Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 58/2019

Vertaisohjaus ja -palaute fysioterapian opinnoissa tähtäävät dialogiin, joka edistää ammatillisen osaamisen rakentumista

Metatiedot

Nimeke: Vertaisohjaus ja -palaute fysioterapian opinnoissa tähtäävät dialogiin, joka edistää ammatillisen osaamisen rakentumista. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa

Tekijä: Reunanen Merja; Henttonen Anne

Aihe, asiasanat: fysioterapeutit, koulutus, osaamisperusteisuus, tutorointi, vertaisoppiminen

Tiivistelmä: Opetussuunnitelmaan systemaattisesti sisältyvä vertaisohjaus ja vertaistutorointi sekä vertaisarviointi ja -palaute edistävät fysioterapeutin ammatillista osaamista ja ammatti-identiteetin rakentumista. Artikkelissa esitellään opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia hyvistä käytännöistä fysioterapeutti (AMK) -koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Savonlinnan kampuksella. Vertaistutorointi käynnistyy heti valintakokeista alkaen painottuen opintojen alkuvaiheeseen. Vertaisohjaus on keino osoittaa opiskelijan aiemmin hankittua osaamista edistäen yksilöllisen oppimispolun rakentumista. Vertaisarviointi ja -palaute monipuolistavat osaamisen arviointia ja tuottavat dialogia opiskelijoiden, vertaisten ja opettajien välille.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-09-30

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424208

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Reunanen, M. & Henttonen, A. 2019. Vertaisohjaus ja -palaute fysioterapian opinnoissa tähtäävät dialogiin, joka edistää ammatillisen osaamisen rakentumista. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 22.2.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424208.

Opetussuunnitelmaan systemaattisesti sisältyvä vertaisohjaus ja vertaistutorointi sekä vertaisarviointi ja -palaute edistävät fysioterapeutin ammatillista osaamista ja ammatti-identiteetin rakentumista. Artikkelissa esitellään opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia hyvistä käytännöistä fysioterapeutti (AMK) -koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Savonlinnan kampuksella. Vertaistutorointi käynnistyy heti valintakokeista alkaen painottuen opintojen alkuvaiheeseen. Vertaisohjaus on keino osoittaa opiskelijan aiemmin hankittua osaamista edistäen yksilöllisen oppimispolun rakentumista. Vertaisarviointi ja -palaute monipuolistavat osaamisen arviointia ja tuottavat dialogia opiskelijoiden, vertaisten ja opettajien välille.  

Kuva: Shutterstock

KUVA: Lopolo/Shutterstock.com

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammatti ja fysioterapeutit toimivat laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä. Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen liittyy ihmisen terveyteen, liikkumiseen ja toimintakykyyn. Ammatillinen osaaminen ei kuitenkaan ole vain alaan liittyvää tietämistä ja tekemistä vaan se edellyttää myös ammatti-identiteetin kehittymistä. Oma osaaminen ja sen rajat on opittava tunnistamaan, yhteistyötaitoja on kehitettävä ja on opittava myös menetelmät, joilla varmistaa jatkuva ammatillinen kehittyminen. Hynynen, P., Häkkinen, H., Hännikäinen, H., Kangasperko, M., Karihtala, Tiina., Keskinen, M., Leskelä, J., Liikka, S., Lähteenmäki, M-L., Markkola, K., Mämmelä, E., Partia, R., Piirainen, A., Sjögren, T. & Suhonen, L. 2017. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Suomen fysioterapeutit ry. Hakupäivä 31.7.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-8727-4 Vertaisohjaus ja -arviointi eri muodoissaan täydentävät itsearviointia ja ovat keinoja edistää ammatillista osaamista sekä ammatti-identiteetin ja siihen sisältyvän reflektiivisyyden kehittymistä. 

Fysioterapeuttikoulutukseen hakeutuvat kohtaavat ensimmäisenä vertaistutorit 

Xamkin Savonlinnan kampukselle fysioterapeuttikoulutuksen valintakokeisiin tulevat hakijat kohtaavat kampuksen ala-aulassa ensimmäisenä vertaistutorinsa. Jo vuosien ajan vertaistutoreiden toiminta hakijoiden vastaanottamisessa, kampuksella valintakoetilanteissa opastamisessa ja koulutuksesta tiedottamisessa on saanut kiittävää palautetta: ”Se oli kyl positiivinen yllätys, et meistä pidettiin huolta, siit tuli hyvä fililis, ku oli ekaa kertaa Savonlinnassa, ni tuli turvallinen olo”

Vertaistutorit ovat 4. lukukauden fysioterapeuttiopiskelijoita, joiden osallistuminen valintakokeisiin on opinnollistettu ”Harjoittelu työelämäprojekteissa” -opintojaksoon. Vertaistutoroinnissa tarvittava osaaminen palvelee myös fysioterapeutin työssä, johon sisältyy sekä opiskelijoiden että uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja ohjausta. Osa opiskelijoista ohjaa valintakoepäivissä hakijoiden ryhmäkeskustelutilanteita ja osa ohjaa liikuntatestiä opettajien vastatessa arvioinnista. (Kuvio 1.)

KUVIO 1. Vertaistutorointi, -ohjaus sekä vertaisrviointi ja -palaute systemaattisena osana fysioterapeuttikoulutusta

KUVIO 1. Vertaistutorointi, -ohjaus sekä vertaisrviointi ja -palaute systemaattisena osana fysioterapeuttikoulutusta

Kampuksen ilmapiiri, opiskelukaupungin vahvuudet ja opiskelijoiden yhteisöllisyys havainnollistuvat hakijoille vertaistutoreiden välityksellä. Palaute on vuodesta toiseen ollut innostunutta niin hakijoilta kuin vertaistutoreina toimineilta. Valintakokeet virallisena korkeakoulun toimintana ovat tarjonneet vertaistutoreille vastuullisia tehtäviä, jotka ovat lisänneet itseluottamusta. ”Siinä oppi myös sitä, miten tarkkaan piti ohjata”. Opettajat ovat olleet ylpeitä vertaistutoreiden osaamisesta ja kiitollisia merkityksellisestä yhteistyöstä valintakoepäivinä. 

Tiimityön perusteita opitaan PBL-tutoriaalityöskentelyssä vertaistutoreiden tuella

Valintakokeiden kanssa samoihin projektiopintoihin on sisältynyt aloittavien opiskelijoiden vertaistutorointi ongelmaperustaisen oppimisen (PBL= Problem Based Learning) pienryhmätyöskentelyyn, josta käytetään nimitystä tutoriaali. Ongelmaperustaisessa oppimisessa oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään fysioterapeutin työhön liittyviä oppimistehtäviä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 2018. Fysioterapeuttikoulutus. Sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Hakupäivä 31.7.2019. http://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/123499?_ga=2.228814812.1741019664.1556781614-1674768366.1534151617

Tutoriaalityöskentelyn selkeä vaiheistus ohjaa opiskelijat oppimaan pienryhmissä tiedon tarpeidensa tunnistamista, tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä sekä yhteisöllistä tiedonrakentamista. Fysioterapeutin ammatilliseen osaamiseen sisältyvä työelämäosaaminen, johtamisosaaminen ja eettinen osaaminen Hynynen, P., Häkkinen, H., Hännikäinen, H., Kangasperko, M., Karihtala, Tiina., Keskinen, M., Leskelä, J., Liikka, S., Lähteenmäki, M-L., Markkola, K., Mämmelä, E., Partia, R., Piirainen, A., Sjögren, T. & Suhonen, L. 2017. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Suomen fysioterapeutit ry. Hakupäivä 31.7.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-8727-4 ovat myös tutoriaalityöskentelyn ydintä. Pienryhmissä osallistujat saavat kukin vuorollaan harjaantua erilaisissa rooleissa puheenjohtajuudesta alkaen. Tutoriaalityöskentelyssä keskeistä on itsearviointi ja vertaisarviointi, joiden avulla pienryhmän jäsenet ohjaavat sekä omaa että koko ryhmänsä työskentelyä. Oman toiminnan tietoisen reflektion käynnistämiseen pienryhmä luo opintojen alussa turvallisen oppimisympäristön. 

Vertaistutoreiden tehtävänä on tutoriaalityöskentelyn kuluessa työpareittain opastaa ja kannustaa sekä antaa palautetta osaamisen vahvuuksista ja kehittymistarpeista. Arviointikriteereinä ovat tutoriaalityöskentelyn ja kyseisen opintojakson tavoitteet. Vertaistutoreiden rakentava palaute ohjaa pienryhmiä omien kehittymistavoitteiden asettamiseen jatkossa. Vertaistutoreiden kokemusten perusteella nuorempien opiskelijoiden tutorointi on usein yllättävälläkin tavalla havainnollistanut, miten myös oma osaaminen on kehittynyt. ”Innostavaa on huomata, miten paljon me ollaan jo opittu näitä taitoja, joihin vasta-alkajat nyt perehtyvät!”  

Vertaisohjauksella tai -palautteella voi osoittaa aiemmin hankittua osaamista

”Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen.” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 2018. Fysioterapeuttikoulutus. Sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Hakupäivä 31.7.2019. http://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/123499?_ga=2.228814812.1741019664.1556781614-1674768366.1534151617 Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa aikaisemmin hankittua osaamistaan esimerkiksi ammatillisten opintojaksojen harjoittelutilanteissa. Fysioterapeutin ydinosaamiseen sisältyvä terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja neuvontaosaaminen Hynynen, P., Häkkinen, H., Hännikäinen, H., Kangasperko, M., Karihtala, Tiina., Keskinen, M., Leskelä, J., Liikka, S., Lähteenmäki, M-L., Markkola, K., Mämmelä, E., Partia, R., Piirainen, A., Sjögren, T. & Suhonen, L. 2017. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Suomen fysioterapeutit ry. Hakupäivä 31.7.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-8727-4 kehittyvät niissä tilanteissa sekä vasta-alkajilla että aikaisempaa kokemusta hankkineilla vertaisopiskelijoilla, joille rakentuu samalla yksilöllinen oppimispolku.  

hipsut_oranssi.pngTosi kiva, kun samassa ryhmässä opiskeleva urheiluhieroja innostuneesti ihan opetti meitä.

Esimerkiksi hierojakoulutuksen käynyt opiskelija voi toimia fysioterapian menetelmien harjoittelutunneilla opettajan rinnalla apuohjaajana. Tämä vahvistaa kyseisen opiskelijan ohjauksellista osaamista ja tuottaa aloitteleville opiskelijoille havainnollisen esimerkin osaamisesta, jota hekin voivat tavoitella. Vertaisohjaus myös aktivoi opettajan, apuohjaajien ja opiskelijoiden välistä dialogia ammatillisista kysymyksistä, kun tarjolla on erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen käytännönläheisessä tilanteessa edellyttää oman toiminnan perustelua.

Liikunnanohjaajan koulutuksen käyneet opiskelijat ovat osoittaneet aiemmin hankittua osaamistaan antamalla vertaispalautetta harjoitustunneilla. Pienryhmien liikuntataitojen ohjaustilanteissa vähemmän ohjauskokemusta omaavat opiskelijat saavat silloin monipuolisempaa palautetta ja uusia näkökulmia ohjauksen eri osa-alueisiin. Vertaispalautteen antamiseen sisällytetään lisähaasteena fysioterapeutin ja liikunnanohjaajan ohjaukseen liittyvien erojen tunnistamista, jotta palautteen antamisella myös opitaan uutta.  

hipsut_oranssi.pngNyt tokana vuonna jo huomaa, miten on kehittynyt siinä, että osaa muotoilla palautteen rakentavasti ja ottaa tavoitteet huomioon.

Vertaispalaute ja -arviointi tukevat oman osaamisen vahvuuksien ja kehittymishaasteiden tunnistamista. Oman toiminnan reflektio sekä vertaispalaute ja -arviointi niin kirjallisissa tehtävissä kuin käytännön harjoittelu- ja simulaatiotilanteissakin ovat kiinteä osa osaamisen arvioinnin kokonaisuutta fysioterapeuttikoulutuksessa. Vertaisohjauksen ja -arvioinnin eri muodot edistävät ammatti-identiteetin rakentumista ja vahvistavat myös fysioterapeutin ammatillista osaamista. 

Verkko-opintojen lisääntyessä vertaisilta oppiminen ja vertaispalaute entisestään lisääntyvät ja niiden merkitys korostuu. Toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointi verkossa ”hyvällä tavalla pakottaa perehtymään muidenkin tehtäviin ja huomaa, miten paljon niistä oppii”. Opinnäytetyön vertaisarviointi arviointikriteereihin peilaamalla ohjaa opiskelijaa samalla omien vahvuuksien ja kehittymishaasteiden tunnistamiseen.

Opinnäytetyön esitysseminaarit ovat parhaimmillaan myös opettajan juhlahetkiä. Esitysseminaarissa on ilo seurata opinnäytetyötään esittävän opiskelijan ja vertaisarviointiin huolella paneutuneet opponentin dialogia. Vertaispalaute tai -arviointi ei ole yksisuuntaista, vaan sen tulisi aktivoida yhteiseen keskusteluun niin oppimiseen liittyvistä teemoista kuin ammatillisista kysymyksistäkin. 

Lopuksi

Tässä artikkelissa nostettiin esille vertaisten merkitystä ja roolia fysioterapeuttikoulutuksessa ilman tarkempaa ohjauksen, tutoroinnin, palautteen tai arvioinnin käsitteiden määrittelyä. Tarkoituksena oli erityisesti havainnollistaa opiskelijoiden ja opettajien kokemuksiin keskittymällä niitä käytäntöjä, joita koulutuksessa sekä opiskelijat että opettajat arvostavat. Kehitettävää on vielä siinä, että myös opintojen loppuvaiheeseen löydettäisi luontevia tilanteita, joissa vertaispalautetta voitaisi tavoitteellisesti käyttää vanhempien ja nuorempien opiskelijoiden kesken. 

Innostavaa on ollut tunnistaa, miten koulutuksen kuluessa opitut käytänteet näyttävät sujuvasti jatkuvan työelämän yhteyksissä. Useat valmistuneet fysioterapeutit toimivat työelämässä opiskelijoiden ohjaajina. Kohtaamiset opiskelijoiden työelämäharjoittelun ohjaajien ja opiskelijoiden välisissä ohjauskeskusteluissa ilahduttavat: harjoittelun ohjaajina toimivat fysioterapeutit niin innostuneina ja asiantuntevasti jatkavat tavoitteellisia käytänteitä, joita koulutuksen kuluessa on omaksuttu.  

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus