Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 20/2017

Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta

9.6.2017 ::

Metatiedot

Nimeke: Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta

Tekijä: Viinikka Sinikka

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, ohjaus, opiskelijat, tutorit, tutorointi

Tiivistelmä: Artikkelissa kuvataan ammattikorkeakoulun tuutoropettajan monenkirjavaa arkea. Tuutoropettaja työskentelee ammattikorkeakoulun rahoitusperusteiden asettamien raamien, opiskelijan henkilökohtaisen elämän ja ammatillisten tavoitteiden sekä opetuksen käytännön järjestelyiden välimaastossa. Osapuolten tavoitteet ovat joskus keskenään ristiriitaisia. Artikkelissa kuvatut opiskelijakohtaamiset ovat aitoja. Niistä on jätetty pois tietoja, joista yksittäinen opiskelija voitaisiin tunnistaa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-06-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705166485

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Viinikka, S. 2017. Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 20. Hakupäivä 9.12.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705166485.

Tuutoroinnilla tuetaan opintojen etenemistä ja ammatillista kasvua. Tuutoropettaja kulkee opiskelijoiden rinnalla elämän eri tilanteissa ja tekee yhteistyötä eri ohjaajien ja auttajien kanssa. Tuutorointi on tasapainottelua opiskelijoiden ja yhteiskunnan tavoitteiden välimaastossa.

Mitä opettajatuutorointi on?

Tuutorointi-termillä tarkoitetaan opiskelijan ja opettajan vuorovaikutussuhdetta, jossa edistetään oppimista, opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa ja opiskelijayhteisöön integroitumista Pekkala, A. 2006. Ohjaaja, valmentaja, konsultti, tutkiva tuutori vai sisäinen yrittäjä? Teoksessa A. Pekkala & B. Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji, 7-10. Hämeen ammattikorkeakoulu.. Opettajatuutori on valmentaja ja keskustelukumppani. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) opiskelijan ohjaukseen osallistuu useita tahoja ja tuutoropettajalla on siinä keskeinen rooli (kuvio 1). Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.

Ohjauksen kokonaisuus ja ohjaustahot

KUVIO 1. Ohjauksen kokonaisuus ja ohjaustahot Oulun ammattikorkeakoulussa KUVIO 1. Ohjauksen kokonaisuus ja ohjaustahot. Teoksessa Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.

55 opintopisteen metsästys

Ammattikorkeakoulujen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan. Suoritetut tutkinnot sekä 55 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneiden opiskelijoiden määrä ovat rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2015. Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi 2017 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 18. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki. Hakupäivä 2.5.2017. http://www.arene.fi/sites/default/files/PDF/2015/Ehdotus%20ammattikorkeakoulujen%20rahoitusmalliksi%202017%20alkaen_ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20raportti.pdf

Opintojen eteneminen tuo käytännössä rahan ammattikorkeakoulun toiminnan pyörittämiseen. Opiskelija siis 'rahoittaa' toiminnan.

On maaliskuu. Ajan listan opiskelijoiden opintopistekertymistä. Arvioin, kuka on vaarassa jäädä alle 55 opintopisteen. Otan heihin yhteyttä ja selvittelemme, mitä opintoja on menossa, onko jotain jäänyt rästiin ja miten rästit suoritetaan, onko kaikki arvosanat kirjattu, aikooko opiskelija ottaa kesäopintoja.

Opiskelija miettii kanssani, mitä hänen on vielä suoritettava, että opintopisteitä kertyy opintotukikuukausien edellyttämä määrä.

Elokuussa saan esimieheltä listan opiskelijoista, joiden opintopisteet ovat vain hieman alle 55. Ryhdyn tutkimaan, onko näillä opiskelijoilla opintoja, joiden opintopisteet ovat jääneet jostain syystä merkitsemättä. Lähetän sähköpostia heidän opettajilleen.

Tuutorointi palvelee ammattikorkeakoulun rahoitusta. Tuutoropettajalle on annettu tehtäväksi seurata opiskelijoiden opintojen etenemistä. Hänen ydintehtävänsä on tukea opiskelijaa opintoihin sitoutumisessa, opintojen suunnittelussa, ammatillisessa kasvussa sekä kokonaisvaltaisesti elämänhallinnassa. 

Opintoihin sitouttaminen

Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa opiskelee noin 340 opiskelijaa. Yhdessä opiskelijaryhmässä on 15–58 opiskelijaa, iältään he ovat 20-55 vuotiaita. Päiväryhmien opetus on lähiopetusta, monimuoturyhmät opiskelevat verkossa iltaisin. Opiskelijaryhmien ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti tuutortunneilla. Tuutortunteja on 3–4 lukukaudessa.

Toimiva ryhmä voi edistää oppimista. Ryhmäytyminen vie aikaa ja sen tavoitteena on opiskelijoiden tutustuminen toisiinsa, oman paikan löytäminen ja sitoutuminen sekä opintoihin että ryhmään. Repo-Kaarento, S. 2007. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Kansanvalistusseura. Ryhmäytymiseen panostetaan erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja tuutoropettajan rooli on siinä merkittävä.

Uudet opiskelijat tapaavat. Jakaudumme pienryhmiin, tutustumme toisiimme ja opiskeluun Oamkissa, keskustelemme opiskelutekniikoista, vaihdamme yhteystietoja, sovimme ryhmän pelisäännöistä. – Verkkoryhmän kanssa ryhmäytyminen on monimutkaisempaa. Lähes kaiken on tapahduttava verkossa.

Kerään listan opiskelijoista, joilla ei ole opintopisteitä. Tavoittelen heitä soittamalla ja tekstiviestillä, onkohan tämä hukkaan heitettyä aikaa. Saan yllättäen vastauksen.  Opiskelija on ollut tunneilla ja tehnyt tehtäviä, mutta mikään kokonaisuus ei ole valmistunut. – Keskustelemme opiskelumotivaatiosta ja miten opiskelija pääsisi ryhmään mukaan.

Opettajatuutoroinnin tavoite on tukea opiskelijan sitoutumista opintoihin Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.. Sitoutuminen vaikuttaa myönteisesti opintojen kulkuun ja vähentää keskeyttämisriskiä. Henkilökohtainen ohjaus tapahtuu tuutorkeskusteluissa kerran lukuvuodessa sekä tarvittaessa (kuva 1). 

Tuutorointia verkossa

KUVA 1. Tuutorointia verkossa (kuvaaja: Sofia Mäkikyrö)

Opintojen suunnittelu

Tradenomitutkinto on opetussuunnitelmassa 210 opintopisteen laajuinen ja opiskeluaika on 3,5 vuotta. Tuutoropettajan tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen etenemistä niiden laajuutta vastaavassa ajassa Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) avulla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa.

Kerron tuutortunnilla seuraavan lukuvuoden vaihtoehdoista: LAB-opinnot, kansainvälinen vaihto, ammattiharjoittelu ja tietojenkäsittelyn projekti- sekä sovellusalaopinnot. Keskustelemme eri vaihtoehdoista.

Valmistelen verkkoryhmän tuutortuntia: asiaa opinnäytetyöstä ja kesäopinnoista. Kysyn etukäteen, mitkä asiat askarruttavat. Järjestän äänestyksen, mitä vapaasti valittavia opintoja ryhmä haluaa.

Hei, voidaanko katsoa, miten saan tutkinnon valmiiksi. Kaikkia opintojaksoja ei enää toteuteta ja minulla on sellaisia rästissä. – Kirjaamme suunnitelmat HOPSiin.

Opiskelijalla on aikaisempia yliopisto-opintoja ja pitkä työkokemus. Kartoitamme hänen osaamistaan. Ohjaan opiskelijan keskustelemaan opettajan kanssa aikaisemmin hankitun osaamisen todentamisesta (AHOT-menettely).

Korkeakoulun toimintaa ohjaavat tietyt lainalaisuudet: opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnäolevaksi, alkaville opintojaksoille, harjoitteluun ja niin edelleen. Koulun infrastruktuurissa ja muussa toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista on tiedotettava opiskelijoille.

Sähköpostissa: Hei opettajatuutori! Elokuussa opintosuoritukset siirretään uuteen järjestelmään ja vanha poistuu käytöstä. Opiskelijan tulee rakentaa uudessa järjestelmässä oma HOPSinsa … - Tiedotan asiasta seuraavilla tuutortunneilla. Kaikki eivät ole paikalla, joten heitä tavoittelen sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

Laitan sähköpostia: Hei, lähdette syksyllä harjoitteluun. Muistakaa, että teidän tulee ilmoittautua läsnäolevaksi, vaikka teettekin harjoittelua työpaikalla.

Tiedottamisella ja opintojen oikea-aikaisella ohjauksella tuutoropettaja voi tukea opintojen etenemistä. Vastuu on kuitenkin opiskelijalla.

Ammatillisen kasvun tukeminen

Ammatillisen kasvun ohjaus on osa tuutorointia. Se on prosessi, joka jatkuu koko opintojen ajan ja jonka tavoitteena on ammatillisen identiteetin rakentuminen. Siihen läheisesti liittyviä ohjauksen kohteita ovat harjoittelu, opinnäytetyö sekä urasuunnittelu ja rekrytointi. Kotila, H. 2006. Opettajatuutori ammatillisen kasvun tukijana. Teoksessa A. Pekkala & B. Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji, 17-21. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Minulla olisi nyt kaksi harjoittelupaikkaa, enkä osaa päättää, kumpaan menisin. – Keskustelemme opiskelijan urasuunnitelmista ja hän itse toteaa, että toinen paikoista tukee hänen haaveitaan.

Tuutorkeskustelussa opiskelija kertoo haluavansa opiskella mahdollisimman paljon ohjelmointia. - Etsimme opintoja kesäportaalista ja mietimme, mitä itseopiskelupaketteja hän voisi suorittaa. 

Hei, voitko auttaa. Pitäisi etsiä harjoittelupaikkaa, mutta en oikein tiedä mitä haluan. - Järjestän opiskelijoille vierailun paikalliseen ohjelmistotaloon. Eräs opiskelija aikookin hakea sieltä harjoittelupaikkaa.

Viesti opettajalta: Opiskelija ei tule selviämään opinnoista, koska perusteissakin on vaikeuksia. - Kutsun opiskelijan luokseni, keskustelemme tilanteesta. Olisiko mahdollista vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoa.

Hei, olen ajatellut perustaa oman toiminimen, voisinko tehdä harjoittelun toiminimellä. Saisiko koululta apua toiminimen perustamiseen liittyvissä asioissa?  - Kyllä saa. Ohjaan opiskelija yrityshautomossa toimivan opettajan juttusille.

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa ammatillisen kasvun ohjaus alkaa heti opintojen alussa, jossa tutustutaan omaan ammattialaan. Opinnäytetyön ja harjoittelun ohjaus on erotettu tuutoroinnista ja ohjaaja voi olla eri henkilö kuin tuutoropettaja. (Kuva 2.)

Tuutorkeskustelu kasvotusten

KUVA 2. Tuutorkeskustelu kasvotusten (kuvaaja: Laura Tikkanen)

Opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen

Tuutorointi on vuorovaikutusta. Se mielletään tuutorin ja ohjattavan väliseksi ihmissuhteeksi ja sen kehittymiseksi. Lähtökohtana on kaikkien osapuolten näkyväksi ja kuulluksi tuleminen, ihmisen kunnioittaminen. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja läsnäoloa toisen ihmisen elämässä. Isokorpi, T. 2006. Vuorovaikutustaidot. Teoksessa A. Pekkala & B. Varjonen (toim.) Tuutorointi on taitolaji, 65-71. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kaikki näyttää hyvältä opintosuoritusrekisterissä. – Hei, mitä sinulle kuuluu? - Nieleskellen opiskelija kertoo, että onnistui saamaan työpaikan, on opiskellut siinä rinnalla kaikki syksyn opintojaksot, hoitanut lapset ja kodin, voimat ovat loppuneet, ajattelin jättää opinnot kesken. En jaksanut edes tuutoraikaa varata, mutta kun laitoit sen viestin, niin sain sen verran aikaiseksi.

Hei ope, nyt tämä meidän vauva päätti syntyä liian aikaisin. Jätän nämä opintojaksot nyt kesken. Voidaanko katsoa opintojani ensi syksynä. Jos nyt keskittyisin tähän äitiyteen. – Onnea koko perheelle. Varataan aika elokuuksi.

Hei ope, nämä opinnot ovat kyllä mielenkiintoisia, mutta minulle tuli yllättäen avioero. En jaksa opiskella, harkitsen lopettamista. – Hei, pidetäänkö vähän taukoa ja katsotaan tilannetta sitten uudelleen.

Minulla kuule todettiin sokeritauti. Nyt pitäisi harrastaa liikkumista, mutta eipä opintotuella juuri makseta kuntosalikortteja. – Katsomme korkeakoululiikunnan tarjontaa ja löydämme sieltä sopivan liikuntamuodon.

Hei, olen ollut yli kuukauden ilman opintoja kotona sattuneen vesivahingon vuoksi. Illat ovat menneet remontoinnissa. Haluaisin tehdä opinnot loppuun, mutta tällä hetkellä asia tuntuu aika raskaalta. – Sovimme keskusteluajan.

Tuutoroinnin tavoite on tukea opiskelijaa todellisuutensa ja tulevaisuutensa jäsentämisessä siten, että opiskelija kokee voimaantuvansa ohjauksessa Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.. Ratkaisuja tilanteeseen etsitään yhdessä opiskelijan kanssa. 

Ovelleni kolkutetaan. Olen lähestynyt häntä sähköpostilla ja puhelimella, mutta en ole tavoittanut. - Kysyn vakiokysymyksen: mitä sinulle kuuluu? - Opiskelija on hetken hiljaa, kertoo kyyneleet silmissä tilanteestaan: ei opintoja puoleen vuoteen, ei kavereita opiskeluporukassa, masennusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Hän kertoo, kuinka vaikeaa oli lähteä tapaamaan tuutoropettajaakin, mutta hän voitti siinä kohti pelkonsa. – Hän saa ajan psykologille.

Saan opinto-ohjaajalta sähköpostiviestiä: Tiedätkö, mitä opiskelijalle kuuluu? Hänellä oli minulle aika, mutta ei saapunut paikalle eikä vastaa viesteihin. 

Opettajatuutori selvittää, onko ryhmässä opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja neuvontaa, ja ohjaa heidät tarvittaessa eteenpäin Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opas opettajatuutoreille. Lukuvuosi 2016-2017. Julkaisematon lähde.. Opiskelijan ohjaus on monen tahon yhteistyötä. (Kuva 3.)

Lapsi mukana tuutortapaamisessa

KUVA 3. Lapsi mukana tuutortapaamisessa (kuvaaja: Sinikka Viinikka)

Tuutorointia ristiaallokossa

Opiskelija on Oamkin opintojen ohjauskehän keskiössä (kuvio 1). Ohjauksen näkökulmat ovat hyvin opiskelijakeskeisiä. Oamkin tuutorointikoulutuksessa painotetaan opiskelijan ohjausta hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtien, ei pelkästään opintojen mekaanista seuraamista. 

Tuutoropettaja tuntee kuitenkin olevansa ristiaallokossa. Ristiriitoja syntyy, kun opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja yhteiskunnan asettamat tavoitteet eivät kohtaa (kuvio 2). Opiskelija ei aina pääse ulkopuolelta asetettuihin tavoitteisiin. 

Tuutorointi ristiaallokossa

KUVIO 2. Tuutorointi ristiaallokossa

Tuutoropettaja tasapainottelee ohjauksessa eri tahojen asettamien tavoitteiden välissä. Voivatko ohjauksen käytänteet olla sopusoinnussa sekä yksilön että yhteiskunnan tavoitteiden kanssa? Opiskelijan voimavarat ja tavoitteet ovat kuitenkin tuutoropettajan työssä etusijalla.

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus