Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Tenno Tiiu; Pousi Juha; Länsitie Janne; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opetuksessa ja oppimisessa on nyt uudenlainen pedagoginen painotus: osaaminen. Osaamisen dokumentoinniksi ei riitä toteaminen: ”Minä osaan tämän asian tosi hyvin!” Osaamisen tunnustamista varten tarvitaan näyttöä osaamisesta.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938967

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tenno, T., Pousi, J., Länsitie, J. & Karjalainen, A. 2018. Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 19.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938967.

Opetuksessa ja oppimisessa on nyt uudenlainen pedagoginen painotus: osaaminen. Osaamisen dokumentoinniksi ei riitä toteaminen: ”Minä osaan tämän asian tosi hyvin!” Osaamisen tunnustamista varten tarvitaan näyttöä osaamisesta.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen valittujen opiskelijoiden ensimmäinen tehtävä on pedagogisen osaamisen itsearviointi. Itsearvioinnin lähtökohdaksi opiskelijat saavat ammatillisen opettajankoulutuksen osaamistavoitteet ja osaamisen arviointikriteerit. Opettajaopiskelijoita pyydetään dokumentoimaan osaamistavoitteiden mukainen osaaminen. Oman osaamisen dokumentointi on taito, joka ammatillisen opettajan täytyy hallita, jotta hän osaisi siinä omia opiskelijoitaan ohjata.  

Osaamisen dokumentointi ei ole pelkästään lopputulosten näyttämistä, vaan kehittymisen prosessi on merkittävä osa osaajaksi kasvamista. Dokumentointivaiheen toteutuminen kunkin opiskelijan henkilökohtaisella polulla selkeytyy tuutorin ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Praktisessa ohjausmallissa tuutori antaa ohjattavalleen melko selkeitä toimintaohjeita, jolloin osaamisen dokumentaatiosta tulee rakenteellinen ja se valmistuu nopeasti. Vuorovaikutteisessa mallissa tuutori ja ohjattavat käyvät huomattavasti enemmän ohjauskeskusteluja ennen varsinaisen dokumentaation toteuttamista. Keskustelulla syvennetään opiskelijan ymmärrystä omasta osaamisestaan. Opiskelija ideoi tuutorin kysymysten ja kannustavan palautteen ohjaamana, miten hän voisi tehdä osaamisensa parhaiten näkyväksi. 

Merkittävä haaste osaamisen dokumentoinnissa on, että monilla oppijoilla ei ole realistista käsitystä omasta osaamisestaan. Osaaminen saatetaan kokea riittäväksi, vaikka osaamista ei ole ollenkaan. Toisaalta voidaan luulla, että osaamista ei ole laisinkaan, vaikka kokemuksen kautta on syntynyt merkittävää osaamista. 

Osaamisen dokumentoinnissa koulutustodistukset ovat monesti osaamisen arvioinnin lähtöpisteenä. Uutta osaamisperusteisessa lähestymistavassa on se, että todistuksessa mainittu osaaminen pitää avata. Olipa osaaminen syntynyt formaalisen koulutuksen kautta tai muuten (työssä, harrastuksessa, oman muun mielenkiinnon kautta), avaaminen tapahtuu kertomalla tai kirjoittamalla aiheesta. Osaamisen avaaminen voi tapahtua vertaisarviointitilanteessa näyttönä. Samalla muut voivat oppia aiheesta. Opettajaopiskelija voi myös kerätä osaamisensa näyttämiseksi opiskelijapalautteita, vertaisarviointeja, kurssimateriaaleja, tenttejä, testejä, arviointeja, valokuvia opetustilanteista ja kaikkea muuta aiheeseen sisältyvää materiaalia. 

Pelkkä aineiston kerääminen ei osoita vielä osaamista. Osaamisen näkyväksi tekemisen tueksi koottu aineisto analysoidaan ja olennainen tiivistetään esimerkiksi blogissa. Blogi on kätevä työkalu, koska sitä voi korjata, täydentää ja muuttaa. Blogi mahdollistaa verkossa olevan aineiston linkittämisen ja reaaliaikaisen kommentoinnin. 

Blogin lisäksi videot ovat merkittävä työkalu osaamisperusteisessa opetuksessa ja osaamisen dokumentoinnissa. Visuaalinen kulttuuri elää vahvana arjessamme, kun kamerat ovat aina läsnä ja hetket tallentuvat mobiililaitteille vaivattomasti. Opetusosaamisen dokumentointi videon avulla edellyttää suunnittelua.  Videokuvaukseen tarvitaan opetustilanteissa aina läsnä olevien lupa. Video editoidaan riittävän lyhyeksi ja ytimekkääksi ja varustetaan joko tekstillä tai puheella, jossa kiinnitetään huomio haluttuun osaamiseen. 

Demonstraatiovideolla voidaan opettaa jokin tarpeellinen asia tai toimenpide katsojalle. Osaamisperusteisessa opiskelussa demonstraatiovideot ovat osoituksia demonstraatiovideon tekijän omasta osaamisesta. Videon avulla opettajaopiskelija pääsee tunnistamaan ja arvioimaan oman osaamisen tasoa sekä kehittämään tarvittaessa osaamistaan.

Videoraportit ovat hyviä vaihtoehtoja oppimispäiväkirjalle. Videoraporttiin on näppärä sisällyttää haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja, jotka tukevat oppimisprosessin dokumentointia. Videoraportit ovat mainio vaihtoehto myös henkilöille, jotka kokevat kirjoittamisen työlääksi, mutta osaavat mainiosti kertoa keskustellen oman kokemuksensa ja perustelunsa kameralle. Videoteknologia on koko ajan entistä pienempää, nopeampaa, tarkempaa ja edullisempaa. Vain mielikuvituksemme on rajana videoiden mahdollisuuksille osaamisen näkyväksi tekemisessä.

Blogit, videot ja muut ratkaisut ovat lähinnä dokumentoinnin apuvälineitä. Keskeistä on itsearvioinnin tekijän tietoiseksi tuleminen omasta osaamisestaan. Oman osaamisen taju voimaannuttaa osaamisperusteista opintopolkua.


Lukemistoa

Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten Sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2). 

Kukkonen, H. & Jussila, A. 2015. Osaamisperusteisuuden alkeet. Muutoksen kohtaamisen lyhyt oppimäärä. Sarja B. Raportteja 83. Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Rusanen, T. & Tauriainen, T-M. 2018. Osaamisperusteisuus edellyttää jatkuvaa reflektointia, yksilöllistä ohjausta ja selkeitä arviointikriteerejä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 35. Oulu.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus