Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamispiste − Osaamisen arvon arviointia

Metatiedot

Nimeke: Osaamispiste − Osaamisen arvon arviointia. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Kotimäki Erja; Kilja Päivi; Korkala Hannu; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamispisteellä kuvataan osaamisvaatimuksen painoarvoa osaamisen kokonaisuudessa sekä tutkinnon osan painoarvoa suhteessa koko tutkintoon. Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamispiste otettiin käyttöön 1.8.2015. Samalla aikaan perustuva opintoviikko poistui käytöstä. Osaamispiste annetaan opiskelijalle hyväksytyn osaamisen arvioinnin perusteella.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638907

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kotimäki, E., Kilja, P., Korkala, H. & Karjalainen, A. 2018. Osaamispiste − Osaamisen arvon arviointia. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 19.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638907.

Osaamispisteellä kuvataan osaamisvaatimuksen painoarvoa osaamisen kokonaisuudessa sekä tutkinnon osan painoarvoa suhteessa koko tutkintoon. Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamispiste otettiin käyttöön 1.8.2015. Samalla aikaan perustuva opintoviikko poistui käytöstä. Osaamispiste annetaan opiskelijalle hyväksytyn osaamisen arvioinnin perusteella. 

Erityisen merkittävää ja kauaskantoista osaamispisteajattelussa on aika- ja oppilaitosriippuvuuden poistaminen osaamisen saavuttamisessa. Osaamisessa on tärkeintä laatu, ei se, onko oppimisen prosessi ollut hidas vai nopea tai onko oppiminen tapahtunut koulutuksessa, harrastuksissa vai työelämässä. Koulutuksen järjestäjälle tällainen ajattelu merkitsee myös oman tehtävän kriittistä uudelleen arviointia: Mitä lisäarvoa systemaattinen opetus tuottaa opiskelijan osaamiseen? 

Osaamisen hankkimiseen käytetyllä ajalla ei ole merkitystä osaamisen arvioinnissa. Ajalla on kuitenkin tärkeä merkitys silloin, kun oppilaitoksessa suunnitellaan ja toteutetaan opetusta, jolla osaamisen saavuttamista tuetaan. Kaikki työ ja opiskelu toteutuu ajassa ja tarvitsee aikaa. 

Osaamispistemäärää määriteltäessä käytetään kolmea perustetta: osaamisen kattavuus, merkittävyys ja vaikeusaste. Kattavuus tarkoittaa, kuinka suuren osuuden osaaminen tai tutkinnon osa kattaa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksista. Merkittävyys kuvaa sitä, kuinka tärkeää vaadittava osaaminen on ammatissa selviämiseksi. Onko kysymys ydinosaamisesta vai erityisosaamisesta? Vaikeusaste kertoo, kuinka vaikeaa vaadittavan osaamisen saavuttaminen on. Tällöin voidaan pohtia ainakin tiedollisen ymmärtämisen vaikeutta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarvetta sekä oppimisen ohjauksen ja yksilöllisen tuen tarpeita.

Osaamispisteiden määrittelyn ongelmaa voi kuvata seuraavalla esimerkillä: Ajatellaan, että jossakin tutkinnossa osaamistavoitteena olisi 10 eri solmua. Solmun S1 painoarvo kattavuuden pohjalta olisi 1/10. Kyseinen solmu olisi siis yksi kymmenestä. Solmu olisi kuitenkin niin merkittävä, että sen avulla työntekijä selviäisi yli puolesta (3/5) kyseisen ammatin ongelmatilanteista. Solmun oppiminen taas olisi verraten vaivatonta ja tapahtuisi kaikissa tapauksissa opasvideota katsomalla ja itsenäisellä opiskelulla. Kuinka osaamispistemäärä voitaisiin järkevällä tavalla arvioida?

Osaamispisteiden määrittely on harvoin helppoa tai yksiselitteistä. Parhaimmillaan se voi olla pedagogisesti merkittävää ja edistää opetuksellista yhteistyötä. Painoarvojen selkiyttäminen on tärkeää, sillä se merkitsee koko ammatin osaamisperustan selkiytymistä. Opettajan kannattaa analysoida opettamansa tutkinnon osa osaamispisteiden näkökulmista myös opiskelijoiden kanssa. Yhteinen pohdinta voi auttaa opettajia ja opiskelijoita tiedostamaan ammatillisen osaamisen rakentumista ja helpottaa opetus- ja oppimistekojen suuntaamista sekä oppimisen tukitoimien suunnittelua. Osaamispisteiden pedagoginen merkitys opiskelijan ohjaamiselle, oppimisen arvioinnille ja opettajien väliselle yhteistyölle voi siis olla huomattava.

 

Lukemistoa

Opetushallitus. Reformin tuki. Helsinki.

Opetushallitus. 2015. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa. Oppaat ja käsikirjat 10. Helsinki.

Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Helsinki. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus