Oulun ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit

 • 21.11.2018
  Kotihoidon tulevaisuuden teknologiaosaamisen kartoitus KOTEK ERKO -hankkeessa
  Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa KOTEK ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaami…
 • 19.11.2018
  Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä
  Tämä kokoomateos jakautuu neljään teemaan, joita ovat tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta sosiaali- ja terveysalalla, mielenterveyden edistäminen sekä vuorovaikutus ihmissuhdetyössä. Teoksessa kuvataan ajankohtaisi…
 • 14.11.2018
  Osaamisen opettaja
  Voiko osaamista opettaa? Millainen on osaamisen opettaja tai millaista on osaamisen opettajuus? Millainen on opettaja, joka ei opeta asioita eikä oppiaineita vaan ohjaa opiskelijaa osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen? Miten osaamisen o…
 • 8.11.2018
  Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous
  Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on merkittävä nurmen sadon muodostumisen ja määrän kannalta, mutta millainen kaliumlannoitustarve todella on ja millaisia ov…
 • 6.11.2018
  Sense of security of home-dwelling people with an early stage memory disorder: a qualitative study
  Progressive memory disorder affects people's independent functioning in life, thus threatening their safe living at home. A key goal in Finnish social and health policy is to promote older people’s possibilities for accessible and safe living at home…
 • 2.11.2018
  Näkökulmia voimaannuttavaan kohtaamiseen instrumenttiopetuksen pedagogiikassa
  Viimeisten 20 vuoden aikana suomalaisessa instrumenttiopetuksessa on siirrytty virhekeskeiseen arviointiin keskittyvästä opetuksesta kohti opiskelijalähtöisempää opetustapaa. Yleisen käsityksen mukaan musiikkioppilaitoksissa ei enää nykyään opeteta s…
 • 31.10.2018
  Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena
  Ikääntyneiden lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on haasteellista, ja useat ikääntyneet ovat alttiita lääkehoidon poikkeamille muun muassa monilääkityksen vuoksi. Aikaisempi tutkimus ikääntyneiden lääkehoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista…
 • 3.10.2018
  Opiskelijoiden tuella erityislapsi löytää liikuntaharrastuksen
  Valtti-toimintamalli tukee erityislapsia ja -nuoria liikkumaan. Malli mahdollistaa pysyvän liikuntaharrastuksen löytymisen lapsen ja nuoren yksilöllisten toiveiden mukaisesti. Eri lajien liikuntakokeilut tapahtuvat yhdessä Valtti-opiskelijoiden kanss…
 • 1.10.2018
  Turvallinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa kasvattaa opiskelijoiden halua työskennellä erityislasten ja -perheiden parissa
  Monelle opiskelijalle Satujen Saaret -menetelmäpäivä on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa. Hyvin valmisteltu ja kaikille turvalliseksi tehty ympäristö mahdollistaa sellaisen kohtaamisen erityislapsiperheiden kanssa, jo…
 • 24.9.2018
  Ensihoitajaopiskelijat oppivat matkasynnytysten hoitoa simulaatiossa
  Kun sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä kolme vuotta sitten, myös synnytyssairaaloita koskevia linjauksia tiukennettiin ja pieniä synnytysyksiköitä lakk…
 • 20.9.2018
  Kuntoutuksen oppimisympäristöä kehittämässä
  Mahdollistava Koti on kuntoutuksen oppimisympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. Tutkimukseen ja kehittämiseen voivat osalli…
 • 3.9.2018
  Pajaopetus ja valmentavat opintojaksot kielten opetuksen tukena
  Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) määrittelee, millainen kielitaito ammattikorkeakoulusta valmistuvalla täytyy olla. Erilaiset oppimisvaikeudet tuovat haasteita vieraiden kielten opiskeluun. Oulun ammattikorkeakoulussa Kon…
 • 30.8.2018
  Maatilan arki läpinäkyväksi
  Suomalainen maatalous hakee yhä selkeämpää kontaktia kuluttajien kanssa. Suomalaiset tuottajat ovat ylpeitä omasta työstään ja avoimen kanssakäynnin kautta myös kuluttajat saadaan sisälle suomalaiseen maatalouteen. Tuotannon läpinäkyvyys on yksi valt…
 • 17.8.2018
  Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset
  Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen sen prosessi on? Tässä artikkelissa kuvataan esimerkin avulla, miten toiminnallisen opinnäytetyön prosessi etenee ja mitä…
 • 15.8.2018
  Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana
  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniammatillisuuden hyötyinä nähdään asiantuntijuuden jakaminen, päällekkäisen työn väheneminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen.…
 • 13.8.2018
  Lapsentahtisen ensi-imetyksen avulla kohti toiveiden mukaista imetyskokemusta
  The Golden Hour -lapsentahtinen ensi-imetys kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensi-imetys toteutuu Suomessa hyvin, mutta lapsentahtinen ensi-imetys on vielä suhteellisen tuntematonta. Lapsentahtinen ensi-imetys edi…
 • 9.8.2018
  Vahvuuksien kautta uudistumaan. Yritysten uudistuskyvykkyyttä edistämässä
  Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten keskeinen haaste on pysyä uudistuskykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöiden osallisuutta edistävät toimet ja arvostava suhtautuminen toinen toisiinsa ovat yritysten keskeisiä menestystekijöitä tu…
 • 21.6.2018
  Opinnäytetyöstä julkaisuksi
  Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoiminta, yhteiskirjoittaminen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekeminen. Lisäksi halutaan motivoida ja rohkaista: julkaiseminen…
 • 20.6.2018
  Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä
  Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen elinkaaren vaiheessa. Yrityksen toiminta siirtyy luopuvalta yrittäjältä jatkajalle, mikä usein tarkoittaa molemmille osapuolille su…
 • 18.6.2018
  Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä
  Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet antavat yhteisen päämäärän ja ohjeet siitä, kuinka ammatissa toimitaan. Suomessa hoitotyön keskeisiin eettisiin tavoitteisi…
« Edelliset Seuraavat »