Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 32/2020

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Metatiedot

Nimeke: Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Tekijä: Saarinen Susanna; Närhi Kaarina

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, opiskelu, soveltuvuus, terveydentila

Tiivistelmä: Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen perustuu ammattikorkeakoululakiin ja -asetukseen. Säädökset ohjaavat muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Tavoitteena on koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuuden parantaminen. Säädöksen mukaista opiskeluoikeuden peruuttamista sovelletaan Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin.

Jo hakuvaiheessa sosiaali- ja terveysalalle hakeva arvioi omaa terveyttään ja toimintakykyään valtakunnallisten linjausten pohjalta. Apua arviointiin hakija saa omalta opinto-ohjaajaltaan, mahdolliselta hoitotaholta sekä Oamkin sorayhdyshenkilöltä. Terveydentilassa voi tapahtua muutoksia opiskeluaikana, jolloin opiskelijan toimintakykyä arvioidaan uudelleen.

Arvioinnin pohjalta opiskeluoikeus voidaan siirtää toiseen koulutukseen ilman uutta opiskelijavalintaa. Muuttunut tilanne vaatii opiskelijalta tai hakijalta sopeutumista, jota tuetaan uraohjauksen avulla. Viimeisimpänä vaihtoehtona on opiskeluoikeuden peruuttaminen. Mikäli opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä ei enää ole, on mahdollista hakea opiskeluoikeuden palauttamista.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-05-18

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042322263

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Saarinen, S. & Närhi, K. 2020. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 3.12.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042322263.

Ratkaisut opiskeluun soveltumattomuuteen perustuvat ammattikorkeakoululakiin ja -asetukseen. Esimerkiksi opiskelijoiden terveydentilaa ja soveltuvuutta alalle arvioidaan hakijavaiheessa ja tarvittaessa myöhemmin opiskelun aikana. Mikäli terveydessä ja toimintakyvyssä huomataan tapahtuneen muutoksia, opiskelija voidaan siirtää toiseen koulutukseen. Viimeisenä vaihtoehtona on opiskeluoikeuden peruuttaminen. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa myöhemmin, mikäli terveydentila sen mahdollistaa.

Säädökset ja soveltamisala

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -lainsäädäntö koskee muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteena voi olla soveltumattomuus, terveydentila, aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös tai rikos. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Niin kutsutun soralainsäädännön tavoitteena on yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuuden parantaminen Ammattikorkeakoulun rehtori 2020. Päätös 27.4.2020/25.

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) kaikilla opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelija voidaan esimerkiksi tarvittaessa lähettää huumausainetestaukseen turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Mikäli testaukseen tulee tarve, se tehdään yhteistyössä Oulun kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa.

Säädöksen Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129 mukaan opiskeluoikeuden peruuttamista sovelletaan Oamkissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, erikoistumiskoulutukset ja opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ovat soralainsäädännön ulkopuolella Ammattikorkeakoulun rehtori 2020. Päätös 27.4.2020/25.

Säädösten perusteella Oamkin ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut soveltamisohjeen. Ohjetta päivitetään rehtorin päätöksellä tarvittaessa. Ammattikorkeakoulun hallitus 2013. Pöytäkirja 13.3.2013/13. Keväällä 2020 ohjetta päivitettiin, koska ammattikorkeakoulujen valintakoeuudistus on tuonut muutoksia hakijan terveydentilan arviointiin.

Opiskelijavalinnassa tarkastellaan terveydentilaa – case sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalle hakeva arvioi jo hakuvaiheessa omaa soveltuvuuttaan terveyden ja toimintakyvyn perusteella (kuva 1). Hakija voi keskustella asiasta oman opinto-ohjaajansa kanssa tehdessään jatko-opintosuunnitelmia. Jos hakijalla on oma hoitotaho, he ovat apuna myös soveltuvuuden arvioinnissa. Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky. Hakupäivä 23.3.2020. https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky Hakija voi olla yhteydessä myös Oamkiin, jossa on nimetty sorayhteyshenkilö.

Kuvassa liikkumisen apuvälineitä

KUVA 1. Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja työ edellyttävät riittävää fyysistä toimintakykyä (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)

Terveydentilavaatimukset määritellään valtakunnallisesti Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky. Hakupäivä 23.3.2020. https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky. Opiskelijaksi otettavan tulee suoriutua opintoihin liittyvistä käytännön tehtävistä ja harjoittelusta. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Oamkissa on laadittu Esteetön opiskelu -asiakirja, jossa esitellään tukitoimia opiskelun haasteisiin Oulun ammattikorkeakoulu. Esteetön opiskelu. Hakupäivä 23.3.2020. http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/ohjaus-ja-opiskelijapalvelut.

Terveydentilassa tapahtuvat muutokset opiskeluaikana 

Opiskelijan terveydessä tai toimintakyvyssä voi tapahtua muutoksia opiskeluaikana. Toisaalta opiskelijavalinnassa tehty ratkaisu voi osoittautua virheelliseksi, eikä opiskelija pystykään tekemään käytännön työtehtäviä tai harjoittelua. Tällaisessa tilanteessa opiskelija voi ahdistua urasuunnitelmansa kariutumisesta ja opiskeluoikeutensa menettämisestä. Opiskelijan on hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman varhain opettajatuutoriin, tutkintovastaavaan tai kampusopoon. Tilanteessa pohditaan uutta urasuunnitelmaa, jotta tulevaisuus näyttäytyisi edelleen valoisana. 

Terveydentilassa tapahtunut muutos ei välttämättä johda opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Ammattikorkeakoulu selvittää yhdessä opiskelijan kanssa hänen mahdollisuuttaan hakeutua muuhun koulutukseen. (Kuva 2.) Opiskelija voidaan esimerkiksi hänen suostumuksellaan siirtää ammattikorkeakoulussa muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Kuvassa verinäytteenottoputkia

KUVA 2. Opiskelu eri tutkinto-ohjelmissa edellyttää erilaista toimintakykyä Sosiaali- ja terveysalalla (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)

Oamkissa tutkintovastaava ja opiskelija neuvottelevat opiskelijan mahdollisuudesta jatkaa tutkinto-ohjelmassa henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla. Mikäli se ei ole mahdollista, keskustellaan opiskelijan siirtymisestä toiseen tutkinto-ohjelmaan. Jos opiskelija haluaa siirtyä omasta tahdostaan toiseen tutkinto-ohjelmaan ja siirtyminen on mahdollista, rehtori voi vahvistaa asian päätöksellään. Uudessa tutkinto-ohjelmassa tutkintovastaava hyväksyy opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Ammattikorkeakoulun rehtori 2020. Päätös 27.4.2020/25.

Mikäli opiskelijan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämisestä tai toiseen tutkinto-ohjelmaan siirtymisestä, asia siirtyy Soralautakunnan käsiteltäväksi Ammattikorkeakoulun rehtori 2020. Päätös 27.4.2020/25.. Soralautakunnan tehtävä on hankkia tarpeellinen selvitys ja kuulla opiskelijaa asiassa sekä valmistella esitys opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Päätöksen siitä tekee ammattikorkeakoulun hallitus. (Ks. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932.) 

Päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta ei ole välttämättä lopullinen. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita terveydellisiä syitä ei enää ole. Opiskelija toimittaa ammattikorkeakoululle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 23.3.2020. http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta soralautakunnalta opiskeluoikeuden palauttamisprosessiin liittyen. Ammattikorkeakoulun rehtori 2020. Päätös 27.4.2020/25.

Muuttunut urasuunnitelma

SORA-lainsäädännön tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Jo hakuvaiheessa hakijaa ohjataan arvioimaan omaa terveydentilaa, jotta uravalinta olisi realistinen hakijan terveydentila huomioiden. Mikäli opiskelijan opinnot eivät voi terveydellisistä syistä jatkua alkuperäisen urasuunnitelman mukaisesti, SORA-lainsäädäntö voi mahdollistaa uuden ammatillisen uran ilman uutta opiskelijavalintaa. Opiskelijalle voi löytyä soveltuva uusi tutkinto-ohjelma ammattikorkeakoulun sisältä. Vasta viimeinen vaihtoehto on, että opiskeluoikeus peruutetaan. Terveydentilan salliessa opiskeluoikeus voidaan myöhemmin palauttaa.

Muuttunut urasuunnitelma vaatii hakijalta tai opiskelijalta sopeutumista uuteen tilanteeseen. Joillekin tilanne voi olla hyvinkin kipeä ja asian työstäminen vaatia aikaa. Toiselle voi olla helpotus, kun löytyy uusi urasuunnitelma jopa samalta ammattialalta. Molemmissa tilanteissa hakija tai opiskelija saa tukea uraohjauksesta. Aluksi SORA-lainsäädäntö voi tuntua uhalta, koska se voi estää tai romuttaa suunnitellun uran. SORA on kuitenkin mahdollisuus, jolla varmistetaan hakijan ja opiskelijan oma ja asiakkaiden turvallisuus. 

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus