Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 31/2017

Uutispelit tuovat henkilökohtaisen kokemuksen ajankohtaiseen uutisaiheeseen

Metatiedot

Nimeke: Uutispelit tuovat henkilökohtaisen kokemuksen ajankohtaiseen uutisaiheeseen

Tekijä: Laurila Salla; Palokangas Teemu

Aihe, asiasanat: digitaaliset pelit, journalismi, pelillistäminen, pelit, uusmedia, uutiset

Tiivistelmä: Uutispelit ovat uusi verkkojournalismin muoto. Niissä julkisuudessa käsitellyt ajankohtaiset aiheet yhdistyvät eri tavoin pelillisiin elementteihin. Pyrkimyksenä on havainnollistaa uutisaiheita sekä luoda pelaajille kokemuksellinen ja vuorovaikutuksellinen suhde käsiteltäviin aiheisiin. Itse pelit vaihtelevat yksinkertaisista verkkokyselyistä ja niiden antamista luokituksista aina monimediaisiin, perinteisempiä videopelejä muistuttaviin teoksiin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-10-13

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101050009

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Laurila, S. & Palokangas, T. 2017. Uutispelit tuovat henkilökohtaisen kokemuksen ajankohtaiseen uutisaiheeseen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 31. Hakupäivä 22.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101050009.

Suomalaiset uutispelit yhdistelevät piirteitä journalismista ja hyötypeleistä. Uutispelillä on kolme erilaista moodia: tarinallinen, testaava ja havainnollistava. Lisäksi uutispelit pyrkivät tuomaan henkilökohtaisen kokemuksen uutisaiheeseen ja antavat yleisölle mahdollisuuden asemoida itseään ajankohtaisessa uutisaiheessa.

Verkkomedioiden uutisvirrassa julkaistuja pelimäisiä uutisartikkeleita kutsutaan usein uutispeleiksi. Uutispelit ovat ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää, ne esitetään journalistisessa kontekstissa ja niillä on pelimäisiä tai pelillistettyjä ominaisuuksia. Laurila, S. 2017. Uutispeli tuo kokemuksen uutisaiheeseen. Millainen on uutispelin asema journalismin kentällä? Oulun ammattikorkeakoulu, Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Hakupäivä 31.5.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117563 Uutispelit ovat journalismin kentälle ja sen tutkimukselle verrattain uusi ilmiö. Pelitutkija Sicartin mukaan uutispelien tarkoitus on selventää ja kommentoida ajankohtaisia tapahtumia ja ne täydentävät yksittäistä uutista. Sicart, M. 2008. Newsgames: Theory and Design. In S.M. Stevens & S.J. Saldamarco (eds.) Entertainment Computing - ICEC 2008. Lecture Notes in Computer Science 5309. Springer, Berlin, Heidelberg. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutettu tapaustutkimus paikallistaa uutispelit osana journalismin kenttää ja täydentää tietoa uutispeleistä.

Opinnäytteessä Laurila, S. 2017. Uutispeli tuo kokemuksen uutisaiheeseen. Millainen on uutispelin asema journalismin kentällä? Oulun ammattikorkeakoulu, Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Hakupäivä 31.5.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117563 tutkittiin neljää uutispeliä tapaustutkimuksen näkökulmasta. Tutkielman aineistona tarkasteltiin neljää uutispeliä analysoimalla niitä kokonaisvaltaisesti. Aineistoksi valittiin Yleisradion pelit Sinut on käännytetty (kuva 2), Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa (kuva 1) sekä Helsingin Sanomien uutispelit Luokkakone (kuva 3) ja Murretesti (kuva 4). 

Yleisradion uutispeli Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa

KUVA 1. Yleisradion uutispeli Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa KUVA 1. Yleisradion uutispeli Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa. Teoksessa Kaario, A. & Mäkeläinen, M. 2017. Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa. Yle Uutiset. Hakupäivä 8.4.2017. http://yle.fi/uutiset/3-9466080

Uutispelit ovat osa journalismin murrosta

Vaikka journalismi muuttaa muotoaan välineiden kehittyessä, itse journalismin ydin ei muutu, koska sen perustana toimiva tiedonvälitystehtävä ei muutu Kunelius, R. 2000. Journalismi nelijalkaisena otuksena. Tutkimuksen näkökulmia, ongelmia ja haasteita. Tiedotustutkimus 23. Hakupäivä 31.5.2017. https://www15.uta.fi/kirjasto/nelli/verkkoaineistot/yht/Kunelius.pdf. Journalismi on ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää, joka on itsenäistä ja edustaa suurta yleisöä Kunelius, R. 2003. Viestinnän vallassa: Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. Helsinki: WSOY.. Journalismi ymmärretään tällä hetkellä välineiden mukaan jaoteltuna neljässä eri muodossa: verkko-, televisio-, radio- ja printtijournalismina Bardoel, J. & Deuze, M. 2001. Network Journalism: Converging Competences of Media Professionals and Professionalism. Australian Journalism Review 23 (2), 91–103.. Verkkojournalismi käsittää monenlaisia uutissisältöjä ja se on verkkopohjaisuutensa vuoksi vapaa yhdistämään erilaisia kerronnan tapoja Craig, D. A. 2011. Excellence in online journalism: Exploring current practices in an evolving environment. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.. Verkkojournalismin ominaispiirteinä pidetään interaktiivisuutta, sisällön muokattavuutta, hypertekstuaalisuutta ja multimediaalisuutta. Eritoten interaktiivisuus on keskeinen osa verkkojournalismia ja se mahdollistaa yleisön osallistumisen ei vain yleisönä vaan myös kokijana ja osallistujana. Bardoel, J. & Deuze, M. 2001. Network Journalism: Converging Competences of Media Professionals and Professionalism. Australian Journalism Review 23 (2), 91–103.

Uutispelit voidaan nähdä osana journalismin murrosta, jossa keskeistä on ollut mediaympäristön digitalisoituminen. Joukkoviestinnän välineiden kehittyessä sisältö mukautuu välineisiin ja syntyy uusia kerronnan muotoja. Voidaan ajatella, että uutispelit ovat monimediallisena, tekstiä, kuvaa, koodia, videota ja ääntä yhdistävinä journalistisina tuotteina yksi tyyppiesimerkki konvergenssin– eli medioiden toisiinsa sulautumisen – tuomasta uudenlaisesta journalistisesta sisällöstä.

Yleisradion uutispeli Sinut on käännytetty

KUVA 2. Yleisradion uutispeli Sinut on käännytetty KUVA 2. Yleisradion uutispeli Sinut on käännytetty. Teoksessa Mäntymaa, E. & Tähjä, K. 2016. Sinut on käännytetty. Yle Uutiset. Hakupäivä 8.4.2017. http://yle.fi/uutiset/3-9136482

Uutispeleillä on yhteyksiä hyötypeleihin

Hyötypeleiksi kutsutaan pelejä, joiden tarkoitus on muu kuin viihteellinen, kuten esimerkiksi opetus, simulointi, valmennus tai mainonta Spires, H. A. 2008. 21st Century Skills and Serious Games: Preparing the N Generation. Serious Educational Games. Rotterdam: Sense Publishers.. Uutispeleillä voidaan nähdä olevan paljon yhteistä hyötypelien kanssa, sillä niissä journalistista sisältöä esitetään pelin muodossa tai pelillisiä elementtejä hyödyntäen.

Pelitutkijat korostavat määritelmissään hieman eri asioita uutispeleistä. Sicartin mukaan uutispelien tarkoitus on selittää tai kommentoida ajankohtaisia tapahtumia ja ne täydentävät usein yksittäistä uutista. Uutispelit havainnollistavat ja kommentoivat uutisia ja ovat siten uutisen tavoin vain tietyn aikaa ajankohtaisia. Uutispelejä voidaan tästä näkökulmasta pitää toimituksellisina, kantaaottavina sisältöinä. Sicart, M. 2008. Newsgames: Theory and Design. In S.M. Stevens & S.J. Saldamarco (eds.) Entertainment Computing - ICEC 2008. Lecture Notes in Computer Science 5309. Springer, Berlin, Heidelberg. Treanor ja Mateas taas määrittelevät uutispelin peliksi, joka kääntää toimituksen mielipiteellisen aineiston pelin säännöiksi ja mekaniikaksi Treanor, M. & Mateas, M. 2009. Newsgames: Procedural Rhetoric meets Political Cartoons. DiGRA '09 - Proceedings of the 2009 DiGRA International Conference: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory. Brunel University, september 2009.. Lähinnä erilaisuus näkökulmissa koskee sitä, mikä on uutispelien suhde mielipidesisältöihin.

Tutkimustulosten perusteella saatiin uutta tietoa uutispeleistä. Tuloksista selviää ensinnäkin, että uutispeli ei aina kerro olevansa peli. Uutispelejä saatetaan nimittää esimerkiksi testeiksi tai datajournalismiksi. Toiseksi, uutispelit hyödyntävät usein yksinkertaista pelimekaniikkaa, kuten testejä, polkuja ja näiden kahden yhdistelmiä. Kolmanneksi, uutispelit voi jaotella kolmeen kategoriaan voittamisen ja häviämisen näkökulmasta: peleiksi, joita ei voi voittaa, peleiksi, joita ei voi hävitä, ja peleiksi, joissa voitto ja häviö ovat yhtäläisessä asemassa. Laurila, S. 2017. Uutispeli tuo kokemuksen uutisaiheeseen. Millainen on uutispelin asema journalismin kentällä? Oulun ammattikorkeakoulu, Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Hakupäivä 31.5.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117563 Kuten Charsky toteaa, kaupallisissa peleissä pelin haaste on yleensä pelin voittaminen, mutta hyötypeleissä pelin häviö voi olla oppimisen kannalta merkittävä kokemus Charsky, D. 2010. From Edutainment to Serious Games: A Change in the Use of Game Charac-teristics. Games and Culture 5 (2), 177– 198. SAGE Publications.. Tässä mielessä uutispeli on lähellä hyötypeliä. Kummassakaan ei välttämättä voi voittaa, eikä voittaminen ole aina pelin tarkoituksen kannalta tarpeellista.

. Helsingin Sanomien uutispeli Luokkakone

KUVA 3. Helsingin Sanomien uutispeli Luokkakone KUVA 3. Helsingin Sanomien uutispeli Luokkakone. Teoksessa Erola, J. & Saarikoski, S. & Mäkinen, E. & Lundgren, J. & Linjala, M.-L. 2014. Selvitä Kuukausiliitteen Luokkakoneella, mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut. Helsingin Sanomat. Hakupäivä 8.4.2017. http://www.hs.fi/datajournalismi/art-2000002695512.html

Uutispelit ovat ajankohtaisia uutisaiheita havainnollistavia ja tuovat kokemuksen osaksi uutisaihetta

Tutkimustulosten mukaan uutispeli toimii kolmessa erilaisessa moodissa: havainnollistavana, testaavana ja tarinallisena (taulukko 1) Laurila, S. 2017. Uutispeli tuo kokemuksen uutisaiheeseen. Millainen on uutispelin asema journalismin kentällä? Oulun ammattikorkeakoulu, Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Hakupäivä 31.5.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117563. Tarinallisen uutispelin tavoitteena on kertoa pelaajalleen mielenkiintoinen tarina. Pelaajan tavoitteena on seurata tarinaa ja mahdollisesti ohjata sitä. Esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta pakolaisesta kertovassa uutispelissä pelaaja seuraa pakolaisen tarinaa ja ohjailee pakolaisen tekemiä valintoja pelin tarinan edetessä. Havainnollistava uutispeli havainnollistaa jotain todellisuudessa esiintyvää tai todennäköistä ilmiötä. Se esittää syy-seuraussuhteita niin, että pelaaja voi pelin avulla testata, mitä todellisuudessa tapahtuisi, jos toimittaisiin tietyllä tavalla. Esimerkiksi Trumpin Aasian politiikkaa käsittelevä peli havainnollistaa, mitä tapahtuisi, jos Yhdysvaltojen presidentti toimisi tietyllä tavalla diplomaattisuhteita hoitaessaan. Havainnollistamisen moodissa pelaajaa ohjaa mielenkiinto tarkastella todellista tai todennäköistä tapahtumaa ja sen vaihtoehtoja. Journalistisena tuotteena tällainen uutispeli tavoittelee tosiasioiden tai todellisten syy-seuraussuhteiden ja tapahtumien esittämistä. Testaavassa moodissa peli tavoittelee todellisuutta vastaavan testituloksen antamista ja pelaaja testituloksen selvittämistä ja journalismi pyrkii esittelemään pelaajalle, kuinka tämä asemoituu ajankohtaisessa uutisaiheessa, esimerkiksi luokkakonetta käyttämällä pelaaja saa tiedon omasta yhteiskuntaluokastaan tai murretestin tekemällä haasteen pohtia käyttämäänsä kieltä. Nämä kaikki linkittyvät journalismiin todellisuuden jäsentäjänä ja tarinankertojana sekä yleisölle tarjottuna mahdollisuutena identifioida itseään suhteessa muihin.

TAULUKKO 1. Uutispelin kolme moodia

 

Havainnollistava

Tarinallinen

Testaava

Pelin tavoite

Todellisuuden syy-seuraus-suhteiden esittäminen.

Tarinan kertominen.

Todellisuutta vastaavan testituloksen antaminen.

Pelaajan tavoite

Mielenkiinto tarkastella todellista tai todennäköistä tapahtumaa ja vaihtoehtoja.

Kuulla mielenkiintoinen tarina ja mahdollisesti ohjata sitä. Selvittää testitulos, usein mukana halu selvittää jotain itsestään.

Journalismin tavoite

Havainnollistaa todellista tai todennäköistä tapahtumaa. 

Kertoa tarina. Esitellä pelaajalle tämän asemoituminen ajankohtaisaiheeseen.

Tutkimustuloksia tarkastelemalla näyttäisi, että ainakin ideaalitilanteessa uutispeli täyttää Kuneliuksen määritelmän hyvästä journalismista nelijalkaisena otuksena. Kuneliuksen määritelmän mukaan hyvä journalismi on tiedonvälitystä, tarinankerrontaa, julkisen keskustelun ylläpitämistä ja julkisen toiminnan resurssina toimimista. Kunelius, R. 2000. Journalismi nelijalkaisena otuksena. Tutkimuksen näkökulmia, ongelmia ja haasteita. Tiedotustutkimus 23. Hakupäivä 31.5.2017. https://www15.uta.fi/kirjasto/nelli/verkkoaineistot/yht/Kunelius.pdf Silti uutispelillä on sellaisiakin ominaisuuksia, joiden ei välttämättä ensisijaisesti ajatella kuuluvan journalismiin. Keskeinen piirre on se, että uutispeli hyödyntää kerronnassaan myös fiktiota. Perinteinen journalismi taas pyrkii faktoihin pohjaten kertomaan, mitä maailmassa tapahtuu tai on tapahtunut. Kunelius, R. 2003. Viestinnän vallassa: Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. Helsinki: WSOY. Spekulatiiviset journalistiset sisällöt kuuluvat yleensä kolumneihin tai muuhun toimituksen mielipiteelliseen aineistoon. Aineiston tapausesimerkeistä Trump ja 6 pulmaa Itä-Aasiassa edustaa juuri tällaista esimerkkiä. Uutispeli esittelee Yhdysvaltojen ja Itä-Aasian maiden välisiä diplomaattisia pulmia, joita Donald Trump tulee presidenttinä mahdollisesti kohtaamaan. Tämä uutispeli olisi ehkä toisessa journalistisessa olomuodossa voinut olla asiantuntijan vieraileva kolumni, jossa hahmotellaan pelin esittämiä skenaarioita. Uutispeli kertoo kyllä, millaisia asiantuntijalähteitä se käyttää tietonsa pohjana, mutta näiden tietojen taustoja ei ole siteerattu ja siten selkeästi osoitettu samalla tavalla kuin journalismissa yleensä.

Helsingin Sanomien uutispeli Murretesti

KUVA 4. Helsingin Sanomien uutispeli Murretesti KUVA 4. Helsingin Sanomien uutispeli Murretesti. Teoksessa Mäkinen, E. & Mykkänen, P. 2014. Mistä päin Suomea olet kotoisin? Testaa, tietääkö HS:n murretesti vastauksen. Helsingin Sanomat. Hakupäivä 8.4.2017. http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002739713.html

Uutispeleistä ajankohtaispeleihin

Uutispelit eivät nimestään huolimatta ole varsinaisesti uutisia, eli eivät kerro uusia asioita maailmasta. Uutispelien aiheet ovat ennemminkin ajankohtaisia puheenaiheita, jotka kyllä pohjautuvat uutisaiheisiin. Uutta niissä voi olla näkökulma ja tarkastelutapa. Siksi parempi käsite voisikin olla ajankohtaispeli, vaikka jo jalansijaa saanutta uutispelin käsitettä onkin vaikea syrjäyttää jälkikäteen. Tutkimuksen tulosten perusteella uutispelin määritelmää voidaankin syventää seuraavalla tavalla.

Uutispelit ovat ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää, ne esitetään osana verkkojournalismia pelillisessä tai pelin muodossa. Uutispelien journalistisuus syntyy ajankohtaisesta aihevalinnasta ja asiantuntija-aineistoista, joita hyödynnetään pelin faktatiedon ja tarinankerronnan pohjana. Uutispeli syventää ajankohtaista puheenaihetta. Peleinä uutispelejä ei välttämättä rakenneta voittamisen ja häviämisen ympärille ja uutispelin pelimekaniikka on yleensä yksinkertainen.

Uutispelin tarinankerronta voi olla fiktiivistä, mutta tarinalla on yhteys ajankohtaiseen uutisaiheeseen ja tarinan tukena voidaan hyödyntää faktapohjaista aineistoa, kuten dokumentaarista kuvaa. Uutispelit havainnollistavat todellisia tai todennäköisiä tapahtumia ja uutispelin kautta pelaajalla on mahdollista asemoida itseään suhteessa uutisaiheeseen. Lisäksi uutispelit tuovat kokemuksen osaksi ajankohtaista uutisaihetta ja pyrkivät henkilökohtaistamaan uutisaiheen. Uutispelin kautta pelaaja voi ottaa osaa ajankohtaiseen julkisen keskustelun ilmiöön ja peilata itseään suhteessa tähän ilmiöön. Laurila, S. 2017. Uutispeli tuo kokemuksen uutisaiheeseen. Millainen on uutispelin asema journalismin kentällä? Oulun ammattikorkeakoulu, Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Hakupäivä 31.5.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117563

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus