Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 39/2018

Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä

Metatiedot

Nimeke: Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä

Tekijä: Lehtelä Taina; Rainto Satu; Perälä Minna

Aihe, asiasanat: ammattietiikka, etiikka, hoitoala, koulutus, kätilöt, opetus

Tiivistelmä: Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden vahvistamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta. Ammattietiikka on käytännöllistä etiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata ammatteja kohti hyvyyteen ja vastuullisuuteen pohjautuvia käytäntöjä. Tämä edellyttää paitsi lakien, myös ammatin ja sen käytäntöjen tuntemusta. Ammattieettinen osaaminen kuuluu olennaisena osana kätilön työhön.

Tässä artikkelissa käsitellään opinnäytetyönä toteutettua tutkimusta, jossa kuvattiin kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä opiskelun aikana. Artikkelin tavoitteena on kuvailla kätilöopiskelijoiden kokemuksia siitä, miten he kokivat koulutuksen aikana saamansa eettisen opetuksen ammattietiikkansa kehittymisen tukena ja miten he kokivat oman ammattieettisen osaamisensa opintojen loppuvaiheessa. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2018 haastattelemalla opintojen loppuvaiheessa olevia kätilöopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta.

Tässä opinnäytetyönä toteutetussa tutkimuksessa haastatellut kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisensa hyvänä opintojen loppuvaiheessa. Kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisen kehittymisessä potilastapauksista keskustelut merkittävässä roolissa teoriaopinnoissa. Kätilöopiskelijat kokivat lisäksi ammattietiikkansa kehittyvän paljon käytännön harjoitteluissa. Opinnäytetyön tuloksista voidaan saada ajatuksia ammattietiikkaa koskevien opintojaksojen kehittämiseen. Artikkelin tarkoitus on myös herättää ajatuksia ammattieettisen osaamisen merkityksestä asiantuntijuuden vahvistamisessa ja ammattieettisen osaamisen kehittymisessä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-06-18

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060425253

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Lehtelä, T., Rainto, S. & Perälä, M. 2018. Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 1.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060425253.

Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet antavat yhteisen päämäärän ja ohjeet siitä, kuinka ammatissa toimitaan. Suomessa hoitotyön keskeisiin eettisiin tavoitteisiin kuuluu kyky tehdä eettisiä päätöksiä, kyky tunnistaa ja ratkaista eettisiä ongelmia sekä kyky osallistua yhteiskunnassa käytävään terveydenhuoltoa ja hoitotyötä koskevaan arvokeskusteluun. 

Johdanto

Ammattietiikka on käytännöllistä etiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata ammatissa toimivia kohti hyvyyteen ja vastuullisuuteen pohjautuvia käytäntöjä. Tämä edellyttää lakien tuntemisen lisäksi ammatin, sen käytäntöjen ja etiikan tuntemista sekä kykyä asettua asiakkaan asemaan. Hyvä ammattilainen pyrkii toimimaan ammatissaan eettisesti oikealla tavalla. Airaksinen, T. & Friman, M. 2008. Asiantuntija-ammattien etiikka. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja 10. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna.

Tässä artikkelissa käsitellään opinnäytetyönä toteutettua tutkimusta, jossa kuvattiin kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä opiskelun aikana. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2018 haastattelemalla neljää opintojen loppuvaiheessa olevaa kätilöopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta. Koko tutkimus on luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa. Lehtelä, T. 2018. Kätilöopiskelijoiden kokemukset ammattieettisen osaamisen kehittymisestä opintojen aikana. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 15.5.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804275720 Tässä artikkelissa tuoda esille tutkimustietoa kätilöopiskelijoiden kokemuksista ammattieettisen osaamisen kehittymisestä opintojen aikana. Artikkelin tarkoitus on myös herättää ajatuksia ammattieettisen osaamisen merkityksestä asiantuntijuuden vahvistamisessa ja ammattieettisen osaamisen kehittymisessä.  

Kuva: Shutterstock

KUVA: Honchan Roman/Shutterstock.com

Etiikka kätilötyössä

Kätilötyössä eettiset lähtökohdat ovat laajemmat kuin muualla hoitotyössä. Kätilötyössä seurataan kätilöiden omien ohjeiden lisäksi myös sairaanhoitajien sekä terveydenhuoltoalan yhteisiä eettisiä periaatteita. Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro. Eettiset periaatteet muodostavat kätilötyön eettisen perustan. Keskeisimpiä eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeuden, tasa-arvon, yksilöllisyyden, terveyskeskeisyyden, vastuullisuuden, turvallisuuden, jatkuvuuden ja perhekeskeisyyden sekä omatoimisuuden periaatteet. Suomen kätilöliitto. 2004. Tiedolla, taidolla ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet. Hakupäivä 21.11.2017. https://asiakas.kotisivukone.com/files/suomenkatiloliitto.kotisivukone.com/tiedostot/tiedolla_taidolla_tunteella.pdf  Jakobsson, S., Mönkkönen, M., Ylikangas, K. & Berglund, M. 2016. Kätilötyön eettinen perusta. Kätilölehti 3, 26-28.  

Etiikka määrittelee ammatillisen käyttäytymisen kätilön työssä, joten sillä on suuri merkitys kätilön koulutuksessa ja käytännössä. Kätilön ammattietiikkaan kuuluu olennaisena osana eettinen päätöksentekokyky sekä eettisten ongelmien tunnistaminen. Kätilöt kokevat eettisiä ongelmia tilanteissa, joissa hoitohenkilökunnan ja potilaan väliset arvomaailmat eivät kohtaa. Esimerkiksi imetyksestä kieltäytyminen voi olla eettinen ongelmatilanne. Syöpäpotilaiden kohdalla aktiivisesta hoidosta luopuminen sekä raskaudenkeskeytykset ja keskenmenot nähdään eettisinä ongelmatilanteina. Rahkala, H. Santalahti, S. & Berglund, M. 2015. Eettinen päätöksenteko osaksi käytännön kätilötyötä. Kätilölehti 1, 26-27. Eettisten tilanteiden näkeminen vaatii kätilöltä halua ja herkkyyttä nähdä vaikeita asioita ja puuttua niihin. Kätilön työhön kuuluu luottamuksellisuus ja hyväntekemisen velvoite, välttäminen pahan tekemisestä potilaalle ja velvoite toimia oikeudenmukaisesti. Myös naisen oikeuksien huomioiminen työskentelyssä ja totuudellisen sekä näyttöön perustuvan tiedon antaminen ovat tärkeässä osassa. Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Äimälä, A.-M. 2015. Kätilötyö – raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. 6. uud. p. Keuruu: Edita.

Tarve etiikan koulutuksen ja tutkimusten lisäämiseksi hoitoalalla johtuu yhteiskunnassa tapahtuneista nopeista muutoksista, terveyspalvelujärjestelmien kehittymisestä ja muutoksista, joita ilmenee väestön terveydentilassa. Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro.

Etiikan opetus ja oppiminen hoitotyössä

Suomessa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön koulutusohjelmiin kuuluvat valtakunnalliset eettiset osaamisvaatimukset. Keskeisiä eettisiä tavoitteita ovat opiskelijan kyky tehdä eettisiä päätöksiä, tunnistaa ja hoitaa eettisiä ongelmia, etsiä tutkittua tietoa eettisen ongelman ratkaisemiseksi ja osallistua yhteiskunnassa käytävään terveydenhuoltoa ja hoitotyötä koskevaan arvokeskusteluun. Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro.

Etiikan opetusta voidaan toteuttaa joko erillisillä etiikan opintojaksoilla tai yhdistettynä johonkin toiseen opintojaksoon. Toiseen aihealueeseen yhdistettynä eettisten näkökulmien pohdinta voi sisältyä esimerkiksi syöpäpotilaan hoitoon. Yksittäisten etiikan opintojaksojen tarkoituksen on saada opiskelija ymmärtämään, mitä etiikka käsitteenä tarkoittaa. Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro. On tutkittu, että opiskelijoiden eettistä oppimista tukevat muun muassa tapauskohtaiset esimerkit ja luennot, joihin kuuluu keskustelua sekä tarinoiden kerrontaa ja niiden analysointia. Opiskelijoiden eettisen osaamisen kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä ovat muun muassa oppimispäiväkirjat ja case-menetelmät, jossa opiskelija pääsee itse ratkaisemaan eettisiä ongelmia. INEC – Increasing Ethical Competence in Midwifery Education and Practice. 2018. Hakupäivä 1.4.2018. https://inecproject.wordpress.com/ Oelhafen, S., Hoelzli Reid, U., Häsänen, M., Kärema, A., Kasemets, M., Bartels, I., Leberecht, A.M., Kauppila, M., Järvilehto-Impivaara, I. & Berglund, M. 2017. Increasing midwifes ethical com-petence: A European educational and practice development project. International Journal of ethics Education 2, 147–160. Hakupäivä 1.4.2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40889-017-0033-3

Kätilökoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Kätilön koulutus kestää Oulun ammattikorkeakoulussa 4,5 vuotta ja tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä. Kätilöopinnoissa opiskelija saa kätilön ja sairaanhoitajan tutkinnon. Kätilöille kuuluviin sairaanhoitajaopintoihin sisältyy sairaanhoitotyön perus- ja soveltava osaaminen. Kätilötyön suuntaavat opinnot korostavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä osaamiskokonaisuuksia kuten raskauden ja synnytyksen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö. Opinnot sisältävät myös terveen ja erityistarkkailua vaativan vastasyntyneen kätilötyön sekä eri-ikäisten naisten hoitotyön. Opiskelussa on paljon harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia sekä ohjattua harjoittelua. Oulun ammattikorkeakoulu. 2017. Ammattikorkeakoulututkinnot. Kätilö (AMK). Hakupäivä 28.11.2017. http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/katilo/ Oulun ammattikorkeakoulun kätilöopinnot sisältävät erillisen Hoitotieteen perusteiden ja etiikan 3 opintopisteen opintojakson. Monissa kätilöopintoihin liittyvissä teoriaopinnoissa käsitellään eettisiä näkökulmia opiskeltavan opintojakson aiheeseen sisällytettynä. Myös harjoitteluissa eettisten tilanteiden pohdinta on tärkeässä osassa. 

Kätilöopiskelijoiden kokemuksia etiikan opetuksesta ja ammattieettisestä osaamisesta

Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että teoriaopinnot vaikuttivat kätilöopiskelijoiden ammattietiikan kehittymiseen eri tavoin. Tutkimukseen osallistuneet kätilöopiskelijat nostivat esille, että teoriaopinnoista on ollut hyötyä ammattietiikan kehittymiselle. Eräässä haastattelussa kätilöopiskelija toi esille, että teoriaopinnoista on oppinut, mitä etiikka yleisesti tarkoittaa. Toisessa haastattelussa puolestaan opiskelija toi esille potilastapausten käsittelyn merkityksen teoriaopintojen aikana. Tämä oli tukenut hänen eettistä toimintaansa. Kätilöopiskelijat kehittäisivät teoriaopintoja lisäämällä potilastapauksia ja niiden läpikäymistä teoriaopintojen aikana. Kaikki tämän tutkimuksen opiskelijat kokivat potilastapaukset tärkeänä ja hyvänä oppimismenetelmänä. 

Tämän tutkimuksen mukaan kätilöopiskelijat kokivat pystyvänsä seuraamaan ohjaajan esimerkkiä käytännön harjoitteluissa ja miettimään omaa toimintaansa sekä käyttäytymistään erilaisissa tilanteissa. Eräs haastateltava nosti esille, että käytännön harjoitteluissa näkee monenlaisia työtapoja. Jotkut näistä ovat sellaisia, miten ei itse halua toimia. Tästä voi nähdä, että käytännön harjoitteluilla on suuri vaikutus kätilöopiskelijoiden ammattietiikkaan ja harjoitteluiden ohjaajilta opiskelijat kokevat saavansa esimerkkejä työskentelyn toimintatavoiksi. Myös Oelhafen Oelhafen, S., Hoelzli Reid, U., Häsänen, M., Kärema, A., Kasemets, M., Bartels, I., Leberecht, A.M., Kauppila, M., Järvilehto-Impivaara, I. & Berglund, M. 2017. Increasing midwifes ethical com-petence: A European educational and practice development project. International Journal of ethics Education 2, 147–160. Hakupäivä 1.4.2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40889-017-0033-3 tutkimuksessa korostetaan, että erilaisten tapausten pohdinta ja niistä keskustelu jälkikäteen on opiskelijoille erityisen tärkeää. Ohjaavat kätilöt tiedostavatkin olevansa roolimallina eettisten tilanteiden käsittelyssä. Opiskelijat arvostavat sitä, että keskusteluille eettisesti haastavista tilanteista varataan aikaa ja niistä keskustellaan perusteellisesti. Oelhafen, S., Hoelzli Reid, U., Häsänen, M., Kärema, A., Kasemets, M., Bartels, I., Leberecht, A.M., Kauppila, M., Järvilehto-Impivaara, I. & Berglund, M. 2017. Increasing midwifes ethical com-petence: A European educational and practice development project. International Journal of ethics Education 2, 147–160. Hakupäivä 1.4.2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40889-017-0033-3

Tämän tutkimuksen mukaan myös käytännön harjoitteluiden eettiset tilanteet ovat vaikuttaneet kätilöopiskelijoiden ammattieettisen osaamisen kehittymiseen. Eettisten tilanteiden kautta kätilöopiskelijat olivat miettineet omia arvojaan uudelleen. Kätilöopiskelijat kokivat osaavansa asettua potilaiden asemaan ja heillä oli halua hoitaa kaikkia yhtä hyvin sekä tasapuolisesti. Kätilöopiskelijat toivatkin hyvin esille kätilötyön arvoja ja eettistä tilannetajua. Tämän opinnäytetyön tuloksissa tulee esille, että kätilöopiskelijoiden kokemilla eettisillä tilanteilla on merkittävä vaikutus heidän eettiseen ajatteluun ja arvoihin.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisensa kehittyneen opiskelujen aikana. He kokivat, etteivät näe asioita niin mustavalkoisena kuin opiskelujen alussa, vaan arvomaailma oli laajentunut. Kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisensa olevan hyvällä tasolla opintojen loppuvaiheessa. Kaikki kätilöopiskelijat kokivat selviävänsä työelämässä tällä ammattieettisellä osaamisella, mikä heille oli karttunut opintojen aikana. Myös Berglundin Berglund, M-T. 2010. Kätilöopiskelijoiden kokemuksia eettisen osaamisensa kehittymisestä kätilökoulutuksen aikana. Turun yliopisto. Opinnäytetyö. tutkimuksessa tuli ilmi, että opintojen alkuvaiheessa opiskelijoiden eettinen ajattelu oli ollut ehdotonta ja mustavalkoinen ajattelumaailma oli muuttunut opintojen myötä. 

Pohdinta

Kätilökoulutuksen tavoitteena on antaa vahva perusta etiikan osaamiselle ennen valmistumista. Se on entistä tärkeämpää nykyajan muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät asiat muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. INEC – Increasing Ethical Competence in Midwifery Education and Practice. 2018. Hakupäivä 1.4.2018. https://inecproject.wordpress.com/

Tässä opinnäytetyössä tehdyssä tutkimuksessa haastatellut kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisensa hyvänä opintojen loppuvaiheessa. Kätilöopiskelijat kokivat ammattieettisen osaamisensa kehittämisessä merkityksellisinä teoriaopinnoissa käsitellyt tapausesimerkit. Kätilöopiskelijat korostaisivat potilastapauksia ja niiden läpikäymistä koulutuksessa. Eri menetelmien avulla käsitellyt tapausesimerkit ovat muissakin tutkimuksissa osoittautuneet tehokkaaksi menetelmäksi käsitellä eettisiä tilanteita. Eettisten asioiden käsittely eri menetelmillä saattaa jäädä kuitenkin abstraktiksi ilman opiskelijan omakohtaista kokemusta eettisistä tilanteista. Oelhafen, S., Hoelzli Reid, U., Häsänen, M., Kärema, A., Kasemets, M., Bartels, I., Leberecht, A.M., Kauppila, M., Järvilehto-Impivaara, I. & Berglund, M. 2017. Increasing midwifes ethical com-petence: A European educational and practice development project. International Journal of ethics Education 2, 147–160. Hakupäivä 1.4.2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40889-017-0033-3 INEC – Increasing Ethical Competence in Midwifery Education and Practice. 2018. Hakupäivä 1.4.2018. https://inecproject.wordpress.com/ Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: Sanoma Pro. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan käytännön harjoittelut kehittivät kätilöopiskelijoiden arvomaailmaa ja sen pohtimista sekä toimintatapoja eettisissä tilanteissa. Kätilöopiskelijat toivat esille, että ammattieettisen kehittyminen on prosessi, mikä syvenee työelämässä. Lisäksi he kokivat työyhteisön tuen tärkeäksi erilaisista eettisistä tilanteista selviämisessä. 

Ammattieettisten tilanteiden ja kysymysten pohdinta on siis tärkeää asiantuntijuuden kehittymisessä. Jatkossa kiinnostavaa olisi selvittää kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä myös työuran alkuvaiheessa.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus