvalinnoissa näyttäytyy myös vahvasti halu päästä nopeasti kiinni työelämään. Pekkarinen, Elina & Myllyniemi, Sami (2018, toim.) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf

Nuorisotutkimusverkoston ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön yhteistyössä toteutettavassa, Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa Purkutalkoot -hankkeessa on selvitetty tekijöitä, jotka kytkeytyvät nuorten epätyypillisiin koulutusvalintoihin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202 Epätyypillisellä valinnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa tilannetta, jossa yli 80 prosenttia koulutusalan tai -nimikkeen opiskelijoista edustaa eri sukupuolta kuin valinnan tehnyt nuori itse. 

Keskeisinä havaintoina tutkimuksessa nousi esiin, että erityisen tärkeää on vaikuttaa sukupuolen mukaiseen eriytymisen purkamiseen jo perusopetuksessa. Nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevat tietoa koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisesta eriytymisestä ja sen seurauksista. Tärkeää on myös vahvistaa nuorten käsitystä ja mielikuvia siitä, että eri aloilla, ammateissa ja työtehtävissä voi työskennellä sukupuolesta riippumatta. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202

Alueellisen elinkeinoelämän rakenteella ja työmarkkinoiden koolla nähtiin myös vahvaa vaikutusta epätyypillisien valintojen tekemiseen. Naisten epätyypilliset koulutusvalinnat korostuivat paikkakunnilla, joissa teollisuus tai rakentaminen työllistivät paljon. Miesten epätyypillisiä valintoja tapahtui eniten väkiluvultaan suurissa kaupungeissa. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202

Työnantajien ja oppilaitosten yhteistyönä tulisi kehittää malleja ja työpaikkakulttuuria monipuolisten ammatillisten roolimallien esiintuomiseksi. Tärkeänä nähtiin myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien naisten ja nuorten miesten koulutusvalintojen ja uranäkymien monipuolistaminen. Purkutalkoiden tutkimuksen mukaan harrastuksilla on myös vahvaa vaikutusta koulutusvalintojen tekemiseen. Tukemalla sukupuolen mukaan epätyypillisiä harrastuksia sekä koulussa että vapaa-ajalla voidaan tukea nuoren omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamista. Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202

Opettajat ja ohjaajat avaavat mahdollisuuksia

Miten ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kentällä toimivat opettajat ja ohjaajat voivat osaltaan tukea nuorta koulutusvalinnan tekemisessä, moninaisten mahdollisuuksien ja urapolkujen rakentamisessa?

Ensinnäkin kaikkien tulisi pysähtyä tutkimaan omaa arvomaailmaansa, asenteitaan ja toimintatapojaan. Keskeistä on pohtia, millaisena opettajien ja ohjaajien asenteet näyttäytyvät arjessa, käytetyssä kielessä ja konkreettisessa tekemisessä? Mikä on suhde eri alojen koulutuksiin ja miten kohdataan eri aloilla opiskelevia nuoria? Tuetaanko tiedostamatta stereotyyppisiä sukupuolirooleja ja ohjaavatko ne toimintaa oppilaitoksissa? Opettajan ja ohjaajan tulee työssään ymmärtää, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla edistetään tasa-arvoa ja millaisia kulttuurisia merkitysrakenteita tuodaan esiin.

Sukupuolettuneiden koulutus- ja työmarkkinoiden purkamiseksi on myös mahdollista löytää ratkaisuja.  Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen vahvuutena on työelämäyhteistyö. Purkutalkoot-hankkeen toimenpide-ehdotuksena todettiin, että myös perusopetuksen työelämäyhteyksiä tulisi lisätä ja alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä tulisi kehittää Murto, V., Vieno, A., Inkinen, A., Reinikainen, R. & Saari, J. 2018. Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolettuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat. Policy brief 18. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hakupäivä 10.6.2018. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202. Mielenkiintoista onkin, millä tavoin ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää perusopetuksessa ja lukiossa. Voidaanko esimerkiksi taito- ja taideaineiden ja ammattialojen yhteyksiä tehdä paremmin näkyväksi sekä lisätä opettajien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä? Alueen työnantajat ovat myös omiaan tuomaan esiin monipuolisia ammatillisia roolimalleja ja vaihtoehtoja koulutusvalintojaan pohtiville nuorille. 

Lopuksi on myös hyvä nostaa esiin kysymys nuorten osallisuudesta. Miten ammattilaiset voivat tukea nuorta itseohjautuvuuteen ja osallisuuteen omassa elämässään? Annetaanko nuoren ajatella itse ja tuetaanko nuoren valmiuksia nähdä itselleen erilaisia mahdollisuuksia ja osaamisyhdistelmiä tulevaisuuden työelämässä? Keskeistä onkin nuoren aito kohtaaminen, kannustaminen sekä tahto auttaa nuorta omien tavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa tai niiden löytämisessä. 

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus