Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 27/2019

Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa

Metatiedot

Nimeke: Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä

Tekijä: Heikka Helena; Huttunen Johanna

Aihe, asiasanat: korkeakouluopetus, monialaisuus, opetussuunnitelmat, moniammatillisuus, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Keväästä 2012 alkaen Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master-tutkinto-ohjelmissa on systemaattisesti kehitetty monialaisuutta ja monialaisia yhteisiä opintojaksoja. Kehittämistyön pohjana oli muun muassa opetussuunnitelmien analyysi, minkä perusteella valittiin ensimmäisten monialaisten opintojaksojen teemat. Master-opettajille järjestettiin keväällä 2012 jopa viisi yhteistoiminnallista työpajaa, jotta kehittämistyö saatiin hyvin käyntiin. Kehittämistyöryhmät ryhtyivät työstämään monialaisia opintojaksoja syksystä 2012 alkaen ja ensimmäiset pilotit toteutettiin keväällä 2013.

Monialaisia opintojaksoja on tällä hetkellä yhdeksän, yhteensä 45 opintopistettä. Opintojaksot on sisällytetty kaikkien Master-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin. Monialaisten opintojaksojen lisäksi Master-koulutukseen on suunnitteilla uusi monilainen Uudistuvan palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma, joka on tarkoitus käynnistää syksyllä 2020.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-05-15

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011790

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Heikka, H. & Huttunen, J. 2019. Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 16.7.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011790.

Monialaisuus on vakiinnuttanut paikkansa Master-koulutuksessa. Tulos on saavutettu koordinoidulla ja systemaattisella kehittämistyöllä, jota on tehty usean vuoden ajan. Monialaisessa yhteistyössä hyödynnetään eri alojen henkilöiden asiantuntijuutta ja kehitetään sellaista uutta osaamista, jota kukaan ammattilainen ei voisi yksin saavuttaa. Työelämä edellyttää monialaista yhteistyötä.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Andrey Popov/Shutterstock.com

Lähtökohtia

Kun ensimmäiset vakinaistetut ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 1996, käynnistyi myös keskustelu jatkotutkinnosta ja niiden tarpeellisuudesta. Työelämällä oli tarve jatkotutkinnon suorittaneiden syvällisemmälle osaamiselle ja odotuksia toiminnan kehittämiselle, jossa edellytettiin myös monialaisuutta. Jatkotutkinnon kehittämiseen kohdistuneesta kriittisistäkin näkemyksistä huolimatta jatkotutkintojen kokeilu käynnistyi 2002.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) oli edelläkävijänä Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn sekä Korjaus-ja täydennysrakentamisen koulutusohjelmilla. Vakinaistamisen yhteydessä 2005 linjattiin myös, että ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnossa tulee painottaa monialaisuutta, poikkitieteellisyyttä sekä työelämälähtöisyyttä osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Nämä linjaukset olivat taustalla tutkinto-ohjelmien kehittämisessä monialaiseksi. Opiskelijoiden opintojen suorittaminen monialaisesti ei vielä tuolloin toteutunut. Pikemminkin kyse oli moniammatillisesta yhteistoiminnallisuudesta.

Moniammatillisesti ja monialaisesti

Käsitteet moniammatillisuus ja monialaisuus kietoutuvat toisiinsa eikä niitä aina määritellä erikseen. Ne ymmärretään usein myös synonyymeina. Englanninkielisellä multifield-käsitteellä tarkoitetaan monialaisuutta, multidisciplinary ja interdisciplinary tarkoittavat puolestaan monitieteisyyttä tai moniammatillisuutta, jolloin ammatillinen asiantuntijuus painottuu. Monialaisuudella viitataan koulutusalojen ylittämiseen ja erilaisten osaamisten nivoutumiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja yksilön taitavuuteen tai pätevyyteen, joita kuvataan englanninkielisillä käsitteillä interprofessional ja multiprofessional. Grigg, L., Johnston, R. & Milson, N. 2003. Emerging issues for cross-disciplinary research: conceptual and empirical dimensions. Hakupäivä 20.3.2019. http://www.dest.gov.au/sectors/research_sektor/publica-tions_resources Katajamäki E. 2010. Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö on yksi ajankohtaisin työelämän osaamistarpeista, joihin koulutuksen tulee vastata. Katiskon ym. Katisko, M., Kolkka, M. & Vuokila-Oikkonen, P. 2014. Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa. Raportit ja selvitykset 2, Opetushallitus. Tampere: Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy. mukaan monialaisen ja -ammatillisen osaamisen kehittyminen vaatii tasavertaista ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa vuorovaikutusta. Lisäksi moniammatillinen ja -alainen yhteistyö edellyttää oman alan substanssin osaamista, koordinointia, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja johtajuutta. Yhdessä tekemisen osaaminen vaatii yhteisen kohteen määrittelyä, kohteen kanssa työskentelyä ja luottamusta sekä muiden tukea. 

Yleisesti moniammatillisessa toiminnassa eri ammattiryhmät jakavat tietoja ja taitoja sovittaen niitä yhteen, jolloin erilaisen koulutuksen saaneet, eri ammattinimikkeillä ja monenlaisista taustayhteisöistä tulevat työntekijät toimivat yhteistyössä esimerkiksi asiakkaan parhaaksi. Yhteistoiminnassa tuodaan oman alan erityisosaaminen ja tieto yhteiseen käyttöön. Pärnän Pärnä, K. 2012. Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina – Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Väitöskirja. Turun yliopisto. Hakupäivä 19.6.2017. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1 mukaan moniammatillisen yhteistyön käsite rakentuu jatkuvasti ja tavoitteena on dialogin muodostuminen suhteessa toisiin ammattilaisiin ja asiakkaisiin. Yhteisessä dialogissa syntyy lisäarvo ja tulos, jota kukaan ammattilaisista ei yksin voi saavuttaa. Useissa tutkimuksissa esitetään tarve moniammatillisen yhteistyön osaamisen ja moniammatillisen koulutuksen kehittämiseen koulutuksellisissa sekä työelämän ympäristöissä. 

Moniammatillisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää ennen kaikkea uudenlaista asennoitumista yhdessä työskentelyyn. Vaikka yhteistyöllä on moniammatillisessa työskentelyssä keskeinen rooli, moniammatillinen osaaminen ei synny kuitenkaan itsekseen vain panemalla työntekijöitä yhteen vaan moniammatillisessa ja -alaisessa ryhmässä jokainen toimija tuo yhteiseen käyttöön oman asiantuntijuutensa ja tarkastelee asioita oman alansa näkökulmasta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Keskustelussa luodaan ryhmälle yksi yhteinen kanta, joka on muodostettu kaikkien tiimin jäsenten esiin tuomien asioiden pohjalta. On tärkeää tunnistaa oman asiantuntijuuden lisäksi myös yhteinen tavoite. Opettaja nähdään mielekkäiden monialaisten ja -ammatillisten oppimisympäristöjen rakentajana ja oppimisen tukijana. Helakorpi, S. 2005. Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 9. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärvi: Saarijärven Offset.

Oamkin strategisena tavoitteena olikin monialaisuus ja sen kehittäminen koulutuksessa, joten vuonna 2012 kaikkiin Master-tutkintoihin lähdettiin kehittämään monialaisia yhteisesti opiskeltavia opintoja odotusten mukaisesti.

Miten monialaisten opintojaksojen kehittäminen alkoi?

Vuonna 2012 Oulun ammattikorkeakoulussa käynnistyi Master-koulutuksen (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) kehittämishanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä opintojaksoja, jotka toteutettaisiin monialaisesti ja -ammatillisesti. Tavoitteena oli lisätä eri alojen Master-opiskelijoiden välistä yhteistoiminnallisuutta, jota myös työelämässä odotetaan. Työelämän edellyttämiä yhteistyötaitoja voidaan edistää tarkastelemalla jo opiskeluaikana asioita monialaisessa ja -ammatillisessa viitekehyksessä. Isohanni, I. &, Huttunen, J. 2014. Master-koulutuken kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututukintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 1.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0 Monialaisuudella tässä tapauksessa ymmärretään nimenomaan koulutusalojen ylittämistä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja opiskelijan osaamisen tai pätevyyden lisäämistä. Monialaisissa opinnoissa myös perinteiset hallinnolliset, yksiköiden väliset rajat ylittyvät.

Yhteisten opintojaksojen suunnittelun tavoitteena oli rakentaa mielekäs ja moniammatillista yhteistyötä edistävä oppimisympäristö. Suunnittelun lähtökohtana oli eri Master-ohjelmien opintosuunnitelmien analysointi samantapaisten opintojaksojen ja sisältöjen tunnistamiseksi. Analyysi osoitti, että kaikkiin koulutusohjelmiin sisältyi tutkimus- ja menetelmäopintoja, projektiopintoja ja johtamiseen liittyviä opintoja. Analyysin pohjalta muodostettiin monialaisia kehittämisryhmiä, jotka alkoivat suunnitella yhteisiä opintojaksoja keväällä 2012. Aro, P. & Rissanen, L. 2012. Yamk-koulutusohjelmien ops-analyysi. Master-tutkintojen yhteistoiminnallinen kehittämistyöpaja 29.2.2012. Keväällä 2013 toteutettaviksi piloteiksi valittiin Strategisen henkilöstöjohtamisen (3 op) ja Yrittäjyyden (3 op) opintojaksot. Strategisen henkilöstöjohtamisen opintojakson viiden hengen suunnittelutiimi muodostui liiketalouden alan, sosiaali- ja terveysalan, tekniikan alan sekä Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajista. Tämän tiimin jäsenillä oli substanssiosaamista, käytännön työkokemusta sekä verkkopedagogista osaamista ja kokemusta. Tiimin tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa mielekäs monialainen verkko-opintojakso. Työskentely käynnistyi marraskuussa 2012 ja pilotointiin valittujen opintojaksojen tuli olla valmis kokeiluun tammikuun lopussa 2013. Keväällä 2013 toteutettiin Strategisen henkilöstöjohtamisen (3 op) ja Yrittäjyyden (3 op) opintojaksot. 

Monialaisuus edellytti myös sitä, että oppimisympäristö mahdollistaa monialaisen yhteistoiminnan. Opinnot toteutettiinkin verkko-oppimisympäristössä. Työtila rakennettiin tiimin verkkopedagogian asiantuntijan johdolla sellaiseksi, että se mahdollisti tiedon omaksumisen, soveltamisen, argumentoinnin sekä uuden tiedon tuottamisen. Nevgi, A. & Heikkilä, M. 2005. Yliopistollinen verkko-opetus. Teoksessa A. Nevgi, E. Löfström & A. Evälä (toim.) Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 200. Helsinki: Yliopistopaino, 19–30. Hakupäivä 13.3.2019. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/lv/laadukkaastiverkossa.pdf Kokeilun palautteessa opiskelijat kuvasivat monialaisissa ryhmissä työskentelyä positiivisena, mutta haastavana kokemuksena. Monialaisuuden positiiviset kokemukset liittyivät monialaisuuden ominaisuuksiin, muiden alojen ja projektien tuntemukseen ja tietotaidon jakamiseen. Monialaisuutta kuvattiin mielenkiintoiseksi, rikkaaksi ja antoisaksi sekä mielekkääksi tiimissä työskentelyksi. Monialaisuus lisäsi ymmärrystä muista aloista ja erilaiset näkemykset ja toimintamallit avasivat uusia oivalluksia esimerkiksi projektitoimintaan. Koivisto, K. & Henner, A. 2015. Opiskelijoiden kokemuksia Oulun ammattikorkeakoulun Master-tutkinnon monialaisista yhteisistä opinnoista. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102815136

Kehittämiskohteiksi opiskelijat esittivät, että monialaisten opintojaksojen olisi hyvä liittyä konkreettiseen työelämään ja tulevaan opinnäytetyöhön. Työelämään tai opinnäytetyöhön liittyminen lisäsivät mielenkiintoa ja antoivat varmuutta lähteä mukaan uusiin työtehtäviin. Uudet työtehtävät liittyivät uuden tiedon hyödyntämiseen ja opiskelijan tulevaan urakehitykseen, kuten esimiehenä, johtajana ja yrittäjänä toimimiseen. Esimiehenä, johtajana ja yrittäjänä toimiseen liittyvät teoriat ja toimintamallit koettiin tärkeinä työelämän toiminnan kehittämisessä ja muuttamisessa. Opintojaksojen liittymistä opinnäytetyöhön pidettiin tärkeänä. Opiskeluun tuli lisää motivaatiota, kun työn tekemiseen sai materiaalia, jota tarvitsi. Koivisto, K. & Henner, A. 2015. Opiskelijoiden kokemuksia Oulun ammattikorkeakoulun Master-tutkinnon monialaisista yhteisistä opinnoista. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102815136

Kehittämistyötä jatkettiin siten, että kaikkien Master-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin sisällytettiin edellä mainitut pilotoidut monialaiset opinnot, yhteensä 12 opintopistettä. Yhteisten opintojen osaamistavoitteet ja sisällöt ovat samanlaiset kaikilla koulutusaloilla. Aro, P. & Heikka, H. 2014. Strateginen henkilöstöjohtaminen monialaisena verkkokurssina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 11.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350410 Isohanni, I. &, Huttunen, J. 2014. Master-koulutuken kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututukintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 1.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0. Piloteista saatuja kokemuksia ja tuloksia esiteltiin Master-opettajien aamiaistilaisuudessa 31.5.2013 samoin hyvien käytäntöjen Master-kokouksessa 9.5.2014. Nämä olivat oivallisia tilaisuuksia, joissa keskusteltiin monialaisten opintojen toteuttamiseen liittyvistä asioista ja jatkokehitystarpeista. 

Monialaisten opintojen kehittämisen eteneminen

Yhteisten monialaisten opintojen kehittämistä jatkettiin syksyllä 2014 Master of Masters -ryhmältä ja Oamkin johtoryhmältä saatujen suuntaviivojen mukaisesti. Master of Masters -ryhmä koostui yritysten sekä työelämän asiantuntijoista ja puheenjohtajana toimi Oamkin rehtori. Tehtävänä oli kehittää koulutuksen työelämävastaavuutta ja lisätä Master-tutkintojen tunnettuutta. Ryhmä antoi suuntaviivoiksi muun muassa johtamisosaamisen (strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, suorituksen/prosessien johtaminen) sekä myynti- ja markkinointiosaamisen (asiakkuuden johtaminen, hankintaosaaminen) kehittämisen. Myöhemmin Master of Masters -ryhmästä muotoutui Master-asiantuntijatiimi.

Master-tutkinnon rakennetta muokattiin siten, että yhteiset opinnot sijoittuvat kokonaisuuteen tarkoituksenmukaisesti. Master-tutkintojen rakenne syksyn 2015 opetussuunnitelmissa oli kuvion 1 mukainen. Yhteisiä monialaisia opintoja oli tuolloin tarjolla neljä 5 opintopisteen laajuista kokonaisuutta, yhteensä 20 opintopistettä ja lisäksi Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 opintopistettä, joka sisältyi opinnäytetyöhön. Opiskelijat valitsivat monialaisista opinnoista urakehityksensä kannalta merkitykselliset opinnot, vähintään 10 opintopistettä. Opetussuunnitelman kehitystyöhön ovat osallistuneet myös kehittäjäopiskelijat, jotka ovat aktiivisesti tuoneet opiskelijan äänen kehittämiseen.

Master-tutkintojen rakenne syksy 2015 alkaen

KUVIO 1. Master-tutkintojen rakenne syksy 2015 alkaen (Vararehtorin päätös 24.2.2015 § 16)

Opetussuunnitelmien ja yhteisten monialaisten opintojen kehittämistä jatkettiin edelleen syksyllä 2015. Master-kehittämistiimi esitti, että syksyllä 2016 opintonsa aloittavien opiskelijoiden monialaisten opintojen tarjontaa ja rakennetta muutettaisiin. Tuolloin opetussuunnitelmiin sisällytettiin vaihtoehtoisten monialaisten opintojen moduuli, joka oli laajuudeltaan 30 opintopistettä. Tällä kaikille yhteiset monialaiset opinnot saatiin selkeämmin esiin. Opiskelijan oli näin helpompi hahmottaa opinnot osaksi tutkintoa ja valita opinnot, jotka parhaiten tukisivat opiskelijan urakehitystä. Uutena monialaisiin opintoihin sisällytettiin Palvelumuotoilun 5 opintopisteen opintojakso. Moduuli sijoitettiin syventävien ammattiopintojen alle. Opiskelijoiden tuli valita monialaisia opintoja vähintään 10 opintopistettä. 

Master-tutkintojen rakenne syksy 2016 alkaen

KUVIO 2. Master-tutkintojen rakenne syksy 2016 alkaen (Rehtorin päätös 30.11.2015 § 142)

Kehittämisen edetessä opetussuunnitelmaan haluttiin näkyviin laajemmat osaamisteemat, joihin Master-tutkinnon syventyvä osaaminen kohdistuu. Osaamisperustaisuuden kehittämisen myötä kaikkien syksyllä 2017 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelmiin sisällytettiin kolme yhteistä osaamisteemakokonaisuutta, jotka olivat johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä liiketoimintaosaaminen. Myös yhteiset monialaiset opinnot sijoitettiin näiden teemojen alle. Monialaisiin opintoihin lisättiin myös Yhteistoiminnallisen kehittämisen opintojakso. Näin ollen monialaisia opintoja oli tarjolla jo seitsemän, yhteensä 35 opintopistettä. Monialaiset opintojaksot merkittiin opetussuunnitelmiin MV-koodilla (monialainen vaihtoehtoinen), jolloin ne näkyivät selkeästi opiskelijoille. 

Monialaiset opintojaksot pysyivät samoina 2018 opetussuunnitelmissa. Ainoastaan Yhteistoiminnallisen kehittämisen opintojakson nimeä muokattiin siten, että siitä tuli Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät. Lisäksi Palvelumuotoilu sekä opinnäytetyöhön sisältyvä Tutkimus- ja kehittämismenetelmät tarjottiin myös englanninkielisinä. Kansainvälisyyden kehittämisen myötä 2019 opetussuunnitelmiin sisällytettiin englanninkielinen monialainen opintojakso Virtual Business Simulation and Management. Master-tutkinto-ohjelmien uusissa opetussuunnitelmissa on tarjolla jo yhdeksän 5 opintopisteen laajuista ja yksi 3 opintopisteen laajuinen monialainen opintojakso. Opiskelijat valitsevat syventäviin ammattiopintoihin 10 tai 15 opintopistettä monialaisia opintoja oman urapolkunsa näkökulmasta. Lisäksi monialaisia opintoja voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijoiden osaamisen kehittymisestä monilaisilla opintojaksoilla on kerätty tutkimusaineistoa syksyllä 2017 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneilta opiskelijoilta Koivunen, K. & Huttunen, J. 2019. Master-koulutus kehittää johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut. Julkaisuprosessissa.. Monialaiset opinnot olivat lunastaneet paikkansa ja niistä saatu palaute oli pääosin positiivista. Kehittämisessä haluttiin korostaa opiskelijalähtöisyyttä, niinpä jokaisesta opintonsa aloittavasta ryhmästä valittiin kehittäjäopiskelijat, jotka olivat aktiivisesti mukana prosessissa.

Pohdinta

Monialaisuus näyttäytyy Master-koulutuksessa ja sen kehittämisessä monella eri tavoin. Monialainen Master-kehittämistiimi koordinoi toimintaa. Kehittämistiimiä johtaa tiimipäällikkö. Tiimissä on edustus jokaisesta tutkinto-ohjelmasta. Lisäksi Johtamis- ja liiketoimintaosaamisella sekä Tutkimus- ja kehittämisosaamisella on omat teemakohtaiset kehittämistiimit, joihin kuuluu monialaisesti opettajia eri tutkinto-ohjelmista. Työelämän edustajia sisältävä Master-asiantuntijatiimi ja Master-ohjausryhmä kokoontuvat säännöllisesti tarkastelemaan Master-tutkinto-ohjelmien toimintaa ja kehittämistä. Ohjausryhmään kuuluu Master-tutkintojen koulutus- ja tki-johtajat, jotka osaltaan vastaavat Master-tutkinnoista ja niiden kehittämisestä. Kaikille Master-tutkinnossa opettaville opettajille on järjestetty yhteisiä työpajoja liittyen monialaisuuden, osaamisperustaisuuden ja verkkopedagogiikan kehittämiseen. Monialaisia opintojaksoja on toteutettu keväästä 2013 alkaen pääsääntöisesti verkossa. Uusien opiskelijoiden yhteisiä monialaisia aloituspäiviä on järjestetty syksystä 2014 alkaen. Kehittämistyö on ollut systemaattista jo usean vuoden ajan. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kehittäjäopiskelijoiden kanssa, joita on kaikista Master-tutkinto-ohjelmista. Voidaan sanoa, että monialainen toiminta on vakiinnuttanut paikkansa Master-koulutuksessa. 

Opiskelijoilta saatiin jo ensimmäisten monialaisten opintojaksopilottien osalta positiivista palautetta. Esimerkiksi Strateginen henkilöstöjohtaminen koettiin antoisaksi, mutta myös haastavaksi Aro, P. & Heikka, H. 2014. Strateginen henkilöstöjohtaminen monialaisena verkkokurssina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 11.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350410. Opiskelijat kannustivat tuolloin toteuttamaan jatkossakin eri alojen yhteisiä opintojaksoja. Opintojaksot ovat pilottiajoista kehittyneet ja opettajilla on jo vankka kokemus monialaisista toteutuksista. Opiskelijamäärät vaihtelevat ja parhaimmillaan toteutuksilla on ollut jopa noin 150 opiskelijaa, mikä on tuonut oman haasteen opiskelijoiden ryhmäyttämiseen. Monialaisten opintojaksojen opettajat sovitaan hyvissä ajoin ja ne kirjataan Master-toimintasuunnitelmaan. Vaikka kyse on tiimiopettajuudesta, määritellään jokaiselle monialaiselle toteutukselle päävastuullinen koulutusosasto. 

Hyvät kokemukset ja opiskelijoilta saatu palaute on kannustanut tarjoamaan Strategia ja henkilöstöjohtamisen 5 opintopisteen opintojaksoa Campus Online-opintoihin. Näin monialaisuus laajenee ja monipuolistuu, kun opiskelijoita tulee mukaan muista koulutusyksiköistä eri puolelta Suomea. Opintojakso toteutuu keväällä 2019, osallistujia onkin ilmoittautunut jo mukavasti. Master-tutkintoihin on myös suunnitteilla uusi monialainen Uudistuvan palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma. Johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämistiimi vastaa tutkinto-ohjelman suunnittelusta. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2020.

Osaamisen itsearviointi -työkalu otettiin käyttöön syksyllä 2016 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla. Master-tutkimusryhmä tutkii opiskelijoiden osaamisen kehittymistä muun muassa monialaisilla opintojaksoilla. Opiskelijat arvioivat osaamisensa koulutuksen alussa jokaisen opintojakson osalta ja uudestaan opintojaksojen päätteeksi. Osaamisen kehittymisestä monilaisilla opintojaksoilla on kerrottu Koivusen ym. Koivunen, K. & Huttunen, J. 2019. Master-koulutus kehittää johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut. Julkaisuprosessissa. julkaisussa. Monialaisten opintojen laaja vaihtoehtoinen tarjonta mahdollistaa osaamisen kehittämisen siten, että se tukee parhaiten omaa urakehitystä. Opiskelijat valitsevat itselleen hyödyllisiä teemoja ja syventävät niiden sisältämää osaamista. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omaa oppimispolkuaan ja samalla toteutuu osaamisperustaisuuden mukainen opintojen henkilökohtaistaminen.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus