Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 103/2020

Optometrian koulutus uudelle tasolle opetusklinikan avulla

Metatiedot

Nimeke: Optometrian koulutus uudelle tasolle opetusklinikan avulla

Tekijä: Hekkala Veera; Koskela Sara; Luostarinen Kerttu; Peltokangas Elina; Juustila Tuomas; Kemppainen Leila

Aihe, asiasanat: akkreditointi, korkea-asteen koulutus, käytännön opetus, opetussuunnitelmat, optikot, optometristit

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakouluun ollaan perustamassa optometrian opetusklinikkaa, jonka avulla opiskelijoiden oppimista voidaan syventää. Opetusklinikka tukee optometrian ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä täydennyskoulutettavien optikoiden ja optometristien opetusta. Opetusklinikan tarkoituksena on lisäksi tukea Pohjois-Suomen muita silmäterveydenhuollon toimijoita tarjoamalla lisää resursseja kasvaviin silmäterveydenhuollon käyntimääriin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120799706

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Hekkala, V., Koskela, S., Luostarinen, K., Peltokangas, E., Juustila, T. & Kemppainen, L. 2020. Optometrian koulutus uudelle tasolle opetusklinikan avulla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 103. Hakupäivä 7.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120799706.

Oulun ammattikorkeakouluun ollaan perustamassa optometrian opetusklinikkaa, jonka avulla opiskelijoiden oppimista voidaan syventää. Opetusklinikka tukee optometrian ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä täydennyskoulutettavien optikoiden ja optometristien opetusta. Opetusklinikan tarkoituksena on lisäksi tukea Pohjois-Suomen muita silmäterveydenhuollon toimijoita tarjoamalla lisää resursseja kasvaviin silmäterveydenhuollon käyntimääriin. 

Valokuva, jossa optikko tutkii potilaan näköä.

KUVA: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Optometrian koulutusten kehittäminen vastaamaan silmien terveydentilan tutkimisen ja näkemisen tarpeita

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) optometrian tutkinto-ohjelmaan ollaan perustamassa opetusklinikkaa. Optometrian tutkinto-ohjelmalla on Oamkissa ammattikorkeakoulutason optometristikoulutus sekä maisterivaiheen Clinical Optometry -koulutus. Optometristi on näönhuollon ammattilainen, joka hallitsee näöntutkimisen ja silmän terveydentilan arvioimisen. Optometristin todennäköisin työpaikka on optometrian alan yritys. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä myös silmäpoliklinikalla, yksityisessä silmäsairaalassa, työterveyshuollossa, yrittäjänä ja optisen alan järjestössä. Optometrian maisteritutkinnossa syvennetään silmänterveyden tutkimisen osaamista. Optometrian maisteri voi työskennellä esimerkiksi omalla vastaanotollaan, opettajana tai tutkijana erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä silmäterveydenhuollon yksiköissä. Opetusklinikka perustetaan tutkintojen opetussuunnitelmien toteuttamista ja kliinisen opetuksen parantamista varten. Väestön ikääntymisen vuoksi kliinisistä terveydenhuollon ammattilaisista on kasvava tarve Näe ry. 2019. Kliinisen optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjolle Ouluun. Hakupäivä 6.11.2020. https://naery.fi/2019/09/18/kliinisen-optometrian-ylempi-ammattikorkeakoulututkinto-tarjolle-ouluun/. Optometrian tutkinto-ohjelman koulutusta kehitetään, jotta valmistuvat opiskelijat pystyisivät vastaamaan muuttuviin silmän terveyden tutkimisen ja näkemisen tarpeisiin Järvenpää, E. 2019. Akkreditoinnista potkua potilastyöhön ja kansainvälisyyteen. Näe-lehti 21.5.2020. Hakupäivä 6.11.2020. https://naelehti.fi/2019/05/21/akkreditoinnista-potkua-potilastyohon-ja-kansainvalisyyteen/.

Ammattikorkeakoulutason koulutusta on kehitetty muuttamalla opetussuunnitelmaa The European Council of Optometry and Optics (ECOO) -järjestön asettamien vaatimusten mukaiseksi. ECOO on järjestö, joka pyrkii akkreditoimaan ja yhdenmukaistamaan optometrian ja optiikan kliinisiä koulutusvaatimuksia ympäri Eurooppaa. Karjalainen, A. 2018. ECOO ajaa etujamme Euroopassa. Näe 1/2018. Näe ry, 14. Hakupäivä 19.11.2020. https://naery.fi/2018/03/22/ecoo-ajaa-etujamme-euroopassa/ Akkreditoidun tutkinnon suorittaneen optometristin ammatillinen liikkuvuus EU-maiden välillä on vapaampaa, koska kansallisten viranomaisten on helpompi arvioida hakijoiden koulutusta ja pätevyyttä ECOO 2020. Information for Educational Institutions. Hakupäivä 13.11.2020. https://www.ecoo.info/european-diploma/educational-institutions/. Akkreditaatio on Suomen lisäksi käynnissä tai jo saavutettu tietyissä korkeakouluissa muun muassa Saksassa, Sveitsissä ja Norjassa ECOO 2020. Students. Hakupäivä 13.11.2020. https://www.ecoo.info/european-diploma/students/. Eettisen Neuvoston Hyvän näöntutkimuskäytännön ohjeistuksen Näe ry. 2020. Optometrian Eettinen Neuvosto. Hakupäivä 6.11.2020. http://naery.fi/nae-ry/yhteistyotahot/optometrian-eettinen-neuvosto/ mukaan optometristin ja optikon tehtävänä on arvioida näöntutkimuksen lisäksi myös silmän etuosan ja takaosan terveys koulutuksensa ja kokemuksensa mukaan. 

Suomen ensimmäisen, optometrian tutkinto-ohjelman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taustalla on väestön ikääntyminen. Clinical Optometry -koulutusohjelman opinnot alkoivat Oamkissa syksyllä 2020. Suomalaista silmäterveydenhuoltoa ja optometrian osaamista voidaan edistää merkittävästi uuden korkeakoulututkinnon myötä. Näe ry. 2019. Kliinisen optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjolle Ouluun. Hakupäivä 6.11.2020. https://naery.fi/2019/09/18/kliinisen-optometrian-ylempi-ammattikorkeakoulututkinto-tarjolle-ouluun/ Koulutus tarjoaa korkeatasoista silmä- ja biolääketieteen opetusta sekä antaa valmiudet tunnistaa systeemisten sairauksien silmävaikutuksia Karppanen, M. 2019. Kliinisen optometrian ylempi AMK-tutkinto nostaa alan osaamisen uudelle tasolle. Näe-lehti 10.12.2019. Hakupäivä 5.11.2020. https://naelehti.fi/2019/12/10/kliinisen-optometrian-ylempi-amk-tutkinto-nostaa-alan-osaamisen-uudelle-tasolle/. Kliinisillä silmänterveyden ammattilaisilla on taito ja valmius työskennellä monitieteellisissä terveydenhuollon tiimeissä Näe ry. 2019. Kliinisen optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjolle Ouluun. Hakupäivä 6.11.2020. https://naery.fi/2019/09/18/kliinisen-optometrian-ylempi-ammattikorkeakoulututkinto-tarjolle-ouluun/

Optometrian opetusklinikka edistää ammattilaisten osaamista ja tukee silmänterveydenhuollon palvelukokonaisuutta

Opetusklinikalle luodaan palvelukokonaisuus siellä tarjottavista palveluista. Opetusklinikan ja sen palveluiden tavoitteena on tukea optometrian tutkinto-ohjelman sekä Master-koulutuksen opetussuunnitelmien toteutumista. Opetusklinikan tarkoituksena on luoda toimiva palvelukokonaisuus eri tahojen kanssa toteutettavana yhteistyönä Oulun ja Pohjois-Suomen palveluvalikoimaa laajentaen. Tämä helpottaa palveluihin pääsyä, kun tarjonta lisääntyy. Silmäterveydenhuolto vaatii lisää resursseja, sillä väestön ikääntyessä silmäsairauksien esiintyvyys kasvaa ja silmäterveydenhuollon käyntimäärät moninkertaistuvat Tast, P. 2020. Silmäterveyden peruspalvelut Suomessa. Yhdessä kohti maailman parasta näönhuoltoa. Hakupäivä 20.4.2020. https://tem.fi/documents/1410877/20416260/Silm%C3%A4terveysala_Tast/a7188140-045e-3f29-b522-1461cd37a73f/Silm%C3%A4terveysala_Tast.pdf. Klinikan ei ole tarkoitus kilpailla muiden saatavilla olevien palveluiden kanssa, vaan tukea ja laajentaa niitä.  

Koska vaatimukset optometrian koulutukselle ja osaamiselle ovat lisääntyneet, pyritään opetusklinikalla saamaan monipuolisemmin tutkittavia asiakkaita opiskelijoille. Opetusklinikan monipuolinen asiakasryhmä mahdollistaa laajemman silmien terveydentilan tutkimisen, erilaisten näköongelmien tutkimisen sekä eri ikäryhmien kohtaamisen. Tämä antaa opiskelijoille paremmat valmiudet siirtyä työelämään, kun koulutuksessa opiskeltuja asioita harjoitellaan intensiivisemmin jo opintojen aikana. Opetusklinikan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden osaamista, jolloin he vievät osaamisensa mukanaan työelämään, ja mahdollistavat näin palveluvalikoiman laajenemisen. Hyvän näöntutkimuskäytännön ohjeistuksen mukaisien tutkimusten tekeminen on tämän myötä myöskin varmempaa. 

Optometrian opetusklinikkaa ja sen palveluita on tarkoitus hyödyntää myös täydennyskoulutuksissa. Optikolla ja optometristilla on lakisääteinen velvollisuus kouluttaa itseään säännöllisesti ylläpitäen ja kehittäen omaa ammattiosaamistaan Näe ry. 2020. Optometrian Eettinen Neuvosto. Hakupäivä 6.11.2020. http://naery.fi/nae-ry/yhteistyotahot/optometrian-eettinen-neuvosto/. Muun muassa Oamk järjestää erilaisia täydennyskoulutuksia, joihin kuka tahansa optikko tai optometristi voi osallistua. Täydennyskoulutusten myötä opetusklinikasta saadaan hyötyä muillekin kuin opiskelijoille. 

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Hekkala, V., Koskela, S., Luostarinen, K. & Peltokangas, E. 2020. Osaprojekti Oulun ammattikorkeakoulun optometrian koulutuksen kehittämishankkeeseen. Optometrian koulutuksen käytännön opetuksen ja opetusklinikan tarpeiden kartoittaminen kehittämishankkeelle asetettujen vaatimusten pohjalta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120125353

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus