Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Ydinosaaminen

Metatiedot

Nimeke: Ydinosaaminen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Karjalainen Asko; Kotimäki Erja; Paaso Aila

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaaminen merkitsee työtehtävistä tai ongelmanratkaisutilanteista selviämistä. Jonkin työtoiminnan, tehtävän tai osaamisalueen kannalta osaaminen voidaan erotella ydinosaamiseen, edistyneeseen osaamiseen ja erityisosaamiseen. Samainen luokittelu voi sopia myös osaamista kehittävän koulutuksen suunnitteluvälineeksi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638909

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karjalainen, A., Kotimäki, E. & Paaso, A. 2018. Ydinosaaminen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 21.10.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638909.

Osaaminen merkitsee työtehtävistä tai ongelmanratkaisutilanteista selviämistä. Jonkin työtoiminnan, tehtävän tai osaamisalueen kannalta osaaminen voidaan erotella ydinosaamiseen, edistyneeseen osaamiseen ja erityisosaamiseen. Samainen luokittelu voi sopia myös osaamista kehittävän koulutuksen suunnitteluvälineeksi. 

Näitä käsitteitä voi soveltaa kaikilla koulutuksen tasoilla. Niiden avulla voidaan siten yhtä lailla jäsentää akateemisen tutkijan kuin kalastusoppaankin osaamisprofiilia. Kaikkiin näihin osaamisen luokkiin sisältyy tiedollisia, taidollisia ja volitioon – tahtoon sekä toimeenpanon taitoon – liittyviä osa-alueita. Ydinosaaminen, edistävä osaaminen ja erityisosaaminen eivät ole arviointikriteereitä, mutta niiden sisällä osaamista voidaan edelleen porrastaa arviointikriteereiden avulla.

Ydinosaaminen on tehtävän kannalta välttämätöntä. Ilman sen hallintaa tehtävää ei voida tehdä, ongelmaa ei voida ratkaista, osaaminen ei riitä. Näin ollen ydinosaamista voidaan kutsua riittäväksi osaamiseksi.

Edistynyt osaaminen rakentuu ydinosaamiselle, ja se auttaa toimijaa tehtävän tai ongelmanratkaisun paremmassa hallinnassa. Se helpottaa tai nopeuttaa suoritusta. Se voi auttaa myös itse tehtävän tai ongelmatilanteen uudelleen määrittelyssä ja uudenlaisten työskentelytapojen kehittämisessä.

Erityisosaaminen merkitsee jonkin osaamisalueen syvällisintä hallintaa. Se voi olla puhtaasti tiedollista ja teoreettista, mutta myös taidollista. Se voi olla suppeaa erikoistumista, mutta myös yhteyksiä rakentavaa ja yhteen kokoavaa. Erityisosaaja on omalla aihealueellaan ylivertainen ongelmanratkaisija.

Osaamisen tunnistamisen ja koulutuksen järjestämisen kannalta tarkastellen peruskoulutuksessa yleensä tuotetaan ja varmistetaan ydinosaaminen. Tämän lisäksi peruskoulutus voi joillakin alueilla mahdollistaa pidemmällekin menevää osaamisen kehittämistä. Jatkokoulutus, täydennyskoulutus tai työkokemuksen myötä karttuva osaaminen palvelee työn kehittämistä ja osaamisen syvällistymistä.

Osaaminen on eri asia kuin sen sisältönä oleva tiedollinen tai taidollinen aines. Oppisisältöjen analyysiin päästään vasta sitten, kun osaamistavoitteet on määritelty. Tämän jälkeen oppisisältö voidaan jäsentää esimerkiksi ydinainesanalyysin avulla tavoitteita tukevaksi.

 

Lukemistoa

Karjalainen, A., Jaakkola, E., Alha, K. & Lapinlampi, T. 2007. Opetussuunnitelman laatiminen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopistopaino.