Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 28/2018

Vauhtia vastuullisuuteen – Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus

Metatiedot

Nimeke: Vauhtia vastuullisuuteen – Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus

Tekijä: Lämsä Anna-Maija; Keränen Anne; Savela Terttu

Aihe, asiasanat: johtaminen, johtamiskoulutus, kehittäminen, muutos, naiset, tapaustutkimus, tasa-arvo, toimintamallit, vaikuttavuus, vastuullisuus

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa vastuullisen johtamisen kehittämisestä ja sen vaikuttavuudesta. Selvityksen kohteena oli johtaja- ja yrittäjänaisille sekä asiantuntijoina toimiville naisille toteutettu vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus, visionFactor-koulutusohjelma. Se toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa 2015–2016. Tarkoituksen toteuttamiseksi haastateltiin koulutuksen suorittaneita. Tutkimusongelma tiivistyy seuraaviin kysymyksiin: Millä tavoin haastateltavat kuvaavat käsityksensä vastuullisesta johtamisesta muuttuneen koulutuksen aikana? Miten haastateltavat kertovat koulutuksessa opittua vastuullista johtamista sovelletun käytäntöön työpaikalla?

Koulutuksen suorittaneesta 17 henkilöstä 14 henkilöä osallistui tutkimukseen (76 %). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Analyysin tukena käytettiin laadulliseen tutkimukseen tarkoitettua Nvivo-tietokoneohjelmistoa.

Haastateltavien kokemukset tutkitusta koulutuksesta ja sen vaikuttavuudesta olivat pääosin myönteisiä. Ristiriitoja ja paineita osalle osallistujista aiheuttivat työn ja koulutuksen sekä perheen ja koulutuksen yhdistäminen. Perheen, erityisesti puolison rooli koettiin kuitenkin myös koulutuksen suorittamista tukevaksi. Tulokset osoittavat, että tutkitulla vastuullisen johtamisen oli vaikuttavuutta sekä koulutukseen osallistuneiden yksilöiden että heidän työpaikkojensa kannalta. Käsitys vastuullisuudesta monipuolistui perinteisemmän ympäristöä koskevan ulottuvuuden lisäksi sosiaalisen vastuullisuuden alueelle. Lisäksi monia, pääosin operatiivisen tason kehittämistoimia oli suunniteltu ja myös tehty työpaikoilla. Tutkimuksen perusteella voi arvioida, että naisten näkökulma johtamiseen ja yrittäjyyteen on legitimoitunut suomalaisessa työelämän kontekstissa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-05-24

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-158-6

Kieli: suomi

Sivumäärä: 52

ISBN: 978-951-597-158-6

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Lämsä, A-M., Keränen, A. & Savela, T. 2018. Vauhtia vastuullisuuteen – Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. Hakupäivä 25.2.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-158-6.

Vauhtia vastuullisuuteen -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisen johtajuuden visionFactor-ohjelma vaikutti osallistujien käsityksiin vastuullisuudesta. Lisäksi tutkittiin, miten koulutukseen osallistuneet sovelsivat oppimaansa käytännön toimintaan työpaikoillaan. Koulutus oli osa laajempaa fFactor-hanketta. Tulokset osoittavat, että visionFactor-ohjelma laajensi ja uudisti osallistujien käsitystä vastuullisuudesta. Käytännön tasolla ohjelma motivoi suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämistoimia työpaikoilla.  

Avaa julkaisu :: Open the publication

ePooki 28_2018

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus