Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 61/2018

Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa on haasteita ja kehittämistarpeita

Metatiedot

Nimeke: Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa on haasteita ja kehittämistarpeita. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Tekijä: Kujamäki Pilvi; Lahnalampi Janita; Honkanen Hilkka

Aihe, asiasanat: maahanmuuttajat, moniammatillisuus, nuoret, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet, seksuaalisuus, yläkoulu

Tiivistelmä: Artikkelissa käsitellään, miten maahanmuuttajien kulttuurierot ja tietotaso huomioidaan seksuaalikasvatuksessa. Lisäksi käsitellään yhteistyötä seksuaalikasvattajien välillä ja miten tätä voitaisiin kehittää.

Saatujen tulosten mukaan kulttuurierot ja tiedon lähtötaso pystytään huomioimaan terveydenhoitajan vastaanotolla ja nuoriso-ohjaajan toimesta. Terveystiedon opetuksessa otetaan huomioon kielitaito, mutta ei kulttuureiden erityispiirteitä tai tietotasoa.

Resurssipulan vuoksi yhteistyötä seksuaalikasvatuksessa ei tehdä. Kiinnostusta yhteistyölle olisi resurssien niin salliessa. Terveydenhoitajan tuttuus auttaisi nuoria avautumaan vastaanotolla herkemmin. Terveydenhoitajan vierailut luokassa, teemoja käsittelevien tuntien pitäminen ja internetin hyödyntäminen nuorten kohtaamisessa tekisi terveydenhoitajasta entistä lähestyttävämmän ja luotettavamman. Terveystiedossa tuntien suunnittelu yhdessä auttaisi jakamaan vastuuta opettajien kesken ja mahdollistaisi yhteisten toiminnallisten tuntien pitämisen.
Seksuaalikasvatuksen osa-alueiden jakaminen eri oppiaineisiin auttaisi jakamaan vastuuta seksuaalikasvatuksesta ja toisi erilaisia näkökulmia. Myös seksuaalikasvatuksen lisääminen pakolliseksi terveydenhoitajakoulutukseen ja opettajakoulutukseen lisäisi yhdenvertaisuutta toteutettavaan seksuaalikasvatukseen.

Artikkeli pohjautuu Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön ”Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta”. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti. Aineisto koostui neljän seksuaalikasvattajan teemoitellen analysoiduista haastatteluista.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-12-03

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018052224403

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kujamäki, P., Lahnalampi, J. & Honkanen, H. 2018. Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa on haasteita ja kehittämistarpeita. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. Hakupäivä 28.7.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018052224403.

Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa tulevat usein vastaan kulttuurierot, kielimuuri sekä tiedon vähyys aiheesta. Tärkeitä opetettavia asioita ovat seksuaalioikeudet, tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus. Ammattilaiset haluaisivat lisätä yhteistyötä yläkoulussa seksuaalikasvattajien välillä resurssien niin salliessa.

Maahanmuuttajat tulevat Suomeen hyvin erilaisista olosuhteista ja kulttuurista. Maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen ja hyvinvointiin onkin nyt herätty lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. Maahanmuuttajilla on tutkimusten mukaan enemmän seksuaali- ja lisääntymisterveysongelmia sekä vähemmän tietämystä tästä aiheesta kuin kantaväestöllä. Väestöliitto. 2009. Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta. Toimintasuunnitelma 15.6.2009. Väestöliitto, Helsinki. Hakupäivä 20.12.2017. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/%40Bin/bf35bb2e4c677ae24828d5051691ab51/1508066780/application/pdf/906852/maahanmuuttajien%20seksuaaliterveys.pdf Maahanmuuttajien kohdalla juuri seksuaalioikeudet ovat tärkeitä, sillä lähtömaan ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vapaus eivät ole samalla tavalla itsestäänselvyys kuin meillä Suomessa. 

Seksuaalinen kehitys tapahtuu yksilössä uskonnosta tai kulttuurista riippuen biologialähtöisenä prosessina. Seksuaaliseen kehitykseen vaikuttaa tunne- ja tietotasolla vahvasti kulttuuri jossa eletään. Vahva, myönteinen ja omassa hallinnassa koettu seksuaalisuus helpottaa vastuullisen ja tasapainoisen käytöksen saavuttamista aikuisuudessa, vaikka arvoristiriitoja olisikin kulttuurien välillä. Koulun ja kodin välinen avoimuus helpottaa eri aiheiden käsittelemistä seksuaalikasvatuksessa ja näin helpottaa nuoren ristiriidan kokemusta. Asiallinen tieto voi poistaa myyttejä ja ahdistusta, sekä vähentää epäasiallisen tiedon saamaa valtaa. Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. 2015. Seksuaalisuuden portaat. Helsinki: Grano Oy.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Seksuaalikasvatus on tärkeää kaikille nuorille

Seksuaalikasvatus antaa nuorelle valmiudet toteuttaa seksuaalisuuttaan valitsemallaan tavalla vastuullisesti ja omat oikeutensa tuntien. Seksuaalikasvatuksessa pyritään kohtaamaan nuori kokonaisvaltaisesti ja auttamaan nuorta löytämään voimavaransa myös seksuaalisuudessa. Seksuaalikasvatuksen ennaltaehkäisevä luonne voi myös parantaa elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. Nuoren tulee saada riittävästi tietoa oikeuksistaan, vastuustaan sekä tietoa mahdollisista riskeistä. Lisäksi WHO:n standardien mukaan seksuaalikasvatuksessa tavoitellaan sitä, että nuori oppii pohtimaan seksuaalisuutta ja eri normeja ja arvoja ihmisoikeuksien näkökulmasta, jotta kriittinen oma ajattelu kehittyy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhuollon viranomaisille ja asiantuntijoille. Helsinki: Valopaino Oy. Hakupäivä 21.12.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085324

Seksuaalikasvatus voidaan jakaa portaisiin, joita on 11. Seksuaalisuuden kehitysportaat lähtevät vauvasta ja päättyvät täysi-ikäisyyteen. Ammattilainen voi hyödyntää kyseisen portaan tietoa seksuaalikasvatuksessa ja käyttää kuhunkin portaaseen sopivia menetelmiä apunaan, joita Opetushallituksen Seksuaalisuuden portaat kirjasta löytyy useita. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Seksuaalikasvatuksen tärkeä tehtävä maahanmuuttajien kohdalla olisi edistää tasa-arvon, itsemääräämisoikeuden ja seksuaalioikeuksien toteutumista. Seksuaalikasvatuksen tehtävä on samalla myös edistää sopeutumista yhteiskuntaamme ja lisätä maahanmuuttajien hyvinvointia. Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 96. Opetushallitus, Helsinki. Hakupäivä 1.2.2017. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf Nuorten maahanmuuttajien on tärkeää saada heidän kielitaidolleen ja tietotasolleen soveltuvaa, yhdenvertaista seksuaalikasvatusta, sillä se lisää seksuaalikasvatuksen vaikuttavuutta. Tässä artikkelissa tuodaan esiin opinnäytetyön Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602 tuloksia, jotka pohjautuvat erään oululaisen yläkoulun ammattilaisten haastatteluihin.

Kulttuuritaustaa pyritään huomioimaan seksuaalikasvatuksessa

WHO:n julkaiseman ohjeistuksen mukaan kouluissa järjestettävässä seksuaalikasvatuksessa tulisi ottaa huomioon nuoren kehitystaso, sekä myös vastaanottavan kulttuuri, sukupuoli ja uskonto. Väestöliitto. 2016. Seksuaalikasvatus. Hakupäivä 17.3.2016. http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/kokonaisvaltainen-seksuaalikasva/ Haastatteluiden perusteella luokkahuoneessa annettavassa seksuaalikasvatuksessa ei kuitenkaan pystytä erikseen huomioimaan eri kulttuuritaustoja. 

Seksuaaliopetusta annettiin kyseenomaisessa koulussa samalla tavalla kantasuomalaisille kuin maahanmuuttajille. Myös opetussuunnitelman mukaan opetuksessa ja työtapojen valinnassa tulisi huomioida nuoren kehitystaso, kulttuuri ja elämäntilanne. Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 96. Opetushallitus, Helsinki. Hakupäivä 1.2.2017. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf Jotta tämä toteutuisi vaaditulla tavalla, se vaatii koululta enemmän resursseja. Koulussa pystyttiin tekemään pieniä poikkeuksia, kuten helpotetut kokeet, tai opetusta muokattiin esimerkiksi vanhempien suunnalta tulleen vastustuksen myötä. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Terveydenhoitajan vastaanotolla nuoren tausta, lähtökohdat ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon seksuaalineuvontaa annettaessa. Tällöin voidaan ottaa puheeksi myös henkilökohtaisia ja intiimejä asioita. Maahanmuuttajanuorten menneisyydessä voi olla pelottavia, ihmisoikeuksiakin loukkaavia tapahtumia, joista olisikin tärkeää nuorten kohdalla pystyä keskustelemaan jonkun kanssa. Siksi myös terveydenhoitajalla on tässä tärkeä rooli luotettavana ammattilaisena. On tärkeää, että juuri ammattilainen ottaa puheeksi vaikeitakin asioita, sillä nuoret eivät välttämättä uskalla itse ottaa puheeksi esim. seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia tai omaan kehitykseen liittyviä epäilyjä. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Yhteistyöllä on merkitystä onnistuneessa seksuaalikasvatuksessa

Seksuaalikasvatuksessa tehtävää yhteistyötä tarkasteltiin yhdessä Oulun yläkoulussa kahden terveystiedon opettajan, terveydenhoitajan ja nuoriso-ohjaajan välillä. Tällä hetkellä yhteistyötä näiden tahojen välillä tehdään hyvin vähän resurssien ja ajan puutteen vuoksi. Haastateltujen henkilöiden mukaan terveystiedon opettajat seuraavat tällä hetkellä opintosuunnitelmaa ja seksuaalisuusopetukseen liittyvät asiat opetetaan tämän mukaan. Terveydenhoitajalla on oma roolinsa vastaanotolla, jossa asioista voidaan keskustella henkilökohtaisella tasolla. Kaikki tahot kokivat, että yhteistyön toteutumisessa olisi vielä kehittämistä. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

THL:n toimintaohjelman mukaan kouluterveydenhoitajien ja terveystiedon opettajien yhteistyöhön tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2014. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali-ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Helsinki. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy. Hakupäivä 20.12.2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-174-7. Myös opetussuunnitelmassa edellytetään  terveystiedon opetuksen suunnittelussa yhteistyötä eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa. Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 96. Opetushallitus, Helsinki. Hakupäivä 1.2.2017. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf.

Ammattilaiset kokivat, että yhteistyön lisääminen olisi tärkeää ja hyödyllistä opetuksen kehittämiseksi. Terveydenhoitaja koki esimerkiksi, että hänen olisi hyödyllistä olla terveystiedon tunneilla läsnä joidenkin aiheiden kohdalla, jotta tulisi tutuksi oppilaille. Tuttuus voisi madaltaa nuorten kynnystä tulla tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle keskustelemaan arkaluonteisistakin asioista. Terveystiedon opettaja taas koki, että jos voisi tehdä enemmän yhteistyötä toisen opettajan kanssa, niin se antaisi mahdollisuuden suunnitella toiminnallisempia oppitunteja. Yhteistyö mahdollistaisi myös sen, että ryhmiä voitaisiin yhdistellä ja jakaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi tytöille ja pojille voisi olla omat tunnit joihinkin aiheisiin liittyen. Tällaisilla menetelmillä voitaisiin saada aikaan enemmän avointa keskustelua aiheista. Terveydenhoitajaa myös kaivattiin pitämään joitakin oppitunteja nuorille, esimerkiksi ehkäisyyn liittyen. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Kehittämisideoita seksuaalikasvatukseen

Maahanmuuttajanuoret ja yleisestikin kaikki nuoret hyötyvät moniammatillisesta, ajankohtaisesta seksuaalikasvatuksesta. Olisikin tärkeää jatkossa kehittää tätä yhdenvertaisempaan, yhtenäisempään muotoon. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602 Seksuaalikasvatuksen tavoitteita tulisi yhtenäistää: käsitteet määriteltäisiin jo opetussuunnitelmaan ja terveydenhoitajan toimintaohjelmiin selkeästi, esimerkiksi joka oppiaineeseen. Tällöin ammattilaiset tietäisivät omat velvollisuutensa, osa-alueensa sekä sen mitä muut ammattilaiset nuorille asiasta opettavat. Tämä toisi myös enemmän näkökulmia ja yhdenvertaisuutta seksuaalikasvatukseen. Tuominen S. 2012. Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta. Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkielma. Hakupäivä 10.10.2017. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34664/seksuaal.pdf

Resurssien lisääminen olisi aiheellista ja esimerkiksi aikatauluja suunnittelemalla voitaisiin saada enemmän yhteistyötä aikaiseksi. Myös maahanmuuttajien sijoitukseen luokissa voitaisiin mahdollisuuksien mukaan kiinnittää lisää huomiota, sillä he työllistävät opettajia omalta osaltaan esimerkiksi kielellisten haasteiden vuoksi. Maahanmuuttajanuorten kohdalla eräänä haasteena on kehittää heidän tietoisuuttaan saatavista terveyspalveluista ja yleisesti ammattilaisista, joiden puoleen he voivat kääntyä seksuaalikasvatukseen liittyen. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Myös opetusmateriaalien valinnoissa olisi hyvä huomioida moninaisuus, eri näkökulmat ja monipuolisuus, jolloin nuori pystyisi samaistumaan paremmin opetettavaan asiaan. Seksuaalikasvatuksessa olisi hyvä jakaa tietoa kasvotusten esim. terveydenhoitajan vastaanotolla, internetin avulla, kampanjoimalla ja koulussa opettaen. Internetissä erilaiset toiminnalliset tehtävät kuten kyselyt, kilpailut, pelit ja visat ovat tehokkaita menetelmiä. Vasta kun opetus tuntuu omakohtaiselta, se tehoaa. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Nuoria askarruttaa tutkimusten mukaan paljon seksuaalinen toiminta, mieheksi tai naiseksi kasvaminen sekä raskaus ja sen ehkäisy. Seksuaalisuuden portaiden Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. 2015. Seksuaalisuuden portaat. Helsinki: Grano Oy. hyödyntämisen lisäksi voidaan hyödyntää myös Väestöliiton laatimaa puheeksi ottamisen menetelmää, Seksimittaria. Seksimittarissa kysytään muun muassa, onko harrastanut seksiä, onko käyttänyt ehkäisyä, onko seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia ja niin edelleen. Kyselyn lopuksi on pitkä lista, mistä voi valita eri seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista asioita, joista haluaisi lisäksi keskustella kuten esimerkiksi ihmissuhteista, uskonnoista tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Mittarin avulla voidaan täten antaa tietoa nuoren omista tarpeista lähtien. Väestöliitto. 2018. Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen. Hakupäivä 3.5.2018. https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/menetelmia-seksuaalikasvatukseen/seksimittari/

Lopuksi

Maahanmuuttajanuorten seksuaalikasvatus on ajankohtainen, haastava osa opetusta. Monikulttuurillisuus kasvaa koko ajan Suomessa ja se on nähtävissä kouluterveydenhuollossa sekä yleisesti kaikkialla terveydenhuollon piirissä päivittäin. Tätä laajaa aihepiiriä tutkittiin neljän ammattilaisen empiirisen kokemuksen näkökulmasta. Tavoitteena oli herättää ajatuksia aihetta kohtaan sekä tuoda esille monikulttuurisuutta ja sen merkitystä nuorten seksuaalikasvatuksessa.

Saadut tulokset ovat suuntaa-antavia, kertoen yhden oululaisen yläkoulun tilanteesta. Siksi niitä ei voida yleistää kaikkialle päteviksi. Kuitenkin kirjallisten lähteiden ja opinnäytetyön tulosten välillä on yhteys, ja tuloksia voidaan siksi pitää nykytodellisuutta vastaavina. Tuloksina tuli esille, että terveydenhoitajalla on oma, tärkeä roolinsa maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa luotettavana terveydenhuollon ammattilaisena. Opintosuunnitelman osalta opettajat voivat tehdä pieniä, yhdenvertaisuutta lisääviä muutoksia. Suuresti seksuaalikasvatuksen laatuun vaikuttava tekijä on ammattilaisten kiinnostus ja perehtyneisyys aiheeseen. Lahnalampi, J. & Kujamäki, P. 2017. Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus seksuaalioikeuksien, arvojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 3.4.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803203602

Artikkelista voivat hyötyä ammatikseen seksuaalikasvatusta tekevät sekä alan opiskelijat, jotta heillä heräisi mielenkiinto perehtyä aiheeseen enemmänkin. Lisäksi opettaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille seksuaalikasvatuksen kurssi voisi olla pakollinen osa opetusta.

Lähteet