Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 60/2018

Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena

Metatiedot

Nimeke: Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena

Tekijä: Kuusela Anne; Niemelä Marjo; Tiitto Johanna; Tuomaala Nea; Schroderus-Salo Tanja; Henner Anja

Aihe, asiasanat: hoitoala, koulutus, röntgenkuvaus, simulaatioharjoittelu, simulointi, tehohoito, teho-osastot

Tiivistelmä: Tehohoitoympäristössä potilaat ovat huonokuntoisia ja heillä on lukuisia elintoimintoja tukevia hoito- ja seurantavälineitä. Työskentely tehohoitoympäristössä edellyttää turvallisuuden monipuolisen huomioimisen ja kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Osastokuvausten harjoittelu sisältyy röntgenhoitajaopiskelijoiden kliiniseen harjoitteluun. Keväällä 2018 Oulun ammattikorkeakouluun saatiin kaksi osastokuvauslaitetta, joilla opiskelijat voivat harjoitella kuvantamista fantomia kuvaten. Näitä harjoittelutilanteita varten laadittiin itseopiskelumateriaali.

Yleisimmät tehohoitoympäristössä toteutettavat osastokuvaukset ovat keuhkojen ja vatsan naiiviröntgentutkimukset. Hoitajien työnjako, säteilysuojelu, infektioiden torjunta ja hyvä ergonomia ovat tärkeitä osa-alueita turvallisen toiminnan ylläpitämisessä. Röntgenhoitajaopiskelijat voivat harjoitella potilaan asettelua, kuva-alueen rajaamista, ergonomista ja turvallista työskentelyä sekä hyvän röntgenkuvan kriteereitä turvallisessa simulaatioympäristössä, jolloin kliinisessä harjoittelussa oppiminen on nopeampaa ja tehokkaampaa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-29

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112348964

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kuusela, A., Niemelä, M., Tiitto, J., Tuomaala, N., Schroderus-Salo, T. & Henner, A. 2018. Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 60. Hakupäivä 24.1.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112348964.

Teho-osastolla potilaat voivat olla kriittisesti sairaita, henkilökuntaa on paljon ja tilat ovat ahtaat eikä niitä ole suunniteltu säteilyturvallisuutta ajatellen. Röntgenhoitaja toteuttaa osastokuvauksia tehohoitoympäristössä, joten silloin on huolehdittava turvallisuudesta ja työskentelyn on oltava sujuvaa ja huolellista. Oulun ammattikorkeakoululle on hankittu kaksi osastokuvauskonetta, joilla radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskelijat harjoittelevat simulaatiotiloissa itsenäisesti osastokuvauksen toteuttamista. Simulaatioympäristössä saa turvallisesti erilaisia oppimiskokemuksia. Tämä artikkeli esittelee toiminnallisessa opinnäytetyössä osastokuvauksesta tehdyn oppimateriaalin sisältöä.

Tehohoitopotilas röntgenhoitajan asiakkaana

Suomen tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden määritelmän mukaan tehohoito on hoitoa, jossa vaikeasti sairaita potilaita tarkkaillaan ja heidän elintoimintojaan seurataan valvonnan keskeytymättä. Tarvittaessa elintoimintoja ylläpidetään erikoislaittein, ja tavoitteena on torjua ja estää hengenvaara Suomen tehohoitoyhdistys. 1997. Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettiset ohjeet. Hakupäivä 20.9.2017. https://sthy.fi/wp-content/uploads/2017/07/STHY_eettiset_ohjeet.pdf. Tehohoitopotilaalla voi olla nopeasti etenevä sairaus, joka edellyttää kuvantamista diagnoosin saamiseksi Porté, F., Basit, R. & Howlett, D. 2009. Imaging in the intensive care unit. Surgery 27:11. Critical illness and intensive care II. Elsevier Ltd, 496–7.. Hänen hengityksensä voi olla rajoittunutta, ja heillä on usein erilaisia monitorointi- ja hoitolaitteita, katetreja ja kanyyleja. Tämän vuoksi potilaan liikuttelun tulee tapahtua hallitusti ja turvallisuus huomioiden. Siirtäminen voi vaikuttaa potilaan hapettumiseen, verenpaineeseen, kallonsisäiseen paineeseen, ja potilaassa olevat hoitovälineet voivat irrota Ahvenjärvi, L. 2017. Tehohoitopotilaan erityispiirteitä. Teoksessa R. Sequeiros, S.K. Koskinen, H. Aronen, N. Lundbom, R. Vanninen & O. Tervonen (toim.) Kliininen radiologia. Oppiportti. Duodecim. Hakupäivä 29.4.2018. http://www.oppiportti.fi/op/krd00220/do. Tehohoitopotilaan hoitoasentoa ei saa muuttaa ilman oman sairaanhoitajan lupaa Ehrlich, R. & Coaces, D. 2017. Patient Care in Radiography. 9. p. St. Louis, Missouri: Elsevier, 373.

Osastokuvauskone on liikuteltava röntgenlaitteisto (kuva 1). Se mahdollistaa röntgentutkimuksen tekemisen potilaalle tehohoitoympäristössä (kuva 2) silloin, kun ei voida potilasta siirtää röntgenosastolle vointinsa vuoksi tai siirto röntgenosastolle on vaikeaa tai vaarallista Ahvenjärvi, L. 2017. Tehohoitopotilaan erityispiirteitä. Teoksessa R. Sequeiros, S.K. Koskinen, H. Aronen, N. Lundbom, R. Vanninen & O. Tervonen (toim.) Kliininen radiologia. Oppiportti. Duodecim. Hakupäivä 29.4.2018. http://www.oppiportti.fi/op/krd00220/do Ehrlich, R. & Coaces, D. 2017. Patient Care in Radiography. 9. p. St. Louis, Missouri: Elsevier, 373. Wetterlin, K. 2016. Mobile radiography. Radiology Key. Hakupäivä 3.10.2017. https://radiologykey.com/mobile-radiography/. Tämän vuoksi erikoishoidon osastoilla oleville potilaille on usein suositeltavampaa ja turvallisempaa tehdä röntgentutkimus tehohoito-osastolla Ehrlich, R. & Coaces, D. 2017. Patient Care in Radiography. 9. p. St. Louis, Missouri: Elsevier, 373..

Liikuteltava osastokuvauskone

KUVA 1. Liikuteltava osastokuvauskone (kuva: Anne Kuusela)

Tehohoitopotilas, simulaatiotilanne

KUVA 2. Tehohoitopotilas, simulaatiotilanne (kuva: Anne Kuusela)

Osastokuvaus – vaativa osa röntgenhoitajan työtä

Kuvantaminen tehohoitoympäristössä on haasteellista, sillä työskentelytilat ovat ahtaat ison osastokuvauslaitteen kanssa, potilaat ovat kriittisesti sairaita ja heillä on erilaisia elintoimintoja tukevia hoitovälineitä kiinnitettyinä kehossa. Potilaan ohjaus ja informointi voi vaikeutua esimerkiksi tajunnan tason laskun vuoksi. Bhandary, R. 2015. Chest imaging in intensive care unit. Surgery 33:10. Critical illness and intensive care II. Elsevier Ltd, 480, 483–4. Wetterlin, K. 2016. Mobile radiography. Radiology Key. Hakupäivä 3.10.2017. https://radiologykey.com/mobile-radiography/ Keskeisimpiä turvallisen röntgentutkimuksen toteuttamiseen liittyviä näkökulmia ovat tietämys tehohoitoympäristöstä ja potilaan kohtaamisesta, röntgentutkimuksen suorittamisesta tehohoitoympäristössä, hoitajien työnjaosta, säteilysuojelusta, infektioiden torjunnasta ja ergonomiasta.

Ennen röntgentutkimuksen aloittamista potilasta tervehditään ja hänen henkilöllisyytensä tarkastetaan esimerkiksi potilasrannekkeesta. Kun röntgenhoitaja huomioi potilaan, ennakoi tulevaa hoitoa ja selittää tarkasti mitä ja miksi tekee, potilas kokee olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi Keskinen, T., Heikkinen, R-L. & Laine, T. 1997. Hoitava kohtaaminen. Helsinki: Kirjayhtymä, 93, 113, 139.. Tajuttomalle potilaalle selitetään samalla tavalla kuvauksen kulku kuin tajuissaan olevalle potilaalle. Potilas, joka on tajuissaan, mutta ei tietoinen, voi olla yhteistyökykyisempi kuullessaan ystävällisellä äänellä selityksen tulevasta tapahtumasta ennen kuin häneen kosketaan Carlton, R. & Adler, A. 2006. Principles of Radiographic Imaging. 4th ed. USA: Thomson Delmar Learning, 555.. Potilaslähtöisessä hoidossa vaikuttaa vuorovaikutus, joka ei ole pelkästään sanoja. Suurin osa vuorovaikutuksesta on nonverbaalista. Näin ollen potilaan hoitamiseen osallistuvien on otettava huomioon myös nonverbaalinen toiminta. Ilmeet, eleet, käytetyt otteet ja äänenpaino paljastavat usein enemmän kuin sanat. Meriläinen, M. 2012. Tehohoitopotilaan hoitoympäristö. Psyykkinen elämänlaatu ja toipuminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Hakupäivä 8.8.2017. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298004/isbn9789514298004.pdf

Infektioiden torjunnan pääpiirteisiin kuuluu oikein toteutettu käsihygienia, joka estää mikrobien siirtymisen potilaan ympäristöstä potilaaseen tai potilaasta toiseen. Tehohoitoympäristön toiminta poikkeaa vuodeosastotoiminnasta huomattavasti, koska potilasmonitoria, potilassängyn reunoja sekä infuusiopumppuja kosketellaan useammin. Perustana infektioita torjuvalle työskentelytavalle ovat hyvä käsihygienia, pisto- ja viiltovahinkojen estäminen, tarvittavien suojainten käyttö sekä hoidoissa ja tutkimuksissa käytettävien laitteiden asianmukainen huolto ja puhdistus. On tärkeää huolehtia tehohoitoympäristössä sekä vakituisesti että väliaikaisesti työskentelevillä, on tarpeeksi tietoa ja taitoa aseptisesta työskentelystä ja infektioiden torjunnasta Ala-Kokko, T., Syrjälä, H. & Ylipalosaari, P. 2011. Infektioiden torjunta teho-osastolla. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 127 (14), 49–56.

Potilaiden nostot ja siirrot ovat olennainen osa potilaan hoitoa. Röntgenhoitajat kurottelevat, kumartelevat ja nostavat työssään erittäin paljon, joten ergonomiset työskentelytavat on muistettava joka tilanteessa. Kriittisesti sairasta potilasta kuvattaessa pyydetään nostoapua osaston hoitohenkilökunnalta. Vuodepotilaan nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kuormittavat yläraajoja ja hartioita. Oman kehon hyvä hallinta potilaiden siirtämisessä mahdollistaa potilaan turvallisen avustamisen. Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2014. Potilassiirrot – taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2. p. Helsinki: Otavan kirjapaino, 53.

Säteilyturvallisuus tehohoitoympäristössä

Oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet ohjaavat säteilyn käyttöä jokapäiväisessä työssä. Säteilyn käyttö on hyväksyttävää, kun nämä periaatteet täyttyvät jokaisessa tutkimuksessa Säteilylaki 27.3.1991/592. Hakupäivä 21.9.2017. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910592. Kun lähete röntgenosaston ulkopuolella suoritettavasta tutkimuksesta tulee röntgenosastolle, on varmistuttava, ettei potilasta ei voida tuoda röntgeniin vaan tutkimus tehdään osastolla. Osastokuvauksissa tulee huolehtia niin kuvattavan potilaan kuin muiden potilaiden, henkilökunnan, mahdollisten omaisten säteilysuojauksesta (kuva 3). Helasvuo, T. 2014. Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. Säteilyturvakeskus. Hakupäivä 20.9.2017. https://www.stuk.fi/docu-ments/12547/156609/Helasvuo-RD2014.pdf/9073be3c-d4a6-4374-8009-7d65700b913e Ennen kuvausta on hyvä varmistaa kuvantamistutkimuksen tarpeellisuus, oikeellisuus ja potilaan aikaisemmat kuvaukset Bhandary, R. 2015. Chest imaging in intensive care unit. Surgery 33:10. Critical illness and intensive care II. Elsevier Ltd, 480, 483–4. Kelly, A. & Toomey, R. 2015. Protocols and guidelines for mobile chest radiography in Irish public hospitals. Radiography 25 (10), 6.. Röntgensäteilyä käytettäessä hyödyn on oltava suurempi kuin säteilystä aiheutuvan haitan. Radiologinen tutkimus on perusteltu silloin, kun se vaikuttaa potilaan hoitoon tai ennusteeseen Sequeiros, R. 2017. Radiologisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa R. Sequeiros, S.K. Koskinen, H. Aronen, N. Lundbom, R. Vanninen & O. Tervonen (toim.) Kliininen radiologia. Oppiportti. Duodecim. Hakupäivä 29.4.2018. http://www.oppiportti.fi/op/krd00101/do

Röntgenhoitajalla on lyijykumisuojat ja myös potilaalle on laitettu säteilysuoja lantiolle keuhkokuvaa exponoitaessa

KUVA 3. Röntgenhoitajalla on lyijykumisuojat ja myös potilaalle on laitettu säteilysuoja lantiolle keuhkokuvaa exponoitaessa (kuva: Anne Kuusela)

Röntgenhoitajan ydinosaamista on potilaskohtainen säteilyaltistuksen optimointi. Kuvausarvojen ja -tekniikan oikealla valinnalla voidaan pienentää niin potilaan kuin muidenkin ympärillä olevien säteilyaltistusta. Helasvuo, T. 2014. Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. Säteilyturvakeskus. Hakupäivä 20.9.2017. https://www.stuk.fi/docu-ments/12547/156609/Helasvuo-RD2014.pdf/9073be3c-d4a6-4374-8009-7d65700b913e Kuvanlaatu paranee kuvan tarkalla rajauksella, se vähentää siroavaa hajasäteilyä ja samalla sekä säteilylle altistuvien säteilylle herkkien elinten altistumista Karami, V., Zabihzadeh, M., Gilacand, A. & Shams, N. 2016. Survey of the Use of X-ray Beam Collimator and Shielding Tools during Infant Chest Radiography. International Journal of Pediatrics 4 (4), 1638.. Myös kuvausetäisyys vaikuttaa potilasannokseen: kun etäisyyttä kasvatetaan, potilaan saama säteilyannos pienenee. Etäisyyttä kasvattamalla voidaan pienentää myös muiden samassa tilassa olevien henkilöiden altistumista säteilylle Helasvuo, T. 2014. Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. Säteilyturvakeskus. Hakupäivä 20.9.2017. https://www.stuk.fi/docu-ments/12547/156609/Helasvuo-RD2014.pdf/9073be3c-d4a6-4374-8009-7d65700b913e Tugwell, J., Everton, C., Kingma, A. Oomkens, D., Pereira, G.A., Pimentinha, D., Roulleir, C., Stens-rud, S., Kjelle, E., Jorge, J. & Hogg, P. 2014. Increasing source to image distance for AP pelvis imaging – Impact on radiation dose and image quality. Radiography 20 (4), 352–3.

Suurin osa teho-osaston sairaanhoitajista voi poistua huoneesta kuvan ottamisen ajaksi, jolloin he eivät altistu säteilylle. Kuvan ottava röntgenhoitaja ottaa etäisyyttä, mutta hänellä on oltava näköyhteys potilaaseen esimerkiksi potilaan hengityksen ja paikoillaan pysymisen seuraamiseksi. Säteilytyöntekijöiden säteilyaltistus on useimmiten selvästi alle vuotuisten annosrajojen Dianati, M., Zaheri, A., Talari, H., Deris, F. & Rezaei, S. 2014. Intensive Care Nurses' Knowledge of Radiation Safety Midwifery Studies 3 (4). Hakupäivä 5.10.2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-cles/PMC4348725/ Deshpande, D., Divatia, J., Jha, A., Konar, N., Ranganathan, P. & Siddiqui, S. 2014. Radiation exposure among medical professionals working in the Intensive Care Unit. Indian Journal of Critical Care Medicine 18 (9), 591–5. Ehrlich, R. & Coaces, D. 2017. Patient Care in Radiography. 9. p. St. Louis, Missouri: Elsevier, 373.. Säteilysuojien käyttö vaimentaa yli 90 % potilaasta ympäristöön sironneesta säteilystä Kelly, A. & Toomey, R. 2015. Protocols and guidelines for mobile chest radiography in Irish public hospitals. Radiography 25 (10), 6.

Simulaatiotilat oppimisympäristönä

Oppijat oppivat ja ottavat tietoa vastaan eri tavoin. Oppimistarpeet ja -olosuhteet tulee määritellä ennen opetustilannetta Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Huolellinen suunnittelu sekä mahdollisimman yksityiskohtainen, perusteellinen ja yksiselitteinen käsikirjoitus sekä simulaatio-ohjaajien ammattitaito ovat tärkeitä opetustilanteiden rakentamisessa Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Kokemattomuuden vuoksi tapahtuvilta potilasvahingoilta voidaan välttyä lähes kokonaan, jos opetuksessa ja ohjatussa harjoittelussa käytetään laajasti eri mahdollisuuksia simulaatiosta. Opiskelijat oppivat ennakoimaan tulevia ongelmia ja varautumaan odottamattomiin ja kriittisiin tilanteisiin. Opiskelijoiden suoritukset myös paranevat ja mahdolliset virheet tavallisissa kriittisissä hoidoissa ja hoitotilanteissa vähenevät Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Simulaatioissa oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa opiskelija toimii työstäessään tietoa. Oppiminen tapahtuu osana tilannetta ja asiayhteyttä, joka antaa opittavalle tiedolle merkityksen. Opiskelija valikoi ja tulkitsee tietoja aikaisemmin oppimansa ja odotusten pohjalta Heikkilä, K. 2006. Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, kasvatustieteen laitos. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy – Juveness Print, 64. Hakupäivä 3.10.2017. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67574/951-44-6558-X.pdf?sequence=1. Hyvällä ohjauksella ja todenmukaisella simulaatioympäristöllä voidaan saavuttaa parhaimmillaan oppimistilanne, jossa oppija unohtaa olevansa simulaatioharjoittelussa ja toimii kuten aidossa tilanteessa Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Simulaatiotiloissa voi turvallisesti tehdä virheitä, joista oppii ilman että oikealle potilaalle sattuu mitään. Simulaatiotiloissa saatu käytännön tuntuma laitteista tuo varmuutta ja helpottaa siirtymistä oikeaan ohjattuun harjoitteluun. 

Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa -kirjan mukaan moniammatillinen harjoittelu tulisi aloittaa koulutuksen varhaisessa vaiheessa, koska työskentely terveydenhuollossa on moniammatillista Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Toisten ammattiryhmien edustajia sekä heidän tarpeitaan ja huoliaan ymmärtämällä muodostetaan pohja saavuttaa yhteisymmärrys tilanteesta, yhtenäiset ajatusmallit sekä motivoitu, hyvin suunniteltu ja toteutettu potilashoito Jokela, J., Mattila, M., Rosenberg, P. & Silvennoinen, M. 2013. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy, 15, 92, 10-11, 28, 14.. Kaiken kaikkiaan hoitohenkilökunnan tiimityöskentely on potilaan kannalta elintärkeää Porté, F., Basit, R. & Howlett, D. 2009. Imaging in the intensive care unit. Surgery 27:11. Critical illness and intensive care II. Elsevier Ltd, 496–7.

Röntgenosaston ulkopuoliset kuvantamistutkimukset osana röntgenhoitajan työtä

Röntgenosaston ulkopuolella tehtävät kuvantamistutkimukset ovat oleellinen osa röntgenhoitajan työnkuvaa. Potilasturvallisuuden ja ympäristön huomioon ottamisen lisäksi tekninen osaaminen on tärkeässä roolissa, sillä se vaikuttaa kuvan laatuun ja sitä kautta kuvan tulkintaan ja diagnoosin määrittämiseen. Osastokuvauksia tehdään päivittäin, joten röntgenhoitajaopiskelijan olisi hyvä tietää jo ennen ohjattuun harjoitteluun menoa, miten tehohoito-osastolla toimitaan ja toteutetaan röntgentutkimus turvallisesti. Simulaatioympäristössä opiskelija voi harjoitella turvallisesti ja käytännönläheisesti, mikä tuo erilaisia kokemuksia sekä itsevarmuutta opiskelijalle, ja helpottaa harjoitteluun menoa.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus