Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 24/2019

Yksityinen luonnonsuojelualue yleiseen virkistys- ja matkailukäyttöön

9.5.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Yksityinen luonnonsuojelualue yleiseen virkistys- ja matkailukäyttöön

Tekijä: Salonen Onni; Hilli Anu

Aihe, asiasanat: luonnonsuojelualueet, luontomatkailu, matkailu, perustaminen, virkistyskäyttö

Tiivistelmä: Luonnonsuojelualueet ovat arvokkaita luonnon alueita, joilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaisemista ja tarjotaan mahdollisuuksia virkistykseen ja retkeilyyn. Suomessa suurin osa suojelualueista sijaitsee valtion maalla. Lisäksi yksityismaille on perustettu noin 7800 suojelualuetta.

Luonnonvirkistyskäyttö ja luonnonsuojelu voidaan yhdistää, mikäli niiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää yleiseen käyttöön tarkoitetun virkistysretin perustamista yksityiselle luonnonsuojelualueelle. Lisäksi tuli selvittää alueelle soveltuvia luonnon virkistyskäytön ja matkailun muotoja.

Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaan sinne ei saa tällä hetkellä rakentaa kiinteitä rakennelmia tai polkuja. Rauhoitusmääräyksiin ja käyttörajoituksiin voidaan kuitenkin hakea muutosta päätöksen tehneestä ELY-keskuksesta. Muutospäätöksen mukaan alueelle voidaan suunnitella ja toteuttaa virkistysreitti tarvittavine rakenteineen.

Tämä yksityinen luonnonsuojelualue palvelee parhaiten paikallisten asukkaiden virkistäytymistä luonnossa, joten alueelle suunniteltiin noin viiden kilometrin pituinen, päiväretkeilyyn soveltuva reitti. Matkailumuodoista kyseiselle luonnonsuojelualueelle soveltuvat hyvin terveys- ja hyvinvointimatkailu sekä hiljaisuusmatkailu.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-05-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019043013826

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Salonen, O. & Hilli, A. 2019. Yksityinen luonnonsuojelualue yleiseen virkistys- ja matkailukäyttöön. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24. Hakupäivä 30.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019043013826.

Luonnonsuojelualueverkoston ydin muodostuu kansallis- ja luonnonpuistoverkostosta. Pinta-alaltaan suuret kansallis- ja luonnonpuistot on perustettu lailla tai asetuksella valtion maalle. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelun ohella virkistys- ja luontomatkailukäytössä. Myös yksityisillä luonnonsuojelualueilla voi olla tärkeä merkitys paikallisen virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen kannalta. 

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityismaille voi toteutua eri tavoin ja se voi tulla vireille joko maanomistajan tai alueellisen ympäristökeskuksen aloitteesta. Jos yksityisellä maanomistajalla on Natura 2000 -verkostoon tai kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyviä alueita, hän voi myydä ne valtiolle. Maanomistaja voi myös rauhoittaa kyseiset alueet yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Tällöin maanomistus säilyy metsänomistajalla. Myös muille alueille, jotka täyttävät luonnonsuojelulain suojelualueen yleisen perustamisedellytyksen, voidaan perustaa yksityinen suojelualue. Molemmissa tapauksissa luonnonsuojelualue perustetaan pysyvästi ja siitä tulee merkintä kiinteistörekisteriin. Ympäristöministeriö. 2016. Luonnonsuojelu yksityismailla. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Luonnonsuojelu_yksityismailla Suvantola, L., Pasanen, A-M. & Pesonen, L. 2006. Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä. Suomen ympäristö 9. Ympäristöministeriö, Helsinki. Hakupäivä 12.4.2019. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38715/SY_9_2006.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Yksityiset luonnonsuojelualueet muodostetaan maanomistajan hakemuksesta, ELY-keskusten päätöksellä. Yksityisiä luonnonsuojelualueita on Suomessa noin 7 800. Niitä on perustettu kuntien, yhteisöjen ja yksityisten maanomistajien maille. Yksityiset luonnonsuojelualueet voivat olla hyvinkin erityyppisiä: perinnemaisemia, linnuston suojeluun tarkoitettuja alueita, luonnonpuistojen tapaisia alueita tai kartanoiden puistoja. Metsähallitus. 2018. Muut luonnonsuojelualueet. Hakupäivä 6.2.2019. http://www.metsa.fi/muutluonnonsuojelualueet

Yksityisten suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä huomioidaan alueen suojelutavoitteet. Maanomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa rauhoitusmääräyksiin ja ne huomioidaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Mahdollisuus liikkumiseen jokamiehen oikeudella ja alueen virkistyskäyttö ovat yleensä mahdollisia rauhoituksen jälkeenkin. Rauhoitusmääräyksellä liikkumista rajoitetaan, jos se on tarpeen alueen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseksi. Ympäristöministeriö. 2016. Luonnonsuojelu yksityismailla. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Luonnonsuojelu_yksityismailla

Luonnonsuojelualueen rajat tulee merkitä maastoon. Merkinnässä käytetään tunnusta ja maalimerkintää Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon 261/2016. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160261. Myös rajoitukset tulee merkitä maastoon, jos ne koskevat alueella liikkumista. Jos rauhoitusmääräykset rajoittavat tai kieltävät esimerkiksi tulenteon, metsästyksen tai leiriytymisen, ne voidaan merkitä maastoon, jos se on alueen suojelun kannalta tarpeen. Ympäristöministeriö. 2016. Luonnonsuojelu yksityismailla. Hakupäivä 6.2.2019. https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Luonnonsuojelu_yksityismailla

Yksityinen luonnonsuojelualue

Tämän työn tavoitteena oli selvittää mahdollisesti yleiseen virkistyskäyttöön otettavalle Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle yksityiselle suojelualueelle soveltuvia matkailumuotoja sekä suunnitella alueelle ulkoilureitti. Suojelualuetta ei yksilöidä tässä julkaisussa tarkemmin, koska suojelualueen tarjoaminen yleiseen virkistyskäyttöön on vasta suunnitteluvaiheessa. Salonen, O. Kuusiston suojelualueen kehittämissuunnitelma. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Saatavana Oulun ammattikorkeakoulun intranetissä.

Suojelualue on kooltaan noin 29 hehtaaria. Metsät ovat vanhoja ja luonnonmukaisia. Puusto on suurimmaksi osaksi iäkästä kangasmaiden sekametsää, jossa puulajeina ovat kuusi, mänty ja koivu. Lisäksi suojelualueella on suota, pääasiassa rämettä. Sekametsän lisäksi suojelualueella on kuitenkin myös puhtaita mänty- ja kuusimetsiköitä (kuvat 1 ja 2).

KUVAT 1 ja 2. Suojelualueen luonnontilaista metsää (kuvat: Salonen Onni)

Rauhoitusmääräysten mukaan suojelualueelle ei saa tällä hetkellä rakentaa kiinteitä rakennelmia tai polkuja. Myös kaikenlainen toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen maisemankuvaan tai eläin- ja kasvilajistoon on kielletty. Rauhoitusmääräyksiin ja käyttörajoituksiin voidaan kuitenkin hakea muutosta päätöksen tehneestä ELY-keskuksesta. Salonen, O. Kuusiston suojelualueen kehittämissuunnitelma. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Saatavana Oulun ammattikorkeakoulun intranetissä.

Suojelualue virkistys- ja matkailukäyttöön

Mikäli kyseisen suojelualueen käyttöastetta maanomistajien ja satunnaisten jokamiehen oikeudella liikkuvien lisäksi aiotaan nostaa, tulee alueelle suunnitella merkitty virkistysreitti. Suojelualueen maaston kulumisen ehkäisemiseksi on ehdottoman tärkeää suunnitella merkitty ja helppokulkuinen polkuverkosto. Jos metsäpohja kuluu pahoin tallaantumisen seurauksena, sitä on erittäin vaikea saada ennallistettua Hamberg, L., Löfström, I. & Häkkinen, I. 2012. Taajamametsien hoito. Metsäkustannus Oy.. Ennallistamisella tarkoitetaan menetelmiä, joilla nopeutetaan ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista luonnontilaan tai lähelle sitä. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan kyseiselle suojelualueelle olisi mahdollista perustaa yleiseen käyttöön tarkoitettu, merkitty ja tarpeelliset rakenteet sisältävä ulkoilureitti. Alueelle suunniteltiin noin viiden kilometrin pituinen, päiväretkeilyyn soveltuva reitti. Reittisuunnittelussa huomioitiin erityisesti metsiköiden vaihteluiden luoma tunnelma ja maisema-arvot. Salonen, O. Kuusiston suojelualueen kehittämissuunnitelma. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Saatavana Oulun ammattikorkeakoulun intranetissä.

Kulkureittien selkeällä merkinnällä vältetään kasvillisuuden kulumista. Kun ulkoilijat ohjataan liikkumaan reittejä pitkin, niin kasvillisuuden kuluminen on vähäisintä. Reitin merkintä voidaan toteuttaa useilla eri vaihtoehdoilla, mutta tälle alueelle suositeltavin on maastoon soveltuva erillinen merkkipaalu tai maalimerkintä puihin. Nauhoilla merkitsemistä ei suositella, sillä nauhat irtoavat helposti. Lisäksi tarvitaan opastetaulu ja mahdolliset suuntaa osoittavat viitat.

Matkailumuodoista kyseiselle luonnonsuojelualueelle soveltuvat hyvin terveys- ja hyvinvointimatkailu sekä hiljaisuusmatkailu. Hiljaisuusmatkailu ja hyvinvoinnin hakeminen luonnosta ovat tällä hetkellä matkailun trendejä. Hiljaisuus voi olla suurkaupungista lähtöisin olevalle elämys. Suuria matkailijaryhmiä hiljaisuusmatkailu ei kuitenkaan palvele. Valta, L. 2017. Hiljaisuus on nyt kuumin matkailutrendi – matkailuyrityksille se tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Yle Uutiset 9.3. Hakupäivä 6.2.2019. https://yle.fi/uutiset/3-9424862 Kokonsa puolesta tämän suojelualueen luonnon virkistyskäyttö sopii parhaiten pienille ryhmille ja perheille. Suojelualue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä valtatie neljästä, joten se on hyvin saavutettavissa, mutta silti hiljaisuus ja luonnonrauha ovat kohteen tärkeimmät vetovoimatekijät. Salonen, O. Kuusiston suojelualueen kehittämissuunnitelma. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Saatavana Oulun ammattikorkeakoulun intranetissä.

Suojelualue tarjoaa luonnonkauniita paikkoja hiljentymiselle ja nämä paikat voidaan merkitä alueen opaskarttaan sekä maastoon. Hiljentymispaikoille on hyvä sijoittaa luonnonympäristöön soveltuvat istuimet. Istuimina voivat toimia esimerkiksi vanhat puupölkyt, kivet ja kannot tai paikalle puusta valmistetut yksinkertaiset istuimet. Valta, L. 2017. Hiljaisuus on nyt kuumin matkailutrendi – matkailuyrityksille se tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Yle Uutiset 9.3. Hakupäivä 6.2.2019. https://yle.fi/uutiset/3-9424862

Alueen tulevaisuus

Luonnossa liikkumisella on havaittu terveysvaikutuksia. Luonnossa liikkumisen on todettu alentavan stressihormonin määrää ja verenpainetta sekä lisäävän mielihyvän tunnetta ja parantavan keskittymiskykyä. Tämä yksityinen luonnonsuojelualue palvelee parhaiten paikallisten asukkaiden virkistäytymistä luonnossa tarjoamalla puhtaan ja hiljaisen ympäristön. 

Väestön muuttoliike keskittyy taajamiin ja kaupunkeihin, mikä osaltaan vieraannuttaa ihmistä luonnosta. Erityisesti nuorten muuttoliike suuntautuu kaupunkeihin, opiskelun sekä työn perässä. Hyvän luontosuhteen muodostuminen alkaa jo lapsuusiällä. Suojelualueen toivotaan palvelevan erityisesti paikallisten lasten ja nuorten luontokasvatusta. Alueen palveluja tulee jatkossa kehittää tähän suuntaan. Tällöin esimerkiksi perinteiset luonnosta kertovat taulut voidaan korvata älylaitteilla pilvipalveluista ladattavalla materiaalilla, joka mahdollistaa monipuolisen luontoon tutustumisen.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus