Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 110/2020

Uusia mahdollisuuksia kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi – Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen Master-opinnoissa

17.12.2020 ::

Metatiedot

Nimeke: Uusia mahdollisuuksia kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi – Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen Master-opinnoissa

Tekijä: Ruotsalainen Heidi; Kurttila Sanna (toim.)

Aihe, asiasanat: asiantuntijuus, kirjoittaminen, korkea-asteen koulutus, kuntoutuspalvelut

Tiivistelmä: Uusia mahdollisuuksia digitaalisten ja asiakaslähtöisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi kokoaa yhteen kuntoutuksen asiantuntija opiskelijoiden (YAMK) ja opettajien kirjoittamia artikkeleita osana kuntoutuksen Master-opintoja. Ensimmäisessä artikkelissa esitellään asiantuntija-artikkelin kirjoittamista yhteisöllisenä ja moniammatillisena oppimisprosessina Master-opinnoissa. Kolme seuraavaa esittelevät uusia mahdollisuuksia kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi, kuten tekoälyä, omakuntoutusjärjestelmää ja kuntoutuksen palveluohjausta. Viimeisessä artikkelissa arvioidaan opiskelijoiden kokemuksia asiantuntija-artikkelin kirjoittamisesta oppimisprosessina.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-12-17

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-209-5

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-209-5

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Ruotsalainen, H. & Kurttila, S. (toim.) 2020. Uusia mahdollisuuksia kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi – Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen Master-opinnoissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 110. Hakupäivä 7.3.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-209-5.

Kuntoutuksen Master-opintojen keskeisenä tavoitteena on arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntäen. Tässä kokoomajulkaisussa esitellään erilaisia mahdollisuuksia parempien kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi. Artikkelit on kirjoitettu osana kuntoutuksen Master-opintoja. Oppimisprosessi eteni vaiheittain ja vaati opiskelijoilta sitoutumista, tavoitteellisuutta sekä vastuunottoa.

Valokuva, jossa paperilla sanat ongelma, koulutus, tieto, oppiminen ja ratkaisu.

KUVA: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Esipuhe

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän on arvioitu olevan pirstaleinen, jonka kehittäminen vastaamaan väestön monitahoisia kuntoutuksen tarpeita osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää vaatii saumatonta ja moniammatillista yhteistyötä. Digitalisaatiota lisäämällä ja teknologiaa hyödyntämällä voidaan osittain vastata palvelujen koordinoinnin, järjestämisen sekä oikea-aikaisuuden haasteisiin. Myös asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen sujuvuutta on mahdollista kehittää kuntoutuspalvelujen uudenlaisella tarkastelulla. Kuntoutuksen Master-opiskelijoilta edellytetään kykyä ratkaista vaativia kuntoutuksen kehittämishaasteita moniammatillisesti. Kuntoutuksen palvelujärjestelmän arviointi ja kehittämishaasteiden tunnistaminen vaatii laaja-alaista näkökulmaa. Yhteisöllinen työskentely ja oppiminen mahdollistaa asiantuntijuuden jakamisen. Oulun ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen Master-opinnoissa opiskellaan moniammatillisesti, mutta myös monialaisesti.

Tämän kokoomajulkaisun tarkoituksena on esitellä kolme yhteisöllisesti ja moniammatillisissa ryhmissä tuotettua asiantuntija-artikkelia teemasta digitaalisia mahdollisuuksia asiakaslähtöisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi. Artikkelit tuotettiin osana kuntoutuksen asiantuntijan (YAMK) tutkinto-ohjelman opintojaksoa "Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit kokonaisuutta". Oppimismenetelminä käytettiin yhteisöllistä ja moniammatillista asiantuntijakirjoittamista. Tässä kokoomajulkaisussa esitellään ensin oppimismenetelmä ja kuvataan oppimisprosessi. Viimeisessä artikkelissa kuvaillaan opiskelijoiden kokemuksia oppimisprosessista, asiantuntijakirjoittamisvalmiuksien kehittymisestä, oman ja ryhmän toimijuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä kirjoitusprosessin aikana. Tämän kokoomajulkaisun tavoitteena on tuottaa uusia kehittämisideoita asiakaslähtöisten kuntoutuspalvelujen ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on esitellä ja arvioida asiantuntija-artikkelin kirjoittamista oppimismenetelmänä, jonka avulla on mahdollista tuottaa uusia ideoita, kehittää kuntoutuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta ja asiantuntijaviestintää.

 

Oulussa 10.12.2020

Heidi Ruotsalainen
Sanna Kurttila

Asiantuntijakirjoittaminen yhteisöllisenä oppimismenetelmänä kuntoutuksen Master-opinnoissa

Asiantuntijakirjoittaminen yhteisöllisenä oppimismenetelmänä kuntoutuksen Master-opinnoissa

Kurttila Sanna, Ruotsalainen Heidi

Yhteisöllinen oppiminen vahvistaa asiantuntijuutta toimia moniammatillisissa työryhmissä sekä vahvistaa oman alan asiantuntijaosaamista. Kuntoutuksen Master-opinnoissa opiskellaan yhteisöllisesti ja moniammatillisesti. Oulun ammattikorkeakoulun kuntoutuksen Master-opiskelijat toteuttivat asiantuntijakirjoitukset moniammatillisina ryhmätyöskentelyinä.

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä haltuun tekoälyn keinoin

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä haltuun tekoälyn keinoin

Arvelin Minna, Guellaï Katariina, Komu Maria, Malinen Liisa, Oiva Hannele, Rannos Heidi-Johanna, Kurttila Sanna, Ruotsalainen Heidi

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän pirstaleisuus haastaa kuntoutuspalvelujen tuottajien toimintaa ja vaikeuttaa asiakkaan tilannetta. Tekoälyn hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa voisi mahdollistaa tehokkaamman ja oikea-aikaisemman kuntoutuksen sekä osallistaa asiakasta oman kuntoutuksensa asiantuntijana.

Omakuntoutusjärjestelmällä tehoa asiakaslähtöiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön kuntoutuksessa

Omakuntoutusjärjestelmällä tehoa asiakaslähtöiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön kuntoutuksessa

Hast Laura, Hautala Saana, Rissanen Johanna, Saralinna Susanna, Ruotsalainen Heidi, Kurttila Sanna

Moniammatillinen yhteistyö ja sen tarve tunnistetaan kaikilla kuntoutuksen osa-alueilla. Kuitenkin edelleen asiakaskokemuksissa nousee esiin haasteita kuntoutuksen saumattomuudesta yli organisaatiorajojen. Kuntoutusta kuvaa usein pirstaleisuus ja tämä haaste nostaa esiin kuntoutujien tarpeen yhdyshenkilölle, johon olla yhteydessä, kun asiakkaan tarpeita, oikeuksia ja velvollisuuksia tunnistetaan. 

Kuinka voin auttaa

"Kuinka voin auttaa?" Kuntoutuksen palveluohjauksella voidaan tukea kuntoutusprosessin etenemistä

Nuutinnotko Anne, Kulppi-Nurminen Marika, Rautio Tarja, Ravelin Marika, Kurttila Sanna, Ruotsalainen Heidi

Vaikuttavalle ja oikea-aikaiselle kuntoutuksen palveluohjauksen kehittämiselle on tarvetta. On tärkeää, että palvelua tarvitseva asiakas tai hänen omaisensa saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä kontaktin kuntoutuspalvelujen ohjauksen ammattilaiseen ja palvelutarpeen selvittämiseen. Palveluohjauksessa käsitellään niin etuuksien kuin kuntoutuspalveluiden saamisen mahdollisuuksia. 

Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen

Asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen on vastuullista ja tavoitteellista toimintaa – Kuntoutuksen Master-opiskelijoiden kokemukset artikkelin kirjoittamisesta

Ruotsalainen Heidi, Kurttila Sanna

Yhteisöllinen ja moniammatillinen asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen on menetelmä, jota voidaan käyttää, kun halutaan kehittää valmiuksia asiantuntijana toimimiseen. Kuntoutuksen Master-opiskelijoiden kokemukset oppimisprosessista ovat positiiviset ja työskentelyssä opiskelijan omaa ja ryhmän toimijuutta luonnehtii vastuullinen ja tavoitteellinen toimintatapa, johon sitoudutaan. 


YHTEENVETO: TEKOÄLYN, OMAKUNTOUTUSJÄRJESTELMÄN JA DIGITAALISEN PALVELUOHJAUKSEN KEINOIN PAREMPIA KUNTOUTUSPALVELUITA

Heidi Ruotsalainen, Sanna Kurttila


Tämä kokoomajulkaisu sisältää artikkeleita kuntoutuspalvelujen kehittämisestä kuntoutuksen Master-opiskelijoiden kirjoittamana. Kirjoitusprosessi toteutettiin osana kuntoutuksen asiantuntijuusopintoja ja oppimisprosessia kuvataan tämän julkaisun ensimmäisessä artikkelissa. Opiskelijoiden kokemuksia oppimisprosessista kuvaillaan viimeisessä artikkelissa. Kuntoutuksen Master-opiskelijat (n=16) opiskelivat yhteisöllisesti moniammatillisissa ryhmissä ja lopputuotoksena kirjoittivat asiantuntija-artikkelit kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyen. Tämän kokoomajulkaisun ensimmäisessä artikkelissa kuvaillaan oppimisprosessin eteneminen kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittämisen kontekstissa.

Yhteisöllinen opiskelu mahdollistaa asiantuntijuuden jakamisen ja vaatii vastuunottoa yhteisesti muodostetusta ongelman ratkaisusta Hakkarainen, K. 2017. Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen. Aikuiskasvatus 1/2017. Hakupäivä 14.12.2020. http://hdl.handle.net/10138/199529. Kokoomajulkaisun viimeisessä artikkelissa kuvaillaan opiskelijoiden kokemuksia oppimisprosessista, asiantuntijakirjoittamisen valmiuksien kehittymistä sekä toimijuutta. Master-opiskelijoiden kokemukset olivat positiivisia ja työskentelyssä opiskelijan omaa ja ryhmän toimijuutta luonnehtii vastuullinen ja tavoitteellinen toimintatapa, johon sitoudutaan. Työskentelyn onnistumiseen vaikuttivat moniammatillinen ja prosessinomainen ryhmätyöskentely, jota tuetaan opettajien ohjauksella. Opiskelijat arvioivat, että prosessi kehitti tiedonhakutaitoja. Kuntoutuksen Master-tutkinto-ohjelman jälkeen opiskelijan tulee osata etsiä, käyttää, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa kuntoutuksen ja kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi Oulun ammattikorkeakoulu. 2020. Opetussuunnitelmat 2020–2021. Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma. Hakupäivä 9.11.2020. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kas2020s&lk=s2020&alasivu=kuvaus.

Oppimisprosessin edetessä opiskelijaryhmät laativat kolme asiantuntija-artikkelia, joissa kuvailtiin asiakaslähtöisiä kuntoutuspalvelujen kehittämistä digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Artikkelit tuottivat ajankohtaista tutkimuksiin, selvityksiin ja raportteihin pohjautuvaa tietoa kuntoutuspalvelujen kehittämistarpeista ja uusista ratkaisumahdollisuuksista. Suomalaisen kuntoutujärjestelmän on arvioitu olevan kansainvälisessä vertailussa pirstaleinen useista eri syistä Keskimäki, I., Tynkkynen, L-K., Reissel, E., Koivusalo, M., Syrjä, V., Vuorenkoski, L., Rechel, B. & Karanikolos, M. 2019. Finland: Health system review. Health System in Transition 21 (2), 1–166.. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman (2017) Kuntoutuksen uudistamiskomitea on antanut 55 ehdotusta kuntoutusjärjestelmän kehittämiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Hakupäivä 10.11.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3891-5. Kuntoutuksen merkitys korostuu erityisesti paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden keskuudessa ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa, jolloin useiden eri palvelujen sujuvuuteen ja koordinaatioon tulee kiinnittää erityistä huomiota Suhonen, L. 2019. Asiakas- ja palveluohjaus viitoittaa polun palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö 4.10. Hakupäivä 5.2.2020. https://stm.fi/se/-/asiakas-ja-palveluohjaus-viitoittaa-polun-palveluihin. Uudet teknologiat ja digitalisaation kehittyminen tuovat mahdollisuuksia tarkastella kuntoutuksen palvelujärjestelmää, asiakastyönprosesseja ja yhteistyöverkostojen toimintaa uudella tavalla.

Kuntoutuksen Master-opiskelijat tunnistivat kuntoutuspalveluihin ja palvelujärjestelmään liittyviä kehittämishaasteita runsaasti. Uusia mahdollisuuksia näihin haasteisiin tarkasteltiin tekoälyn, omakuntoutusjärjestelmän sekä digitaalisen palveluohjauksen keinoin. Kuntoutuksessa tarvitaan vaikuttavia, asiakaslähtöisiä, eettisesti kestäviä ja tietoturvallisia digitaalisia ratkaisuja palvelujen kehittämiseksi. Näille kaikille tässä kokoomateoksessa esitetyille ratkaisumahdollisuuksille yhteistä on, että niiden tulisi olla sujuvia ja vaikuttaa positiivisesti asiakkaan hyvinvointiin, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus