Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 61/2018

Voimavaralomakkeella arvioidaan perheen voimavaroja neuvolassa

Metatiedot

Nimeke: Voimavaralomakkeella arvioidaan perheen voimavaroja neuvolassa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Tekijä: Friman Helena; Tuokkola Jenni; Väinämö Venla; Honkanen Hilkka

Aihe, asiasanat: lapsiperheet, lastenneuvolat, lomakkeet, motivoiva haastattelu, neuvolat, perheet, puheeksiotto, varhainen puuttuminen, äitiysneuvolat

Tiivistelmä: Äitiys- ja lastenneuvolan tavoitteena on edistää perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Perheiden voimavarojen tunnistaminen on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa. Voimavaralomaketta käytetään äitiys- ja lastenneuvolassa apuvälineenä tunnistamaan varhaisessa vaiheessa perheen voimavaroja lisäävät ja kuormittavat tekijät. Artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin terveydenhoitajien kokemuksia voimavaralomakkeen käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastatellen viittä terveydenhoitajaa Oulun neuvoloista. Terveydenhoitajien kokemuksien mukaan voimavaralomakkeet helpottavat puheeksiottoa ja synnyttävät keskustelua. Voimavaralomakkeiden avulla myös vanhempien on helpompi tuoda asioita esille ja se saa perheet pohtimaan omia voimavarojaan. Tämän avulla tuen kohdentaminen tarkentuu.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-12-03

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112048592

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Friman, H., Tuokkola, J., Väinämö, V. & Honkanen, H. 2018. Voimavaralomakkeella arvioidaan perheen voimavaroja neuvolassa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. Hakupäivä 3.12.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112048592.

Voimavaralomakkeita käytetään apuna neuvolatyössä. Niiden avulla voidaan puuttua perheen hyvinvointia kuormittaviin tekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijoiden kehittämät strukturoidut lomakkeet auttavat käsittelemään perheen voimavaroja moniulotteisesti ja niiden avulla myös vaikeista asioista puhuminen helpottuu. Lomakkeen avulla myös perheet kokevat puheeksioton helpommaksi. Voimavarojen tunnistamisessa perheen oma kokemus voimavaroista on tärkeä. Terveydenhoitajan rooli on löytää yhdessä perheen kanssa voimavaroja ja vahvistaa niitä sekä tunnistaa myös arkea kuormittavat tekijät ja löytää niihin ratkaisukeinoja. 

Kuva: Shutterstock

KUVA: Photographee.eu / Shutterstock.com

Johdanto

Artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde., jossa tutkittiin terveydenhoitajien kokemuksia voimavaralomakkeiden käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastatellen viittä terveydenhoitajaa Oulun neuvoloista. 

Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan vuonna 2013 lapsiperheistä 57 % koki elämänlaatunsa hyväksi. Pohjois-Pohjanmaalla terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus oli suurempi verrattuna koko Suomen keskiarvoon. Perheen tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä on tärkeää niiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Tämä lisää lasten ja vanhempien terveyttä ja hyvinvointia, sekä vähentää sosiaalisia ongelmia. Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. 2014. Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Teema 21. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 19.4.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-270-6

Valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tärkeänä tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä heidän voimavarojensa vahvistaminen. Neuvolat ovat keskeisessä roolissa perheiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä voimavarojen tunnistamisessa. Etenkin oikeaan aikaan annettava tuki on perheiden kannalta tärkeää ja lisää palveluiden vaikuttavuutta. Lisäksi ammattilaisten kannattaa tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä. Voimavaralomake auttaa tunnistamaan varhaisessa vaiheessa perheen tuen tarpeita ja ohjaamaan tarvittaessa perheen moniammatillisen tuen piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö. Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita. Helsinki. Hakupäivä 22.3.2018. http://stm.fi/documents/1271139/1953486/LAPE-esite-verkko.pdf/68a59997-cc83-406d-ac8a-3dd8fbb5f3ba/LAPE-esite-verkko.pdf Fagerlund-Jalokinos, S. 2012. Uusperheen vanhemmuuden voimavarat. Tampereen yliopisto. Opinnäytetyö. Hakupäivä 15.1.2018. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84147/gradu06357.pdf?sequence=1

Voimavarat ovat osa perheiden hyvinvointia

Voimavaralomakkeita (Lasta odottavan perheen voimavaralomake ja Vauvaperheen arjen voimat -voimavaralomake) käytetään äitiys- ja lastenneuvolassa apuvälineenä tunnistamaan varhaisessa vaiheessa perheen voimavaroja lisäävät ja kuormittavat tekijät. Voimavaralomakkeiden sisältö on jaettu teemoihin. Teemoja ovat terveys ja elämäntavat, parisuhde, vanhemmuus ja perhe, sosiaalinen tuki, taloudellinen tilanne, sekä työ ja asuminen. Lomakkeissa painotetaan, että vanhemmat täyttäisivät lomakkeensa erikseen, jonka jälkeen asioista keskusteltaisiin neuvolassa. Mäki, P., Wikström, K., Hakulinen-Viitanen, T. & Laatikainen T. 2011. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa – Menetelmäkäsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 9.1.2018. https://www.thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2014.pdf Hakulinen-Viitanen, T., Hietanen-Peltola, M., Hastrup, A., Wallin, M. & Pelkonen M. 2012. Laaja terveystarkastus - ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 9.1.2018. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

Voimavaralomakkeiden tarkoituksena on aktivoida perheen vanhempia keskustelemaan keskenään aiheista, joista he eivät muuten välttämättä keskustelisi. Lomake paikantaa tuen tarpeen ja näin neuvonta voidaan kohdentaa tarvelähtöisesti. Hakulinen-Viitanen, T., Hietanen-Peltola, M., Hastrup, A., Wallin, M. & Pelkonen M. 2012. Laaja terveystarkastus - ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 9.1.2018. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1 Tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien mukaan haastattelu etenee voimavaralomakkeen avulla loogisesti ja kaikista osa-alueista tulee puhuttua Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde.. Voimavaralomakkeiden systemaattisella käytöllä turvataan perheiden tasa-arvoisuus ja leimaamattomuus. Perheiden yksilöllisyys otetaan huomioon lomakkeen läpikäymisessä. Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde. Mäki, P., Wikström, K., Hakulinen-Viitanen, T. & Laatikainen T. 2011. Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa – Menetelmäkäsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 9.1.2018. https://www.thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2014.pdf

Terveydenhoitajat kokivat, että neuvolakäynnillä voimavaralomake synnyttää keskustelua asioista, jotka eivät muuten välttämättä nousisi esille: ”Niin mun mielestä se on hirveen hyvä työväline ja lupa puhua niistä (asioista), molemmin puolin.” Tällaisia asioita olivat esimerkiksi lapsuuden traumat, väkivalta, päihteet ja taloudellinen tilanne. Lomake rakentaa luottamusta vanhemman ja terveydenhoitajan välille, koska lomakkeen pohjalta keskustellaan avoimesti perheiden asioista, myös huolista. Työntekijän tehtävänä on ottaa puheeksi oma huoli lapsen tai perheen tilanteesta. On tärkeää, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla perheen kanssa. Vanhempien saaminen mukaan yhteistyöhön onnistuu parhaiten silloin, kun työntekijä löytää lapsen ja perheen voimavarat ja tukeminen pohjautuvat niiden vahvistamiseen. Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015. Huolen puheeksi ottaminen. Lapset, nuoret ja perheet. Hakupäivä 9.1.2018. https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen

Voimavaralomakkeiden kehittäminen ajankohtaisemmaksi

Tutkimuksen yhdeksi tärkeäksi kohdaksi nousi voimavaralomakkeiden kehittäminen. Terveydenhoitajat toivat esille huolen liittyen erityisesti nettilomakkeen täyttöön, jossa usein näkyi vain toisen vanhemman vastaukset. Koska voimavaralomakkeiden tarkoituksena on synnyttää keskustelua perheen asioista, on erityisen tärkeää, että kummankin vanhemman vastaukset näkyvät. Tämän vuoksi paperilomakkeita jaetaan kaksi kappaletta perhettä kohden.

Osa voimavaralomakkeiden kysymyksistä kaipaa selkiyttämistä. Etenkin terveydenhoitajilla nousi ajatuksia kysymysten ymmärrettävyydestä. Osan kysymyksistä vanhemmat ymmärtävät eri tavalla, kuin lomakkeessa on tarkoitus. Se aiheuttaa vanhemmissa hämmennystä ja he saattavat jättävät vastaamatta tärkeisiin kohtiin lomakkeissa. Kiinnittämällä huomiota lomakkeiden kysymysten muotoiluun voidaan helpottaa haasteellisten asioiden esille ottamista ja näin varmistetaan, että asia tulee käsitellyksi terveystarkastuksen aikana.  Hyvällä lomakkeella ja sen sisällöllä voidaan vaikuttaa siihen, että asiakas kokee keskustelun itselleen hyödylliseksi. Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde. Mikkola, P. 2016. Teksti, agenda ja artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä. Hakupäivä 1.2.2018. https://www.kotus.fi/files/4532/Piia_Mikkola_2016.pdf

Lomakkeen käyttöön kaivataan koulutusta ja perehdytystä, varsinkin uusille tytöntekijöille. Perehdytyksellä voidaan turvata yhtenäiset käytännöt voimavaralomakkeen käytössä. Uudet työntekijät kokisivat mahdollisesti työskentelynsä varmemmaksi ja sujuvammaksi perehdytyksen myötä.          

Neuvolassa arvioidaan perheiden voimavaroja myös muilla menetelmillä, esimerkiksi Lapset puheeksi -keskustelun avulla. Eri menetelmien yhteensovittamista tarvitaan, sillä aika ei riitä usean menetelmän käyttämiseen terveystarkastuksessa. Haasteena onkin tulevaisuudessa arvioida, miten menetelmiä voidaan sovittaa yhteen ja mitkä menetelmät ovat hyödyllisimpiä. Maahanmuuttajat ovat lisääntyvä asiakasryhmä neuvolassa, siksi lomaketta tulisi kehittää soveltuvaksi kielen ja sisällön suhteen myös vähemmistöryhmille. 

Lopuksi

Neuvolassa perheiden hyvinvoinnin edistämistä tapahtuu vanhempien voimavaroja tukemalla, ja sen tärkeyttä on korostettu, sillä huoli lapsiperheen vanhemmuuden voimavaroista on kasvanut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015. Huolen puheeksi ottaminen. Lapset, nuoret ja perheet. Hakupäivä 9.1.2018. https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen Tutkimustulosten Friman, H., Tuokkola, J. & Väinämö, V. 2018. Voimaralomakkeen käyttökokemukset neuvolossa. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Julkaisematon lähde. perusteella voidaan todeta, että voimavaralomake koettiin hyödylliseksi apuvälineeksi laajoissa terveystarkastuksissa, etenkin puheeksiottoon ja keskustelun ylläpitoon. Lomake edisti keskustelua perheen tilanteesta vanhempien välillä. Suurin osa perheistä palauttaa kotona täytettävän lomakkeen, josta voidaan, että lomakkeen täyttäminen on tarpeeksi ymmärrettävää ja vanhemmat kokevat lomakkeen täytön tärkeäksi. 

Lähteet