Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2020

Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimet ja tuen erityispiirteet sairaanhoitotyössä

Metatiedot

Nimeke: Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimet ja tuen erityispiirteet sairaanhoitotyössä. Teoksessa K. Kosonen (toim.) Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja

Tekijä: Karttunen Markus; Ronkainen Sanna

Aihe, asiasanat: hoitoala, koulutus, maahanmuuttajat, sairaanhoitajat

Tiivistelmä: Sairaanhoitajan työ on hyvin säänneltyä ja siinä korostuu erityisesti potilasturvallisuus. Hyvä vuorovaikutus toimii tärkeänä työvälineenä kaikissa hoitotilanteissa. MAIKO-polkuopintoihin valittiin seitsemän opiskelijaa. Opiskelijoiden tukitoimissa keskityttiin antamaan valmiuksia sekä opiskeluun että sairaanhoitajan vaativaan työhön.

Tukitoimien painopiste siirtyi lukuvuoden aikana opiskelutaitojen harjoittelusta yhä enemmän kommunikaatioon ja parempaan substanssin hallintaan. Käytännön harjoittelu toimi lukuvuoden puolivälissä hyvänä mittarina osaamiselle. Opettajilta saadun palautteen perusteella maahanmuuttajaopiskelijat olivat motivoituneita ja aktiivisia oppijoita. Myös harjoittelukentän palaute oli positiivista. Opiskelija olivat tyytyväisiä opiskeluun, vaikka kielitaito aiheutti toisinaan haasteita. Kaikki seitsemän halusivat jatkaa tutkinto-opiskelijaksi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-11-16

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100277679

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karttunen, M. & Ronkainen, S. 2020. Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimet ja tuen erityispiirteet sairaanhoitotyössä. Teoksessa K. Kosonen (toim.) Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 20.1.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100277679.

Sairaanhoitaja-opinnoissa korostuu vahva teoreettinen osaaminen, kliiniset kädentaidot ja teorian soveltaminen käytäntöön. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja ohjausosaamista. MAIKO-opiskelijoiden tukitoimissa keskityttiin näiden osa-alueiden kehittämiseen tukityöpajoissa. Tavoitteena oli lisätä valmiuksia toimia käytännön hoitotilanteissa potilasturvallisesti. 

Kuvituskuva ovista

KUVA 1. Ovi kohti sairaanhoitajan unelmaa (kuva: Fatemeh Mohammadi)

Ammattikorkeakoulusta eväitä sairaanhoitajan työhön

Sairaanhoitajan työ on hyvin säänneltyä ja sitä ohjaavat monet eri lait. Laissa määritellään, millainen pätevyys sairaanhoitajalla täytyy olla Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 28.6.1994/559. Finlex. Hakupäivä 5.6.2020. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559. Myös potilaan asema ja oikeudet on säädetty laissa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. Finlex. Hakupäivä 5.6.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785. Kyseiset säädökset toimivat Suomessa hoitotyön toiminnan perustana, mutta ne voivat poiketa merkittävästi maahanmuuttajan lähtömaan säädöksistä ja hoitotyön toimintakulttuurista. On tärkeää, että maahanmuuttajaopiskelija sisäistää suomalaiset toimintaperiaatteet heti opintojensa alkuvaiheessa, minkä lisäksi sairaanhoitotyön substanssin haastava teoria täytyy ottaa haltuun. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota opiskelijoille sitä teoreettista ja käytännön osaamista, mitä työelämä ja sen kehittäminen vaativat. Lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on tukea opiskelijan ammatillista kasvua opintojen ajan. Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Finlex. Hakupäivä 5.6.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 Sairaanhoitajaopiskelijoiden tukitoimilla on pyritty vastaamaan näihin tarpeisiin. 

Ensimmäisellä lukukaudella maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimien painopisteet muokattiin tarpeiden mukaan

Hoitotyön koulutusohjelman MAIKO-polkuopintoihin valittiin yhteensä seitsemän maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Alusta alkaen asiantuntijatukipajoissa keskityttiin positiivisen oppimisilmapiirin tukemiseen. Lisäksi jokaista opiskelijaa aktivoitiin ohjauksen ja opettamisen keinoin osallistumaan keskusteluihin ja tuomaan näkemyksiään esiin, mikä osaltaan edisti myös heidän osallisuuttaan muillakin oppitunneilta. Tavoitteena oli sitouttaa opiskelijat opiskeluun ja auttaa heitä sisäistämään hoitotyön ydin. Tässä prosessissa hyödynnettiin maahanmuuttajaryhmän opiskelijoiden aikaisempaa osaamista. Maikolaiset olivat innokkaita ja osallistuvia, mikä tuotiin esille myös opettajilta saaduissa palautteissa. 

Opintojen aluksi keskusteltiin maikolaisten kotimaissaan käyttämistä opiskelutavoista. Heidän hyväksi havaitsemiaan opiskelumenetelmiä pyrittiin siirtämään mahdollisuuksien mukaan myös suomalaiseen opiskelukulttuuriin. Erityisesti opiskelijoiden tunnollisuus oli huomattavaa. Myös suomalaiseen opiskelukulttuuriin perehdyttiin koko lukuvuoden ajan. Kotimaissaan heidän opiskelunsa oli perustunut lähinnä behavioristiseen oppimiskäsitykseen, joten konstruktivistisen oppimiskäsityksen omaksuminen vei aikaa Ertmer, P. & Newby, T. 2013. Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly 26 (2), 43–71. Hakupäivä 26.8.2020. https://doi.org/10.1002/piq.21143. Jonkin verran haasteita aiheutti myös sisäistää se, että Suomessa opettajaa voi lähestyä pelkäämättä saavansa huonon tai vaikean opiskelijan maineen.

Alkuorientaatioiden ja korkeakouluopiskeluun sekä -tekniikoihin perehtymisen jälkeen tukipajoissa keskityttiin ryhmäläisten oppimistarpeisiin sekä substanssiosaamisen kehittymiseen yhdessä suomen kielen kanssa. Ensimmäisen lukukauden tukipajoissa harjoiteltiin erilaisia suomen kielen ilmaisuja, oikeiden käsitteiden käyttöä ja potilaan haastattelemista. Tämän arvioitiin helpottavan opiskelijoiden käytännön harjoitteluun siirtymistä, joka oli edessä jo ensimmäisen lukukauden lopuksi. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, että he saivat harjoitella suomen kieltä ohjatuissa hoito- ja työtilanteissa jo ennen harjoittelua. Hyvärisen, Metsälän, Koivulan ja Kaunosen Hyvärinen, N., Metsälä, J., Koivula, M. & Kaunonen, N. 2017. Maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia sopeutumisesta työhön ja työyhteisöihin: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva hoitotyö 15 (2), 3–13. mukaan yhteinen kieli on helpottanut myös valmiiden sairaanhoitajien sopeutumista työelämään ja työyhteisöihin. Tämä osaltaan motivoi myös oppimaan kieltä lisää ja kielen hallinta onkin erittäin tärkeä hoitotyön työyhteisön välisissä sosiaalisissa tilanteissa. 

Harjoittelussa osaaminen pääsi koetukselle

Ensimmäisen lukukauden loppuun ajoittunut viiden viikon ohjattu käytännön harjoittelu toimi erittäin hyvänä orientaationa sairaanhoitajan työhön. Sen lisäksi, että opiskelijat pääsivät harjoittelemaan käytännön hoitotyöhön opiskelemiaan substanssin osaamisalueita, oppivat he siellä ennen kaikkea suomalaista hoitotyön työkulttuuria, ikäihmisten kohtaamista ja kieltä. Jokaisen opiskelijan suomen kielen kehittyminen oli merkittävää, koska he saivat kuulla, puhua ja kirjoittaa sitä joka päivä. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kysyä toistuvasti, jos he eivät tulleet ymmärretyiksi tai eivät ymmärtäneet asioita vuorovaikutustilanteissa. Ohjaava opettaja kävi tapaamassa opiskelijoita joka viikko harjoitteluyksiköissä. Ohjaustapaamisiin osallistui opiskelijan lisäksi harjoittelua käytännössä ohjaava sairaanhoitaja. Ohjauskeskusteluissa käsiteltiin maahanmuuttajaopiskelijan onnistumisia ja kehittymistarpeita, mutta myös suomen kielen taidon kehittymistä sekä keinoja sen edistämiseksi. Opiskelijat, joilla suomenkielisiä kontakteja on vähän, korostivat harjoittelun merkitystä kielen oppimisessa. 

Toisella lukukaudella vastuunotto omista opinnoista lisääntyi

Toisen lukukauden tavoitteena oli tukea opiskelijoita itsenäisempään työskentelyyn omissa opinnoissaan. Tukipajoissa painopiste oli substanssin hallinnassa, ja pajoissa opiskeltiin potilasesimerkkien ja simulaatio-oppimisen avulla teoriassa opiskeltuja asioita. Harjoitusten tavoitteena oli auttaa opiskelijoita yhdistämään teoriaa todellisiin hoitotilanteisiin. Kaikki opiskelijat saivat myös keikkatyötä hoivakodeista, mikä osaltaan paransi osaamisen soveltamista käytännön hoitotyöhön. Opiskelijoita kannustettiin käyttämään suomen kieltä mahdollisimman paljon myös arkielämän tilanteissa, sillä omaehtoisen kielen harjoittelun on todettu edistävän kielitaitoa Hyvärinen, N., Metsälä, J., Koivula, M. & Kaunonen, N. 2017. Maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia sopeutumisesta työhön ja työyhteisöihin: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva hoitotyö 15 (2), 3–13.

Koronatilanteen vuoksi opetus siirtyi etäopetukseksi kolmea kuukautta ennen lukukauden loppua. Opiskelijoiden opiskelutaidot olivat tässä vaiheessa jo riittävät ja mukautuminen uuteen tilanteeseen oli sujuvaa. Etätukipajoissa suurimmaksi tarpeeksi osoittautui kirjallisten tehtävien ohjaus. Lisäksi pajoissa varmistettiin jokaisen opiskelijan opinnoissa edistyminen hyödyntäen asiantuntijoiden ohjausta ja opiskelijoiden toisilleen antamaa vertaistukea. Enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettiin myös yksilöohjausta tehtävien tekemistä varten. 

Korkea motivaatio luo uskoa tulevaisuuteen

Opettajien palautteiden mukaan MAIKO-opiskelijat olivat hyvin motivoituneita ja innokkaita opiskelemaan ja oppimaan. Toisinaan kielitaito aiheutti haasteita oppitunneilla, mutta toisilta opiskelijoilta saatu tuki auttoi tilanteista selviytymisessä. Lisäohjausta ja -tukea tarvittiin myös kirjallisissa tehtävissä. Suomalaiset opetusmenetelmät aiheuttivat aluksi haasteita MAIKO-opiskelijoille, mutta kevätlukukaudella itsenäinen opiskelu alkoi sujua. Kielitaito kehittyi lukuvuoden aikana. Opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskeluun ja kaikki MAIKO-opiskelijat halusivat jatkaa tutkinto-opiskelijoiksi. Harjoittelukentiltä saatu palaute oli positiivista ja suurin osa ryhmästä sai kesätyötä hoitoalalta. Tämä kertoo osaltaan siitä, että opiskelijat ovat saavuttaneet asettamansa tavoitteet vuoden aikana.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus