Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2020

Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen erityispiirteet sosionomiopinnoissa

Metatiedot

Nimeke: Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen erityispiirteet sosionomiopinnoissa. Teoksessa K. Kosonen (toim.) Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja

Tekijä: Tervasoff Päivi; Kurttila Sanna

Aihe, asiasanat: koulutus, maahanmuuttajat, sosiaaliala, sosionomit

Tiivistelmä: Maahanmuuttajaopiskelijoita valittiin erillisvalinnalla sosionomin polkuopintoihin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Hakijoista opintoihin pääsi seitsemän henkilöä, joista viisi jatkoi opintojaan ensimmäisen lukuvuoden ajan. Maahanmuuttajaopiskelijat saivat nimen MAIKO-ryhmä. Sosionomin opinnoissa opiskelleet MAIKO-ryhmäläiset saivat jokainen vuoden aikana kerrytettyä opintopistemäärät 55 opintopisteeseen päästen näin suoraan tutkintoon.

MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijat saivat ensimmäisen lukuvuoden aikana säännöllistä tukea viikoittain pienryhmäohjauksina. Lisäksi heillä oli mahdollisuus saada yksilöohjausta. Tukipajojen sisällöt muotoutuivat opiskelijoiden tuen tarpeen sekä opiskeltavien sisältöjen mukaan. Tukipajoja ohjasivat hanketoimijoista sosiaalialan lehtorit, ja joitain kertoja toimittiin yhdessä suomen kielen lehtorin kanssa.

Opettajapalautteet korostivat maahanmuuttajaopiskelijoiden tuomaa valoisuutta ja positiivisuutta ilmapiiriin sekä heidän aktiivisuuttaan tunneilla. Maahanmuuttajaopiskelijoiden ahkeruus, positiivisuus ja sinnikkyys näkyivät myös tukipajoissa. Tiivistahtinen syksy oli maahanmuuttajaopiskelijoille haastava. Suomen kieli ja sosiaalialan ammattisanojen ymmärtäminen kuormittivat MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijoita samaan aikaan, kun he ryhmäytyivät muun ryhmän kanssa.

MAIKO-ryhmän sosionomeilta kerättiin palautetta ohjauksesta ja tarjotusta tuesta. Positiivista palautetta saatiin etenkin opiskelijoiden kannustamisesta ja motivoinnista. Palautteissa opiskelijat toivoivat lisää vertaistukea muilta maahanmuuttajaopiskelijoilta, enemmän vapaamuotoista ohjausta ja kirjoittamisen ohjausta.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-11-16

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100176441

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tervasoff, P. & Kurttila, S. 2020. Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen erityispiirteet sosionomiopinnoissa. Teoksessa K. Kosonen (toim.) Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 20.1.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100176441.

MAIKO – Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun -hankkeen sosionomiopiskelijat saivat säännöllistä ohjausta tukipajoissa. Tukipajojen sosiaalialan sisällöt muodostuivat opiskelijoiden toiveiden ja tuen ja tarpeen mukaan. Ohjauksesta saatiin positiivista palautetta etenkin opiskelijoiden kannustamisesta ja motivoinnista. Palautteissa opiskelijat toivoivat lisää vertaistukea muilta maahanmuuttajaopiskelijoilta, enemmän vapaamuotoista ohjausta ja kirjoittamisen ohjausta. Kaikki MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijat valittiin tutkinto-ohjelman opiskelijoiksi heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen.

Kuvituskuva, jossa Oamkin logo ja käsiä.

KUVA 1. Onnekas vuosi (kuva: Päivi Tervasoff)

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta valmistuu sosionomeja

Sosionomin ammatti on laillistettu ja siihen oikeuden myöntää sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Oikeus sosionomin ammattiin kuuluu niille, jotka ovat suorittaneet Suomessa sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon. Valvira. 2015. Sosionomin ja geronomin hakemusohjeet. Hakupäivä 13.5.2020. https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosionomin-ja-geronomin-hakemusohjeet

Valvira voi myöntää ammatinharjoittamisoikeuden hakemuksesta ja tietyin ehdoin Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen kansalaisille sekä näiden alueiden ulkopuolisten valtioiden kansalaisille perustuen suoritettuun koulutukseen ja siitä myönnettyyn todistukseen tai muuhun asiakirjaan. Helminen J. 2019. Sosionomin ammattiin ulkomailla suoritetulla koulutuksella – Ammattipätevyyden arviointi ja ammatinharjoittamisoikeuden hakeminen Suomessa. Diak Puheenvuoro 27, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 1.6.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-346-9 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817. Finlex. Hakupäivä 13.5.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan vuonna 2016. Lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Valvira. 2015. Sosiaalihuollon ammattioikeudet. Hakupäivä 13.5.2020. https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet

SOTE-silta – Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku (ESR) -hankkeessa on kuvattu ulkomailla sosionomin ammattiin soveltuvan koulutuksen suorittaneiden ammatinharjoittamisoikeuksien hakumenettelyä Suomessa. Tällä hetkellä Valviran esityksestä Diakonia- tai Metropolia-ammattikorkeakoulu ovat käsitelleet hakemuksen, tehneet lausunnon ja järjestäneet tarvittaessa kelpoisuuskokeen. Hankkeen tuloksena todetaan, että sosionomin ammatinharjoittamisoikeuksien hakuprosessi tulisi olla hakijalle nopeampaa ja hakijoiden käytössä tulisi olla käyttäjälähtöisempiä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Suomeen muuttaneiden sosiaalialan ammattilaisten työuraa pitäisi tukea joustavammin. Helminen J. 2019. Sosionomin ammattiin ulkomailla suoritetulla koulutuksella – Ammattipätevyyden arviointi ja ammatinharjoittamisoikeuden hakeminen Suomessa. Diak Puheenvuoro 27, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 1.6.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-346-9

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä, jotta ihmisten avun ja tuen tarpeisiin voidaan vastata nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstön rekrytointitarve kasvaa koko ajan. Tästä syystä sosiaali- ja terveysalalle kouluttautuneet ja kouluttautuvat maahanmuuttajat tulee toivottaa tervetulleiksi ammattialojen koulutuksiin ja työelämään. Heidän sitoutumistaan sosiaali- ja terveysalan työhön Suomessa tulee edistää ohjauksella ja perehdytyksellä. Helminen J. 2019. Sosionomin ammattiin ulkomailla suoritetulla koulutuksella – Ammattipätevyyden arviointi ja ammatinharjoittamisoikeuden hakeminen Suomessa. Diak Puheenvuoro 27, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 1.6.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-346-9

Ensimmäinen lukuvuosi sosionomin opinnoissa

Maahanmuuttajaopiskelijoita aloitti sosiaalialan (sosionomin) opinnoissa yhteensä seitsemän. Maahanmuuttajaopiskelijat saivat nimekseen MAIKO-ryhmä. He kaikki aloittivat samassa sosionomien päivätoteutuksen ryhmässä. Myöhemmin syksyllä jatkavia maahanmuuttajaopiskelijoita oli jäljellä viisi. Kaikilla opiskelijoilla oli aiempi koulutus, suurimmalla osalla useampi, mutta yhtään suoraan sosionomin tutkintoon rinnastettavaa koulutustaustaa ei ollut. 

Syksyn 2019 sosionomiryhmät aloittivat sosiaalialan uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Opinnot olivat rakenteeltaan viiden opintopisteen kokoisia ja niitä oli paljon. Opintojen aloitus ja syksyn opintotahti olivat kiivaita. Opiskelijoiden lukujärjestykset olivat täydet. Kirjallisia töitä sekä ryhmätehtäviä oli runsaasti ja opintopäivät olivat pitkiä. Maahanmuuttajaopiskelijat aloittivat opintonsa jo viikkoa ennen muita opiskellen suomen kieltä. Suomea opiskeltiin koko lukuvuoden ajan säännöllisissä tukipajoissa omana opintojaksonaan. Samoin vuoden ajan toimivat viikoittaiset sosiaalialan tukipajat pienryhmissä, ja sen lisäksi tarjottiin yksilöohjausta.

Tukipajoissa sosiaalialan maahanmuuttajaopiskelijat toivoivat keskeisten ydinasioiden kertaamista. Joitakin sosiaalialan sisältöjä kerrattiin ja sisällöistä keskusteltiin yhdessä. Usein keskusteltiin myös opintojen etenemisestä ja opintotahdissa pysymisestä sekä omasta hyvinvoinnista. Opiskelun ripeässä aikataulussa pysymistä tuettiin katsomalla tulevia tehtäviä ja tehtävänantoja yhdessä ja tarkentamalla niitä tarvittaessa.

Opintojen ennakointi oli tärkeää, jotta opiskelijat pysyivät opintojen aikataulussa. Sosiaalialan opettajat jakoivat pääsyn oman opintojaksonsa Moodle-oppimisalustaan. Näin hankkeen asiantuntijat pääsivät helposti katsomaan sisältöjä, materiaalia ja ennakoimaan tulevia tehtäviä. 

Kielelliset haasteet olivat suurin ponnistus opinnoissa. Tutustuimme tukipajoissa lukemista helpottaviin tukivälineisiin, kuten erivärisiin lukikalvoihin ja lukiviivottimiin Erilaisten oppijoiden liitto ry. Oppimisen apuvälinekeskus. Lukiviivaimet ja lukikalvot. Hakupäivä 6.5.2020. https://www.eoliitto.fi/oppimisen-apuvalineet/myyntituotteet/. Opiskelijoiden toiveesta pidettiin harjoitustentti sekä tutustuttiin erilaisiin opiskelumenetelmiin. 

Yksi parhaimmista tukipajoista oli se, jossa MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijat kuulivat valmistumisvaiheessa olevan maahanmuuttajataustaisen sosionomin kokemuksia opiskelusta. Vertaisopiskelijan kannustusterveiset saivat paljon kiitosta ja motivoivat alkuvaiheen opinnoissa olevia maahanmuuttajaopiskelijoita. Palautteessaan he toivoivat enemmän maahanmuuttajaopiskelijoiden yhteisöllisyyden tukemista sekä vapaamuotoista ohjausta joko vertaisopiskelijalta tai opettajalta (ks. kuvio 1). Vertaistuen tarkoituksena on edistää osallistujien jaksamista ja hyvinvointia sekä mahdollisesti antaa voimaantumisen kokemuksia. Salonen, M. (toim.) 2012. Voimauttavan vertaisohjauksen käsikirja. Tampere: Leijonaemot ry.

MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijoiden palautteita

KUVIO 1. MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijoiden palautteita (kuvio: Päivi Tervasoff)

Palautteista jatkokehittämiseen

Kuvioon 1 on koostettu sosionomin MAIKO-ryhmän antamat palautteet. Onnistumiset on kuvattu pilvipolkuna ja sen alla ovat opiskelijoiden toiveet jatkosta nuolen muodossa. Onnistumisesta saatiin paljon palautteita, mutta myös toiveita jatkotyöskentelyyn. 

Opiskelijat saivat tehtävien sisältöjen tarkistamiseen yksilöohjausta, jota he hyödynsivät eniten opintojen alussa. Opiskelijapalautteessa korostui kiitollisuus saadusta tuesta, mutta samalla huoli tuen jatkumisesta. Positiivista palautetta saatiin paljon opiskelijoiden kannustamisesta ja motivoinnista. Tehtävien osalta koettiin hyvänä tehtävänantojen tarkentaminen, tehtävissä tukeminen ja niiden tarkistaminen. Palautteen saaminen koettiin erittäin tärkeäksi ja sitä myös kaivattiin enemmän koko opintojen ajalle.

Opiskelijoiden mukaan vapaamuotoiselle keskustelulle jäi liian vähän aikaa. Usein tukipajat täyttyivät sosiaalialan sisällöistä ja käytännön asioista. Hyvinvointikuulumisten kyselemiseen ja kokemusten jakamiseen pitää jäädä aikaa, kun opiskellaan näin tiiviisti. Asiantuntijoiden nopea reagointi ja saatavilla oleminen koettiin hyväksi tueksi. 

Vertaistuki muilta maahanmuuttajaopiskelijoilta, vapaamuotoinen ohjaus ja kirjoittamisen ohjaus koettiin tärkeäksi jatkossa. Sosionomiopiskelijoilla on paljon kirjallisia tehtäviä, joten kirjallinen ohjaus on hyvä huomioida. MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijat voivat toimia itse jatkossa vertaistukena uusille maahanmuuttajaopiskelijoille ja jakaa kokemuksiaan. 

Onnekas vuosi

Itsevarmuus näkyi opiskelijoiden opinnoissa melko nopeasti, ja he osoittautuivat erittäin motivoituneiksi. Saman asian huomasivat heidän opiskeluryhmänsä ja sosiaalialan opettajansa. Opettajapalautteet korostivat maahanmuuttajaopiskelijoiden tuomaa valoisuutta ja positiivisuutta ilmapiiriin sekä heidän aktiivisuuttaan tunneilla. Maahanmuuttajaopiskelijoiden ahkeruus, positiivisuus ja sinnikkyys näkyivät myös tukipajoissa. Se oli arvokas kokemus MAIKO-hankkeen toimijoille.  

Tiivistahtinen syksy oli maahanmuuttajaopiskelijoille haastava. Suomen kielen ja sosiaalialan ammattisanojen ymmärtäminen kuormittivat MAIKO-ryhmän opiskelijoita samaan aikaan, kun he ryhmäytyivät muun ryhmän kanssa. Kielelliset vaikeudet kuormittivat välillä tiiviin aikataulun keskellä koko ryhmää. Ryhmätöiden ja opintojen määrä oli kaikilla suuri. Yhteistyö ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa lisääntyi opintojen aikana.  

Yksilöllinen tuki, ohjaus ja oppimisympäristön hyvä ilmapiiri kannustavat jatkamaan opintoja. Kaikkien oppijoiden osallisuutta painottava lähtökohta voidaan nähdä keskeisenä yhteisenä nimittäjänä onnistuneelle koulutukseen integroitumiselle. Puukko, M., Vuori, H. & Kuukka, K. (toim.) 2019. Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus. Hakupäivä 13.5.2020. https://karvi.fi/app/uploads/2019/05/KARVI_1419.pdf

MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijat osoittivat ahkeruutensa. He pysyivät aikataulussa ja saivat hyviä arvosanoja. Jokaisen hankkeessa mukana olleen sosionomiopiskelijan opintopisteet ylittivät keväällä 55 opintopisteen rajan, enimmillään opintopisteitä kertyi yli 70. 

Kaikki MAIKO-ryhmän sosionomit valittiin tutkinto-ohjelman opiskelijoiksi heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. Lisäksi yksi MAIKO-ryhmän sosionomiopiskelijoista sai sosiaalialan työtä jo ensimmäisenä kesänä. Onnekas vuosi!

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus