Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 66/2018

Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen

7.12.2018 ::

Metatiedot

Nimeke: Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen

Tekijä: Koivisto Kaisa

Aihe, asiasanat: arviointi, hoitotyö, koulutus, mittarit, osaaminen, sairaanhoitajat, työmenetelmät

Tiivistelmä: Sairaanhoitajakoulutus ja sairaanhoitajien osaamisvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnan tilanteiden mukaan. Digitalisaatio lisää myös uusia mahdollisuuksia toteuttaa ohjausta ja suorittaa opiskelijoiden osaamisen arviointia. YleSHarviointi-hankkeen tavoitteina on kehittää valtakunnallinen sähköinen sairaanhoitajien osaamisen arviointimittari.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-12-07

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018120449774

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K. 2018. Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 66. Hakupäivä 21.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018120449774.

Sairaanhoitajien osaaminen ja työmenetelmät uudistuvat. Muutosten myötä on tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutuksen aikaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.   

Kuva: Shutterstock

KUVA: sfam_photo / Shutterstock.com

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koulutusstrategiaan liittyvät kärkihankkeet kohdistuvat osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen tavoitteina modernisoida oppimisympäristöjä, hyödyntää uutta pedagogiikkaa oppimisessa ja lisätä koulutuksen sekä työelämän välistä vuorovaikutusta. Tällöin kehitetään yhteistyönä koulutuksen sisältöjä, opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä sekä oppimisen ja osaamisen opiskelijalähtöisiä oppimispolkuja. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018–2020. Helsinki. Hakupäivä 6.11.2018. https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-kehittamishankkeet Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi sisältää työelämässä edellytettävät osaamis- ja ammattitaitovaatimukset, uudet osaamistarpeet tai työelämän muuttuvat osaamiskombinaatiot. Ennakointitietoa käytetään opetussuunnitelmien laadinnassa sekä opetuksen sisältöjen ja tutkintorakenteiden kehittämisessä. Heikkilä, T. 2016. Työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Teoksessa T. Kukkonen, P. Sihvo, J. Helminen, M. Immonen, E-L. Moisio, M. Poutanen & J. Tiikkaja. 2016. Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja 39. Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.theseus.fi/handle/10024/118342  Rautiainen, E., Vallimies-Patomäki, M., Aitamurto, J., Merasto, M., Moisio, E-L. & Tepponen, M. 2016. Kliinisen hoitotyön erikoisosaaminen. Kehittämisehdotukset tukemaan työelämän muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Hakupäivä 6.11.2018. http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3843-4

Sosiaali- ja terveysalalla on kansallisesti käynnissä merkittäviä muutoksia digitalisaation ja tulevan sote-uudistuksen myötä. Sairaanhoitajakoulutuksessa ennakoidaan ja vastataan muuttuviin osaamistarpeisiin yhteistyössä hoitotyön käytännön toimijoiden kanssa. Sairaanhoitajakoulutuksessa varaudutaan muun muassa uudenlaisiin osaamistarpeisiin ja tehtäväkuviin, osaajien riittävyyteen, tiedon uusiutumiseen, tietoturvaan, asiakaslähtöisiin palveluihin, teknologian ja robotiikan lisääntymiseen sekä ohjaus- ja opetusmenetelmien kehittämiseen. Koivisto, K., Serlo, K. & Meriläinen, M. 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen merkitys hoitotyön koulutuksen ja käytännön toiminnalle. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 6.11.2018. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101350096

Sairaanhoitajan perusosaaminen 

Tutkimusten mukaan hoitotyön osaamisen tasolla on merkitystä hoidon laatuun, turvallisuuteen ja kustannuksiin. Sairaanhoitajien korkeampi koulutustaso on yhteydessä muun muassa vähäisempiin painehaavojen ja syvien veritulppien esiintyvyyteen sekä lyhyempään hoidon kestoon akuuttihoidossa. Rautiainen, E., Vallimies-Patomäki, M., Aitamurto, J., Merasto, M., Moisio, E-L. & Tepponen, M. 2016. Kliinisen hoitotyön erikoisosaaminen. Kehittämisehdotukset tukemaan työelämän muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Hakupäivä 6.11.2018. http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3843-4 Sairaanhoitajakoulutus on asiantuntijoiden kouluttamista työelämän osaamistarpeisiin. Asiantuntijuustiedon on kuvattu sisältävän teoreettiskäsitteellistä, käytännölliskokemuksellista, itsesäätely- ja sosiokulttuurista tietoa. Edellä kuvattujen asiantuntijuustiedon elementtien olisi hyvä kytkeytyä toisiinsa niin, että käytännön kokemusta reflektoidaan käsitteellisen tiedon avulla. Kallunki, J. & Seppälä, H. 2016. Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset. Käsikirja koulutusten kehittäjille. Unifi ja Arene ry. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/06/korkeakoulujen_erikoistumiskoulutukset_kasikirja.pdf Koivisto, K. & Serlo, K. 2017. Erikoistumiskoulutuksella asiantuntijaksi. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 6.11.2018. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101350097

Sairaanhoitajakoulutuksen tuottamaa osaamista on kuvattu ja kehitetty yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kesken muun muassa Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeessa Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, E-L. 2015 Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Porvoo: Bookwell Oy. Hakupäivä 6.11.2018. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf. Siinä tuotettiin tietoa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (180 op) ammatillinen osaaminen muodostuu yhdeksästä osaamiskokonaisuudesta:

 1. asiakaslähtöisyys 
 2. hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus 
 3. johtaminen ja yrittäjyys 
 4. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 
 5. kliininen hoitotyö 
 6. näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko 
 7. ohjaus- ja opetusosaaminen 
 8. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 
 9. sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus. Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, E-L. 2015 Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Porvoo: Bookwell Oy. Hakupäivä 6.11.2018. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf

Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen perusteella todettiin olevan tarvetta valtakunnallisesti yhteisen sairaanhoitajan perusosaamisen arvioinnin kehittämiselle. Ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn tuloksista ilmeni, ettei niillä ollut käytössä sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen systemaattista arviointimenetelmää. Arvioinnit ovat yksittäisiä menetelmiä ja käytetyt menetelmät vaihtelevat eri ammattikorkeakouluissa. Lisäksi opiskelijoiden osaamisen vertailu eri ammattikorkeakoulujen kesken on vaikeaa. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yleissairaanhoitaja perusosaamien (180 op) arviointihankkeen tavoitteet

Ammattilaisten riittävyys, uudet osaamistarpeet ja digitalisaatio vaativat koulutuksen ja käytännön hoitotyön yhteistyön lisäämistä koulutuksen ja tutkimus- sekä kehittämistoiminnan tasoilla Koivisto, K., Serlo, K. & Meriläinen, M. 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen merkitys hoitotyön koulutuksen ja käytännön toiminnalle. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 6.11.2018. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101350096. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmauudistusten tavoitteena on ollut huomioida sote-uudistus ja muuttuvat osaamistarpeet, kuten asiakaslähtöisyys, digitalisaatio, moniammatillisuus ja ohjausosaaminen. YleSHarviointi-hanke tuottaa ammattikorkeakoulujen yhteistyönä sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaanhoitajien kliinisen osaamisen kehittymisen arvioinnin menetelmiä ja mittareita, jotka parantavat koulutuksen laatua ja yhtenäistävät arviointikäytäntöjä. Arvioinnin avulla tavoitellaan tasalaatuisempaa sairaanhoitajakoulutuksen osaamisen kehittymistä ja arviointia riippumatta yksittäisestä ammattikorkeakoulusta. Lisäksi yhtenäisillä arviointimittareilla saavutetaan tietoa, jonka avulla voidaan verrata eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden osaamista. Tietoa voidaan hyödyntää opetuksen kehittämiseen ja laadukkaan opetuksen varmistamiseen. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hanke vahvistaa suomalaista sairaanhoitajakoulutuksen laatua ja yhdenmukaisuutta. YleSHarviointi-hankkeessa on mukana Suomen 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Savonia ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja Tehy ry. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

yleSHarviointi-hankkeen tavoitteet 

 1. Määrittää kansallisesti sairaanhoitajan 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote-uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen.
 2. Edistää ja todentaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittymisen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin ja siten edistää opintojen sujuvuutta, tukee osaamisen kehittymistä ja nopeuttaa opintojen edistymistä.
 3. Varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosaamisen 180 op koulutuksen laatu. Laadun todennettavuus ja läpinäkyvyys varmistetaan valtakunnallisella osaamisen arvioinnilla, jota voidaan käyttää myös ulkomailla tutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämisen räätälöintiin. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeesta on hyötyä terveysalan koulutuksen järjestäjille, koulutukseen osallistuville, työelämän edustajille, jatko-opintoihin hakeutuville ja ulkomailta terveysalan tutkintoa suorittamaan tuleville. Hanke jakaantuu kahdeksaan työpakettiin, joissa jokaisessa on nimettynä vastuuammattikorkeakoulu. Työpakettien sisällä on kuvattu ammattikorkeakouluittain tehtävät, toimijat ja työpanos. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) vastaa työpaketista 7 eli yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen arviointimenetelmien pilotoinnista. Pilotointi toteutetaan 1.3.2019–31.8.2020 kahdessa vaiheessa esitestauksena ja pilotointina. Esitestaus toteutetaan viidessä ammattikorkeakoulussa 180 op suorittaneilla sairaanhoitajaopiskelijoilla (N=50 opiskelijaa eli 10 opiskelijaa/amk). Esitestauksessa kootaan kokemuksia sähköisen alustan käytettävyydestä ryhmähaastatteluina viiden ammattikorkeakoulun opiskelijoilta, opettajilta ja alueen työelämän edustajilta. Ryhmähaastattelut analysoidaan sisällönanalyysimenetelmällä. Analyysin tuloksina tehdään sähköiseen osaamisen arviointialustaan tarvittavat muutokset. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Testatun ja korjatun sähköisen osaamisen arviointialustan pilotointi toteutetaan sitten kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Pilotointiin osallistuvat 180 op suorittaneet opiskelijat (sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajaopiskelijat), jotka arvioivat osaamistaan. Lisäksi alkuvaiheen opiskelijat tekevät osaamisen arvioinnin. Opiskelijoita tutkimukseen osallistuu yhteensä 480 opiskelijaa (60 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet 180 op/tutkinto-ohjelma ja 60 aloittanutta opiskelijaa neljästä ammattikorkeakoulusta). Osaamisen arviointimittarin avulla kootut aineistot analysoidaan ja tulokset kuvataan. Tulosten perusteella tehdään yhteenveto muun muassa siitä, miten hyvin kehitetty sähköinen arviointimittari arvioi sairaanhoitajan perusosaamista ja miten kyseinen mittari erottelee esimerkiksi alkuvaiheen ja 180 opintopisteiden suorittaneiden opiskelijoiden osaamista. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteenveto

Sairaanhoitajakoulutus on asiantuntijoiden kouluttamista hoitotyön vaativiin tehtäviin. Sairaanhoitaja työskentelee asiakkaiden tai potilaiden kanssa terveyteen ja terveyden muutoksiin liittyvissä asioissa. Ihmisten merkityksellisten terveyden tai sairauden kokemusten huomiointi eettisesti ja turvallisuutta lisäten on sairaanhoitaja keskeistä osaamista. Hoitotyötä tekevän sairaanhoitajan osaamista kliinisen ja monitieteisen tiedon osaamisen lisäksi ovat muun muassa eettinen ja vuorovaikutusosaaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen, moniammatillisen tiimin jäsenenä toimiminen, oman toiminnan reflektointi- ja kehittäminen sekä asiakkaan tai potilaan kokonaishoidon koordinointiosaaminen. Rautiainen, E., Vallimies-Patomäki, M., Aitamurto, J., Merasto, M., Moisio, E-L. & Tepponen, M. 2016. Kliinisen hoitotyön erikoisosaaminen. Kehittämisehdotukset tukemaan työelämän muutosta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Hakupäivä 6.11.2018. http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3843-4

Sote-alan palveluissa automatiikka ja robotiikka tulevat korvaamaan osan sairaanhoitajan työstä. Lisäksi ihmiset ottavat itse enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja hoidostaan, ja myös persoonakohtainen hoito kehittyy. Ammattihenkilöiden työtavat ja keinot asiakkaiden ja potilaiden hoidon toteuttamiseksi muuttuvat enemmän teknologiaa hyödyntäviksi ja ihmisten toiveita sekä valintoja kuunteleviksi. Heikkilä, T. 2016. Työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Teoksessa T. Kukkonen, P. Sihvo, J. Helminen, M. Immonen, E-L. Moisio, M. Poutanen & J. Tiikkaja. 2016. Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja 39. Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.theseus.fi/handle/10024/118342 Kukkonen, T., Sihvo, P., Helminen, J., Immonen, M., Moisio, E-L., Poutanen, M. & Tiikkaja, J. 2016. Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja 39. Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.theseus.fi/handle/10024/118342 Digitalisaatio uudistaa, tehostaa ja monipuolistaa sote-palveluja sekä parantaa tarvittavan tiedon saatavuutta. Turva- ja hyvinvointiteknologia mahdollistavat itsenäistä suoriutumista ja kotona asumista. Maakunta- ja sote-uudistus. 2016. Sote-uudistuksen tavoitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö & Valtiovarainministeriö. Hakupäivä 6.11.2018.  http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet Digitalisaation kehittämisen myötä kehitetään myös sote-palveluissa kertyvän tiedon turvallista hyödyntämistä tutkimuksissa ja toiminnan kehittämisessä. Tällöin uusia vaatimuksia joudutaan tekemään tiedon kirjaamiselle, keräämiselle, raportoinnille ja hyödyntämiselle. Heikkilä, T. 2016. Työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Teoksessa T. Kukkonen, P. Sihvo, J. Helminen, M. Immonen, E-L. Moisio, M. Poutanen & J. Tiikkaja. 2016. Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja 39. Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.theseus.fi/handle/10024/118342

Käynnissä olevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut halutaan järjestää niin, että ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia sekä tehokkaita ja samalla turvaavat lähipalvelujen saatavuuden. Maakunta- ja sote-uudistus. 2016. Sote-uudistuksen tavoitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö & Valtiovarainministeriö. Hakupäivä 6.11.2018.  http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet Ammattikorkeakoulujen tehtävä on lain mukaan vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin ja osallistua aktiivisesti alueelliseen kehittämiseen Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Hakupäivä 6.11.2018. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932.

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen -hankkeen tuloksista hyötyvät sairaanhoitajakoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut, opettajat, opiskelijat, työelämä ja toiset sote-alan tutkinto-ohjelmat. Arviointimenetelmät auttavat opiskelijaa ja opettajaa arvioinnin tekemisessä. Opettajat saavat käyttöön sähköisen ohjaus- ja arviointimenetelmät työkalun, jonka avulla voidaan opiskelijan osaamista arvioida laadukkaasti. Opiskelijat saavat taitoa arvioida itseään ja osaamistaan sairaanhoitaja koulutuksen aikana. Lisäksi opiskelijat saavat palautetta oman osaamisen kehittämiseksi. Arviointimenetelmät tukevat opiskelijoiden joustavaa ja tavoitteellista opiskelua. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Työelämä saa ajantasaista tietoa siitä, mitä työhön tuleva loppuvaiheen opiskelija tai juuri valmistunut sairaanhoitaja osaa riippumatta siitä, mistä ammattikorkeakoulusta hän on valmistunut. Lisäksi työelämä voi käyttää arviointimenetelmiä jo työssä olevien sairaanhoitajien osaamisen arviointiin. Kehitettyjä arviointimenetelmiä voidaan käyttää myös kansainvälisessä yhteistyössä. Valtakunnalliset osaamisvaatimukset juurrutetaan sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelmiin ja täydennyskoulutusohjelmiin. Hankkeen tuloksia ja toimintamalleja raportoidaan loppuraportissa, tieteellisissä ja ammatillisissa julkaisussa sekä opinnäytetöissä. Seppänen, S., Kinnunen, P., & Silen-Lipponen, M. 2018 Hankesuunnitelma – Yleissairaanhoitajan (180) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 1.3.2018–31.12.2020. Erityisavustus, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lähteet

  Kommentit

  blog comments powered by Disqus