Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 58/2019

Osaamisperustainen opettajankoulutus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

30.9.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Osaamisperustainen opettajankoulutus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa

Tekijä: Happo Iiris; Perunka Sirpa

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, HOPS, opetussuunnitelmat, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperustaisessa opiskelussa Oulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutuu opiskelijan osallisuus sekä vapaus ja vastuu oman opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden toteutumista tuetaan minimoimalla koulutukseen liittyviä reunaehtoja, joita voivat olla esimerkiksi kaikille yhteinen aikataulu ja samat tehtävät. Opinnot henkilökohtaistetaan, opintojen aikaan ja paikkaan sitoutumaton toteutus mahdollistetaan ja opiskelijan osallisuus oman opintopolkunsa suunnitteluun ja toteutukseen varmistetaan.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-09-30

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424213

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Happo, I. & Perunka, S. 2019. Osaamisperustainen opettajankoulutus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 22.2.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424213.

Osaamisperustaisessa opiskelussa Oulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutuu opiskelijan osallisuus sekä vapaus ja vastuu oman opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden toteutumista tuetaan minimoimalla koulutukseen liittyviä reunaehtoja, joita voivat olla esimerkiksi kaikille yhteinen aikataulu ja samat tehtävät. Opinnot henkilökohtaistetaan, opintojen aikaan ja paikkaan sitoutumaton toteutus mahdollistetaan ja opiskelijan osallisuus oman opintopolkunsa suunnitteluun ja toteutukseen varmistetaan.

Kuva: Shutterstock

KUVA: dotshock/Shutterstock.com

hipsut_oranssi.pngJotenkin minulla tuli sellainen, että otin enemmän vastuuta, kun minulla oli se vapaus.

Osaamisperustainen koulutus osallistaa opiskelijan   

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa on jo pitkään kehitetty osaamisperustaista koulutusta. Vuodesta 2016 lähtien kaikkien opiskelijoiden opinnot ovat toteutuneet osaamisperustaisesti ja opiskelijoiden opintopolut ovat olleet henkilökohtaistettuja. Tässä artikkelissa kuvaamme opettajaopiskelijoiden osaamisperustaista toteutusta.   

Opettajankoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma sisältää osaamisalueet sekä niihin liittyvät opiskelijalähtöiset osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Valmiita oppimistehtäviä tai opintojen etenemissuunnitelmaa ei ole, vaan opiskelija suunnittelee vaadittavan osaamisen hankkimisen ja osoittamisen ja aikataulun itse.   

Opintojen ensimmäinen vaihe on opiskelijan oman osaamisen itsearviointi. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja kehittymistarpeensa, ja laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hops) sen pohjalta. Mikäli hänellä on osaamistavoitteisiin liittyvää aiemmin hankittua osaamista, se tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollisimman kattavasti osaksi opettajaopintoja. Osaamisen kehittämiseksi opiskelijalle tarjotaan opetusta ja ohjausta sekä harjoittelua vertaisryhmässä ja aidoissa koulutuksen toimintaympäristöissä. Opiskelija etenee opinnoissaan oman aikataulunsa mukaan. Kun osaaminen on hankittu, hän osoittaa osaamisensa valitsemallaan tavalla. (Kuvio 1.) Opettajaopiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta henkilökohtaisten opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen tuetaan jatkuvalla ohjauksella. Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72.

KUVIO 1. Oulun ammatillisen opettajankoulutuksen etenemisprosessi

KUVIO 1. Oulun ammatillisen opettajankoulutuksen etenemisprosessi KUVIO 1. Oulun ammatillisen opettajankoulutuksen etenemisprosessi. Teoksessa Oulun ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2019. Opetussuunnitelma 2018–2019. Hakupäivä 7.5.2019. https://www.oamk.fi/opinto-opas/amok-ops/ammatillinen-opettajankoulutus/osaamisperusteisuus

Osallistava pedagogiikkaa vahvistaa opintoihin sitoutumista   

Henkilökohtaistamisessa oppija nähdään täysvastuullisena toimijana (ks. Kilja, P. 2018. Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana. Eksistentiaalisfenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa. Jyväskylä Studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.). Pragmaattisena toimintana tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan kanssa yhdessä sovitaan, miten hän tunnistaa, hankkii ja osoittaa osaamistavoitteiden mukaisen osaamisensa (ks. Haltia, P. & Jaakkola, R. 2009. Tunnetta ja osaamisen tunnustamista. Teoksessa P. Haltia & R. Jaakkola (toim.) Osaaminen esiin. Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Puheenvuoroja 5. Helsinki: Edita. Hakupäivä 7.5.2019. http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/osaaminen_esiinweb.pdf). Henkilökohtaistamiseen osaamisperustaisessa toteutuksessa liittyy kiinteästi opiskelijan osallisuus sekä vapaus ja vastuu.  Opiskelija on aktiivinen toimija, jolloin osallisuus merkitsee opiskelijan omakohtaista sitoutumista oman opiskelunsa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osallisuus tarkoittaa myös sitä, että opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen, toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä osaamisen arviointiin otetaan mukaan kaikki oppimisprosessin osalliset: opiskelija itse, opettajat ja myös toiset opiskelijat. Osallistavan pedagogiikan käytännöissä korostuu siten yhteisöllisyys, vastavuoroinen oppiminen ja osallisten sitoutuminen. Harju, A. 2013. Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, voimaantuminen, jne. – Miten ne liittyvät vaikuttamiseen? Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Hakupäivä 7.5.2019. https://osallistu-fi-bin.directo.fi/@Bin/30b069027d5c8a5a0f7fdd22ba1e746f/1557321186/application/pdf/300707/Osallistumisen%20ja%20vaikuttamisen%20k%C3%A4sitteit%C3%A4.pdf Hooks, B. 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura. Stenlund, A. 2011. Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä 2.8.2019. http://docplayer.fi/7959224-Osallistava-pedagogiikka-ja-opintoihin-kiinnittyminen.html Vapauden ja vastuun toteutuminen puolestaan merkitsee yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumista mahdollisimman laajasti. Opiskelijalle ei tarjota sitovia aikatauluja ja oppimisen polkuja tai oppimistehtäviä, mitkä edellyttäisivät häntä etenemään ennalta suunnitellun aikataulun mukaan henkilökohtaisen suunnitelman sijaan. Osaamisen hankkimista ei sidota myöskään tiettyyn tuntimäärään, vaan tarkastellaan aina pelkästään osaamista. Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72. Perunka, S. & Happo, I. 2018. Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 8.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801101177 Opiskeluun tarvittava aika, paikka sekä itse opiskelu tapahtuvat opiskelijan itsensä suunnittelemina ja toteuttamina, eikä opettajan valmiiksi suunnittelemina kokonaisuuksina. Tällöin oppimisprosessin omistajuus on opiskelijalla.  

Osallistavan pedagogiikan periaatteet, osallisuus, vapaus ja vastuu, toteutuvat opettajaopiskelijoiden omaehtoisena toimintana oppimisen ja osaamisen lähtökohtien pohdinnassa, tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, totutuksessa ja onnistumisen arvioinnissa (ks. Stenlund, A. 2011. Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä 2.8.2019. http://docplayer.fi/7959224-Osallistava-pedagogiikka-ja-opintoihin-kiinnittyminen.html). Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta osaamisperustaisessa koulutuksessa on Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kerätty monin tavoin. Eräs opettajaopiskelija kuvasi kokemuksiaan ja ajatuksiaan seuraavasti:   

hipsut_oranssi.pngMeillä on ollut suuri vapaus. Kyllähän mekin alussa hapuiltiin, että jos mulla on vapaus tehdä, niin miten teen. Kun aina on annettu näin, että teet näin ja näin ja tällä muotilla ja luet näin paljon. Nyt kun olikin vapaus, niin ajattelin ensin, että ei näin voi tehdä. Mutta sitten, kun oivalsi, että tässähän on tällainen pedagoginen juttu. Minulla on vapaus, ja kun minulla on vapaus, niin samalla osoitan, että minä kykenen ottamaan kopin asiassa. Minä otan vastuun, minä suunnittelen ja minä osaan suunnitella toteuttaa ja arvioida. Näin minä sen ajattelen, kun minulle annettiin se vapaus. Mutta siinä meni hetki, kun sen tajusi.

Osaamisperustaisen toteutuksen haasteita

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman henkilökohtaistettuun toteutukseen liittyy myös haasteita sekä opiskelijalle että tuutorille.  Osaamisperustainen opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottoa omien opintojensa suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tuutoreilta joustavaa ja jokaisen opiskelijan tarpeet huomioivaa ohjausta. Opiskelija tekee itsearviointia, tunnistaa osaamistaan, suunnittelee osaamisen tunnistamisen pohjalta osaamisen hankkimisen ja osoittamisen sekä toteuttaa suunnitelmansa. Tuutori puolestaan opettaa, ohjaa sekä tunnistaa ja tunnustaa osaamisen. Opiskelijat ja tuutorit ovat yhdessä vastuussa prosessin etenemisestä. Usein tämä asetelma poikkeaa siitä, mihin opiskelijat ovat tottuneet aiemmissa opinnoissaan. Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72.

Henkilökohtaistetun toteutuksen eri vaiheet vaativat sekä opettajaopiskelijalta että tuutorilta vastuunottoa sekä taitoa ja rohkeutta tehdä päätöksiä.  Jos opettajaopiskelija on aiemmissa opinnoissaan tottunut valmiiksi aikataulutettuun ja yhdenmukaisten tehtävien suorittamiseen, voi uudenlainen vapaus ja vastuu aiheuttaa hämmennystä. Usein opettajaopiskelijoiden hämmennyksen kokemukset sijoittuvat opintopolun alkuun, kuten edellinen lainaus opettajaopiskelijan haastattelusta osoittaa.      

Hämmentäviä tilanteita käsitellään sekä yksilöllisissä että ryhmänä toteutuvissa ohjaustilanteissa. Lähtökohtana ohjauksessa on aina opiskelijan oma osallisuus opiskelun toteutuksen suunnittelussa, ja sen vuoksi ohjaustilanteen tulee aina olla dialoginen. Dialogisuus ohjaustilanteessa tarkoittaa sellaista ohjaajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, jossa päämääränä ei ole lopullisen oikean vastauksen tai johtopäätöksen löytäminen, vaan tavoitteena on tasavertainen yhdessä ajatteleminen ja perehtyminen opiskelijan osaamiseen ja sen tunnistamiseen ja osoittamiseen. Opettajien tukena Oulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa toimii kaikille avoin opetussuunnitelmatyöryhmä, jossa muun muassa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia pohditaan yhdessä ja muodostetaan yhteistä ymmärrystä.   

Loppuajatuksia  

Opiskelija sitoutuu opinnoissaan parhaiten sellaisiin asioihin, joihin hän voi itse vaikuttaa ja joista hän voi itse päättää.  Muodolliseen koulutukseen liittyy kuitenkin aina tiettyjä reunaehtoja. Osa niistä on sellaisia, jotka sitovat kaikkia toimijoita, kuten opetussuunnitelma. Osa on kuitenkin sellaisia, joiden toteutumisesta voidaan yhdessä sopia, kuten esimerkiksi aikataulut, oppimisympäristöt ja osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat. Opettaja voi yksin päättää monien koulutuksen reunaehtojen toimeenpanosta, mutta hän voi myös ottaa opiskelijat mukaan yhteiseen suunnitteluun. Opiskelijan osallisuus tuottaa paremman sitoutumisen ja vastuunoton omasta oppimisestaan. (Kuvio 2.) Perunka, S. & Happo, I. 2018. Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 8.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801101177

KUVIO 2. Osaamisperustaisuuden ulottuvuudet ja opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnitteluun ja toteutukseen

KUVIO 2. Osaamisperustaisuuden ulottuvuudet ja opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnitteluun ja toteutukseen KUVIO 2. Osaamisperustaisuuden ulottuvuudet ja opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnitteluun ja toteutukseen. Teoksessa Perunka, S. & Happo, I. 2018. Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 8.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801101177

Ammatilliseen opettajankoulutukseen tulevat opiskelijat ovat ryhmä eri-ikäisiä, eri ammattialoilta tulevia ja erilaisia kokemuksia opettajuudesta omaavia opettajaopiskelijoita. Näin ollen myös opettajaopiskelijoiden kokemukset ovat erilaisia ja ohjauksen tarve vaihtelee. Hyvin monelle osaamisperustaisen koulutuksen mukaisesti opiskelevalle osaamisperustaisen ideologian ja siihen liittyvien periaatteiden sisäistäminen käytännön tasolla aiheuttaa opintojen alussa hämmennystä. Vuosittain toteutettavan opiskelijapalautteen perusteella keskustelu vertaisryhmässä laajensi jokaisen ymmärrystä erilaisista mahdollisuuksista henkilökohtaisiin ja joustaviin opintopolkuihin. Myös oikea-aikainen ja jatkuvasti saatavilla oleva ohjaus auttoi opiskelijoita eteenpäin. Yksi tärkeä kehittämisen kohde jatkossa on pureutua tähän alkuhämmennyksen vaiheeseen ja sen avaamiseen ohjauksen keinoin.

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus