Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 19/2019

Opiskeluergonomia haltuun avoimissa oppimisympäristöissä

Metatiedot

Nimeke: Opiskeluergonomia haltuun avoimissa oppimisympäristöissä

Tekijä: Backman Niina; Lääperi Elina; Kuure Marja-Helena; Orell Pirjo; Mämmelä Eija

Aihe, asiasanat: avoin oppimisympäristö, ergonomia, koululaiset, koulut, oppaat, oppimisympäristö, tuki- ja liikuntaelimet

Tiivistelmä: Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleistyneet, joten opiskeluergonomian merkitys korostuu entisestään. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisy on yhteiskunnallisestikin merkittävää niiden aiheuttamien kustannusten vuoksi. Ergonomisten opiskeluasentojen omaksuminen jo nuorella iällä on tärkeää, koska opittujen epäsuotuisten asentojen muuttaminen aikuisiällä on haastavaa. Artikkelin tarkoituksena on korostaa opiskeluergonomian merkitystä avoimissa oppimisympäristöissä ja tuoda esille opinnäytetyömme tuotoksena tehdyn ergonomiaopasvideon sisällön hyödyntämistä myös laajemmin. Artikkelissa kerrotaan video-oppaassakin esitetyt avoimessa oppimisympäristössä havaitut kuormittavat asiat ja niiden vaikutukset kehoon. Ymmärrys näiden asioiden kuormittavuudesta kehoon perustuvat laajaan tietoperustaan.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-04-18

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019040911629

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Backman, N., Lääperi, E., Kuure, M-H., Orell, P. & Mämmelä, E. 2019. Opiskeluergonomia haltuun avoimissa oppimisympäristöissä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. Hakupäivä 18.1.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019040911629.

Avoimet oppimisympäristöt ovat yleistymässä peruskouluissa, mutta avoimia ympäristöjä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä. Lapset ja nuoret ovat suuren osan päivästään koulussa, joten kouluympäristön ja opiskeluergonomian merkitys korostuvat lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyssä. Asennot haltuun -ergonomiaopasvideo pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvaivoja avointen oppimisympäristöjen oppilailla.

Avoimissa oppimisympäristöissä korostuvat tilojen joustavuus ja muunneltavuus. Kalusteratkaisut poikkeavat perinteisistä kouluista, ja ne ovat helposti siirreltävissä erilaisten opetustilanteiden mukaan (kuva 1). Koulun kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimistiloina Mattila, P. & Miettunen, J. 2010. Luokkahuoneen evoluutio tulevaisuuden oppimisympäristöksi. Teoksessa K. Vähähyyppä (toim.) Koulu 3.0. Opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy.. Avoimet oppimisympäristöt sallivat oppilaiden vapaammat opiskeluasennot mahdollistaen oppilaiden liikuskelun ja monipuoliset asennonvaihtelut. 

Avoimen oppimisympäristön yleisilme

KUVA 1. Avoimen oppimisympäristön yleisilme (kuva: Lääperi Elina)

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana Laatikainen, T. & Mäki, P. 2010. Lasten terveys. Teoksessa P. Mäki, T. Hakulinen-Virtanen, R. Kaikkonen, P. Koponen, M-L. Ovaskainen, R. Sippola, S. Virtanen, T. Laatikainen & LATE-työryhmä (toim.) Lasten terveys – LATE-tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 2. Helsinki: Yliopistopaino, 60–79. Hakupäivä 22.3.2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085165. Muuttuneet työskentelyolot sisältävät staattisia opiskeluasentoja ja älylaitteiden lisääntynyttä käyttöä altistaen tuki- ja liikuntaelinvaivoille Hakala, P. 2012. Tietokoneen sekä muun informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press. Hakupäivä 22.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8676-0. Opiskeluasentojen aiheuttama virheellinen kuormitus on yksilöllistä ja riski tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Asentoa vaihtaessaan oppilas keventää kuormitusta tietyssä kehonosassa, mutta tämä voi kuitenkin aiheuttaa toisen kehonosan liiallisen kuormituksen Arokoski, J., Alaranta, H., Pohjolainen, T., Salminen, J. & Viikari-Juntura, E. 2009. Fysiatria. Duodecim. Keuruu: Otava Oy.. Tämän vuoksi opiskeluergonomia on tärkeä osa lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyä. 

Asianmukaisten asentojen ja liikemallien opetteleminen on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain Heyman, E. & Dekel, O. 2009. Ergonomics for children: an educational program for physical education students. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.iea.cc/ECEE/pdfs/art0215.pdf, koska kuormittavia ja aiemmin opittuja opiskeluasentoja on haastava muuttaa myöhemmin Castellucci, HI., Arezes, PM., Molenbroek, JF., de Bruin, R. & Viviani, C. 2017. The influence of school furniture on students’ performance and physical responses: results of a systematic review. Ergonomics 60 (1), 93–110. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27015656. Tietoisuuden lisääminen epäsuotuisten opiskeluasentojen vaaroista on merkittävää vaivojen ehkäisyssä erityisesti kaula- ja lannerangan alueilla Szczygiel, E., Zielonka, K., Metel, S. & Golec, J. 2017. Musculo-skeletal and pulmonary effects of sitting position – a systematic review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 24 (14), 8–12. Hakupäivä 6.2.2019. http://www.aaem.pl/Musculo-skeletal-and-pulmonary-effects-of-sitting-position-a-systematic-review%2C72599%2C0%2C2.html.

Havaitut tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat asiat avoimessa oppimisympäristössä

Oppilaiden opiskeluasentoja havainnoitiin avoimessa oppimisympäristössä opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. Yleisimmin toistuneet asennot olivat selän etukumara-asento (1) ja se yhdistettynä selän kiertoliikkeeseen (2), epäsuotuisa lonkkakulma pulpetin ääressä istuttaessa (3) ja kaularangan epäsuotuisat asennot (1 ja 4) (kuva 2). Lisäksi havainnointituloksissa ilmeni toistuvia pitkäkestoisia istumisjaksoja.

Avoimessa oppimisympäristössä havaittuja opiskeluasentoja

KUVA 2. Avoimessa oppimisympäristössä havaittuja opiskeluasentoja (kuva: Lääperi Elina)

Selkänojattomat tuolit ja istuimet altistavat selän etukumaralle asennolle Saarni, L., Nygård, CH., Kaukiainen, A. & Rimpelä, A. 2007. Are the desk and chairs at school appropriate? Ergonomics 50 (10), 1561–70. Hakupäivä 24.1.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17917897. Selän ollessa etukumarassa asennossa paine nikamien välissä olevissa välilevyissä kohdistuu välilevyn etuosaan ja pitkään jatkuneena tukirakenteisiin kohdistuva kuormitus on liian suuri Ahonen, J. & Sandström, M. 2016. Liikkuva ihminen – Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK- kustannus Oy.. Selän etukumara-asento on yhteydessä koululaisten selkä- ja niska–hartiakipuihin Murphy, S., Buckle, P. & Stubbs, D. 2003. Classroom posture and self-reported back and neck pain in school children. Applied Ergonomics 35 (2), 113–20. Hakupäivä 24.1.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15105072.

Pöytätasojen korkeuden säätömahdollisuuden puute ja vähäinen pöytätasojen määrä sekä erilaiset istuinratkaisut altistavat oppilaat etukumaraan asentoon, johon yhdistyy lisäksi selkärangan kiertoliike. Kiertoliike aiheuttaa selän rakenteiden lyhentymistä kierron puolella ja rakenteiden venymistä kierron vastapuolella, jolloin paine välilevyissä kasvaa Ahonen, J. & Sandström, M. 2016. Liikkuva ihminen – Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK- kustannus Oy.. Pitkäkestoinen venytys kierron vastapuolella aiheuttaa lihasten rentoutumisen ja kuormituksen siirtymisen välilevyille ja nivelsiteille jo 10 minuutissa Heiskanen, JP. 2014. Mikä siinä istumisessa on niin vaarallista? Asiantuntija vastaa. Yle Tiede. Hakupäivä 24.1.2019. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/01/20/mika-siina-istumisessa-niin-vaarallista-asiantuntija-vastaa

Tuoleissa ja pulpeteissa tulisi olla helppokäyttöiset ja käytännölliset korkeuden säädöt, jotta tuolit ja pulpetit sopisivat mahdollisimman monelle. Liian matala tuoli altistaa epäsuotuisalle lonkkakulmalle aiheuttaen välilevyjen haitallisen kuormituksen ja alaselän pyöristymisen. Lonkkakulma tarkoittaa kulmaa, joka kulkee reisiluun ja vartalon pystyasennon välillä. Suotuisana lonkkakulmana pidetään yli 135°:n kulmaa. Lonkkakulmaa saa suurennettua viemällä jalat alustaan ja toisen jalan tuolin alle sekä nojaamalla selkänojaan lannerangan tukilihakset aktivoiden Ahonen, J. & Sandström, M. 2016. Liikkuva ihminen – Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK- kustannus Oy..

Älylaitteiden lisääntynyt käyttö opetuksessa altistaa kaularangan epäsuotuisille asennoille aiheuttaen lihasperäisiä vaivoja virheellisten asentotottumusten vuoksi Rinne, M. 2018. Ylävartalon biomekaniikka. UKK-instituutti. Hakupäivä 24.1.2019. http://tule-liikunta.fi/wp-content/uploads/TULE-ABC-ylavartalon-biomekaniikka.pdf. Älylaitteella työskenneltäessä selkä- ja kaularanka ovat usein eteen taipuneena (kuva 3), mikä kuormittaa niska-hartiaseutua Vesterinen, E. & Fabbroni, A. 2018. Someniska ja muita mobiililaitteiden runsaan käytön haittoja. Terve koululainen www-sivut. Hakupäivä 24.1.2019. https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/terveydenhoito/someniska/. Tämä asento aiheuttaa muutoksia kaularangan luonnolliseen kaarevuuteen ja sitä tukeviin rakenteisiin, mikä aiheuttaa ryhtimuutoksia ja kipuja niska–hartiaseudun alueella Fares, J., Fares, MY. & Fares, Y. 2017. Musculoskeletal neck pain in children and adolescents: Risk factors and complications. Surgical Neurology International 10 (8), 72. Hakupäivä 24.1.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28584675. Pään asento on tärkeä ottaa huomioon, koska se heijastuu sekä lanne- että rintarangan asentoihin Ahonen, J. & Sandström, M. 2016. Liikkuva ihminen – Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK- kustannus Oy.. Pään tulee olla suorassa linjassa vartalon jatkeena, minkä vuoksi älylaitteen on hyvä olla silmien tasolla Mowatt, L., Gordon, C., Santosh, ABR. & Jones, T. 2018. Computer vision syndrome and ergonomic practices among undergraduate university students. International Journal of Clinical Practice 72 (1). Hakupäivä 24.1.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28980750.

Kaularangan asento ja kuormittuminen

KUVA 3. Kaularangan asento ja kuormittuminen KUVA 3. Kaularangan asento ja kuormittuminen. Teoksessa Vesterinen E. & Fabbroni, A. 2018. Someniska ja muita mobiililaitteiden runsaan käytön haittoja. Terve koululainen www-sivut. Hakupäivä 24.1.2019. https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/terveydenhoito/someniska/

Avoimet oppimisympäristöt mahdollistavat liikuskelun ja opiskeluasentojen monipuolisen vaihtelun. Tästä huolimatta havainnoinnin yhteydessä oppilailla esiintyi pitkäkestoisia istumisjaksoja. Oppilaiden päivittäisestä paikallaanoloajasta 47 % tapahtuu koulupäivän aikana Kantomaa, M., Syväoja, H., Sneck, S., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 2018. Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus tammikuu 2018. Raportit ja selvitykset 1. Opetushallitus ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Hakupäivä 22.3.2019. https://www.oph.fi/download/189075_koulupaivan_aikainen_liikunta_ja_oppiminen.pdf. Pitkäkestoinen istuminen on riski alaselkäkivulle ja vartalon rakenteiden kuormittumiselle Szczygiel, E., Zielonka, K., Metel, S. & Golec, J. 2017. Musculo-skeletal and pulmonary effects of sitting position – a systematic review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 24 (14), 8–12. Hakupäivä 6.2.2019. http://www.aaem.pl/Musculo-skeletal-and-pulmonary-effects-of-sitting-position-a-systematic-review%2C72599%2C0%2C2.html. Pitkäkestoinen istuminen johtaa siihen, että reiden takaosan lihakset kiristyvät sekä pakaralihakset ja keskivartalon lihakset heikkenevät. Lisäksi lonkankoukistajat ovat lyhentyneinä ja kiristyvät jo puolessa tunnissa. Myös alaraajojen verenkierto hidastuu jopa 40 % Pesola, A. 2015. Luomuliikunnan työkirja: joka toimiston opas fiksuun istumiseen. Oulu: Fitra.. Näiden haittojen ehkäisemiseksi on hyvä nousta liikuskelemaan muutaman minuutin ajaksi kahdesta kolmeen kertaan tunnissa Husu, P., Aittasalo, M. & Kukkonen-Harjula, K. 2016. Jaloittele välillä! – perusteluja ja ratkaisuja istumisen ja muun paikallaanolon vähentämiseksi. Liikunta & TIEDE 53 (2-3), 18–23.

Asennot haltuun -ergonomiaopas opiskeluun avoimessa oppimisympäristössä

Ergonomiaopasvideo (video 1) on kohdennettu avoimen oppimisympäristön 5.–6. luokan oppilaille, mikä näkyy oppaan toteutustavassa. Opas pyrkii herättelemään hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla oppilaiden kiinnostuksen opiskeluergonomian merkitykseen. Oppaassa luurankohahmo kertoo ja havainnollistaa ergonomialtaan epäsuotuisten opiskeluasentojen haitoista ja ergonomialtaan parempien opiskeluasentojen hyödyistä. Opiskeluasennoissa selkärangan asentoa havainnollistetaan selkärankamallilla. Oppaaseen valikoituneet opiskeluasennot pohjautuvat havainnoinnin tuloksiin, joista yleisimmin toistuneet opiskeluasennot sisältyvät oppaaseen. 

VIDEO 1. Ergonomiaopas 

Oppaasta voivat hyötyä varsinaisen kohderyhmän lisäksi myös muut avoimissa ympäristöissä työskentelevät henkilöt, ja opasta voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla. Opas välittää viestiä fysioterapeuteille avointen oppimisympäristöjen toiminnasta ja siellä esiintyvistä opiskeluasennoista. Fysioterapeuttien ammattitaidon hyödyntämiseen on herätty myös koulumaailmassa, sillä fysioterapeutit ovat yleistymässä kouluissa. Suomen fysioterapialiiton yksi keskeisistä kehittämisaloista lähitulevaisuudessa on koulufysioterapia. Fysioterapeuttien lisäksi myös muut terveydenhuollon ammattilaiset saavat arvokasta tietoa uudenlaisesta oppimisympäristöstä ja siten osaavat ottaa sen huomioon työskennellessään lasten ja nuorten kanssa. Koulujen suunnittelijat voivat saada oppaasta uuden näkökulman suunnitteluun ja ottaa opiskeluergonomiaa tukevat ratkaisut huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja: 

Backman, N. & Lääperi, E. 2019. Asennot haltuun – Ergonomiaopas opiskeluun avoimessa oppimisympäristössä 5-6lk oppilaille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201902212596

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus