Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 43/2017

Verkostoista voimaa – amk-verkostot terveysalan ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön tukipilari

30.11.2017 ::

Metatiedot

Nimeke: Verkostoista voimaa – amk-verkostot terveysalan ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön tukipilari. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita

Tekijä: Serlo Kaijaleena

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, kauneudenhoitoala, korkea-asteen koulutus, liikunta-ala, sosiaaliala, terveysala, verkostot

Tiivistelmä: Terveysalan amk-verkosto on toiminut osana Sosiaali- terveys- liikunta- ja kauneusalan (Sotelika) -verkostoa aktiivisena terveysalan koulutuksen kehittäjänä lähes ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien. Verkosto mahdollistaa terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen tiiviin yhteistyön koulutuksen arvioinnin kautta terveysalan tutkintojen kehittämiseen. Verkoston jäsenillä on mahdollisuus vertaistukeen ja -keskusteluun sekä toisiltaan oppimiseen. Verkosto toimii aktiivisti alueellisena vaikuttajana jäsentensä kautta esim. Sote-uudistuksen eri toimi-elimissä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-11-30

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101250060

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Serlo, K. 2017. Verkostoista voimaa – amk-verkostot terveysalan ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön tukipilari. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 19.6.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101250060.

Ammattikorkeakoulut ovat autonomisia, julkisoikeudellisia yksiköitä, mutta tekevät yhteistyötä koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta kansallisesti ja kansainvälisesti jakaen teoreettista osaamista ja hyväksi todettuja käytänteitä. Terveysalan koulutusta kehitettäessä on nähty tarpeelliseksi, että Suomi on yhtenä rintamana tavoitteenaan laadukas ja direktiivin vaatimukset täyttävä opetus. Terveysalan osalta koulutuksen ja tki-toiminnan yhteistyötä tehdään kansallisella tasolla Soteli-verkostossa (sosiaali-, terveys-, liikunta- alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut) ja terveysalan verkostossa (kaikki terveysalan ammattikorkeakoulut edustettuina).

SOTELI-verkosto

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry edistää ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä valiokuntien, työryhmien, projektien sekä yhteisten tapaamisten kautta. Arene ry:n toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. Arene ry. 2017. www-sivut. Hakupäivä 25.8.2017. http://www.arene.fi/fi Eri valiokuntien tehtäviä ja roolia on kuvattu osana Arene ry:n toimintaa. Koulutusvaliokunnassa Arene ry:n koulutusalakohtaiset työryhmät ovat järjestäytyneet puheenjohtajiensa johdolla suunnitellen muun muassa koulutusvastuiden profilointia ja kehittämistä. Sosiaali-, terveys-, liikunta-alaa edustaa SOTELI-verkosto (kuvio 1), johon kuuluu 23 ammattikorkeakoulua. Verkosto puolestaan koostuu terveys-, sosiaali- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulujen alakohtaisista verkostoista. Kauneudenhoitoalan kuuluessa samaan koulutusalaan sosiaali-, terveys-, liikunta-alan kanssa, verkostosta käytettiin nimeä SOTELIKA. 

Soteli-verkosto

KUVIO 1. Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyö sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

SOTELI-verkostossa käsitellään sosiaali-, terveys ja liikunta-alan koulutusta koskevia ajankohtaisia kysymyksiä, kuten yhteisvalintaprosessiin liittyviä esityksiä. Tästä esimerkkinä syksyllä 2016 käyttöön otettu sähköinen esivalintakoe. Toisena tärkeänä esimerkkinä verkostossa tapahtuvasta yhteistyöstä on erikoistumiskoulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi korkeakoulujen haettavaksi avustukset erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen vuonna 2015. Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu toteutettiin projektina, jonka tavoitteena oli selvittää valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan erikoistumiskoulutusten tarve. Projektin tuloksena tehtiin esitys ensi vaiheessa käynnistettävistä erikoistumiskoulutuksista ja niiden toteuttajista sekä laadittiin suunnitelma erikoistumiskoulutusten rakentamisesta ja kehittämisestä. Projekti teki esityksen erikoistumiskoulutusten toteuttamisesta SOTELI-työryhmälle vuonna 2016 Arene ry. 2015. Sotelika-alan erikoiskoulutustarpeiden kartoittaminen -hanke. Hakupäivä 25.8.2017. http://www.arene.fi/sites/default/files/PDF/2015/ERKO/Sotelika-alan%20erikoistumiskoulutustarpeiden%20kartoittaminen.pdf Kukkonen, T. (toim.) 2016. Uutta Erikoisosaamista korkeakoulutetuille. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen 2016. Karelia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 25.8.2017. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122346/uutta-erikoisosaamista-korkeakoulutetuille.pdf?sequence=1. Ensimmäisinä käynnistyivät haavahoidon asiantuntijan ja hygieniahoitajan erikoistumiskoulutukset. Verkostossa sovittiin koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvista ammattikorkeakouluista. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) ensimmäiset terveysalan erikoistumiskoulutuksen opiskelijat aloittivat 30 opintopisteen haavanhoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen Oulaisten kampuksella vuonna 2016. 

Terveysalan amk-verkosto

Terveysalan amk-verkosto on toiminut aktiivisena terveysalan koulutuksen kehittäjänä lähes ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien. Verkoston työn alla olevia asioita ovat olleet muun muassa tutkintokohtaiset osaamiskartoitukset ja kaksoistutkintojen (terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajatutkinto) asema korkeakoulujärjestelmässä. Esimerkkinä amk-verkoston toteutuneesta yhteistyöstä on Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke Eriksson, E., Merasto, M., Korhonen, T. & Moisio, E-L. 2014. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen - Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Hakupäivä 10.11.2017. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf, jossa kuvataan sairaanhoitajalta vaadittava ammatillinen osaaminen. Edellisen kerran vastaava kuvaus tapahtui opetusministeriön ja terveysalan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä Terveysalan koulutus 2005 -projektissa, jolloin päivitettiin vuonna 2001 julkaistut osaamiskuvaukset. Opetusministeriö. 2006. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 24. Opetusministeriö, Helsinki. Hakupäivä 25.8.2017. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80112/tr24.pdf?sequence=1

Terveysalan amk-verkoston strategiassa vuosille 2017–2019 nostetaan esiin teemat: terveysalan koulutuksen profiilin nostaminen ja proaktiivinen vaikuttaminen sote-uudistuksessa, yhteisöllisen oppimis- ja työskentelykulttuurin edistäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen. Tärkeänä tavoitteena on koulutuspoliittinen vaikuttaminen terveysalan koulutuksen kehittämisen edellytyksiin alueellisesti (SOTE-alueet, Maakuntahallinto) ja valtakunnallisesti (STM, OKM, ARENE ja terveysalan ammattijärjestöt). Strategiassa haetaan kehitystä myös avoimeen tiedottamiseen terveysalan koulutusten kehittämisessä ja profiloinnissa sekä jaetun asiantuntijuuden edistämisessä. Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkosto. 2017. Strategia 2017-2019. Hakupäivä 25.8.2017. https://amkterveysala.wordpress.com/about/

Esimerkkejä suunnitelluista toimenpiteistä Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkosto. 2017. Strategia 2017-2019. Hakupäivä 25.8.2017. https://amkterveysala.wordpress.com/about/:

Terveysalan amk-verkoston toiminta on organisoitunut terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen edustajien yhteistyöksi. Varsinaisena työrukkasena toimii työvaliokunta, johon valitaan 8 varsinaista edustajaa ja 8 varaedustajaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ammattikorkeakouluja on 21, jotka muodostava 2–3 ammattikorkeakoulun alueverkoston. Näistä alueverkostoista valitaan työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunnan kokousten lisäksi järjestetään keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, joihin on useammankin ammattikorkeakoulun edustajan mahdollista osallistua. Koulutustilaisuuksien aihealueet ovat nousseet ajankohtaisista kysymyksistä, kuten digitalisaatio, kansainvälisyys ja englanninkieliset opinnot. Ammattikorkeakoulujen on myös ollut mahdollista esittää hyviä ja onnistuneita käytäntöjä ja toimintatapoja myös muiden koulutusedustajien käyttöön.

Kokemuksia työskentelystä terveysalan amk-verkostossa

Verkostotyön merkityksestä ja hyötyinä Katz ym. Katz, N., Lazer, D., Arrow, H. & Contractor, N. 2004. Network Theory and Small Groups. Small Group Research 35 (3), 307-332. mainitsee ensinnäkin verkoston toimintaperiaatteet perustuvat laajempaan yhteyteen ja näkökulmaan verrattuna ryhmän toimintaa koskien esimerkiksi toimintaan osallistuvia henkilöitä tai resursseja. Toiseksi verkoston näkökulma voi auttaa toimijoita yhdistämään organisaation sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä tai toimintoja. Kolmanneksi verkoston toiminnan analyysi tarjoaa mahdollisuuden ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Verkostot voivat olla muun muassa virallisia organisaatioita ja niiden yhteyksiä kuvaavia, epävirallisia tai sosiaalisia Owen-Smith, J.  2007. Network Theory: The Basics. Hakupäivä 25.8.2017. https://www.oecd.org/sti/inno/41858618.pdf

Terveysalan amk-verkoston työvaliokunnan jäseniltä kysyttiin keväällä 2017 heidän kokemuksiaan koskien seuraavia kysymyksiä:

Vastaajien (6) mielipiteitä kysyttyjä asioita koskien:

Yhteenveto

Terveysalan amk-verkostolla on merkittävä rooli koulutuksen laadun, EU-direktiivit täyttävän ja kansainvälisesti vertailukelpoisen koulutuksen kehittämisessä Suomessa. Yhteiset projektit, koulutus- ja keskustelutilaisuudet antavat mahdollisuuden hakea yhteistä terveysalan koulutuksen roolia myös SOTE-uudistuksessa. Yksittäiselle ammattikorkeakoululle verkostoyhteistyö on väylä tuoda esiin ja saada äänensä kuuluviin koskien esimerkiksi oman alueen erityiskysymyksiä. Kuuluminen laajempaan koulutusalakohtaiseen SOTELI-verkostoon puolestaan aukaisee vaikuttamiskanavan myös ARENEen ja korkeakoulupoliittiseen keskusteluun sekä päätöksentekoon. 

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus